Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Doręczenia elektroniczne »  Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1)

 Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 569
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.12.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

  1) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;

  2) zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;

  3) zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

  1) adres do doręczeń elektronicznych - adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

  2) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej "rozporządzeniem 910/2014";

  3) kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługę, o której mowa w art. 3 pkt 37 rozporządzenia 910/2014;

  4) operator wyznaczony - operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320);

  5) podmiot niepubliczny - osobę fizyczną i podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 6;

  6) podmiot publiczny:

   a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

   b) inne niż określone w lit. a państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

   c) inne niż określone w lit. a osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a i b, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

    - finansują je w ponad 50% lub

    - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

    - sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

    - mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

   d) związki podmiotów, o których mowa w lit. a-c, jeżeli realizują zadania publiczne,

   e) komornika sądowego;

  7) publiczna usługa hybrydowa - usługę pocztową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, świadczoną przez operatora wyznaczonego, jeżeli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny;

  8) publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 3 pkt 36 rozporządzenia 910/2014, świadczoną przez operatora wyznaczonego;

  9) skrzynka doręczeń - narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a także w ramach publicznej usługi hybrydowej.

Art. 3. Ustawy nie stosuje się do:

  1) doręczania korespondencji:

   a) zawierającej informacje niejawne,

   b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320),

   c) w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 2275),

   d) jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów;

  2) wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych.

Art. 4. 1. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

2. W przypadku gdy adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji następuje na adres do doręczeń elektronicznych, z którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję.

Art. 5. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w przypadku:

  1) braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z art. 4 albo

  2) gdy posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności.

Art. 6. 1. Przepisów art. 4 i art. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

  1) podmiot wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej;

  2) korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej ze względu na:

   a) brak możliwości sporządzenia i przekazania dokumentu w postaci elektronicznej wynikający z przepisów odrębnych,

   b) brak możliwości wykorzystania publicznej usługi hybrydowej wynikający z przepisów odrębnych,

   c) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy,

   d) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny,

   e) ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji oraz inne przyczyny mające charakter techniczny;

  3) przepisy odrębne przewidują możliwość dokonywania doręczeń z wykorzystaniem także sposobów innych niż publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczna usługa hybrydowa, w szczególności przy pomocy swoich pracowników, a nadawca w konkretnych okolicznościach uzna inny sposób doręczenia za bardziej efektywny.

2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 pkt 2 ocenia nadawca.

Art. 7. 1. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

2. Podmiot występujący o:

  1) utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub

  2) wpis adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych

- jest informowany o skutkach prawnych wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, w tym o prawach i obowiązkach z niego wynikających, a w przypadku wystąpienia o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego - także o zasadach zarządzania skrzynką doręczeń oraz o prawach i obowiązkach posiadacza skrzynki doręczeń.

Art. 8. Podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany:

  1) adwokat wykonujący zawód;

  2) radca prawny wykonujący zawód;

  3) doradca podatkowy wykonujący zawód;

  4) doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;

  5) rzecznik patentowy wykonujący zawód;

  6) notariusz wykonujący zawód;

  7) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;

  8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320);

  9) podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, w przypadkach niewykonywania zawodu, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, zawieszenia w czynnościach zawodowych, zawieszenia w czynnościach służbowych, zawieszenia stosunku pracy lub zawieszenia praw wynikających z licencji.

Art. 10. Podmiot niepubliczny inny niż określony w art. 9 ust. 1 może posiadać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 2

Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń

Art. 11. Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń następuje:

  1) na podstawie wniosku lub

  2) automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu publicznego skierowany do tego ministra, a w przypadku podmiotów publicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - także w trybie, o którym mowa w art. 11 pkt 2.

2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego zawiera następujące dane:

  1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego jego imię i nazwisko oraz tytuł;

  2) numer identyfikacyjny REGON;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

  4) numer KRS, jeżeli został nadany;

  5) siedzibę i adres;

  6) adres do korespondencji;

  7) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2015/1501".

3. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu publicznego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku.

Art. 13. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego skierowany do tego ministra, a w przypadku podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - także w trybie, o którym mowa w art. 11 pkt 2.

Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną zawiera następujące dane:

  1) imię i nazwisko;

  2) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  5) adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  6) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  7) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

  8) adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych oraz o sposobie aktywacji skrzynki doręczeń;

  9) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501 - w przypadku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną zawiera następujące dane:

  1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa;

  2) numer identyfikacji REGON, jeżeli został nadany;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

  4) numer KRS, jeżeli został nadany;

  5) oznaczenie formy prawnej;

  6) siedzibę i adres;

  7) adres do korespondencji;

  8) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501.

3. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego opatruje się:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną;

  2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną;

  3) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną i mający siedzibę w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest składany z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez:

  1) ministra właściwego do spraw gospodarki - dla podmiotów określonych w art. 9 ust. 1 pkt 8 i 9;

  2) ministra właściwego do spraw informatyzacji - dla pozostałych podmiotów.

2. Do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dołącza się:

  1) dokument potwierdzający reprezentację podmiotu publicznego lub podmiotu niepublicznego,

  2) pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu podmiotu publicznego lub podmiotu niepublicznego, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony

- albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę albo przez notariusza, albo przez pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek nie został opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli stwierdzenie reprezentacji albo pełnomocnictwa jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego minister właściwy do spraw informatyzacji ma dostęp drogą elektroniczną.

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, minister właściwy do spraw informatyzacji pozostawia wniosek bez rozpoznania.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa lub zawiera nieprawidłowe dane, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Po utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła niezwłocznie informację o jego utworzeniu na adres poczty elektronicznej administratora skrzynki doręczeń, jeżeli został wskazany, a w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną - także na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1) wpisuje adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych po aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych;

  2) przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis.

8. Przesłanie informacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2, nie podlega opłacie.

Art. 16. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji otrzymuje następujące dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

  1) Krajowego Rejestru Sądowego:

   a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

   b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   d) numer KRS,

   e) oznaczenie formy prawnej,

   f) siedzibę i adres,

   g) adres do korespondencji,

   h) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

  2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

   a) imię i nazwisko,

   b) firmę,

   c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   e) adres do doręczeń,

   f) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

   g) adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz o sposobie aktywacji skrzynki doręczeń - w przypadku braku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,

   h) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501 - w przypadku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Po utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i przyporządkowaniu do niego skrzynki doręczeń minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o jego utworzeniu na adres poczty elektronicznej, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. h albo w ust. 1 pkt 2 lit. g oraz h.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1) wpisuje adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych po aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych;

  2) przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis.

4. Przesłanie informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie podlega opłacie.

Art. 17. 1. W przypadku przekształcenia:

  1) podmiotu publicznego posiadającego adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w podmiot niepubliczny albo

  2) podmiotu niepublicznego posiadającego adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w podmiot publiczny

- po przekształceniu podmiot niezwłocznie informuje o przekształceniu ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Informację o przekształceniu:

  1) opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

  2) przesyła się z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie aktualizuje dane w bazie adresów elektronicznych.

Art. 18. 1. Do aktualizacji danych, o których mowa w art. 26 pkt 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 albo art. 28.

2. Podmiot publiczny, który nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie samodzielnie aktualizuje dane dotyczące siedziby i adresu oraz adresu do korespondencji.

3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, wymaga uwierzytelnienia w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014.

Art. 19. 1. Podmiot publiczny oraz podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną są obowiązane do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną jest uprawniony do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

3. Do aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz zarządzania skrzynką doręczeń jest uprawniony:

  1) administrator skrzynki doręczeń - w przypadku podmiotu publicznego oraz podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

  2) podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną oraz administrator skrzynki doręczeń, jeżeli został wyznaczony.

4. Aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego następuje po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej do dokonania tej czynności w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. W wyniku aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego osoba uprawniona uzyskuje możliwość zarządzania skrzynką doręczeń.

6. Zarządzanie skrzynką doręczeń obejmuje w szczególności:

  1) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

   a) wysyłania i odbierania korespondencji,

   b) zarządzania korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzania reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

   c) konfigurowania skrzynki doręczeń;

  2) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w pkt 1.

7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie obejmuje prawa wskazania dalszych osób upoważnionych do dokonywania operacji na skrzynce doręczeń.

Art. 20. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń przysługuje osobom i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zasobów skrzynki wynikający z orzeczenia sądowego albo z aktu administracyjnego.

Art. 21. 1. Po wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego z bazy adresów elektronicznych korespondencja zgromadzona w skrzynce doręczeń powiązanej z adresem do doręczeń elektronicznych jest przechowywana przez rok, a po tym terminie skrzynka doręczeń wraz z jej zasobami jest usuwana.

2. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń po wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych podmiotu korzystającego dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przysługuje:

  1) podmiotowi, którego adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych;

  2) osobom fizycznym wskazanym w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495) albo zarządcy sukcesyjnemu powołanemu w trybie art. 9 ust. 1 tej ustawy w przypadku zgonu przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  3) spadkobiercom osoby fizycznej, której adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych;

  4) następcy prawnemu podmiotu, którego adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych.

Art. 22. Uprawnienie do zarządzania skrzynką doręczeń przysługuje zarządcy sukcesyjnemu powołanemu w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw podmiotu korzystającego dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Art. 23. 1. Podmiot niepubliczny może zrezygnować z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Podmiot niepubliczny, o którym mowa w art. 9 ust. 1, może zrezygnować z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i powiązanej z nią skrzynki doręczeń pod warunkiem zapewnienia możliwości doręczania mu korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisany do bazy adresów elektronicznych.

3. Do rezygnacji z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 albo art. 28.

4. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego powoduje wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego z bazy adresów elektronicznych.

Art. 24. 1. Podmiot niepubliczny, rezygnując z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, może zachować dotychczasowy adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia możliwość uzyskania posiadanego dotychczas adresu do doręczeń elektronicznych, wykreślonego z bazy adresów elektronicznych, przez okres 6 miesięcy od dnia rezygnacji, o której mowa w ust. 1.

3. Podmiot niepubliczny posiadający adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego może zmienić kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego na innego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub na operatora wyznaczonego, zachowując dotychczasowy adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku zmiany dostawcy na operatora wyznaczonego przepisy art. 11 oraz art. 14-16 stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o warunkach technicznych umożliwiających zachowanie adresu do doręczeń elektronicznych w przypadkach zmiany dostawcy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 3

Baza adresów elektronicznych

Art. 25. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, będącą rejestrem publicznym, bazę adresów elektronicznych, w której gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych, oraz zapewnia utrzymanie i rozwój tej bazy, w tym:

  1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do bazy adresów elektronicznych;

  2) zapewnia integralność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych;

  3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, dla podmiotów przetwarzających dane w bazie adresów elektronicznych;

  4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1;

  5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

  6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;

  7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w bazie adresów elektronicznych;

  8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych. 

2. Baza adresów elektronicznych jest zbiorem danych, o których mowa w art. 26.

Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. W bazie adresów elektronicznych przetwarza się następujące dane:

  1) w zakresie podmiotu publicznego:

   a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego - jego imię i nazwisko oraz tytuł,

   b) numer identyfikacyjny REGON,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   d) numer KRS, jeżeli został nadany,

   e) siedzibę i adres,

   f) adres do korespondencji,

   g) adres do doręczeń elektronicznych, w tym główny adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 32 ust. 4,

   h) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

   i) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

   j) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

  2) w zakresie podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

   a) imię i nazwisko,

   b) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   c) tytuł zawodowy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby fizycznej posiadającej tytuł zawodowy,

   d) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   f) adres do korespondencji,

   g) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   h) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

   i) adres do doręczeń elektronicznych,

   j) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   k) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności zawodowej - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

   l) adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. g,

   m) oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

   n) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

   o) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

   p) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

  3) w zakresie podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

   a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

   b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   d) numer KRS, jeżeli został nadany,

   e) oznaczenie formy prawnej,

   f) siedzibę i adres,

   g) adres do korespondencji,

   h) adres do doręczeń elektronicznych,

   i) oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

   j) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

   k) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

   l) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501.

Art. 27. 1. W przypadku zmiany w rejestrze PESEL numeru PESEL, imienia lub nazwiska podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną oraz administratora skrzynki doręczeń dokonywana jest automatyczna aktualizacja tych danych w bazie adresów elektronicznych.

2. W przypadku gdy w rejestrze PESEL odnotowany został zgon osoby fizycznej, o której mowa w art. 26 pkt 2, lub administratora skrzynki doręczeń, informacja w tym zakresie jest automatycznie przekazywana do bazy adresów elektronicznych.

Art. 28. Wpis do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego następuje:

  1) na podstawie wniosku podmiotu niepublicznego lub

  2) automatycznie, po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji danych, o których mowa w art. 30, za pośrednictwem:

   a) kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

   b) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

   c) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wpisuje do bazy adresów elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego.

2. Wniosek zawiera następujące dane:

  1) w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

   a) imię i nazwisko,

   b) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

   c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   e) adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   f) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   g) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

   h) adres do doręczeń elektronicznych,

   i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  2) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

   a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

   b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   d) numer KRS, jeżeli został nadany,

   e) oznaczenie formy prawnej,

   f) siedzibę i adres,

   g) adres do korespondencji,

   h) adres do doręczeń elektronicznych,

   i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Wniosek opatruje się:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w przypadku osoby fizycznej, w tym będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

  3) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną i mającego siedzibę w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, do wniosku dołącza się kopię:

  1) dokumentu potwierdzającego reprezentację podmiotu niepublicznego,

  2) pełnomocnictwa do złożenia wniosku w imieniu podmiotu niepublicznego, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę albo przez notariusza, albo przez pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek nie został opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli stwierdzenie reprezentacji albo pełnomocnictwa jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego minister właściwy do spraw informatyzacji ma dostęp drogą elektroniczną.

6. Do wniosku stosuje się przepisy art. 15 ust. 1, 4 i 5.

7. Po dokonaniu wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o dokonaniu wpisu na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis. Przesłanie informacji o wpisie nie podlega opłacie.

Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 28 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji otrzymuje następujące dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

  1) kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego:

   a) w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

    - imię i nazwisko,

    - firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

    - numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

    - numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

    - adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

    - numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

    - adres do doręczeń elektronicznych,

    - oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

   b) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

    - nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

    - numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

    - numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

    - numer KRS, jeżeli został nadany,

    - oznaczenie formy prawnej,

    - siedzibę i adres,

    - adres do korespondencji,

    - adres do doręczeń elektronicznych,

    - oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  2) o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem tego systemu:

   a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

   b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   d) numer KRS,

   e) oznaczenie formy prawnej,

   f) siedzibę i adres,

   g) adres do korespondencji,

   h) adres do doręczeń elektronicznych,

   i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  3) o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - w przypadku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

   a) imię i nazwisko,

   b) firmę,

   c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

   d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

   e) adres do doręczeń,

   f) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

   g) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

   h) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę sieciową umożliwiającą przekazanie przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za pomocą bezpośredniej wymiany danych między systemem teleinformatycznym kwalifikowanego dostawcy usług zaufania a bazą adresów elektronicznych.

3. Po dokonaniu wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis. Przesłanie informacji o wpisie nie podlega opłacie.

Art. 31. 1. Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

2. Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Do bazy adresów elektronicznych wpisuje się jeden adres do doręczeń elektronicznych dla jednego podmiotu.

2. W przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz komornika sądowego do bazy adresów elektronicznych wpisuje się adres do doręczeń elektronicznych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu albo wykonywania czynności służbowych, niezależnie od adresu do doręczeń elektronicznych tej osoby wpisanego do bazy adresów elektronicznych, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę na wpisanie do bazy adresów elektronicznych więcej niż jednego adresu do doręczeń elektronicznych dla podmiotu publicznego, jeżeli jest to uzasadnione strukturą organizacyjną tego podmiotu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny jest obowiązany wskazać główny adres do doręczeń elektronicznych.

5. W przypadku podmiotu publicznego wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczany jest tylko główny adres do doręczeń elektronicznych.

Art. 33. 1. Wpis do bazy adresów elektronicznych stanowi czynność materialno-techniczną i wywołuje skutki prawne od dnia jej dokonania.

2. Domniemywa się, że dane wpisane do bazy adresów elektronicznych są prawdziwe, chyba że zostanie udowodnione, że wpis do bazy adresów elektronicznych nastąpił niezgodnie z przepisami prawa.

3. Oczywiste błędy lub niezgodności między danymi zgromadzonymi w bazie adresów elektronicznych a dokumentami lub informacjami, na podstawie których dokonano wpisu, minister właściwy do spraw informatyzacji prostuje z urzędu.

4. W przypadku zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z bazy adresów elektronicznych zmieniane lub wykreślane dane, o których mowa w art. 26 pkt 1 lit. a-i, pkt 2 lit. a-o i pkt 3 lit. a-d oraz f-k, są dostępne w usłudze wyszukiwania przez okres 6 miesięcy od dnia zmiany wpisu lub jego wykreślenia. Treść zmienianych lub wykreślanych danych oznacza się jako nieaktualną, a po okresie 12 miesięcy - usuwa.

Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34. 1. Wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dokonuje się:

  1) na okres 3 lat - w przypadku adresu podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną, z wyłączeniem adresu osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, notariusza, doradcy restrukturyzacyjnego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności zawodowej;

  2) bezterminowo - w przypadku pozostałych adresów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpis jest przedłużony na okres kolejnych 3 lat, jeżeli podmiot złoży oświadczenie woli o jego przedłużeniu.

3. Przedłużenie wpisu do bazy adresów elektronicznych przez posiadacza adresu do doręczeń elektronicznych następuje z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez:

  1) ministra właściwego do spraw gospodarki - dla podmiotów określonych w art. 9 ust. 1 pkt 8 i 9;

  2) ministra właściwego do spraw informatyzacji - dla pozostałych podmiotów.

4. Przed przedłużeniem wpisu osoba fizyczna potwierdza zapoznanie się z informacją o skutkach prawnych przedłużenia wpisu.

Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla adres do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku:

  1) likwidacji podmiotu niepublicznego niewpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  2) wpisania do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych niezgodnie z przepisami prawa;

  3) zakończenia przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego, którego adres do doręczeń elektronicznych został wpisany do bazy adresów elektronicznych;

  4) otrzymania wniosku o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych od:

   a) dziekana okręgowej izby radców prawnych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego,

   b) dziekana okręgowej rady adwokackiej, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu adwokata,

   c) Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

   d) Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

   e) Ministra Sprawiedliwości, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach:

    - wykonywania zawodu notariusza,

    - wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego,

    - pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego,

   f) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania czynności służbowych przez radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

   g) podmiotu niepublicznego korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Decyzja administracyjna o wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku braku następcy prawnego podmiotu wpisanego do bazy adresów elektronicznych decyzję administracyjną wydaną w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla z urzędu adres do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych w przypadku:

  1) zgonu osoby fizycznej;

  2) likwidacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  3) zniesienia albo likwidacji podmiotu publicznego;

  4) wykreślenia podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego z Krajowego Rejestru Sądowego;

  5) wykreślenia podmiotu niepublicznego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej;

  6) likwidacji kwalifikowanego dostawcy usług zaufania - w przypadku braku kontynuacji świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez innego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania;

  7) nieprzedłużenia wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.

5. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku zgonu osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla którego powołano zarządcę sukcesyjnego w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

6. Wniosek o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g, podmiotu niepublicznego korzystającego z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego może zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

7. Do czynności, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320).

Art. 36. 1. Ponowny wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dla podmiotu niepublicznego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia wykreślenia, na jego wniosek, adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 37. 1. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotów, których adresy do doręczeń elektronicznych są wpisane do bazy adresów elektronicznych, informuje ministra właściwego do spraw informatyzacji o:

  1) każdej wiadomej mu zmianie danych dotyczących tych podmiotów, przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych;

  2) dniu zakończenia świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla każdego z tych podmiotów - w terminie 24 godzin od zdarzenia.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę sieciową umożliwiającą przekazanie informacji przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania za pomocą bezpośredniej wymiany danych między systemem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania a bazą adresów elektronicznych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje niezwłocznie kwalifikowanemu dostawcy usług zaufania świadczącemu kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego informację w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, którego dostawcą jest kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 4

Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

Art. 38. 1. Do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest świadczona:

  1) zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;

  2) po przystępnych cenach.

3. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zapewnia:

  1) identyfikację nadawcy przed wysłaniem danych;

  2) identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;

  3) zabezpieczenie wysłania i otrzymania danych zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w sposób wykluczający możliwość niewykrywalnej zmiany danych;

  4) wskazanie nadawcy i adresatowi każdej zmiany danych niezbędnej do celów wysłania lub otrzymania danych;

  5) wskazanie, za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu, daty i czasu wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych.

4. Operator wyznaczony uzyskuje dla świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpis do rejestru dostawców usług zaufania, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

5. Operator wyznaczony udostępnia podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym korzystającym z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego skrzynki doręczeń, w tym:

  1) zapewnia gwarantowaną dostępność skrzynki doręczeń;

  2) zapewnia gwarantowaną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych z podziałem na korespondencję prowadzoną z podmiotami publicznymi i podmiotami niepublicznymi;

  3) przechowuje wysłane i odebrane dane w ramach gwarantowanej pojemności skrzynki doręczeń.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, gwarantowaną dostępność oraz gwarantowaną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych, uwzględniając charakter podmiotów publicznych korzystających ze skrzynki doręczeń, w tym wykorzystywanie przez te podmioty reguł przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny, mając na celu zachowanie niezbędnej ciągłości świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

7. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zapewnia system teleinformatyczny, w którym udostępniane są skrzynki doręczeń, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 39. 1. W przypadku zmiany operatora wyznaczonego dotychczasowy operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie nowemu operatorowi wyznaczonemu zasoby skrzynek doręczeń w celu zagwarantowania utrzymania ciągłości świadczenia usług.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze decyzji administracyjnej, wymagania techniczne dotyczące przekazania i odbioru zasobów skrzynek doręczeń w przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazania.

Art. 40. Operator wyznaczony w ramach świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Art. 41. 1. Dowód otrzymania jest wystawiany po:

  1) odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego;

  2) wpłynięciu korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego;

  3) upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał go przed upływem tego terminu.

2. Przez odebranie dokumentu elektronicznego rozumie się każde działanie adresata posiadającego adres do doręczeń elektronicznych, powodujące, że adresat dysponuje dokumentem, który wpłynął na ten adres, i może zapoznać się z treścią odebranego dokumentu.

3. Przez wpłynięcie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych rozumie się zaistnienie warunków technicznych umożliwiających adresatowi odebranie doręczanego dokumentu.

Art. 42. 1. W przypadku doręczania korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencja jest doręczona we wskazanej w dowodzie otrzymania chwili:

  1) odebrania korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1;

  2) wpłynięcia korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego.

Art. 43. W przypadku doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego w związku ze świadczoną przez ten podmiot usługą online doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych następuje w ramach tej usługi, jeżeli została ona zintegrowana z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 58 ust. 1. Doręczenie skutkuje wystawieniem dowodu wysłania i dowodu otrzymania na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu korzystającego z tej usługi.

Art. 44. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego polegającą na wysyłaniu i odbieraniu korespondencji na adres lub z adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Przepisy art. 41 i art. 42 stosuje się odpowiednio.

Art. 45. 1. Do świadczenia publicznej usługi hybrydowej jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Publiczna usługa hybrydowa jest świadczona:

  1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;

  2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

  3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek listowych;

  4) po przystępnych cenach;

  5) z częstotliwością zapewniającą doręczanie przesyłek listowych co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  6) w sposób zapewniający uzyskanie przez nadawcę dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

3. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, zapewnia funkcjonowanie:

  1) infrastruktury niezbędnej do wydruku i kopertowania korespondencji nadanej w postaci elektronicznej;

  2) sieci pocztowej niezbędnej do sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do publicznej usługi hybrydowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Art. 46. 1. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny z adresu do doręczeń elektronicznych w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi.

2. Operator wyznaczony zapewnia potwierdzenie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego.

3. Do zawartości przesyłki listowej, o której mowa w ust. 1, operator wyznaczony dołącza wydruk dokumentu zawierającego wynik weryfikacji podpisu lub pieczęci elektronicznej albo potwierdzenie, że integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, dniem nadania korespondencji w ramach publicznej usługi hybrydowej jest dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego. Operator wyznaczony niezwłocznie w sposób automatyczny wystawia dowód odebrania korespondencji.

Art. 47. 1. W ramach przekształcania, o którym mowa w art. 46 ust. 1, operator wyznaczony zapewnia:

  1) wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną wydruku dokumentu elektronicznego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi na podstawie art. 48, umożliwiającego adresatowi zapoznanie się z treścią korespondencji bez konieczności weryfikacji tej treści z dokumentem elektronicznym;

  2) zgodność treści wydrukowanego dokumentu elektronicznego oraz dokumentu zawierającego wynik weryfikacji podpisu lub pieczęci elektronicznej z treścią odpowiadających im dokumentów elektronicznych.

2. Wykonane przez operatora wyznaczonego wydruki dokumentów, o których mowa w ust. 1, mają moc zrównaną z mocą dokumentów, z których zostały wykonane.

Art. 48. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej minimalne wymagania techniczne dla wydruków dokumentów elektronicznych realizowanych w zakresie publicznej usługi hybrydowej, uwzględniając potrzebę oraz możliwości ich wykorzystania jako dowodów i dokumentów w toku realizacji czynności prawnych.

Art. 49. 1. Operator wyznaczony nie przekształca dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową, jeżeli:

  1) dokument nie może zostać przekształcony na postać papierową ze względu na formę, w szczególności w przypadku, gdy jest nagraniem dźwiękowym lub audiowizualnym, grafiką 3D, bazą danych, oprogramowaniem;

  2) ze względu na inne przyczyny po przekształceniu nie można byłoby w pełni zapoznać się z treścią dokumentu.

2. W przypadku gdy dokument elektroniczny nie podlega przekształceniu, operator wyznaczony niezwłocznie wysyła na adres do doręczeń elektronicznych nadawcy informację o braku możliwości przekształcenia.

Art. 50. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, z tym że doręczenie przesyłki nastąpi w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia nadania,

  2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

   a) sposób przekazywania i warunki przyjmowania przesyłek listowych,

   b) sposób ustalania, czy przesyłka listowa nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

   c) szczegółowy tryb postępowania, w przypadku gdy przesyłka listowa nie nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

   d) maksymalny czas przechowywania przez operatora wyznaczonego przesyłek listowych nadanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach publicznej usługi hybrydowej,

   e) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłki listowej w ramach publicznej usługi hybrydowej jako przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w tym formę i sposób wystawiania dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej,

   f) terminy odbioru przesyłek listowych z placówki pocztowej operatora wyznaczonego i sposób postępowania z przesyłkami nieodebranymi,

   g) wymagania w zakresie opakowania przesyłek listowych,

   h) sposób przekształcenia w postać papierową, w tym rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,

  3) okoliczności uznania usług za niewykonane lub nienależycie wykonane,

  4) maksymalną łączną wielkość załączników w pojedynczej korespondencji

- mając na uwadze sprawne realizowanie publicznej usługi hybrydowej oraz zachowanie odpowiednich standardów i bezpieczeństwa doręczanej korespondencji.

Art. 51. 1. Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz ministrowi właściwemu do spraw łączności do 25. dnia każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji zrealizowanej w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz w ramach publicznej usługi hybrydowej za poprzedni miesiąc.

2. Operator wyznaczony przekazuje podmiotowi publicznemu korzystającemu z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub z publicznej usługi hybrydowej do 25. dnia każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji zrealizowanej w ramach tych usług świadczonych dla tego podmiotu.

3. Operator wyznaczony obowiązany jest niezwłocznie przekazać - na żądanie organów nadzorujących oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji - wszelkie dane, informacje i dokumenty dotyczące sposobu realizacji publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. Żądanie zawiera wskazanie celu, zakresu danych, informacji i dokumentów oraz terminu udzielenia odpowiedzi.

Art. 52. 1. Operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

2. Nie podlega opłacie przekazywanie korespondencji między podmiotami publicznymi przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Z opłaty jest zwolnione przekazywanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego.

4. Udostępnianie skrzynek doręczeń w zakresie określonym w standardzie, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz zapewnienie pojemności tych skrzynek w wielkości gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 6 realizowane jest w ramach opłaty za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

5. Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z usług metodologię ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia jej przejrzystości i celowości.

6. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej "Prezesem UKE", projekt cennika lub projekt zmian do obowiązującego cennika dla:

  1) publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi,

  2) publicznej usługi hybrydowej, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi

- zawierający propozycję opłat, ustalonych zgodnie z metodologiami ustalania każdej z opłat, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tych opłat.

7. Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika oraz projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Cennik albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

8. Cennik oraz zmiany do obowiązującego cennika podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa UKE oraz na stronie internetowej operatora wyznaczonego, a także są udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

9. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty na podstawie ust. 3, otrzymuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, dotację przedmiotową do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

10. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 9, określa ustawa budżetowa.

11. Dotacja, o której mowa w ust. 9, stanowi pomoc publiczną i może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku notyfikacji w okresie obowiązywania tej decyzji.

12. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa w ust. 9, może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.

Art. 53. Operator wyznaczony może świadczyć odpłatne dodatkowe usługi powiązane ze świadczeniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w tym w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi, lub publicznej usługi hybrydowej.

Art. 54. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:

  1) ogólne warunki świadczenia usług;

  2) zasady wykonywania usług;

  3) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług;

  4) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług;

  5) terminy, po upływie których niedoręczoną przesyłkę listową uważa się za utraconą;

  6) wysokość, tryb i sposób wypłaty odszkodowań w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

2. W przypadku świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w art. 53, operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej również zasady świadczenia i zakres usług dodatkowych.

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich wejścia w życie.

4. Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projektu zmian do obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z tych usług.

5. Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo jego zmiany w części objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

6. Operator wyznaczony obowiązany jest udostępniać regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej.

Rozdział 5

Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne

Art. 55. 1. Do odpowiedzialności operatora wyznaczonego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Niewykonaniem usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej jest w szczególności doręczenie przesyłki listowej albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Niewykonaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest brak możliwości zapoznania się adresata z treścią wysłanych danych po upływie 24 godzin od chwili ich wysłania, potwierdzonego dowodem wysłania, z przyczyn leżących po stronie operatora wyznaczonego.

5. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

  1) wskutek siły wyższej;

  2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora wyznaczonego;

  3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

6. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej usługi nastąpiło wskutek strajku pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

  1) jest następstwem czynu niedozwolonego;

  2) nastąpiło z winy umyślnej operatora wyznaczonego;

  3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora wyznaczonego.

Art. 56. 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej przysługuje odszkodowanie:

  1) za utratę przesyłki listowej realizowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej - w wysokości nie niższej niż dwukrotność opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego za taką usługę, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej opłaty,

  2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego - w wysokości nie niższej niż dwukrotność najwyższej opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego za taką usługę, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej opłaty,

  3) za opóźnienie w doręczeniu w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nieprzekraczającej najwyższej opłaty za usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego

- chyba że postanowienia regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.

2. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczną usługę hybrydową podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki przysługują od dnia:

  1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji, lub

  2) doręczenia wezwania do zapłaty.

3. W przypadku niewykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej operator wyznaczony zwraca w całości pobraną opłatę za usługę niezależnie od należnego odszkodowania, o ile taka opłata została uiszczona.

Art. 57. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

  1) nadawcy;

  2) adresatowi - w przypadku gdy nadawca nie skorzystał z prawa dochodzenia roszczeń albo gdy korespondencja została doręczona adresatowi.

2. Reklamacja może być zgłoszona w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub z wykorzystaniem usługi online udostępnionej przez operatora wyznaczonego.

3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania korespondencji.

4. Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej,

  2) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego,

  3) sposób wnoszenia reklamacji,

  4) termin wnoszenia reklamacji

- mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych w obrocie krajowym, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i adresata, zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz sposób świadczenia tych usług.

Rozdział 6

Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych

Art. 58. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym co najmniej:

  1) prowadzona jest baza adresów elektronicznych;

  2) udostępniane są usługi wyszukiwania w bazie adresów elektronicznych;

  3) gromadzone są informacje o kwalifikowanych dostawcach usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spełniające standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz o utrzymywanych przez nich adresach do doręczeń elektronicznych i ich lokalizacji;

  4) udostępniany jest punkt dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw gospodarki zapewniają funkcjonowanie systemów teleinformatycznych:

  1) umożliwiających dostęp użytkownikom do zasobów skrzynek doręczeń znajdujących się w systemie teleinformatycznym operatora wyznaczonego;

  2) umożliwiających dostęp użytkownikom do publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

  3) za pośrednictwem których przekazywane są do systemu operatora wyznaczonego dane o uwierzytelnieniu osoby fizycznej w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014;

  4) za pośrednictwem których przekazywane są do systemu operatora wyznaczonego inne dane niezbędne do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

3. Operator wyznaczony zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do realizacji obowiązków operatora wyznaczonego.

4. Operator wyznaczony obowiązany jest do:

  1) zintegrowania swojego systemu teleinformatycznego z systemami teleinformatycznymi, o których mowa w ust. 1 i 2;

  2) umożliwienia integracji ze swoim systemem teleinformatycznym systemów innych niż systemy, o których mowa w ust. 1 i 2, używanych przez podmioty publiczne i podmioty niepubliczne do obsługi skrzynek doręczeń oraz uwierzytelniających się z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej wydanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 59. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adresy do doręczeń elektronicznych dla operatora wyznaczonego na potrzeby świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spełniających standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Istniejące wersje czasowe art. 60
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 60. 1. Usługi wyszukiwania w bazie adresów elektronicznych umożliwiają: 

  1) wyszukiwanie i wgląd do następujących danych:

   a) w przypadku podmiotu publicznego:

    - nazwy lub firmy, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego - jego imienia i nazwiska oraz tytułu,

    - numeru identyfikacyjnego REGON,

    - numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

    - numeru KRS, jeżeli został nadany,

    - siedziby i adresu,

    - adresu do korespondencji,

    - adresu do doręczeń elektronicznych,

    - daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

    - daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

   b) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

    - imienia i nazwiska,

    - firmy,

    - numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli został nadany,

    - numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

    - adresu do doręczeń,

    - adresu do doręczeń elektronicznych,

    - oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

    - daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

    - daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

   c) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

    - nazwy lub firmy, pod którą podmiot działa,

    - numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli został nadany,

    - numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

    - numeru KRS, jeżeli został nadany,

    - siedziby i adresu,

    - adresu do korespondencji,

    - adresu do doręczeń elektronicznych,

    - oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

    - daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

    - daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych;

  2) wyszukiwanie adresu do doręczeń elektronicznych lub adresu do korespondencji podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną na podstawie następujących danych:

   a) imienia i nazwiska,

   b) tytułu zawodowego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby fizycznej posiadającej tytuł zawodowy,

   c) adresu do korespondencji,

   d) numeru PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalnego identyfikatora nadanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

   e) adresu do doręczeń elektronicznych,

   f) adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności zawodowej w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

   g) oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

   h) daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

   i) daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są jawne.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane podmiotom publicznym na potrzeby wyszukania adresu do doręczeń elektronicznych.

4. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga uwierzytelnienia osoby fizycznej uprawnionej przez podmiot publiczny w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014, albo uwierzytelnienia systemu teleinformatycznego używanego do obsługi skrzynki doręczeń z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej wydanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5. Usługa wyszukiwania, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana operatorowi wyznaczonemu w ramach świadczonej przez niego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w celu wyszukania adresu podmiotu, do którego jest kierowana korespondencja.

6. Dane, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, są udostępniane operatorowi wyznaczonemu i kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dysponującym przekazanym przez nadawcę adresem do doręczeń elektronicznych adresata, w celu przekazania wiadomości do operatora wyznaczonego albo kwalifikowanego dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, obsługującego adresata.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach

Art. 61. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) uchyla się § 1,

   b) po § 1 dodaje się § 1a-1d w brzmieniu:

    "§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

    § 1b. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu administracji publicznej nie stosuje się.

    § 1c. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez organy administracji publicznej po uwierzytelnieniu strony lub innego uczestnika postępowania w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

    § 1d. Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy § 1a i 1b.";

  2) w art. 33:

   a) w § 2 po wyrazach "na piśmie" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego",

   b) uchyla się § 2a,

   c) uchyla się § 3a;

  3) w art. 35 § 5 otrzymuje brzmienie:

   "§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.";

  4) w art. 37 w § 4 skreśla się zdanie trzecie;

  5) art. 39 i art. 391 otrzymują brzmienie:

   "Art. 39. § 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu.

   § 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem:

    1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

    2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

   § 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i § 2 pkt 1, organ administracji publicznej doręcza pisma:

    1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo

    2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

   § 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych albo jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny, organ administracji publicznej może doręczyć decyzję w sposób określony w § 3. Przepisów § 1 i § 2 pkt 1 nie stosuje się.

   Art. 391. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, pisma doręcza się stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na:

    1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", a w przypadku pełnomocnika - na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w podaniu, albo

    2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony lub innego uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.";

  6) uchyla się art. 392;

  7) w art. 393:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma.",

   b) w § 2 w pkt 1 i w § 4 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "w postaci elektronicznej";

  8) po art. 393 dodaje się art. 394 w brzmieniu:

   "Art. 394. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, do ustalenia dnia doręczenia korespondencji stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  9) w art. 40 w § 4 wyrazy "za pomocą środków komunikacji elektronicznej" zastępuje się wyrazami "usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego";

  10) w art. 41 w § 1 po wyrazach "swojego adresu" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w tym adresu elektronicznego";

  11) w art. 42 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy albo na adres do korespondencji wskazany w bazie adresów elektronicznych.";

  12) w art. 46 uchyla się § 3-10;

  13) w art. 50 w § 1 skreśla się wyrazy "lub w formie dokumentu elektronicznego";

  14) w art. 54:

   a) w § 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub w formie dokumentu elektronicznego",

   b) w § 2 skreśla się wyrazy "lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym";

  15) w art. 57 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;";

  16) w art. 61 § 3a otrzymuje brzmienie:

   "§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  17) w art. 63:

   a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

    § 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.",

   b) w § 3 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie",

   c) § 3a otrzymuje brzmienie:

    "§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.",

   d) uchyla się § 3b,

   e) w § 4 skreśla się zdanie drugie,

   f) uchyla się § 5;

  18) w art. 66a:

   a) w § 1 skreśla się wyrazy "w formie pisemnej lub elektronicznej",

   b) w § 2 skreśla się wyrazy "zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej";

  19) w art. 72 uchyla się § 2;

  20) w art. 76a w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.";

  21) w art. 91 w § 2 skreśla się wyrazy "lub w formie dokumentu elektronicznego";

  22) w art. 107 w § 1 w pkt 8 po wyrazach "do wydania decyzji" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny";

  23) w art. 109 w § 1 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  24) w art. 117:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej na piśmie, na podstawie zgodnych oświadczeń stron.",

   b) w § 1a w pkt 4 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowane podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu administracji publicznej",

   c) w § 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "sporządzona w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "zawarta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej";

  25) w art. 119 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom ugodę albo jej odpis.";

  26) w art. 120 uchyla się § 2;

  27) w art. 122b w pkt 3 skreśla się wyrazy "albo art. 392";

  28) w art. 122f w § 3 w pkt 7 po wyrazach "do wydania zaświadczenia" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny";

  29) w art. 124 w § 1 skreśla się wyrazy "lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym";

  30) w art. 125 w § 1 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  31) w art. 138 w § 4 po wyrazach "blankiecie urzędowym" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  32) w art. 163c uchyla się § 3;

  33) w art. 217 uchyla się § 4;

  34) w art. 220 w § 3 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "utrwalonego w postaci elektronicznej";

  35) w art. 238 w § 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym";

  36) w art. 268a wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej".

Art. 62. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) art. 8594-8596 otrzymują brzmienie:

  "Art. 8594. Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), odebrania rzeczy w umówionym terminie.

  Art. 8595. Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy.

  Art. 8596. Jeżeli składający nie odbiera rzeczy pomimo upływu umówionego terminu lub terminu wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wysłanym nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.".

Istniejące wersje czasowe art. 63
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 125 dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu:

   "§ 5. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, pisma procesowe można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

   § 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych, o których mowa w § 5, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, ochronę praw osób wnoszących pisma oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania.";

  2) po art. 1311 dodaje się art. 1312 w brzmieniu:

   "Art. 1312. § 1. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, doręczeń dokonuje się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, a w przypadku braku takiego adresu - na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo.

   § 2. Doręczenia, o którym mowa w § 1, można dokonać wobec strony będącej osobą fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   § 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz szczegółowy tryb i sposób dokonywania doręczeń, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania.".

Art. 64. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 17b dodaje się art. 17c w brzmieniu:

   "Art. 17c. § 1. Organ egzekucyjny doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), chyba że doręczenie następuje przez pracownika obsługującego ten organ.

   § 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   § 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i 2, organ egzekucyjny doręcza pisma przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).";

  2) w art. 26 dodaje się § 5c i 5d w brzmieniu:

   "§ 5c. Za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego otrzymanego przez organ egzekucyjny przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej uznaje się doręczenie tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej, jeżeli takie doręczenie umożliwia zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, a gdy nie jest to możliwe - w postaci papierowej.

   § 5d. Przepis § 5c stosuje się odpowiednio do innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu egzekucyjnym.".

Art. 65. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) po art. 37b dodaje się art. 37c w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 66. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) po art. 229 dodaje się art. 2210 w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 16 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 16. § 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych spółdzielni, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada, oraz inne dane przewidziane w statucie.

   § 2. Jeżeli spółdzielnia jest jednocześnie instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320), deklaracja, o której mowa w § 1, może być również złożona pod nieważnością w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie na członka, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

   § 3. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się na piśmie.

   § 4. Członek może w deklaracji lub w odrębnym oświadczeniu złożonym na piśmie wskazać spółdzielni osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.";

  2) w art. 17:

   a) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.",

   b) w § 3 w zdaniu drugim wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  3) w art. 18 w § 3:

   a) zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

    "Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi odmowy na piśmie.",

   b) dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:

    "W przypadku odmowy doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  4) w art. 22 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością na piśmie.";

  5) w art. 24 po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

   "§ 6a. W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  6) w art. 50 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie na piśmie o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.";

  7) w art. 54 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Oświadczenia skierowane do spółdzielni na piśmie, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.".

Art. 68. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610 i 2112) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 69. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610 i 2112) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

  "Art. 2a. Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), nie stosuje się:

   1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

   2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

   3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej mogłoby istotnie utrudniać lub uniemożliwić realizację zadań Straży Granicznej.".

Art. 70. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 71. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyty w art. 8 w ust. 3, w art. 9a w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu drugim, w ust. 2a i 2b i w ust. 7 w zdaniu drugim, w art. 32 w ust. 1f w zdaniu pierwszym i w ust. 7 w zdaniu pierwszym, w art. 34 w ust. 2a w zdaniu pierwszym, w art. 39 w ust. 2 i 4, w art. 41 w ust. 2a i w ust. 11 w zdaniu pierwszym oraz w art. 42 w ust. 4, w różnym rodzaju i różnym przypadku, wyraz "pisemny" zastępuje się użytymi w odpowiednim rodzaju i odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzony na piśmie";

  2) w art. 8 w ust. 6, w art. 9a w ust. 2a, 2b, w ust. 7 w zdaniu trzecim i w ust. 8 oraz w art. 44 w ust. 7c w pkt 4 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  3) w art. 21 ust. 34 otrzymuje brzmienie:

   "34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy sporządzone na piśmie oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy - jeżeli posiada, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.";

  4) w art. 30h w ust. 6 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";

  5) w art. 45a w pkt 3 wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "sporządzonej na piśmie".

Art. 72. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 18 w ust. 1f w pkt 2 oraz w art. 25 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11 w części wspólnej wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  2) użyty w art. 26 w ust. 1d, w ust. 1f w zdaniu pierwszym i drugim, w ust. 1g w pkt 2 i w ust. 3b, w różnym rodzaju i różnym przypadku, wyraz "pisemny" zastępuje się użytymi w odpowiednim rodzaju i odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzony na piśmie".

Art. 73. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w art. 31a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 74. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723) w art. 32a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

  "1a. Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych może przesyłać pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

  1b. Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych może doręczać pisma w postaci papierowej z wyłączeniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych:

   1) do podmiotu niepublicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych:

    a) nieposiadającego adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych,

    b) który nie wszczął postępowania administracyjnego przed tym organem emerytalnym przy użyciu adresu do doręczeń elektronicznych;

   2) do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w przypadku braku możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych tego podmiotu.".

Art. 75. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 ust. 4f otrzymuje brzmienie:

   "4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), co najmniej miesiąc przed tym terminem.";

  2) w art. 30 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

   "6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.";

  3) w art. 62 w ust. 1 w pkt 3 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie".

Art. 76. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 77. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) w art. 27 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 78. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13) po art. 11i dodaje się art. 11ia w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 79. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

  "Art. 27a. 1. Doradca podatkowy wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

  2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej zawieszenia prawa wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo pozbawienia prawa wykonywania zawodu doradcy podatkowego.".

Art. 80. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 81. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6m ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).";

  2) w art. 9ta w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i został wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy.".

Art. 82. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568, 1086 i 1458) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyty w art. 55 w § 1 w zdaniu pierwszym, w art. 140, w art. 213 w § 2, w art. 299a w § 2, w art. 334 w § 2 w pkt 2, w art. 338 w § 1, 1b i w § 3 w zdaniu pierwszym, w art. 338b w § 1 w zdaniu pierwszym, w art. 505 w § 1 w zdaniu pierwszym, w zdaniu drugim i w § 2 w zdaniu pierwszym, w art. 517d w § 1a w zdaniu pierwszym, w art. 517e w § 1 w zdaniu pierwszym i w § 1a w zdaniu drugim, w art. 589s w § 3 w zdaniu trzecim i w art. 611tj w § 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "odpis" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem "kopia";

  2) po art. 100 dodaje się art. 100a i art. 100b w brzmieniu:

   "Art. 100a. Niezwłocznie po wydaniu orzeczenia albo podlegającego zaskarżeniu zarządzenia kopię tego orzeczenia albo zarządzenia zamieszcza się w systemie teleinformatycznym i opatruje się unikalnym oznaczeniem identyfikującym.

   Art. 100b. § 1. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a, prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem systemu teleinformatycznego Minister Sprawiedliwości może powierzyć, w całości lub w części, jednostce organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej lub Prokuratorowi Krajowemu.

   § 2. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 100a, gromadzi się kopie:

    1) orzeczeń i podlegających zaskarżeniu zarządzeń;

    2) aktów oskarżenia, wniosków o wydanie wyroku skazującego, wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, wniosków o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.

   § 3. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a, służy weryfikacji treści i autentyczności kopii dokumentów, o których mowa w § 2.

   § 4. Administratorem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100a, jest Minister Sprawiedliwości.

   § 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, strukturę systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100a, jego minimalną funkcjonalność, warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania zgromadzonych w nim danych oraz sposób opatrywania kopii, o których mowa w § 2, unikalnym oznaczeniem identyfikującym, a ponadto może określić podmiot, któremu powierza realizację zadań związanych z prowadzeniem tego systemu, oraz zakres zadań powierzonych do realizacji, uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności zgromadzonych danych, zapewnienia sprawności wprowadzania danych do systemu, zapewnienia kompletności i prawidłowości danych przetwarzanych w systemie oraz potrzebę zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem do nich.";

  3) art. 116 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 116. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w czynności procesowej mogą składać oświadczenia, w tym wnioski, na piśmie albo ustnie do protokołu. Za oświadczenie złożone na piśmie uważa się również oświadczenie złożone elektroniczne.

   § 2. Oświadczenie składane elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wysyła na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

   § 3. Oświadczenie złożone elektronicznie włącza się do akt sprawy.";

  4) w art. 119 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także - w pierwszym piśmie złożonym w sprawie:

    a) oświadczenie wnoszącego pismo będącego podmiotem niepublicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych, wraz ze wskazaniem tego adresu albo braku takiej zgody, chyba że takie oświadczenie już zostało przez niego w tym postępowaniu złożone,

    b) numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;";

   5) w art. 120:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. Jeżeli:

      1) pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 § 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 i 4 lub § 2 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu,

      2) pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 § 1 pkt 2 lit. a,

      3) brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej

     - wzywa się osobę, która wniosła pismo, do usunięcia braku w terminie 7 dni.",

    b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

     "§ 1a. Wzywając do usunięcia braku, o którym mowa w § 1 pkt 2, osobę, która wniosła pismo, należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.";

   6) art. 124 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 124. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

     1) nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo w polskim urzędzie konsularnym;

     2) złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego - kapitanowi statku;

     3) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych.";

   7) w art. 128:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. Orzeczenie albo podlegające zaskarżeniu zarządzenie doręcza się w postaci kopii tego orzeczenia albo zarządzenia zamieszczonego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 100a, opatrzonej unikalnym oznaczeniem identyfikującym.",

    b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

     "§ 1a. Orzeczenie albo zarządzenie doręcza się, jeżeli ustawa tak stanowi.

     § 1b. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do aktu oskarżenia, wniosku o wydanie wyroku skazującego, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.";

   8) w art. 130 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia.";

   9) w art. 131:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma doręcza się:

      1) na adres do doręczeń elektronicznych; doręczenia podmiotowi niepublicznemu, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dokonuje się za jego zgodą wyrażoną w tym postępowaniu;

      2) przez organ procesowy dokonujący czynności procesowej - w toku tej czynności.",

     b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

      "§ 1a. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w § 1, doręczenia dokonuje się:

       1) przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

       2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320);

       3) przez pracownika organu wysyłającego;

       4) przez Policję - tylko w razie niezbędnej konieczności.";

   10) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu:

    "Art. 131a. Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w art. 131 § 1 pkt 1, w wypadku braku dowodu otrzymania, w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystawienia dowodu wysłania w rozumieniu tej ustawy.";

   11) w art. 132:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. Pismo doręczane w sposób wskazany w art. 131 § 1 pkt 2 lub § 1a doręcza się adresatowi osobiście.",

    b) w § 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

     "W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora, o którym mowa w art. 131 § 1a pkt 1 lub 2, składa się w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.";

   12) w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem operatora, o którym mowa w art. 131 § 1a pkt 1 lub 2, pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.";

   13) w art. 138 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

    "§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych.";

   14) w art. 139 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej albo wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub o zaprzestaniu korzystania z niego.";

   15) art. 141 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 141. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych, z wyłączeniem doręczeń, o których mowa w art. 131 § 1 pkt 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.";

   16) w art. 148a:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy, a także numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie.",

    b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

     "§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu, adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonych i świadków zawarte są w dokumentach innych niż protokół, o którym mowa w § 1, dokumenty, w całości lub w części, w jakiej zawierają te dane, przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentów lub ich części, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi.

     § 4. Przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym albo przewodniczący składu sądu - w odniesieniu do protokołu, o którym mowa w § 1, a w odniesieniu do innych dokumentów - organ prowadzący postępowanie przygotowawcze albo prezes sądu lub przewodniczący składu sądu, może zarządzić o odstąpieniu, w całości lub w części, od stosowania przepisów § 1 lub 3:

      1) jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonego lub świadka są oskarżonemu znane;

      2) w odniesieniu do danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonego lub świadka, jeżeli dane te są związane z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez pokrzywdzonego lub świadka i zostały przekazane do publicznej wiadomości do właściwego rejestru lub ewidencji;

      3) z powodu oczywistego braku potrzeby ochrony danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonego lub świadka z uwagi na charakter sprawy.";

   17) w art. 157 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie albo podlegające zaskarżeniu zarządzenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jedną kopię każdego orzeczenia albo podlegającego zaskarżeniu zarządzenia. Kopię wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

    § 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, osobom, o których mowa w § 1, wydaje się tylko kopię orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.";

   18) po art. 300 dodaje się art. 300a w brzmieniu:

    "Art. 300a. Przed pierwszym przesłuchaniem podejrzanego, pokrzywdzonego lub świadka odbiera się od nich na piśmie albo zamieszcza w protokole przesłuchania oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wraz z podaniem tego adresu albo o braku takiej zgody. Przed odebraniem oświadczenia osoby te należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.";

   19) po art. 302 dodaje się art. 302a w brzmieniu:

    "Art. 302a. Przepis art. 100a stosuje się odpowiednio do aktu oskarżenia, wniosku o wydanie wyroku skazującego, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.";

   20) w art. 332 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) informację o złożonym przez oskarżonego oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wraz z podaniem tego adresu albo o braku takiej zgody;";

   21) w art. 333 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Należy również podać numery telefonów, telefaksów, adresy poczty elektronicznej osób wskazanych w zdaniu pierwszym, chyba że informacji tych nie można ustalić, oraz adresy do doręczeń elektronicznych, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na dokonywanie doręczeń na ten adres.".

Art. 83. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 19e dodaje się art. 19f w brzmieniu:

   "Art. 19f. 1. Składając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca wskazuje, a w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, może wskazać, następujące dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwanego dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", bądź wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych":

    1) adres do korespondencji;

    2) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.) - w przypadku zgłoszenia dotyczącego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

    3) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego - w przypadku gdy wpis do bazy adresów elektronicznych dotyczy adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

   2. W przypadku gdy wnioskodawca składający wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych oraz dane, o których mowa w ust. 1, są aktualne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku wnioskodawca składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych i aktualności danych zamieszczonych w bazie adresów elektronicznych.

   3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego po dokonaniu wpisu w Rejestrze.

   4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1.

   5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może dołączyć oświadczenie o rezygnacji z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

  2) w art. 20:

   a) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

    "1aa. Wpis w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych polega na jego automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu danych z bazy adresów elektronicznych.",

   b) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

    "1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru, zmiany jego danych lub wykreślenia podmiotu z Rejestru, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do:

     1) Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;

     2) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

     3) ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu dokonania wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych lub dokonania aktualizacji danych.

    1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON oraz adresu do doręczeń elektronicznych do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.";

  3) w art. 35 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) adres do doręczeń elektronicznych - zamieszcza się adres do doręczeń elektronicznych, a w przypadku gdy podmiot posiada więcej niż jeden adres do doręczeń elektronicznych - główny adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  4) w art. 38 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) jego siedzibę i adres, a także adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych,";

  5) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1, z wyłączeniem adresu do doręczeń elektronicznych, pkt 2a-15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne - również adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.".

Art. 84. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3a § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest potwierdzane elektronicznie.";

  2) uchyla się art. 3e;

  3) w art. 12 w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy;";

  4) w art. 14a w § 7, w art. 82 w § 1 w pkt 1 i w § 2a, w art. 119zt w pkt 3, w art. 297 w § 1 w pkt 7 oraz w art. 298 w pkt 5a i 5b wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie";

  5) w art. 14c uchyla się § 4;

  6) w art. 14d w § 2 wyrazy "zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu" zastępuje się wyrazami "dowód wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, został wystawiony przed upływem tego terminu";

  7) w art. 14m w § 4, w art. 20t w § 1, w art. 20x w § 3, w art. 20zb we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20ze w § 3, w art. 143 w § 3, w art. 181a w § 1 i w art.  299b w § 3 wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  8) w art. 32 w § 1a, w art. 81b w § 2 w zdaniu drugim, w art. 86 w § 2, w art. 86b w § 2 i 3, w § 4 w pkt 1 i w § 5, w art. 86d w § 1 i 5, w art. 168 w § 3 w zdaniu pierwszym oraz w art. 298 w pkt 5 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  9) w art. 33d w § 2 w pkt 7 oraz w art. 86d w § 2 w części wspólnej i w § 3 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego na piśmie";

  10) w art. 46c uchyla się § 7;

  11) w art. 60 w § 4 wyrazy "również w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  12) w art. 66:

   a) w § 2 w pkt 1 i 2 po wyrazach "umowy zawartej" dodaje się wyrazy "na piśmie",

   b) uchyla się § 3;

  13) w art. 80a:

   a) uchyla się § 2b,

   b) w § 2c wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";

  14) w art. 86e w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "pisemnie poinformowani" zastępuje się wyrazami "poinformowani na piśmie";

  15) w art. 86f w § 1 w pkt 13 i w art. 86ia wyrazy "adres elektroniczny" zastępuje się wyrazami "adres do doręczeń elektronicznych";

  16) w art. 119i:

   a) w § 4 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "na piśmie",

   b) w § 7 wyrazy "sporządzając jego pisemne uzasadnienie" zastępuje się wyrazami "sporządzając na piśmie jego uzasadnienie";

  17) w art. 119o w § 3 w zdaniu drugim wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "przedstawionej na piśmie";

  18) w art. 119zf po wyrazach "art. 14b § 4 i 5" skreśla się przecinek oraz wyrazy "art. 14c § 4";

  19) w art. 119zi:

   a) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Zlecenie wykonywania tych czynności następuje na podstawie umowy zawierającej listę pracowników przedsiębiorcy wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z dostępem do STIR, w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej na piśmie po zasięgnięciu opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.",

   b) w § 7 wyrazy "pisemnie nakazuje" zastępuje się wyrazami "nakazuje na piśmie";

  20) art. 126 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 126. § 1. Sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

   § 2. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego ten organ nie stosuje się.

   § 3. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez organy podatkowe po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   § 4. Pisma kierowane do organów podatkowych mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepis § 1.";

  21) w art. 138a:

   a) uchyla się § 3,

   b) uchyla się § 5;

  22) w art. 138c § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na który organy podatkowe mają doręczać pisma. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wskazuje adres do doręczeń elektronicznych.

   § 2. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój adres do doręczeń elektronicznych, chyba że posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", albo wskaże inny adres do doręczeń elektronicznych, na który organ podatkowy będzie doręczał pisma.";

  23) w art. 138d § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej pełnomocnictwo składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.";

  24) w art. 138e:

   a) w § 2 po wyrazach "na piśmie" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego",

   b) w § 3 po wyrazach "lub wypowiedzeniu" dodaje się wyrazy "w przypadku, gdy zostały utrwalone w postaci papierowej,";

  25) w art. 138h w zdaniu pierwszym wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej";

  26) w art. 138j § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, jeżeli zostały one utrwalone w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.";

  27) w art. 143:

   a) uchyla się § 1a,

   b) w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 1a";

  28) w art. 144:

   a) uchyla się § 1,

   b) po § 1 dodaje się § 1a-1d w brzmieniu:

    "§ 1a. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.

    § 1b. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:

     1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

     2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

    § 1c. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:

     1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo

     2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

    § 1d. W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.",

   c) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. W zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal podatkowy.",

   d) po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu:

    "§ 2a. Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal podatkowy.

    § 2b. Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po jej wycofaniu.

    § 2c. W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ podatkowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.

    § 2d. W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.",

   e) uchyla się § 3,

   f) w § 4 po wyrazie "przypadku" dodaje się wyrazy "braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a,";

  29) art. 144a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 144a. § 1. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na:

    1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych;

    2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

   § 2. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych dzień doręczenia ustala się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   § 3. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 144 § 1b i 1c, doręczenie jest skuteczne, jeżeli odbierający pismo potwierdzi doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, a w przypadku gdy odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.";

  30) w art. 144b:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. W przypadku pism utrwalonych w postaci elektronicznej, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma.",

   b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

    "§ 1a. Organ podatkowy oznacza pismo utrwalone w postaci elektronicznej klauzulą: "Tajemnica skarbowa".",

   c) w § 2 w pkt 1 wyrazy "wydane w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "utrwalone w postaci elektronicznej",

   d) w § 4 wyrazy "wydanym w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "utrwalonym w postaci elektronicznej";

  31) w art. 146 w § 1 po wyrazie "doręczeń" skreśla się przecinek oraz wyrazy "lub adresu elektronicznego";

  32) w art. 146a:

   a) w § 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie "doręczeń" skreśla się przecinek oraz wyrazy "lub adresu elektronicznego",

   b) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Przepis art. 146 § 2 stosuje się odpowiednio.";

  33) uchyla się art. 152 i art. 152a;

  34) w art. 153 w § 1 wyrazy "w art. 144 § 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w art. 144 § 1b lub 1c";

  35) w art. 155 w § 1 po wyrazach "na piśmie" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w tym także w formie dokumentu elektronicznego";

  36) w art. 159:

   a) w § 1:

    - w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub w formie dokumentu elektronicznego", 

    - uchyla się pkt 4a,

   b) w § 2 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli jest sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  37) w art. 165 § 3b otrzymuje brzmienie:

   "§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione na adres do doręczeń elektronicznych jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  38) w art. 168:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.",

   b) uchyla się § 1a,

   c) § 3a otrzymuje brzmienie:

    "§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy powinno zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.",

   d) uchyla się § 3b,

   e) w § 4 skreśla się zdanie drugie,

   f) uchyla się § 4a;

  39) w art. 169 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

   "§ 1b. W przypadku wniesienia podania w formie innej niż wskazana w art. 168 § 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia, bez obowiązku zawiadamiania o tym wnoszącego.";

  40) w art. 171a:

   a) w § 1 skreśla się wyrazy "w formie pisemnej lub elektronicznej",

   b) w § 2 skreśla się wyrazy "zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej";

  41) w art. 177 uchyla się § 2;

  42) w art. 182:

   a) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 3 i 3a wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie",

   b) uchyla się § 6;

  43) w art. 194a § 2a otrzymuje brzmienie:

   "§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.";

  44) w art. 210 w § 1 w pkt 8 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";

  45) w art. 211 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  46) w art. 217 w § 1 w pkt 7 po wyrazach "stanowiska służbowego" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";

  47) w art. 218 skreśla się wyrazy "lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej";

  48) w art. 274c w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.";

  49) w art. 282b w § 4 w pkt 6 po wyrazach "do zawiadomienia" skreśla się przecinek oraz wyrazy "a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty";

  50) w art. 286 w § 1 w pkt 4 wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";

  51) w art. 287 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.";

  52) w art. 306d w § 3 oraz w art. 306j w pkt 1 wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "w postaci elektronicznej";

  53) w art. 306ha w § 1 i 2 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "wyrażoną na piśmie".

Art. 85. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 11b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11b. 1. Doręczanie pism w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 12 części AA następuje na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", banku wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych".

   2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres do doręczeń elektronicznych pełnomocnika wpisany do bazy adresów elektronicznych. W przypadku braku wskazania adresu do doręczeń elektronicznych w pełnomocnictwie doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych banku, który ustanowił pełnomocnika, wpisany do bazy adresów elektronicznych ma skutek prawny.

   3. W przypadku nieodebrania pisma doręczanego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych doręczenie uważa się za dokonane po upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  2) w art. 25i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych.".

Art. 86. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 33 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

   "8) skrzynkę doręczeń, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).";

  2) w art. 50 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

   "4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.";

  3) po art. 71a dodaje się art. 71aa-71ad w brzmieniu:

   "Art. 71aa. 1. W przypadku pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   2. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

    1) informację, że pismo zostało wydane w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;

    2) identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny Zakładu.

   3. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo.

   4. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu, i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Art. 71ab. 1. W przypadku podmiotu posiadającego jednocześnie profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, przekazanie pisma w postaci elektronicznej następuje zarówno na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu, a także przez doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych.

   2. W przypadku osoby fizycznej posiadającej profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu i nieposiadającej adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych przekazanie pisma w postaci elektronicznej następuje na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu.

   3. Do ustalenia daty doręczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   Art. 71ac. Doręczenie do Zakładu wymaga wykorzystania usługi online udostępnionej w systemie teleinformatycznym Zakładu oraz posiadania profilu informacyjnego w tym systemie.

   Art. 71ad. Zakład może doręczać pisma w postaci papierowej, z wyłączeniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do:

    1) podmiotu niepublicznego:

     a) nieposiadającego adresu do doręczeń elektronicznych ujawnionego w bazie adresów elektronicznych,

     b) który nie wszczął postępowania administracyjnego przed Zakładem przy użyciu adresu do doręczeń elektronicznych;

    2) podmiotu publicznego w przypadku braku możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych tego podmiotu.".

Art. 87. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyty w art. 9 w ust. 1-1b i 6, w art. 12 w ust. 6 oraz w art. 51 w ust. 2, w różnym rodzaju i różnym przypadku, wyraz "pisemny" zastępuje się użytymi w odpowiednim rodzaju i odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzony na piśmie";

  2) w art. 9 w ust. 1a i 1b, w art. 12 w ust. 8a, w art. 21 w ust. 8 w pkt 4, w art. 25 w ust. 8, w art. 29 w ust. 1 w zdaniu trzecim i w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 39 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w formie pisemnej" zastępuje się wyrazami "na piśmie".

Art. 88. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 54 w ust. 1 po wyrazach "zwaną dalej "elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" " dodaje się wyrazy " , lub na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych" ";

  2) w art. 59 ust. 5a-5c otrzymują brzmienie:

   "5a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, Zakład Ubezpieczeń Społecznych doręcza:

    1) w przypadku osoby fizycznej posiadającej jednocześnie adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, oraz profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres do doręczeń elektronicznych oraz przez przekazanie pisma w postaci elektronicznej na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo

    2) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

    3) przez operatora pocztowego - w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo

    4) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby, albo

    5) przez pracodawcę.

   5b. Zawiadomienie, o którym mowa w:

    1) ust. 5a pkt 1, przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznej;

    2) ust. 5a pkt 2 i 3, przekazuje się na piśmie w postaci papierowej;

    3) ust. 5a pkt 4 i 5, przekazuje się na piśmie w postaci papierowej, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym na adres do doręczeń elektronicznych. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5a pkt 4 i 5, może być przekazane telefonicznie, jeżeli numer telefonu ubezpieczonego jest znany podmiotowi dokonującemu doręczenia.

   5c. Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim.";

  3) w art. 61b w ust. 1 po wyrazach "elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" dodaje się wyrazy "lub na adres do doręczeń elektronicznych".

Art. 89. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695, 1106 i 2122) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu.";

  2) w art. 64 w § 1-6 wyrazy "bez pisemnego powiadomienia" zastępuje się wyrazami "bez powiadomienia na piśmie";

  3) w art. 80f w § 3:

   a) w pkt 1 i 3 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie",

   b) w pkt 4 wyrazy "pisemnego oświadczenia" zastępuje się wyrazami "oświadczenia na piśmie";

  4) w art. 94 w § 1 i w art. 106e wyrazy "ustnych lub pisemnych wyjaśnień" zastępuje się wyrazami "wyjaśnień ustnych lub na piśmie";

  5) w art. 127 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Interwencję zgłasza się na piśmie albo ustnie do protokołu. Do zgłoszenia dołącza się dowody wskazujące na spełnienie warunków do wystąpienia z interwencją.";

  6) w art. 134 w § 4 wyrazy "pisemnego pouczenia" zastępuje się wyrazami "pouczenia na piśmie";

  7) w art. 142 § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 § 1-3.".

Art. 90. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 w § 2 w zdaniu drugim po wyrazach "listami poleconymi" dodaje się wyrazy "albo na adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwane dalej "adresami do doręczeń elektronicznych" ";

  2) w art. 26 w § 1 w pkt 3, w art. 93 w § 1 w pkt 1, w art. 130 w pkt 7, w art. 30012 w § 3 w pkt 5, w art. 30093 w § 1 oraz w art. 464 w § 1 po wyrazach "do doręczeń" dodaje się wyrazy "albo adresy do doręczeń elektronicznych";

  3) w art. 74 w § 1, w art. 166 w § 1 w pkt 5 oraz w art. 277 w § 1 po wyrazie "adresy" dodaje się wyrazy "albo adresy do doręczeń elektronicznych";

  4) w art. 166 w § 2, w art. 188 w § 1 oraz w art. 319 w § 1 po wyrazie "adres" dodaje się wyrazy "albo adres do doręczeń elektronicznych";

  5) w art. 238 w § 1 w zdaniu drugim po wyrazie "wspólnikowi" dodaje się wyrazy "na adres do doręczeń elektronicznych albo";

  6) w art. 30033 w § 1 w pkt 5, w art. 3283 w § 1 w pkt 5 oraz w art. 3286 w § 5 w pkt 6 po wyrazach "adres do doręczeń" dodaje się wyrazy "albo adres do doręczeń elektronicznych";

  7) w art. 30033 w § 1 w pkt 6 oraz w art. 3283 w § 1 w pkt 6 po wyrazach "adresów do doręczeń" dodaje się wyrazy "albo adresów do doręczeń elektronicznych";

  8) w art. 30087 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.";

  9) w art. 330 w § 4 po wyrazach "listami poleconymi" dodaje się wyrazy "albo na adresy do doręczeń elektronicznych";

  10) w art. 331 w § 1 po wyrazach "listami poleconymi" dodaje się wyrazy "albo na adresy do doręczeń elektronicznych";

  11) w art. 3311:

   a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Wezwanie należy wysłać listem poleconym, na adres do doręczeń elektronicznych, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy oraz udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres od dnia wysłania wezwania do dnia upływu dodatkowego terminu.",

   b) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Zawiadomienia należy wysłać listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską, na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy.";

  12) w art. 402 w § 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

   "Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.";

  13) w art. 407:

   a) w § 1 w zdaniu drugim po wyrazach "adres do doręczeń" dodaje się wyrazy "albo adres do doręczeń elektronicznych",

   b) § 11 otrzymuje brzmienie:

    "§ 11. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.";

  14) w art. 434 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami poleconymi albo na adresy do doręczeń elektronicznych. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania zawiadomienia do akcjonariusza listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.";

  15) w art. 437 w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

   "Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 434 § 3, wysłanym listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.";

  16) w art. 438 § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania, o którym mowa w § 3, albo dnia otrzymania wezwania przez akcjonariusza listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.".

Art. 91. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339 i 2255) w art. 55b ust. 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 92. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 93. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423 i 2112) w art. 38:

  1) § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, art. 100 § 1 i 8, art. 100a, art. 105, art. 107, art. 108, art. 116-134, art. 136-142, art. 143 § 1 pkt 10, art. 156 § 1-5 i 6, art. 157, art. 158, art. 160-166 oraz art. 300a Kodeksu postępowania karnego, a gdy sąd orzeka jednoosobowo, również przepisy art. 109-115 Kodeksu postępowania karnego.";

  2) § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wraz z podaniem tego adresu albo o braku takiej zgody. W razie niewskazania adresu dla doręczeń w kraju lub niezłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7.".

Art. 94. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 95. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 96. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 12b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 12b. § 1. Określony w ustawie warunek pisemności uważa się za zachowany, jeżeli pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a.

   § 2. W postępowaniu pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się do sądu administracyjnego na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", a sąd doręcza takie pisma stronom na adres do doręczeń elektronicznych na zasadach określonych w art. 65a.

   § 3. Sąd administracyjny, w celu doręczania pism w postępowaniu, przekształca postać otrzymanych od stron pism:

    1) w przypadku pisma w postaci elektronicznej przez sporządzenie uwierzytelnionego wydruku, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli strona nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism;

    2) w przypadku pisma w postaci papierowej przez sporządzenie uwierzytelnionej kopii w postaci elektronicznej, jeżeli strona stosuje środki komunikacji elektronicznej do odbioru pism.

   § 4. Przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych stosuje się odpowiednio do organów, do których lub za pośrednictwem których składane są pisma w postaci elektronicznej.

   § 5. Sąd, doręczając stronie pierwsze pismo w sprawie w innej postaci niż postać elektroniczna, informuje stronę o warunkach wnoszenia oraz doręczania pism przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.";

  2) w art. 37 § 1a otrzymuje brzmienie:

   "§ 1a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w postaci elektronicznej, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 1, dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

  3) art. 37a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 37a. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

  4) w art. 46 § 2a-2d otrzymują brzmienie:

   "§ 2a. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w postaci elektronicznej, powinno ponadto zawierać adres do doręczeń elektronicznych oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

   § 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w postaci elektronicznej.

   § 2c. Pismo wnoszone w innej postaci niż postać elektroniczna, zawierające żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno zawierać adres do doręczeń elektronicznych.

   § 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, nie zawiera adresu do doręczeń elektronicznych, sąd przyjmuje, że właściwy jest adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", albo adres do doręczeń elektronicznych, z którego nadano pismo, a gdy wniesiono je w innej postaci niż postać elektroniczna i zawiera ono żądanie, o którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a, przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu do doręczeń elektronicznych w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.";

  5) w art. 47:

   a) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku pism i załączników wnoszonych w postaci elektronicznej odpisów nie dołącza się.",

   b) w § 4 wyrazy "w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "w postaci innej niż postać elektroniczna";

  6) w art. 48 w § 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 3, dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.";

  7) art. 49a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 49a. Potwierdzeniem doręczenia pisma w postaci elektronicznej do sądu jest dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  8) w art. 54 w § 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Skargę w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych tego organu.";

  9) art. 65 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 65. § 1. Sąd doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych na zasadach określonych w art. 65a.

   § 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, sąd doręcza pisma przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

   § 3. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.";

  10) po art. 65 dodaje się art. 65a i art. 65b w brzmieniu:

   "Art. 65a. § 1. Sąd doręcza stronie pisma na adres do doręczeń elektronicznych:

    1) wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku pełnomocnika na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w piśmie, albo

    2) powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

   § 2. Doręczenia, o którym mowa w § 1, można dokonać wobec strony będącej osobą fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   § 3. Doręczenie pism przez sąd organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, a także uczestniczącym w postępowaniu przed sądem prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka i Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców następuje na adres do doręczeń elektronicznych danego podmiotu wpisany do bazy adresów elektronicznych.

   § 4. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, doręczenie jest skuteczne w dniu wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   § 5. W przypadku nieodebrania pisma przez adresata doręczenie uważa się za dokonane w dniu określonym w dowodzie otrzymania wystawionym automatycznie po upływie czternastu dni, licząc od dnia wpłynięcia pisma na adres do doręczeń elektronicznych.

   Art. 65b. Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń doręczane przez sąd w postaci elektronicznej opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.";

  11) art. 66 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 66. § 1. W toku sprawy adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem pisma na wskazane adresy do doręczeń elektronicznych. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu pisma drugiej stronie na adres do doręczeń elektronicznych. Pisma niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.

   § 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia skargi, sprzeciwu od decyzji, skargi kasacyjnej, odpowiedzi na skargę kasacyjną, zażalenia, sprzeciwu, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.";

  12) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Pisma w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że strona wskazała inny adres do doręczeń.";

  13) w art. 70 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu do doręczeń, w tym adresu do doręczeń elektronicznych.";

  14) uchyla się art. 74a;

  15) w art. 75 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia mogą być doręczane w postaci elektronicznej zawierającej dane z systemu teleinformatycznego sądu.";

  16) w art. 77 uchyla się § 1a;

  17) w art. 83 § 5 otrzymuje brzmienie:

   "§ 5. Datą wniesienia pisma w postaci elektronicznej jest określona w dowodzie otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu lub właściwego organu.";

  18) w art. 94 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

   "§ 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W takim przypadku uczestnicy mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i tam dokonywać czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie.";

  19) w art. 156 § 2a otrzymuje brzmienie:

   "§ 2a. W przypadku wyroku, o którym mowa w art. 137 § 5, wzmianka o sprostowaniu jest utrwalana w postaci elektronicznej i opatrywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.".

Art. 97. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 176 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli upadły posiada adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). Operator wyznaczony oraz kwalifikowani dostawcy usług zaufania zapewniają, że korespondencja kierowana do upadłego na ten adres przesyłana jest także na adres do doręczeń elektronicznych syndyka.";

  2) art. 388 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 388. Zawiadomienia uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu sądu można dokonać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.".

Art. 98. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

   "10. Krajowy Ośrodek zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przekazując mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, numer repertorium, pod którym zarejestrowano oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, oraz numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego tego oświadczenia, pod którym został on zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a następnie publikuje to zawiadomienie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu wydawany jest także zobowiązanemu z prawa pierwokupu.";

  2) w art. 9a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Krajowy Ośrodek zawiadamia właściciela nieruchomości przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przekazując mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził to oświadczenie, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia tego oświadczenia, numer repertorium, pod którym zarejestrowano to oświadczenie, oraz numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego tego oświadczenia, pod którym został on zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a następnie publikuje to zawiadomienie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wydawany jest także właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 3.".

Art. 99. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180 i 1639) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 100. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860 i 2112) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej albo publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).".

Istniejące wersje czasowe art. 101
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 101. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.",

   b) w ust. 8 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  2) w art. 18b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pisemnej" zastępuje się wyrazami "sporządzonej na piśmie";

  3) w art. 21 w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 3, w art. 99 w ust. 3 i 4 oraz w art. 114 w ust. 1 i 4 wyrazy "pisemnym zawiadomieniu" zastępuje się wyrazami "zawiadomieniu na piśmie";

  4) w art. 43 w ust. 5 w zdaniu drugim oraz w art. 113 w ust. 4 wyrazy "pisemnego zawiadomienia" zastępuje się wyrazami "zawiadomienia na piśmie";

  5) w art. 41 w ust. 6a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.";

  6) w art. 87:

   a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego na piśmie",

   b) w ust. 5a w zdaniu drugim wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie";

  7) w art. 109 ust. 8a otrzymuje brzmienie:

   "8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.";

  8) w art. 116 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) raty i pożyczki wynikają z umów sporządzonych na piśmie.";

  9) w art. 127 w ust. 4 w pkt 2 wyraz "pisemną" zastępuje się wyrazami "sporządzoną na piśmie".

Art. 102. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Po uzyskaniu decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów odpowiednio pracodawca, syndyk lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom, za potwierdzeniem, przesyłką poleconą albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), informację o likwidacji programu, powiadamiając ich jednocześnie o terminie, od którego zaprzestano naliczać, pobierać i odprowadzać składki, oraz o przyczynach likwidacji programu i o czynnościach, które podjęto zgodnie z przepisami prawa.".

Art. 103. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695) w art. 54i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 104. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 75:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w postaci elektronicznej lub ustnie do protokołu.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Obrońca dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im upoważnienia do obrony oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia odpisu.

    2b. Jeżeli odpis upoważnienia do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w postaci elektronicznej, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2a, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy upoważnienia do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).";

  2) w art. 174:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak również środek zaskarżenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Wyjaśnienia oraz oświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej albo wnosi ustnie do protokołu.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.",

   c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w postaci elektronicznej, wnosi się je na adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwane dalej "adresami do doręczeń elektronicznych", podmiotów obsługujących organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponadto musi zawierać adres do doręczeń elektronicznych oraz zostać podpisane przez stronę lub obrońcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

  3) w art. 176 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  4) w art. 180 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "za zwrotnym pokwitowaniem odbioru" dodaje się wyrazy "albo na adres do doręczeń elektronicznych";

  5) po art. 180 dodaje się art. 180a i art. 180b w brzmieniu:

   "Art. 180a. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   Art. 180b. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostanie wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  6) w art. 181 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "- doręczenia dokonuje się jej osobiście w mieszkaniu, z zastrzeżeniem art. 184, albo na adres do doręczeń elektronicznych.";

  7) w art. 182 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "- pismo doręcza się pod adres wskazany przez nadawcę do rąk pracownika upoważnionego do odbioru korespondencji albo na adres do doręczeń elektronicznych.".

Art. 105. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 106. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400) w art. 36:

  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Protokół kontroli w postaci papierowej sporządza się w trzech egzemplarzach. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo dwa egzemplarze protokołu kontroli sporządzonego w postaci papierowej doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym kontrolera oraz kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez kontrolowanego. Protokoły kontroli doręcza się kontrolowanemu bezpośrednio, za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).";

  2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. W przypadku doręczenia egzemplarzy protokołu sporządzonego w postaci papierowej kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona dodatkowo parafuje każdą stronę jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu, a następnie doręcza ten egzemplarz Komisji bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b-2d.";

  3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Terminy, o których mowa w ust. 1, 2a, 3-5a i 8, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.".

Art. 107. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) art. 110zzg otrzymuje brzmienie:

  "Art. 110zzg. 1. Doręczanie przez Komisję pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów niniejszego oddziału następuje na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), domu maklerskiego wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres do doręczeń elektronicznych pełnomocnika wpisany do bazy adresów elektronicznych. W przypadku braku podania adresu do doręczeń elektronicznych w pełnomocnictwie doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych domu maklerskiego wpisany do bazy adresów elektronicznych, który ustanowił pełnomocnika, ma skutek prawny.

  3. W przypadku nieodebrania pisma doręczanego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych doręczenie uważa się za dokonane po upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.".

Art. 108. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 109. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 110. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 111. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 112. W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 707) w art. 8 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 113
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.07.01
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 113. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

  1) (uchylony)

  2) (uchylony)

  3) w art. 18 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138m w ust. 2 i w art. 138p w ust. 1 wyrazy "w formie" zastępuje się wyrazami "w postaci";

  4) w art. 31b w ust. 5a w zdaniu drugim wyrazy "pisemnego oświadczenia" zastępuje się wyrazami "oświadczenia na piśmie";

  5) (uchylony)

  6) w art. 42 w ust. 4 w części wspólnej i w ust. 9, w art. 49 w ust. 1, w art. 57 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62a w ust. 1, w art. 64 w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim, w art. 65 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 82 w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 w części wspólnej i w ust. 2f wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie";

  7) użyte w art. 54 w ust. 3 i w art. 84e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "pisemna zgoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "sporządzona na piśmie zgoda";

  8) użyte w art. 54 w ust. 15 i w art. 87 w ust. 3 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy "pisemna informacja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "informacja na piśmie";

  9) w art. 64 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 84d w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyrazy "pisemne żądanie" zastępuje się wyrazami "żądanie na piśmie";

  10) w art. 69 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy " , w formie pisemnej," zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  11) w art. 87 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 118 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "pisemnego powiadomienia" zastępuje się wyrazami "powiadomienia na piśmie";

  12) w art. 121 w ust. 1 i w art. 123 w ust. 2 wyrazy "pisemny wniosek" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie wniosek".

Art. 114. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077) w art. 6 w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 115. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) po art. 35 dodaje się art. 35a-35d w brzmieniu:

  "Art. 35a. 1. Podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone w ramach finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.

  2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, w przypadku gdy wysokość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35d.

  Art. 35b. W przypadku realizacji zadania współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obowiązek określony w art. 35a ust. 1 jest wykonywany niezależnie od działań informacyjnych wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

  Art. 35c. 1. Dysponent części budżetowej lub państwowego funduszu celowego udzielający podmiotowi finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego kontroluje wykonywanie obowiązku określonego w art. 35a ust. 1.

  2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 35a ust. 1 albo wykonania go niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35d dysponent części budżetowej lub państwowego funduszu celowego wzywa podmiot realizujący dane zadanie do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

  Art. 35d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje działań, o których mowa w art. 35a ust. 1 i art. 35b, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji o sposobie finansowania lub dofinansowania zadań określonych w art. 35a ust. 1 i 2, dokumentowania tych działań, a także uwzględniając dostosowanie wysokości kwoty finansowania lub dofinansowania, do wysokości której nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1, do rodzaju lub wagi danego zadania.".

Istniejące wersje czasowe art. 115a
2021.07.01
dodany przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 115a. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 144 § 1a-1d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.".

Istniejące wersje czasowe art. 115b
2021.09.15
dodany przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 115b

Art. 116. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2112) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 117. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 118. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875 i 1517) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 119. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ przekazuje dane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.";

  2) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

   4. O sposobie załatwienia sprawy organ, który usunął niezgodność, zawiadamia osobę, której dane były, na jej wniosek, sprawdzane - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.";

  3) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wniosek o nadanie numeru PESEL osoba, o której mowa w art. 7 ust. 2, składa na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.";

  4) w art. 24 uchyla się ust. 5;

  5) w art. 28:

   a) ust. 1-2a otrzymują brzmienie:

    "1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci:

     1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

     2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

    2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

    2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.",

   b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

    "2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w postaci, o której mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.";

  6) w art. 30:

   a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

    "11) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;",

   b) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego składanym na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.";

  7) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

  8) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:

    1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

    2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  9) w art. 34:

   a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;",

   b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;";

  10) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie

   "3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:

    1) papierowej, w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, opatrzonym własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

    2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  11) w art. 37:

   a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

    "11) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;",

   b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;";

  12) w art. 45:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.

    2b. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.";

  13) w art. 46 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.";

  14) w art. 47:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępniania się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.",

   b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

    "3a. Organ, który otrzymał wniosek w postaci, o której mowa w ust. 1, skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.".

Art. 120. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 121. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 i 1339) w art. 127m ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 122. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 123. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 765) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 124. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 139n w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).";

  2) w art. 149b w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się w języku polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  3) w art. 156b w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  4) w art. 169a w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.".

Art. 125. W ustawie z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 126. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 127. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341) w art. 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 128. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 129. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) w art. 155 w ust. 4 po wyrazach "urzędzie konsularnym" dodaje się wyrazy "albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320),".

Art. 130. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 131. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 132. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 133. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 133a
2021.09.15
dodany przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 133a

Art. 134. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 135. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

   "Art. 10a. 1. Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), nie stosuje się:

    1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

    2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

    3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań KAS.

   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy celnych i byłych pracowników wywiadu skarbowego.";

  2) w art. 16 w ust. 2 wyraz "Pisemne" zastępuje się wyrazami "Sporządzone na piśmie";

  3) w art. 46a w zdaniu drugim wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";

  4) w art. 47:

   a) w ust. 3 wyraz "pisemnego" zastępuje się wyrazami "sporządzonego na piśmie",

   b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym i drugim wyrazy "w formie dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej",

   c) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pisemnych" zastępuje się wyrazami "sporządzonych na piśmie";

  5) w art. 48:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 w zdaniu pierwszym i w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie",

   b) w ust. 10 wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";

  6) w art. 49 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie";

  7) w art. 63 w ust. 2 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  8) w art. 71 w ust. 1 wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";

  9) w art. 83 w ust. 1c w zdaniu drugim wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  10) w art. 94g wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  11) w art. 94i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Zastrzeżenia zgłasza się kontrolującemu na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Zastrzeżenia zgłoszone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.";

  12) w art. 98f wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  13) w art. 98h:

   a) w ust. 2 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie",

   b) w ust. 5:

    - w zdaniu pierwszym wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "na piśmie",

    - w zdaniu drugim wyrazy "pisemnie uzasadniając" zastępuje się wyrazami "uzasadniając na piśmie";

  14) w art. 98i w ust. 3 wyraz "pisemnie" zastępuje się wyrazami "na piśmie";

  15) w art. 104 wyraz "pisemne" zastępuje się wyrazami "sporządzone na piśmie";

  16) w art. 137 w ust. 2:

   a) w pkt 1 wyraz "pisemny" zastępuje się wyrazami "sporządzony na piśmie",

   b) w pkt 2 wyrazy "pisemne upoważnienie osób" zastępuje się wyrazami "upoważnienie udzielone na piśmie przez organy".

Art. 136. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 137. W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 138. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695, 1610 i 2112) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 139. W ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2184) w art. 22 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

  "Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela i nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc.".

Art. 140. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 141:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).",

   b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Generalny Inspektor w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym zakresie w drodze aneksu sporządzonego na piśmie, który doręcza się tej instytucji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej doręcza się tej instytucji na piśmie stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Stanowisko dotyczące zastrzeżeń lub aneks Generalnego Inspektora doręcza się za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.";

  2) w art. 142 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1, doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.".

Art. 141. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 w ust. 1:

   a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

    "6a) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", o ile taki posiada;",

   b) w pkt 7 po wyrazach "w pkt 6" dodaje się wyrazy "i 6a";

  2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

   "Art. 6a. 1. Wnioskodawca za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG wskazuje dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych bądź wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych.

   2. W przypadku gdy wnioskodawca składający wniosek o wpis do CEIDG posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych oraz dane, o których mowa w ust. 1, są aktualne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku wnioskodawca składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych i aktualności danych zamieszczonych w bazie adresów elektronicznych.";

  3) w art. 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. CEIDG przesyła dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 albo w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, do ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo dokonania wpisu do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego po dokonaniu wpisu w CEIDG albo w celu ich aktualizacji.";

  4) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

   "Art. 21a. Zmianie z urzędu podlegają dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8, jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w standardowych klasyfikacjach lub nomenklaturach, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej, o ile w danym przypadku jest to możliwe.";

  5) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

   "Art. 22a. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania zmiany danych wpisanych do CEIDG, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-4, a także w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, te dane, o ile to w danym przypadku jest możliwe.";

  6) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

   "Art. 35a. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG lub sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy.";

  7) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG na adres do doręczeń elektronicznych, a w przypadku jego braku na wpisany do CEIDG adres do doręczeń.";

  8) w art. 51 w ust. 1 po wyrazie "przedsiębiorcą" dodaje się przecinek i wyrazy "w tym z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego";

  9) w art. 52 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

   "5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

   6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu jest data dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.".

Art. 142. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 508 w ust. 2 po wyrazach "komunikacji elektronicznej" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320)";

  2) w art. 580 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.".

Art. 143. W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 144. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) dodaje się art. 15zzu10a-15zzu10j w brzmieniu:

  "Art. 15zzu10a. 1. Do dnia 30 września 2021 r., w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

  2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

  3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

  4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

  Art. 15zzu10b. 1. Do dnia 30 września 2021 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

  2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W przypadku braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

  3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny.

  Art. 15zzu10c. 1. Przepisów art. 15zzu10a nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie może być doręczona ze względu na:

   1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;

   2) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny;

   3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;

   4) inne przyczyny techniczne.

  2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca.

  Art. 15zzu10d. Przepisy mają zastosowanie do przesyłek poleconych, o których mowa w art. 15zzu10a ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym umów, bez względu na tryb, w jakim zostały zawarte te umowy.

  Art. 15zzu10e. Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony.

  Art. 15zzu10f. 1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1:

   1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną;

   2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator wyznaczony ma takie możliwości techniczne.

  2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w okresie do dnia 30 września 2021 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1.

  Art. 15zzu10g. Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, na podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, określa zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.

  Art. 15zzu10h. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, są zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

  2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, są zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje dotację z budżetu państwa związaną z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

  3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, określa ustawa budżetowa.

  4. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków, o których mowa w ust. 1, oraz należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której mowa w ust. 2, stanowi:

   1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów uzasadnionych rozumianych jako całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy przesyłki hybrydowej, skalkulowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji kosztów zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 97 ust. 2 tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego;

   2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie świadczenia usługi.

  5. Okresem rozliczeniowym środków, o których mowa w ust. 1, oraz dotacji, o której mowa w ust. 2, jest miesiąc kalendarzowy.

  6. Środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o w której mowa w ust. 2, stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.

  7. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o której mowa w ust. 2, mogą być również udzielone zgodnie z tymi przepisami.

  8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania środków, o których mowa w ust. 1, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.

  9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.

  Art. 15zzu10i. W ramach doręczania, o którym mowa w art. 15zzu10a, operator wyznaczony zapewnia:

   1) w toku przekształcenia, wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty, umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej;

   2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia.

  Art. 15zzu10j. 1. Przepisów art. 15zzu10a-15zzu10i nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych przez:

   1) Sądy i Trybunały;

   2) prokuraturę i inne organy ścigania;

   3) komornika sądowego.

  2. W przypadku przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych przez organy ścigania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunkiem niestosowania przepisów art. 15zzu10a-15zzu10i jest oznaczenie przesyłki przez nadawcę napisem: "Nie podlega digitalizacji".".

Art. 145. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423 i 1493) w art. 83 wyrazy "w wysokości" zastępuje się wyrazami "do wysokości".

Art. 146. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086 i 2255) dodaje się art. 70a w brzmieniu:

  "Art. 70a. Do zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będącej następstwem art. 14 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).".

Rozdział 8

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 147. 1. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.

2. Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 155, przez ten podmiot publiczny.

3. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, o których mowa w ust. 2, stanowiącej odpowiedź na podanie albo wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy zmienianej w art. 105, jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41.

Art. 148. 1. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.

Art. 149. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z niniejszej ustawy zostają powierzone operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 122.

2. W przypadku:

  1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków świadczenia publicznej usługi hybrydowej lub

  2) rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1

- minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej może powierzyć świadczenie tych usług innemu podmiotowi nie dłużej niż na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., biorąc pod uwagę sprawną realizację publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Art. 150. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt pierwszego:

  1) cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6, do dnia 30 kwietnia 2021 r.;

  2) regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3, do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Istniejące wersje czasowe art. 151
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.05.27
zmieniony przez
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 151. 1. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 83, przed dniem 5 lipca 2022 r. obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, przed dniem 1 października 2022 r.

2. Jeżeli przed dniem 5 lipca 2022 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestrów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 83, w dniu 5 lipca 2022 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, z bazy adresów elektronicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Istniejące wersje czasowe art. 152
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.12.24
zmieniony przez
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 152. 1. Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po dniu 31 stycznia 2023 r. są obowiązane do przekazania:

  1) danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

  2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

2. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 stycznia 2023 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

  1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

  2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

  3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.

4. Jeżeli przed dniem 5 lipca 2022 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po dniu 5 lipca 2022 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej.

Art. 153. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje dane zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, pod względem ich zgodności z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL i jest realizowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695 i 2320).

Art. 154. 1. Zgody na doręczanie pism przez portal podatkowy wyrażane na podstawie art. 3e § 1 ustawy zmienianej w art. 84, w brzmieniu dotychczasowym, stają się zgodami na doręczanie pism przez portal podatkowy, o których mowa w art. 144 § 2 ustawy zmienianej w art. 84, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do doręczania pism przez portal podatkowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 84 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Istniejące wersje czasowe art. 155
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.05.27
zmieniony przez
2022.12.24
zmieniony przez
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
2023.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 155. 1. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.

2. Organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.

4. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.

5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2023 r.

6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

7. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

8. Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

9. Podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2025 r.

Art. 156. Do podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105, udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie innym niż ePUAP w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, stosuje się art. 157 i art. 158.

Art. 157. 1. W przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 156, dokument uznaje się za doręczony do tego podmiotu po wystawieniu urzędowego poświadczenia odbioru, które jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

2. Za udostępnienie nadawcy urzędowego poświadczenia odbioru uważa się w szczególności jego przekazanie do pozostającej w dyspozycji odbiorcy poświadczenia skrytki w ramach systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie automatycznie wytworzonego urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w ust. 1, poświadczenie to wysyłane jest na adres elektroniczny wskazany przez nadawcę, w szczególności na:

  1) adres poczty elektronicznej albo

  2) inny adres elektroniczny, pod warunkiem że jest obsługiwany przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

Istniejące wersje czasowe art. 158
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 158. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, do doręczania przez podmioty publiczne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105 do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391, art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4-9 ustawy zmienianej w art. 61 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy zmienianej w art. 84 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot publiczny posiada adres do doręczeń elektronicznych.

Art. 159. Tworzy się system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 82.

Art. 160. 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 82, od których daty doręczenia biegną terminy, można również doręczać na adres do doręczeń elektronicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do doręczania orzeczeń, zarządzeń, aktów oskarżenia, wniosków o wydanie wyroku skazującego, wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania oraz wniosków o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.

3. Doręczenia w sposób wskazany w ust. 1 podmiotowi niepublicznemu dokonuje się po uzyskaniu przez organ procesowy jego zgody wyrażonej w tym postępowaniu. Uzyskana zgoda odnosi skutek procesowy tylko przed organem, przed którym została złożona. Przed odebraniem oświadczenia o wyrażeniu zgody albo o braku takiej zgody podmiot ten należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.

4. Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku braku dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40.

5. Do doręczeń dokonywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 138 ustawy zmienianej w art. 82, jeżeli strona albo osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych.

6. Przepis art. 139 § 1 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 82 stosuje się odpowiednio także do strony, która wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub o zaprzestaniu korzystania z niego.

7. Za adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 148a § 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 82 uznaje się również adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli pokrzywdzony lub świadek wyraził zgodę na dokonywanie doręczeń na ten adres.

Art. 161. 1. Przepisy art. 35a i art. 35c ustawy zmienianej w art. 115 oraz przepisy wydane na podstawie art. 35d ustawy zmienianej w art. 115 mają zastosowanie również do podmiotów realizujących zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dysponentem części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane podjąć działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w sposób dostosowany do charakteru danego zadania. Koszty tych działań są finansowane przez dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do zrealizowanych zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, o ile nie upłynął okres 5 lat od zakończenia takiego zadania.

Art. 162. Ilekroć w przepisach innych ustaw niż zmieniane w art. 82 i art. 93 mowa jest o odpisie orzeczenia albo zarządzenia, należy przez to rozumieć również kopię orzeczenia albo zarządzenia, o której mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 82.

Art. 163. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 20 - Gospodarka, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 0,89 mln zł;

  2) w 2022 r. - 2,49 mln zł;

  3) w 2023 r. - 2,41 mln zł;

  4) w 2024 r. - 2,41 mln zł;

  5) w 2025 r. - 2,90 mln zł;

  6) w 2026 r. - 2,90 mln zł;

  7) w 2027 r. - 2,90 mln zł;

  8) w 2028 r. - 2,90 mln zł;

  9) w 2029 r. - 2,90 mln zł;

  10) w 2030 r. - 2,90 mln zł.

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 26 - Łączność, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 8,30 mln zł;

  2) w 2022 r. - 38,72 mln zł;

  3) w 2023 r. - 65,00 mln zł;

  4) w 2024 r. - 92,02 mln zł;

  5) w 2025 r. - 110,41 mln zł;

  6) w 2026 r. - 135,67 mln zł;

  7) w 2027 r. - 153,55 mln zł;

  8) w 2028 r. - 171,43 mln zł;

  9) w 2029 r. - 178,59 mln zł;

  10) w 2030 r. - 193,00 mln zł.

3. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - Informatyzacja, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 7,70 mln zł;

  2) w 2022 r. - 14,53 mln zł;

  3) w 2023 r. - 12,76 mln zł;

  4) w 2024 r. - 12,92 mln zł;

  5) w 2025 r. - 13,07 mln zł;

  6) w 2026 r. - 13,22 mln zł;

  7) w 2027 r. - 13,37 mln zł;

  8) w 2028 r. - 13,51 mln zł;

  9) w 2029 r. - 13,64 mln zł;

  10) w 2030 r. - 13,78 mln zł.

4. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2021 r. - 0,98 mln zł;

  2) w 2022 r. - 1,58 mln zł;

  3) w 2023 r. - 1,74 mln zł;

  4) w 2024 r. - 1,32 mln zł;

  5) w 2025 r. - 0,90 mln zł;

  6) w 2026 r. - 0,90 mln zł;

  7) w 2027 r. - 0,90 mln zł;

  8) w 2028 r. - 0,90 mln zł;

  9) w 2029 r. - 0,90 mln zł;

  10) w 2030 r. - 0,90 mln zł.

5. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-4, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu:

  1) wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad operatorem wyznaczonym oraz w zakresie przeprowadzenia konkursu na operatora wyznaczonego;

  2) zakresu standardu lub rezygnacji z zakresu funkcjonalnego oprogramowania przewidzianego do wsparcia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, w tym ograniczeniu kosztów utrzymania i rozwoju;

  3) rocznego poziomu kosztu środków trwałych wchodzących w skład publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  4) zakresu transgranicznej wymiany danych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1.

6. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

7. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 2, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

8. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 3, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

9. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 4, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

11. Minister właściwy do spraw łączności monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

13. Prezes UKE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

Art. 164. Przepisy art. 153 obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

Art. 165. Przepisy art. 160 obowiązują do dnia 30 września 2029 r.

Istniejące wersje czasowe art. 166
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
2021.06.25
zmieniony przez
2022.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 569
2022.05.27
zmieniony przez
2022.12.24
zmieniony przez
2023.02.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 285
2023.09.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 166. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 145 i art. 146, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;*)

  3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;*)

  5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem 5 lipca 2022 r.;

  6) art. 122, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

  7) art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. 63, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;

  8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;

  10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;

  11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 93, art. 96 pkt 1-17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.

__________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 22.12.2020 r.

__________________

1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 29 października 2019 r. pod numerem 2019/533/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60