Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 467
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.04.18 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.01.01
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2015.02.28
zmieniony przez
2017.01.06
zmieniony przez
2018.02.06
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do:

  1) pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą",

  2) pracowników zatrudnionych w:

   a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,

   b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

   c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

   d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,

   e) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

  3) strażników Państwowej Straży Rybackiej

- zwanych dalej "pracownikami".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do:

  1) pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy;

  2) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471);

  3) pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.01.01
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2017.01.06
zmieniony przez
2018.02.06
zmieniony przez
2018.05.09
zmieniony przez
2018.09.04
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ustala się:

  1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  4) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji:

   a) zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego i dyrektora: Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biura Edukacji Publicznej w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

   b) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

   c) dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

   d) regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska

  - które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 5. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

§ 6. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy kierownik urzędu lub jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej "kierownikiem urzędu lub jednostki", może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

§ 7. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2022.11.10
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

  2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

5. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez pracownika prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.01.01
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz załogi jednostek pływających tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala kierownik urzędu lub jednostki.

§ 10. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji kierowników urzędów lub jednostek.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez kierowników urzędów lub jednostek w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2011.07.07
zmieniony przez
2022.11.10
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

4. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

5. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

6. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

7.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 6, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

8. Przepisy ust. 6 i 7 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

9. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie lub jednostce w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

10. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie lub jednostce po dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 1-9, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 12. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

2. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 13. Pracownik urzędu morskiego biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.

§ 14. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym przysługują uprawnienia w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. nr 2, poz. 13).

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, uprawnionemu do dodatku za wysługę lat i do szczególnych świadczeń w zakresie płac określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie z jednego tytułu wybranego przez pracownika.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2017.10.12
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Kierownik urzędu lub jednostki może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Pracownik, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie lub jednostce, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. nr 45, poz. 290 i nr 175, poz. 1225, z 2008 r. nr 76, poz. 452 oraz z 2009 r. nr 64, poz. 536).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z tym że do dyrektora i wicedyrektora biura w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz dyrektora i wicedyrektora biura (komórki równorzędnej) w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.12.12
zmieniony przez
2013.08.17
zmieniony przez
2016.03.25
zmieniony przez
2016.05.20
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.03.03
zmieniony przez
2018.10.09
zmieniony przez
2020.01.24
zmieniony przez
2020.06.27
zmieniony przez
2020.10.02
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2021.04.29
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2022.06.15
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2023.07.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, IX, X oraz XI części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.140 - 1.330

II

1.160 - 1.350

III

1.180 - 1.370

IV

1.200 - 1.390

V

1.220 - 1.430

VI

1.240 - 1.530

VII

1.270 - 1.680

VIII

1.300 - 1.830

IX

1.330 - 1.980

X

1.360 - 2.130

XI

1.400 - 2.290

XII

1.450 - 2.480

XIII

1.500 - 2.670

XIV

1.550 - 2.870

XV

1.600 - 3.080

XVI

1.660 - 3.300

XVII

1.760 - 3.520

XVIII

2.060 - 3.800

XIX

2.360 - 4.100

XX

2.700 - 4.500

XXI

3.100 - 5.500

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.140 - 1.330

II

1.160 - 1.400

III

1.200 - 1.520

IV

1.240 - 1.650

V

1.300 - 1.810

VI

1.390 - 1.980

VII

1.450 - 2.160

VIII

1.550 - 2.380

IX

1.700 - 2.640

X

1.850 - 3.080

XI

2.100 - 3.300

XII

2.450 - 3.520

XIII

2.650 - 3.800

XIV

2.750 - 4.070

XV

2.850 - 4.180

XVI

2.950 - 4.470

XVII

3.050 - 4.780

XVIII

3.150 - 5.090

XIX

3.250 - 5.390

XX

3.350 - 5.720

XXI

3.450 - 6.050

Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.000 - 1.600

II

1.020 - 1.700

III

1.050 - 1.800

IV

1.100 - 1.900

V

1.150 - 2.100

VI

1.200 - 2.300

VII

1.250 - 2.500

VIII

1.300 - 2.800

IX

1.350 - 3.100

X

1.400 - 3.400

XI

1.450 - 3.700

XII

1.500 - 4.000

XIII

1.550 - 4.300

XIV

1.600 - 4.600

XV

1.650 - 4.900

XVI

1.700 - 5.200

XVII

1.750 - 5.500

XVIII

1.800 - 5.800

XIX

1.900 - 6.100

XX

2.000 - 6.400

XXI

2.200 - 7.150

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

840 - 1.330

II

850 - 1.340

III

860 - 1.370

IV

870 - 1.420

V

880 - 1.500

VI

890 - 1.600

VII

900 - 1.710

VIII

910 - 1.820

IX

930 - 1.930

X

950 - 2.040

XI

980 - 2.180

XII

1.010 - 2.320

XIII

1.050 - 2.480

XIV

1.090 - 2.700

XV

1.130 - 2.920

XVI

1.180 - 3.250

XVII

1.240 - 3.580

XVIII

1.300 - 3.910

XIX

1.360 - 4.240

XX

1.420 - 4.620

XXI

1.530 - 5.120

Załącznik nr 2

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2011.07.07
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2013.08.17
zmieniony przez
2015.02.28
zmieniony przez
2015.10.20
zmieniony przez
2016.04.01
zmieniony przez
2016.05.20
zmieniony przez
2016.09.01
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.02.09
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.10.09
zmieniony przez
2018.11.28
zmieniony przez
2018.12.05
zmieniony przez
2019.05.12
zmieniony przez
2019.06.18
zmieniony przez
2020.01.24
zmieniony przez
2020.03.01
zmieniony przez
2020.06.27
zmieniony przez
2020.10.02
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2021.02.17
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2021.04.29
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji

I. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Audytor wewnętrzny

XVII-XVIII

8

według odrębnych przepisów

II. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE NASIENNICTWA LEŚNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca Dyrektora Biura

XVI-XX

9

wyższe

7

III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

XVIII-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

3

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

4

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

XV-XVII

5

5

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

6

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej

XIV-XVI

4

7

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4

8

Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej

XII-XV

3

9

Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

V-XIII

-

10

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

III-X

-

11

Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

I-VII

-

IV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW
ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW
POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

1

Wojewódzki inspektor

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XVII-XX

9

wyższe

7

II. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej

1

Wojewódzki inspektor

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XVII-XX

9

wyższe

7

III. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

5

IV. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

1

Wojewódzki konserwator zabytków

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków

XV-XX

9

wyższe

5

V. Wojewódzkie inspekcje geodezyjne i kartograficzne

1

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

XVII-XXI

10

według odrębnych przepisów

VI. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej

1

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny

XVIII-XXI

10

wyższe farmaceutyczne

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

XVI-XX

9

wyższe farmaceutyczne

5

VII. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

1

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

XIX-XXI

10

wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń

7

VIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

1

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

XVIII-XX

8

wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń

5

IX. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

według odrębnych przepisów

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

X. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

5

XI. Kuratoria oświaty

1

Kurator oświaty

XX-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Wicekurator oświaty

XIX-XX

9

V. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Główny specjalista

XII-XVII

-

wyższe

5

2

Starszy specjalista

XI-XV

-

wyższe

3

3

Inspektor

VII-XII

-

wyższe

-

średnie

2

4

Ankieter

VI-XI

-

średnie

2

5

Referent

VI-IX

-

średnie

-

VI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Urzędy morskie

1

Dyrektor

XIX-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej

XIX-XX

9

3

Zastępca dyrektora do spraw: technicznych,
oznakowania nawigacyjnego,
zastępca dyrektora delegatury urzędu morskiego

XV-XX

9

1
 

Załogi jednostek pływających:

Kierownik statku I kategorii (kapitan)

XV-XVII

2

2

Kierownik statku II kategorii

XIV-XVI

-

3

Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)

XIV-XVI

1

4

Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik

XIII-XV

-

5

Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii

XII-XIV

-

6

Oficer wachtowy

XII-XIII

-

7

Oficer elektryk okrętowy

XI-XIV

-

8

Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy

XI XIII

-

9

Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej

XI-XII

-

10

Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz,
motorzysta,
kucharz,
sondażysta

X-XI

-

11

Marynarz

IX-X

-

12

Steward

VIII-IX

-

13

Młodszy marynarz

VII-VIII

-

14

Starszy bosman bazy

VIII-IX

-

średnie

-

15

Bosman bazy

VII-VIII

-

średnie

-

II. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

1

Okręgowy inspektor

XVIII-XX

7

wyższe odpowiedniej specjalności

6

2

Zastępca okręgowego inspektora

XVI-XIX

6

1
 

Załogi jednostek pływających

Kierownik statku I kategorii (kapitan)

XV-XVII

2

według odrębnych przepisów

2

Kierownik statku II kategorii

XIV-XVI

-

3

Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer),
kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer
mechanik)

XIV-XVI

1

4

Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik

XIII-XV

-

5

Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii

XII-XIV

-

6

Oficer wachtowy

XII-XIII

-

7

Oficer elektryk okrętowy

XI-XIV

-

8

Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy

XI-XIII

-

9

Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej

XI-XII

-

10

Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz,
motorzysta,
kucharz,
sondażysta

X-XI

-

11

Marynarz

IX-X

-

12

Steward

VIII-IX

-

13

Młodszy marynarz

VII-VIII

-

14

Starszy bosman bazy

VIII-IX

-

średnie

-

15

Bosman bazy

VII-VIII

-

średnie

-

 III. Urzędy żeglugi śródlądowej 

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XIX

8

według odrębnych przepisów

 IV. Archiwa państwowe

1

Dyrektor archiwum

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Pomocnik archiwisty,
pomocnik konserwatora archiwalnego,
pomocnik dokumentalisty

VI-VIII

-

średnie

-

V. Urzędy skarbowe

1

Starszy kasjer

XI-XIII

-

średnie

3

2

Kasjer

IX-XII

-

średnie

2

VI. Urzędy statystyczne

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

VII. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XV-XX

9

wyższe

7

VIII. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Naczelnik obwodowego urzędu

XV-XVII

5

wyższe

4

IX. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

Dyrektor

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XV-XX

9

wyższe

7

X. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Dyrektor

XX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XIX-XX

9

wyższe

5

3

Kierownik inspektoratu eksploatacji wód

XVIII-XIX

8

wyższe

6

4

Zastępca kierownika inspektoratu eksploatacji wód

XVI-XVIII

7

wyższe

5

5

Kierownik zbiornika wodnego

XIV-XVI

6

wyższe

5

6

Zastępca kierownika zbiornika wodnego

XII-XIV

6

wyższe

4

7

Kierownik elektrowni wodnej

XIV-XVI

6

wyższe

5

8

Kierownik robót utrzymaniowych cieków wodnych

XIII-XV

6

wyższe

2

średnie

5

9

Kierownik gospodarstwa rybackiego

XIII-XVI

6

wyższe

5

10

Kierownik: nadzoru wodnego, stopnia piętrzącego, śluzy, jazu

XIII-XV

5

wyższe

3

średnie

5

11

Nadzorca odcinka wód śródlądowych

X-XII

3

średnie

3

12

Kierownik statku kat. A

XI-XV

4

według odrębnych przepisów

13

Kierownik statku kat. B

X-XIV

2

14

Kierownik bosmanatu

XI-XV

4

15

Mechanik maszyn na statku kat. A

IX-XIII

-

16

Mechanik maszyn na statku kat. B

VIII-XII

-

17

Bosman - kierownik: koszarki, przystani

VI-X

1

18

Szyper,
stermotorzysta,
sternik

VII-X

-

19

Bosman w służbie pokładowej jednostki pływającej

VI-IX

-

20

Starszy marynarz

V-VII

-

21

Marynarz

IV-VII

-

22

Operator urządzeń hydrotechnicznych (np.: śluzy, jazu, pochylni, pompowni, elektrowni wodnej)

VI-XI

-

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

23

Rybak,
konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych

V-XI

-

VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor jednostki organizacyjnej

XVII-XXI

10

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej

XV-XX

9

wyższe

5

3

Główny księgowy

XV-XVIII

8

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

5

Radca prawny

XV-XVII

6

według odrębnych przepisów

psycholog

-

6

Dyrektor biblioteki naukowej Sztabu Generalnego WP

XIV-XVIII

8

wyższe bibliotekarskie

4

7

Szef oddziału

XIV-XVIII

8

wyższe

5

8

Szef wydziału

XIV-XVIII

5

wyższe

4

9

Zastępca szefa oddziału

XII-XVIII

5

wyższe

4

10

Kustosz

XIII-XVII

-

według odrębnych przepisów

11

Pielęgniarka okręgowa

XIV-XVI

6

według odrębnych przepisów

12

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVI

4

wyższe

3

13

Kierownik ośrodka informacji naukowej Sztabu Generalnego WP

XIV-XVI

5

wyższe bibliotekarskie

4

14

Kierownik zespołu (grupy),
kierownik filii wojskowego biura emerytalnego

XIV-XVI

5

wyższe

6

15

Starszy inspektor kontroli wojskowej

XIII-XVI

-

wyższe

4

16

Kierownik biblioteki fachowej

XIII-XV

4

wyższe bibliotekarskie

4

17

Kierownik sekcji

XIII-XIV

3

wyższe

4

18

Starszy specjalista

XII-XV

-

wyższe

4

starszy specjalista bhp

według odrębnych przepisów

19

Starszy: metrolog, informatyk

XI-XV

-

wyższe

4

20

Starszy: projektant, programista, inspektor kontroli wojskowej, specjalista, metrolog

XII-XIV

-

wyższe

4

21

Projektant, programista

XII-XIV

-

wyższe

3

specjalista bhp

według odrębnych przepisów

22

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista

XII-XIV

-

według odrębnych przepisów

23

Aprobant

IX-XIV

-

wyższe

3

średnie

5

24

Informatyk

XI-XIV

-

średnie

5

25

Referendarz, starszy statystyk

XI-XIII

-

wyższe

2

26

Bibliotekarz, dokumentalista dyplomowany

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

27

Starszy inspektor

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

starszy inspektor bhp

według odrębnych przepisów

28

Starszy technik

IX-XIII

-

średnie

4

29

Starszy: instruktor, rewident

IX-XIII

-

średnie

3

30

Starszy księgowy

VIII-XII

-

wyższe

-

średnie

3

31

Starszy redaktor

VIII-XII

-

średnie

5

32

Statystyk, podreferendarz, inspektor, technik

VII-XII

-

średnie

2

inspektor bhp

według odrębnych przepisów

33

Referent prawny,
referent prawno-administracyjny

VII-XII

-

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

34

Instruktor,
rewident,
redaktor

VII-XII

-

średnie

2

35

Sekretarz dowódcy (szefa, dyrektora)

VII-XI

-

średnie

3

36

Księgowy

VI-XI

-

średnie

1

37

Starszy referent

VI-XI

-

średnie

2

38

Referent,
technik informatyczny,
operator elektronicznych maszyn cyfrowych

VI-IX

-

średnie

-

Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

1

Kierownik biblioteki specjalistycznej

X-XII

3

wyższe bibliotekarskie

4

kierownik ośrodka informacji naukowej

średnie

4

2

Kierownik magazynu

IX-XI

2

średnie

3

3

Kierownik: kancelarii, archiwum, kreślarni, drukarni, powielarni

IX-X

2

średnie

3

4

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

5

Maszynista offsetowy

IX-X

-

zasadnicze

2

6

Bibliotekarz, dokumentalista

VIII-IX

-

według odrębnych przepisów

kasjer,
starszy magazynier

średnie

3

7

Starszy: laborant, archiwista, kreślarz

VII-IX

-

średnie

3

8

Kierowca

VII-IX

-

według odrębnych przepisów

9

Maszynistka, teletypista, magazynier, archiwista

VII-VIII

-

średnie

-

10

Operator kserokopiarki

VII-VIII

-

średnie

2

zasadnicze

3

11

Kreślarz, laborant, korektor

VI-VIII

-

średnie

-

12

Portier

IV-V

-

podstawowe

-

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ
- KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: biura, oddziału, sekretariatu Prezesa, zastępca dyrektora: Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Biura Edukacji Publicznej, Biura Lustracyjnego

XIX-XXI

10

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora: biura, oddziału, sekretariatu Prezesa,
naczelnik oddziałowego biura,
zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego,
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny księgowy oddziału

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik: wydziału, delegatury

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, wydziału, delegatury

XVI-XVIII

7

wyższe

7

6

Główny: specjalista, analityk,
kierownik wydziału udostępniania i archiwizacji w delegaturze,
kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu,
administrator systemu informatycznego

XV-XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Koordynator zespołu,
starszy: specjalista, informatyk, analityk, kustosz
archiwalny, konserwator archiwalny

XIII-XV

-

wyższe

6

8

Specjalista,
informatyk,
analityk,
kustosz archiwalny,
konserwator archiwalny,
starszy dokumentalista

XII-XIV

-

wyższe

4

9

Dokumentalista,
starszy: inspektor, archiwista, fotograf, laborant

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

10

Inspektor,
archiwista,
starszy księgowy

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

11

Starszy referent,
księgowy,
fotograf,
laborant,
młodszy: archiwista, konserwator archiwalny

VIII-XI

-

średnie

2

12

Referent,
młodszy księgowy

V-IX

-

średnie

-

13

Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalisty

VI-VIII

-

średnie

-

IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ BIURZE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef Kancelarii Polskiej Akademii Nauk

XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca Szefa Kancelarii Polskiej Akademii Nauk

XX-XXI

10

wyższe

7

3

Dyrektor biura (zespołu),
Prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk

XIX-XXI

10

wyższe

7

4

Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

główny księgowy budżetu Polskiej Akademii Nauk

według odrębnych przepisów

5

Zastępca przewodniczącego wydziału Polskiej Akademii Nauk

XVIII-XIX

9

wyższe

7

6

Naczelnik działu,
główny księgowy budżetu Kancelarii Polskiej
Akademii Nauk,
radca Prezesa

XVII-XVIII

8

wyższe

7

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

7

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

8

Starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

6

9

Starszy: programista, informatyk

XIl-XV

-

wyższe

6

10

Specjalista,
programista,
informatyk

XII-XIV

-

wyższe

4

11

Starszy inspektor

XI XIII

-

wyższe

3

12

Inspektor,
starszy księgowy,
technik informatyczny

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

referent prawny

wyższe prawnicze

-

13

Księgowy,
starszy referent,
sekretarz: Szefa Kancelarii Polskiej Akademii
Nauk, dyrektora biura

VIII-XI

-

średnie

-

14

Referent

VI-IX

-

średnie

-

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor biura

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Wicedyrektor biura

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik wydziału

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

6

Specjalista

XII-XV

-

wyższe

4

7

Starszy inspektor, samodzielny księgowy

XI-XIV

-

wyższe

2

średnie

4

8

Inspektor

IX-XIII

-

wyższe

-

średnie

2

9

Starszy referent,
księgowy

VIII-XI

-

średnie

-

10

Referent

VI-IX

-

średnie

-

XI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Dyrektor biura (komórki równorzędnej)

XIX-XXI

10

wyższe

5

naczelny lekarz Kasy

wyższe medyczne i tytuł specjalisty

główny księgowy Kasy

według odrębnych przepisów

2

Wicedyrektor biura (komórki równorzędnej),
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

5

3

Pełnomocnik Prezesa kierujący Zespołem

XVII-XX

9

wyższe

5

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

5

5

Radca Prezesa,
naczelnik wydziału

XVII-XVIII

8

wyższe

5

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

6

Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

XVI-XVIII

8

wyższe medyczne i tytuł specjalisty

5

7

Główny: specjalista, informatyk

XV-XVII

6

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

8

Administrator sieci

XV-XVII

6

wyższe

4

9

Starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

4

10

Starszy informatyk

XIII-XV

-

wyższe

3

11

Specjalista

XII-XIV

-

wyższe

3

12

Informatyk

XI-XIV

-

wyższe

-

średnie

2

13

Starszy inspektor

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

5

14

Młodszy informatyk

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

15

Inspektor,
starszy księgowy

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

16

Starszy referent

VIII-XI

-

średnie

2

księgowy

-

17

Referent

VII-X

-

średnie

-

II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Dyrektor oddziału

XVIII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora oddziału

XVII-XX

9

wyższe

5

główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiego

XVI-XIX

8

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego

wyższe

3

4

Kierownik placówki terenowej

XVI-XIX

8

wyższe

4

5

Zastępca kierownika placówki terenowej

XV-XVIII

7

wyższe

3

lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiego

według odrębnych przepisów

6

Kierownik wydziału

XIV-XVII

6

wyższe

3

7

Kierownik samodzielnego referatu, zastępca kierownika wydziału

XIII-XVI

5

wyższe

3

8

Główny: specjalista, informatyk

XIII-XV

5

wyższe

3

radca prawny

według odrębnych przepisów

9

Kierownik referatu

XIII-XV

4

wyższe

3

10

Starszy: aprobant, specjalista

XII-XV

-

wyższe

3

starszy informatyk

wyższe

1

11

Starszy inspektor ubezpieczeń

XI-XV

-

wyższe

2

12

Specjalista,
informatyk

XI-XIV

-

wyższe

-

średnie

2

13

Aprobant

X-XIV

-

wyższe

2

średnie

4

14

Starszy inspektor,
samodzielny księgowy

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

15

Inspektor ubezpieczeń

IX-XIII

-

wyższe

-

średnie

2

16

Inspektor,
starszy księgowy

VIII-XII

-

wyższe

-

średnie

2

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

17

Starszy referent ubezpieczeń

VIII-XII

-

średnie

1

18

Młodszy informatyk, samodzielny referent

VIII-XI

-

wyższe

-

średnie

2

19

Referent ubezpieczeń

VII-X

-

średnie

-

20

Starszy referent,
księgowy,
sekretarka

VI-XI

-

średnie

2

21

Referent,
młodszy księgowy

V-IX

-

średnie

-

III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Kierownik kancelarii tajnej

VIII-XII

2

wyższe

-

średnie

3

2

Introligator przemysłowy, operator naświetlacz fotoskładu

VII-XII

-

zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne

-

3

Rzemieślnik specjalista

X-XI

 

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Zaopatrzeniowiec

VIII-XI

-

średnie

-

5

Kierowca samochodu ciężarowego,
kierowca samochodu dostawczego

IX-X

-

według odrębnych przepisów

6

Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany

VIII-IX

-

zasadnicze

-

7

Archiwista,
magazynier

VII-VIII

-

średnie

-

kierowca samochodu osobowego

według odrębnych przepisów

8

Operator urządzeń powielających

VI-VIII

-

podstawowe oraz przeszkolenie

-

robotnik magazynowy

podstawowe

9

Robotnik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

10

Portier,
dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

11

Sprzątaczka

IV-V

-

podstawowe

-

XII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wszystkie urzędy i inne jednostki

1

Kierownik: bazy transportu, administracji budynkiem

XIV-XVI

5

wyższe

5

2

Kierownik budowy

XIII-XV

6

wyższe

3

ekspert,
administrator: systemu, aplikacji

-

3

Kierownik: zakładu obsługi samochodów, zespołu magazynów

XII-XIV

4

średnie

4

4

Zastępca kierownika bazy transportu

XII-XIV

3

średnie

3

starszy laborant

-

5

Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XII-XIV

-

wyższe

-

6

Kierownik punktu żywienia

XI-XIII

3

średnie

4

kierownik magazynu technicznego

2

starszy kasjer,
kasjer walutowy

-

konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych

3

7

Sekretarka,
serwisant urządzeń elektronicznych

IX-XIII

-

średnie

-

8

Zastępca kierownika: zakładu obsługi samochodów, administracji budynkiem,
kierownik: ośrodka informacji naukowej, warsztatu, stacji obsługi, garażu, zespołu magazynów, kotłowni wysokoprężnej, informatorium

X-XII

3

średnie

4

kierownik biblioteki

według odrębnych przepisów

9

Zastępca kierownika punktu żywienia

X-XII

1

średnie

2

10

Kierownik: obiektu, zmiany

X-XI

3

średnie

3

11

Starszy: magazynier w magazynie technicznym, kontroler techniczny, dyspozytor, administrator

X-XI

-

średnie

2

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

12

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, garażu, obiektu

IX-XI

2

średnie

3

13

Laborant

IX-XI

-

średnie

2

operator urządzeń elektronicznych, elektrotechnik

-

14

Zaopatrzeniowiec

VIII-XI

-

średnie

-

15

Kierownik: magazynu, hali maszyn, kotłowni

IX-X

2

średnie

3

kierownik: bursy, internatu

1

16

Maszynistka klasy mistrzowskiej,
dyspozytor,
kontroler techniczny

IX-X

-

średnie

3

sekretarka-maszynistka,
kreślarz

-

magazynier w magazynie technicznym

zasadnicze

1

17

Starszy operator urządzeń przygotowania danych

VIII-X

-

średnie

2

18

Ankieter

VI-X

-

średnie

2

19

Kierownik: biura podawczego, kancelarii głównej, kancelarii tajnej, archiwum, centrali telefonicznej

VIII-IX

2

średnie

3

20

Starszy magazynier,
starsza maszynistka,
kasjer,
intendent,
administrator

VIII-IX

-

średnie

-

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

21

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-IX

-

średnie

-

22

Archiwista,
magazynier,
starszy telefonista,
maszynistka,
teletypista,
pomoc laboratoryjna,
recepcjonista,
ekspedytor poczty

VII-VIII

-

średnie

-

23

Telefonista

V-VI

-

podstawowe i umiejętność wykonywania czynności

-

24

Pokojowy

IV-V

-

podstawowe

-

II. Urzędy celne

1

Kierownik lodzi patrolowej

X-XII

3

dyplom porucznika żeglugi
przybrzeżnej z 24-miesię-
czną praktyką pływania
w dziale służby pokładowej na
stanowiskach oficerskich

2

Motorzysta łodzi patrolowej

VII-IX

-

stopień motorzysty okrętowego

III. Komenda Główna Policji

1

Starszy: kontroler techniczny, dyspozytor

IX-XII

-

średnie

2

IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców

1

Kierownik administracyjny ośrodka dla cudzoziemców

X-XIII

3

średnie

4

2

Zastępca kierownika administracyjnego ośrodka dla cudzoziemców

X-XII

2

średnie

3

3

Kuchmistrz

IX-XI

2

zasadnicze

3

4

Opiekun cudzoziemców

VIII-XI

-

średnie

2

5

Kucharz

IX-X

-

zasadnicze

-

6

Młodszy opiekun cudzoziemców

VII-IX

-

średnie

-

7

Pomoc kucharza

V-VI

-

podstawowe

-

V. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XI-XIV

-

wyższe

2

2

Serwisant urządzeń elektronicznych

X-XIII

-

średnie

5

3

Konserwator urządzeń elektronicznych,
starszy operator maszyn elektronicznych

IX-XIII

-

średnie

3

4

Starszy technik

X-XII

-

średnie

2

5

Operator maszyn elektronicznych

VIII-XII

-

średnie

-

6

Technik

VIII-X

-

średnie

-

VI. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

1

Pomoc laboratoryjna

VII-X

-

umiejętność
wykonywania
zawodu

-

VII. Powiatowe inspektoraty weterynarii

1

Pomoc techniczna na stanowisku badania mięsa,
dezynfektor

VIII-X

-

umiejętność
wykonywania
zawodu

-

VIII. Ministerstwo Infrastruktury

1

Kierownik: biblioteki naukowej, zespołu informacji naukowej i dokumentacji

XIX-XXI

9

wyższe

4

2

Główny specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XVIII-XIX

3

wyższe

5

3

Starszy specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XVII-XVIII

2

wyższe

4

4

Bibliotekarz

XVI-XVII

-

według odrębnych przepisów

informatyk

wyższe

-

5

Specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XV-XVII

-

wyższe, średnie bibliotekarskie lub informacji naukowej

-

6

Kierownik zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej

XII-XV

4

średnie

4

7

Zastępca kierownika zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej

XI-XIV

3

średnie

3

8

Inspektor nadzoru robót remontowych

XI-XIV

-

według odrębnych przepisów

9

Inspektor ds. p.poż.

XI-XIII

-

10

Koordynator usług serwisowych sprzętu biurowego

X-XII

-

średnie

2

IX. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

7

według odrębnych przepisów

2

Kierownik budowy

XII-XV

6

wyższe

4

średnie

6

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika budowy

XII-XIV

6

wyższe

2

średnie

5

4

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII-XIII

5

według odrębnych przepisów

5

Kierownik magazynu przeciwpowodziowego

X-XII

4

średnie

3

starszy mistrz

3

6

Mistrz

IX-XI

2

zasadnicze zawodowe

2

X. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych

1

Główny specjalista do spraw bhp

XIV-XVI

-

według odrębnych przepisów

2

Specjalista do spraw bhp

XIII-XV

-

3

Starszy inspektor do spraw bhp

XII-XIV

-

4

Inspektor do spraw bhp

XI-XIII

-

XI. Służba Wywiadu Wojskowego

1

Inspektor ds. p.poż.

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

XIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wszystkie urzędy i inne jednostki

1

Starszy rzemieślnik specjalista

X-XII

-

zasadnicze

4

2

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista,
operator maszyn cyfrowych

zasadnicze

3

3

Kierowca samochodu specjalistycznego

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczego

IX-X

4

Mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista

IX-X

-

zasadnicze

2

5

Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.,
hydraulik

VIII-IX

-

zasadnicze

-

6

Kierowca samochodu osobowego

VII-VIII

-

według odrębnych przepisów

7

Operator urządzeń powielających, robotnik: magazynowy, transportowy

VI-VIII

-

podstawowe

-

8

Robotnik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

9

Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny

IV-V

-

podstawowe

-

10

Sprzątaczka

III-IV

-

podstawowe

-

11

Goniec

II-IV

-

podstawowe

-

II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX-XI

-

średnie
zawodowe
i uprawnienia
specjalistyczne

3

2

Robotnik szklarniowy

VI-X

-

zasadnicze zawodowe

-

III. Urzędy morskie

1

Starszy latarnik

X-XII

-

średnie

4

2

Elektromonter,
elektryk,
monter instalacji wodnokanalizacyjnych,
operator sztaplarki,
mechanik silników spalinowych,
mechanik samochodowy,
elektryk samochodowy

VII-XI

-

zasadnicze

-

3

Kierowca ciągnika

IX-X

-

według odrębnych przepisów

4

Latarnik,
rzemieślnik gospodarczy

VIII-X

-

zasadnicze

-

5

Robotnik ochrony wybrzeża-pilarz,
murarz,
tynkarz,
blacharz,
dekarz,
spawacz,
ślusarz,
tokarz

VII-X

-

zasadnicze

-

6

Robotnik ochrony wybrzeża,
cieśla,
stolarz

VI-IX

-

podstawowe

-

7

Wydawca narzędzi,
zbrojarz

V-VII

-

zasadnicze

-

IV. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Stermotorzysta

XIII-XIV

-

według odrębnych przepisów

2

Bosman przystaniowy

VIII-IX

-

V. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1

Operator kierowca,
mechanik kierowca

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

2

Starszy dróżnik

IX-XI

-

zasadnicze

2

starszy promowy

podstawowe

5

3

Dróżnik

VI-IX

-

podstawowe

-

VI. Urzędy celne

1

Konserwator sprzętu radiologicznego i elektronicznego

X-XII

-

średnie techniczne

3

VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego

1

Mechanik-elektronik

XI-XIII

-

średnie

2

2

Starszy mistrz

XI-XII

3

zasadnicze

4

technolog żywienia

-

średnie

2

3

Starszy technik,
starszy muzyk,
mechanik silników okrętowych

X-XII

-

średnie

2

4

Technik ochrony

VII-XII

-

średnie

2

5

Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,
kuchmistrz,
mistrz

IX-XI

2

zasadnicze

3

6

Technik,
pracownik ochrony,
muzyk

IX-XI

-

średnie

-

7

Ślusarz-tokarz,
blacharz samochodowy,
diagnosta samochodowy,
elektromechanik,
blacharz-dekarz,
elektryk samochodowy,
elektromonter,
lakiernik samochodowy

IX-XI

-

zasadnicze

-

kierowca samochodu specjalnego

według odrębnych przepisów

8

Kucharz,
mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub
garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych,
urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych),
malarz-murarz,
monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-
-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności),
palacz kotłowni wysokoprężnych

IX-X

-

zasadnicze

-

9

Starszy mechanik centrali telefonicznej

VIII-IX

-

średnie

3

10

Szewc,
krawiec,
spawacz,
tynkarz-glazurnik

VIII-IX

-

zasadnicze

-

kierowca ciągnika,
kierowca karetki sanitarnej (pogotowia),
kierowca mikrobusu

według odrębnych przepisów

11

Kelner,
młodszy kucharz,
gospodarz obiektu,
operator urządzeń piorących,
operator urządzeń oczyszczalni ścieków

VII-VIII

-

podstawowe

-

12

Operator wózka akumulatorowego, ogrodnik

VI-VIII

-

podstawowe

-

13

Pomocnik kierowcy

VI-VII

-

podstawowe

-

14

Pomoc kucharza,
pomocnik palacza c.o.,
pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach Policji,
palacz pieców zwykłych

V-VI

-

podstawowe

-

VIII. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX-XII

-

średnie
zawodowe
i uprawnienia
specjalistyczne

3

2

Robotnik szklarniowy,
robotnik laboratoryjny

VI-X

-

zasadnicze zawodowe

-

3

Sprzątaczka laboratoryjna

IV-VI

-

podstawowe

-

IX. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Kierowca

VI-XI

-

według odrębnych przepisów

maszynista operator maszyn budowlanych,
operator-mechanik

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają - odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

2

Rzemieślnik ochrony wód (np.: tokarz, zbrojarz, spawacz, ślusarz, elektryk, radiomechanik, elektromonter, betoniarz), konserwator: instalacji elektroenergetycznych, urządzeń mechanicznych

V-XI

-

3

Rzemieślnik gospodarczy

II-VIII

-

XIV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany,
dowódca warty w Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego

IX-XI

3

4

Starszy wartownik-konwojent, starszy wartownik

VI-IX

-

5

Wartownik- konwojent, wartownik

V-VII

-

6

Młodszy wartownik-konwojent

IV-VI

-

II. Archiwa państwowe

1

Szef ochrony

IX-XI

3

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

VI-IX

-

3

Wartownik- konwojent

V-VII

-

4

Młodszy wartownik-konwojent

IV-VI

-

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.12.12
zmieniony przez
2016.09.01
zmieniony przez
2017.01.06
zmieniony przez
2018.02.06
zmieniony przez
2018.05.09
zmieniony przez
2018.09.04
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2022.06.15
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektora: Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biura Edukacji Publicznej w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca Prezesa,
dyrektor generalny,
dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów,
dyrektor Biura Edukacji Publicznej

4.730 - 8.630

2.230

wyższe

8

Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący Komisji

4.100-6.600

1.990

według odrębnych przepisów

2

Zastępca Przewodniczącego Komisji,
sekretarz Komisji

3.890-5.870

1.880

3

Członek Komisji

3.560-5.770

 

Tabela C. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor oddziału

5.850-9.670

2.290

wyższe

7

Tabela D. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

5.850-9.670

2.290

według odrębnych przepisów

2

Zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska

4.800-8.500

1.800

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
2012.01.01
dodany przez
2012.12.12
zmieniony przez
2016.10.06
zmieniony przez
2019.07.13
zmieniony przez
2019.11.19
zmieniony przez
2022.06.01
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2023.05.16
zmieniony przez
2023.06.17
zmieniony przez
2024.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60