Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym ...

Ustawa z dnia 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2754
Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1 - 14. (pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 17;

  2) w art. 18:

   a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

    "10) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.",

   b) w ust. 2 wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 1-9",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, zapewnia budżet państwa.";

  3) w art. 19 uchyla się pkt 17;

  4) w art. 20 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

   "4a) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.";

  5) w art. 22 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

   "13) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie;";

  6) w art. 23:

   a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwach, przekazywanie środków na finansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;",

   b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 17," zastępuje się wyrazami "art. 18 ust. 1 pkt 10, art. 20 ust. 1 pkt 4a,",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, podmioty obowiązane do przekazywania tych informacji na podstawie ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w formie dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych systemów teleinformatycznych.".

Art. 16. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się wyrazy "lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus";

  2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 6:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się wyrazy "lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus",

   b) lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub przepisach o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,";

  3) w art. 36d w ust. 5 po wyrazach "Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się wyrazy "lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus";

  4) w art. 40 w ust. 2c we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się wyrazy " , Europejskiego Funduszu Społecznego Plus";

  5) w art. 41 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

   "11. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 albo przepisach o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.";

  6) w art. 61ea pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej poszukującym pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłki lub inne świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, lub inne przychody, w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia;";

  7) w art. 62a w ust. 8 po wyrazach "Europejskiego Funduszu Społecznego" dodaje się wyrazy "lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus";

  8) w art. 76 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

   "3b. Roszczenia z tytułu umów o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, a także umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy lub o finansowanie spółdzielni socjalnej kosztów wynagrodzenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wykonania umowy, a w przypadku jej niewykonania - od dnia, w którym umowa powinna być wykonana.";

  9) w art. 108 w ust. 1 w pkt 65 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 66 w brzmieniu:

   "66) kosztów budowy, funkcjonowania i rozwijania systemu teleinformatycznego do obsługi umów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754), w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw pracy.";

  10) w art. 109 w ust. 7 wyrazy "oraz przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020" zastępuje się wyrazami " , przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisach o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027".

Art. 17. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140 i 2243) w art. 36 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 700 oraz z 2020 r. poz. 875) art. 4 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 4. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r.".

Art. 19. W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 152 w ust. 1 wyrazy "po dniu 31 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami "po dniu 31 grudnia 2023 r.";

  2) w art. 155:

   a) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Udostępnienie punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, następuje od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.",

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

     1) podmiotom, o których mowa w:

      a) ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

      b) ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

     2) dostęp do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.";

  3) w art. 166:

   a) w pkt 5 po wyrazach "art. 31," dodaje się wyrazy "art. 58 ust. 1 pkt 4,",

   b) uchyla się pkt 7.

Art. 20 - 24. (pominięto przez redakcję)


Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  2) art. 16 pkt 1-7 i 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 10 listopada 2022 r.;

  3) art. 16 pkt 8 i art. 22, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 17, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 16 listopada 2022 r.;

  5) art. 18, art. 19 pkt 1 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  6) art. 19 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2022 r.;

  7) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 23.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60