Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 72

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1:

   a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a;",

   b) pkt 18b otrzymuje brzmienie:

    "18b) e-DD - elektroniczny dokument, na podstawie którego:

     a) przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

     b) monitoruje się na terytorium kraju sprzedaż wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;",

   c) w pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w:

     - art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, 

     - art. 32 ust. 1 pkt 3;",

   d) pkt 22a otrzymuje brzmienie:

    "22a) zużywający podmiot gospodarczy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255), którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 i zużywają na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;",

   e) w pkt 23a część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16;",

   f) w pkt 23d część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16;",

   g) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

    "26) System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi:

     a) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.),

     b) przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia,

     c) monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD;",

   h) w pkt 29 po wyrazach "z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy" dodaje się wyrazy "albo poza tą procedurą",

   i) w pkt 30 po wyrazach "z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy" dodaje się wyrazy "albo poza tą procedurą",

   j) w pkt 31:

    - po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

     "ba) podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego jest przemieszczany z użyciem Systemu alkohol etylowy stanowiący odpad, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5,",

    - lit. c otrzymuje brzmienie:

     "c) zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, do:

      - podmiotu zużywającego lub

      - zużywającego podmiotu gospodarczego, lub

      - miejsca, w którym prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2,",

    - dodaje się lit. d-f w brzmieniu:

     "d) pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych i który sprzedaje finalnemu nabywcy węglowemu wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, jeżeli sprzedaż jest monitorowana z użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający uznaje się pośredniczący podmiot węglowy również w przypadku, gdy wyroby takie są do niego zwracane przez finalnego nabywcę węglowego,

     e) zużywający podmiot gospodarczy, który zwraca z użyciem Systemu importowane przez siebie wyroby akcyzowe, jeżeli ich wyprowadzenie następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju,

     f) podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;",

   k) w pkt 32:

    - lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający, podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe, oraz zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,",

    - dodaje się lit. c-e w brzmieniu:

     "c) finalnego nabywcę węglowego, który wyroby węglowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nabywa od pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,

     d) podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a,

     e) podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;",

   l) w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 i 39 w brzmieniu:

    "38) umowa ramowa - umowę o gotowości zlecania usług i ich wykonania, określającą harmonogram dostaw, która nie zawiera postanowień dotyczących okresu, na jaki została zawarta;

    39) zbiorcza instalacja licznikowa - instalację licznikową, do której podłączone są urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.";

  2) w art. 9a uchyla się ust. 5;

  3) w art. 9c uchyla się ust. 5;

  4) w art. 13:

   a) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu reprezentującego, lub",

   b) w ust. 6a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu reprezentującego, lub";

  5) w art. 14:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na odpowiednio miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, albo miejsce wykonywania czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.",

   b) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:

    "3aa. Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jest dyrektor izby administracji skarbowej.",

   c) uchyla się ust. 3c,

   d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:",

   e) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

    "14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego procesu rejestracji, kompletności i aktualności publikowanych list, o których mowa w art. 16 ust. 3c, oraz kompletności i aktualności Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.";

  6) w art. 16:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

     1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

      a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

      b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

      c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

      d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;

     2) podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

     3) podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a - przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych;

     4) podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

      a) pośredniczący podmiot węglowy,

      b) pośredniczący podmiot gazowy

     - przed dniem rozpoczęcia tej działalności;

     5) podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w:

      a) art. 13 ust. 5 - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego,

      b) art. 13 ust. 5a - przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zużywająca wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 3.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności, obejmujące w szczególności:

     1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

     2) adres zamieszkania lub siedziby;

     3) adres miejsca prowadzenia działalności;

     4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie jego zamieszkania lub siedziby;

     5) określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub określenie samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub określenie rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu;

     6) wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy;

     7) w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju - również dane jego oddziału na terytorium kraju, w tym nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego podmiot zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, oraz adres jego siedziby;

     8) w przypadku podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lub 5a - również dane podmiotu zagranicznego, o których mowa w pkt 1 i 2.",

   d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

    "2a. W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu, obejmujące w szczególności:

     1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

     2) adres zamieszkania, siedziby lub miejsca pobytu;

     3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej;

     4) określenie rodzaju zużywanych przez ten podmiot wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

     5) wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

    2b. Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwaną dalej "PUESC".

    2c. Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.",

   e) uchyla się ust. 3-3b,

   f) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:

    "3ba. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1a, rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych następuje po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2-2c oraz przepisach wydanych na podstawie art. 20.",

   g) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

    "3c. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej publikuje, bez zbędnej zwłoki, na PUESC aktualne listy zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych obejmujące następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).",

   h) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podmiot, który dokonał zgłoszenia, jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, przy czym w takim przypadku przepisy ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.",

   i) uchyla się ust. 4a-4c,

   j) uchyla się ust. 7,

   k) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

    "7a. Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do:

     1) podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;

     2) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;

     3) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b;

     4) podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe.";

  7) w art. 17:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być wyłącznie podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który posiada siedzibę na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-4.

    2. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej odmawia, bez zbędnej zwłoki, rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, jeżeli podmiot nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-4.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna. Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

   c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej, w celu wykreślenia podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.";

  8) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:

   "Art. 18. 1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych zawiera dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 2a.

   2. Na wniosek:

    1) podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych,

    2) innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu danego podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

   - właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wydaje zaświadczenie stwierdzające, czy dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

   3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej lub wykorzystywanych przy jej prowadzeniu. W przypadku podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej zaświadczenie zamiast danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zawiera określenie rodzaju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które podmiot zużywa.

   4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16b ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 16b ust. 2.

   5. Na wniosek:

    1) podmiotu zarejestrowanego w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4,

    2) innego niż określony w pkt 1 podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu danego podmiotu w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4

   - właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy jest podmiotem zarejestrowanym w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4.

   6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera dane dotyczące podmiotu zarejestrowanego w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania, a w przypadku zużywającego podmiotu olejowego również miejsca, w tym adres i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych - numer identyfikacyjny urządzenia.

   7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi, w formie elektronicznej, ewidencję, która zawiera:

    1) dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących, adresy ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej;

    2) określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością;

    3) adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz adresy ich poczty elektronicznej;

    4) numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także numery podmiotów pośredniczących.

   8. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, są potwierdzane na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, albo udostępniane na wniosek innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji, albo udostępniane właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System.

   Art. 19. 1. Jeżeli podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ich zaprzestania złożyć właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tej działalności lub tych czynności. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.

   2. W przypadku przejęcia, na podstawie odrębnych przepisów, praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny tego podmiotu zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym mowa w ust. 1.

   3. W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:

    1) informuje właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o śmierci podmiotu zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;

    2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.

   4. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   5. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:

    1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;

    2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.

   6. Zgłoszenie, o którym mowa w:

    1) ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej;

    2) ust. 4 i ust. 5 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

   7. W przypadku:

    1) wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu:

     a) podmiot zarejestrowany w tym rejestrze,

     b) Agencję Rezerw Materiałowych - w przypadku podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411);

    2) wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4 - właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu:

     a) podmiot zarejestrowany w tym rejestrze,

     b) Agencję Rezerw Materiałowych - w przypadku podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

   8. W przypadku gdy:

    1) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem,

    2) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego

   - właściwy naczelnik urzędu skarbowego może z urzędu wydać decyzję o wykreśleniu podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, jeżeli jest to niezbędne w celu ochrony interesu publicznego. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

   9. W przypadku gdy:

    1) nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub ust. 3 pkt 2, lub

    2) podmiot nie istnieje, lub

    3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą

   - właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

   10. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 8 i 9, właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w celu wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

   11. W przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 wydanie decyzji następuje bez konieczności zawiadamiania podmiotu zarejestrowanego.

   12. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu podmiotów z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych Agencję Rezerw Materiałowych w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

   13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli:

    1) podmiot nie istnieje lub

    2) nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5 pkt 2, lub

    3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

    4) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z prawdą, lub

    5) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub

    6) pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

   14. Wykreślenie z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast wykonalna.

   15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, wydanie decyzji następuje bez konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego.

   16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, Agencję Rezerw Materiałowych w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.";

  9) w art. 19a wyrazy "art. 19 ust. 1a i ust. 2b pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 19 ust. 4 i ust. 5 pkt 2";

  10) art. 20 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

    1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16,

    2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2

   - uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem.";

  11) w art. 20c:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być wyłącznie podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który posiada siedzibę na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.

    2. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej odmawia, bez zbędnej zwłoki, rejestracji podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, jeżeli podmiot nie spełnia warunków, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.

    3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w celu wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.";

  12) w art. 20h w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.";

  13) w art. 27 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie uzyskanego przez podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są przemieszczane rurociągiem z użyciem Systemu, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju lub poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego:

    1) w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy;

    2) zgłoszenie uzupełniające zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD lub projektu e-DD.";

  14) w art. 31a:

   a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy:

     a) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz:

      - wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż albo

      - sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego,

     b) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych:

      - sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż, przesłanie tego projektu e-DD do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3, 4 lub 6 i uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8, oraz dokonanie czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu w terminie, o którym mowa w art. 46ba,

      - złożenie oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego, że odebrane przez niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy;",

   b) w ust. 3a wyrazy "ust. 3 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze",

   c) w ust. 3b wyrazy "ust. 3 pkt 1 lit. b" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie",

   d) w ust. 3c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 3 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 lit. a",

   e) w ust. 3d wyrazy "ust. 3 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 lit. a",

   f) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

    "3e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz lit. b tiret drugie, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie lub umowie ramowej zawartej między pośredniczącym podmiotem węglowym będącym sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tych umów, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.",

   g) w ust. 3f wyrazy "ust. 3 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 lit. a",

   h) po ust. 3g dodaje się ust. 3h i 3i w brzmieniu:

    "3h. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, przesłanie projektu e-DD do Systemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który nie dostarcza sprzedanych wyrobów węglowych bezpośrednio finalnemu nabywcy węglowemu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez ten podmiot dostarczenia finalnemu nabywcy węglowemu tych wyrobów w ilości określonej na fakturze będącej podstawą do sporządzenia e-DD.

    3i. Odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będącej podstawą do sporządzenia projektu e-DD, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, w przypadku gdy sprzedaż nie jest realizowana w ramach wykonania umów, o których mowa w ust. 3e, stanowi realizację warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie.",

   i) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Zwrot wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, o którym mowa w:

     1) ust. 3 pkt 1 lit. a, który sprzedał te wyroby, odbywa się na podstawie faktury korygującej;

     2) ust. 3 pkt 1 lit. b, odbywa się z użyciem Systemu, w sposób, o którym mowa w art. 46na ust. 7."; 

  15) w art. 32:

   a) użyte w ust. 1 w pkt 1, 2, 4 i 5 i w ust. 1a wyrazy "o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13",

   b) użyte w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13",

   c) w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) dostarczenia od zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, do podmiotu pośredniczącego, w przypadku posiadania przez zarejestrowanego odbiorcę zezwolenia na nabywanie wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie tych wyrobów, lub",

   d) w ust. 4:

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu ze składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych zostały tam zniszczone;",

    - użyte w pkt 2 i w pkt 3 w części wspólnej wyrazy "o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13",

    - w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 5 pkt 2 i ust. 6d.",

   e) w ust. 5:

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe - potwierdzenie odbioru, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot upoważniony do odbioru tych wyrobów i złożenie oświadczenia przez ten podmiot o ich przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia;",

    - pkt 2a otrzymuje brzmienie:

     "2a) w przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2, 5 i 7 - sporządzenie i przesłanie do Systemu projektu e-DD w terminach określonych w tych przepisach oraz uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8.",

   f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, jest dokonanie przez podmiot odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1.",

   g) uchyla się ust. 6a i 6b,

   h) po ust. 6b dodaje się ust. 6c i 6d w brzmieniu:

    "6c. Warunkiem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1a, jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w tym przepisie, oraz jego zgoda na zniszczenie tych wyrobów. Zniszczenie odbywa się w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego. Przepisy ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 6, art. 83a ust. 2a, 4 i 5, art. 138m oraz przepisy wydane na podstawie art. 138s stosuje się odpowiednio.

    6d. Warunkiem zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, jest osiągnięcie przychodu ze sprzedaży tego alkoholu, stanowiącego nie więcej niż 0,1% całości przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.";

  16) w art. 38 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre warunki albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 lub 13";

  17) w art. 41i:

   a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "na terytorium kraju",

   b) w ust. 2 po wyrazach "zamierza dokonać podziału przemieszczenia" dodaje się wyrazy "na terytorium kraju",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Jeżeli w trakcie przemieszczania podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, zamierza dokonać podziału przemieszczenia na terytorium państwa członkowskiego, którego przepisy zezwalają na podział przemieszczenia, powiadamia o tym podziale właściwe władze tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przed jego dokonaniem, wysyłając do Systemu projekt powiadomienia o podziale przemieszczenia. Z Systemu automatycznie jest wysyłana informacja o błędach, w przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale przemieszczenia zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane.";

  18) w art. 42 w ust. 1:

   a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) w przypadku gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport odbioru podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości - z dniem poświadczenia nieprawdy, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ poświadczenia nieprawdy;",

   b) w pkt 5 wyrazy "w pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami "w pkt 3-4a";

  19) w dziale III tytuł rozdziału 1a otrzymuje brzmienie:

   "Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu";

  20) w art. 46a:

   a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h-k w brzmieniu:

    "h) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5a, do podmiotu pośredniczącego - w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2,

    i) ze składu podatkowego do podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych - w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a,

    j) od podmiotu posiadającego alkohol etylowy stanowiący odpad do składu podatkowego - w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5,

    k) z miejsca importu do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą;",

   b) w pkt 2:

    - lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego, również w celu zwrotu,", 

    - w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

     "d) z miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego,

     e) od zużywającego podmiotu gospodarczego do sprzedawcy z terytorium państwa trzeciego, w celu zwrotu, jeżeli ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju.";

  21) po art. 46a dodaje się art. 46aa w brzmieniu:

   "Art. 46aa. Monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie odbywa się z użyciem Systemu, jeżeli wyroby te są:

    1) sprzedawane finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;

    2) zwracane przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.";

  22) w art. 46b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą:

     1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub innego miejsca wysyłki - w przypadkach, o których mowa w art. 46a pkt 1 lit. a-j i pkt 2 lit. a-c i e;

     2) dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu - w przypadkach, o których mowa w art. 46a pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-DD sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został nadany numer referencyjny.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, porównania danych dotyczących wyrobów akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi zawartymi w e-DD dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do obrotu.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wymaga:

     1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, i następuje z chwilą przesłania do Systemu raportu odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane;

     2) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 2 lit. e.";

  23) po art. 46b dodaje się art. 46ba w brzmieniu:

   "Art. 46ba. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, dokonuje czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu, o których mowa w art. 46na ust. 8, w terminie 47 dni od dnia dokonania sprzedaży tych wyrobów.";

  24) w art. 46c:

   a) użyte w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. f, przesyła do Systemu projekt e-DD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-DD dotyczy.";

  25) w art. 46d:

   a) w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b-e",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3, jednym środkiem transportu, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3, więcej niż jednym środkiem transportu, do jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.",

   d) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku przemieszczania na terenie lotniska jedną cysterną objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do silników lotniczych, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających.";

  26) art. 46f i art. 46g otrzymują brzmienie:

   "Art. 46f. W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD zgodnie z art. 46g, następuje automatyczne odnotowanie:

    1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. c, w kwocie akcyzy lub kwocie akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD, oraz

    2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c i f, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tych podmiotów.

   Art. 46g. Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b-d, będącego użytkownikiem Systemu.";

  27) po art. 46g dodaje się art. 46ga w brzmieniu:

   "Art. 46ga. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f, może dokonać zmiany środka transportu podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.";

  28) w art. 46h w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b lub d";

  29) w art. 46i:

   a) w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku gdy podmiot zużywający lub podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest użytkownikiem Systemu, informacja, o której mowa w ust. 1, jest wysyłana do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c. Podmiot wysyłający jest obowiązany do przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku tych wyrobów.",

   c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e";

  30) w art. 46j:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-d",

   c) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) na innym niż wskazany w pkt 1 papierowym dokumencie zawierającym dane, które są wymagane dla raportu odbioru.",

   d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. W przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 2, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza w Systemie jeden projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzeń odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania ostatniego potwierdzenia odbioru.",

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 albo 5a, jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza, w terminie określonym w ust. 5 albo 5a, jeden dokument zastępujący raport odbioru potwierdzający, że przemieszczenie zostało zakończone.";

  31) uchyla się art. 46l;

  32) w art. 46m:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Jeżeli projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2015/2447, zawiera kompletne i prawidłowe dane, raport odbioru albo raport wywozu jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, albo do właściwego organu celnego.

    2. W przypadku gdy projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2015/2447, zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, w przypadkach gdy podmiot ten będzie sporządzać raport odbioru, albo do właściwego organu celnego.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 2 lit. e, w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. e.";

  33) uchyla się art. 46n;

  34) po art. 46n dodaje się art. 46na w brzmieniu:

   "Art. 46na. 1. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do silników lotniczych oraz preparatów smarowych do silników lotniczych, jeżeli wyroby te są:

    1) wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego na płycie lotniska bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym,

    2) przemieszczane na terenie lotniska cysterną do podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a lub b, i wydawane temu podmiotowi bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym

   - podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.

   2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, jeżeli wyroby te są wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego w porcie bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.

   3. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a ust. 1, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, sporządza projekt e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedał objęte zwolnieniem od akcyzy wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu.

   4. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a ust. 1, i ich dostarczania realizowanego w sposób ciągły transportem taśmowym, na podstawie zawartej umowy, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, przesyła do Systemu projekt e-DD co najmniej raz w miesiącu, na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż.

   5. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu:

    1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

    2) ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

    3) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego

   - podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, przesyła do Systemu projekt e-DD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.

   6. W przypadku gdy wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, przed ich sprzedażą finalnemu nabywcy węglowemu były przedmiotem dostaw pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pośredniczący podmiot węglowy, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu, przesyła do Systemu projekt e-DD do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył te wyroby węglowe od innego pośredniczącego podmiotu węglowego.

   7. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych, które zostały przemieszczone lub sprzedane w sposób określony w ust. 1-3 lub 6, podmiot wysyłający, do którego zostały te wyroby zwrócone, przesyła projekt e-DD do Systemu niezwłocznie po otrzymaniu tych wyrobów, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia ich otrzymania.

   8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-7, nie sporządza się w Systemie raportu odbioru, a odpowiednio przemieszczenie albo monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu uznaje się za zakończone z chwilą uzyskania z Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub d, e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie. Przepisu art. 46g nie stosuje się.";

  35) w art. 46o:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadkach, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2 i 5, w momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:

     1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;

     2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy - w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 46na ust. 7, do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego w momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:

     1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;

     2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, do którego zostały zwrócone wyroby, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju zwróconych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy.";

  36) w art. 46p w ust. 1:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. e, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu po upływie terminu na zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b ust. 3",

   b) uchyla się pkt 2;

  37) w art. 46q:

   a) w ust. 2:

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) podmioty zużywające, które obowiązane są do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1, jeżeli wymagane jest sporządzenie w Systemie raportu odbioru przez te podmioty;",

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

     "6a) pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;

     6b) podmioty zużywające wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, będące osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które dokonały zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1a, i w przypadku których wymagane jest dokonywanie przez nie czynności w Systemie;",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości przesłanych danych, w szczególności w zakresie zgodności z danymi z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych lub z ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 7.";

  38) w art. 46t:

   a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy" dodaje się wyrazy "lub poza tą procedurą",

   b) uchyla się ust. 6;

  39) w art. 46w w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7.";

  40) w art. 89:

   a) w ust. 2aa wyrazy "o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6a" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5-6a",

   b) uchyla się ust. 2ab;

  41) w art. 100 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-3aa, 4, 4g, 6, 8, 10 i 11, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2, 2b, 2c, 3ba i 4, art. 18 ust. 1-3, art. 19 ust. 1-3, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1 lit. a i ust. 8-11, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.";

  42) w art. 116 w ust. 1b wyrazy "który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego" zastępuje się wyrazami "który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego".

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320) w art. 272 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) oraz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego zgodnie z art. 16b tej ustawy.".

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369) w załączniku do ustawy:

  1) w części I uchyla się ust. 15;

  2) w części II w kolumnie 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

   "20. Zaświadczenie stwierdzające, że podmiot został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697 i 2511 oraz z 2019 r. poz. 1520 i 2496) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3a w ust. 1 wyrazy "do dnia 31 stycznia 2021 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 stycznia 2022 r.";

  2) w art. 10 wyrazy "przed dniem 1 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "przed dniem 1 lutego 2022 r.".

Art. 5. W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) w art. 113:

  1) uchyla się pkt 1 i 2;

  2) w pkt 3 wyrazy "w art. 18 w ust. 3" zastępuje się wyrazami "w art. 18 w ust. 7";

  3) uchyla się pkt 5.

Art. 6. Do zgłoszeń rejestracyjnych, o których mowa w art. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w przypadku których przed tym dniem nie zostało wydane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia, zostaje zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem dokonania tego uzupełnienia do dnia 30 czerwca 2021 r. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 8. 1. Podmioty niepodlegające obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Do dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., za pośredniczący podmiot węglowy albo pośredniczący podmiot gazowy uznaje się podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia przed tym dniem.

Art. 9. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest utrzymywany przez właściwych naczelników urzędów skarbowych do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, nie są aktualizowane od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. 1. Przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, rozpoczęte i niezakończone w Systemie do dnia 31 stycznia 2021 r. są zakańczane w Systemie w sposób manualny przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na wniosek podmiotu obowiązanego do sporządzenia raportu odbioru, na podstawie dostarczonych przez ten podmiot dokumentów potwierdzających odbiór wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 46j ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. W takim przypadku warunkiem zastosowania zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki akcyzy jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez podmiot obowiązany do sporządzenia raportu odbioru tego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór wyrobów akcyzowych w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.

2. W przypadku importu i dopuszczenia do obrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przed dniem 1 lutego 2021 r., i nieprzesłania e-DD do dnia 31 stycznia 2021 r. naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił do obrotu wyroby, na wniosek podmiotu obowiązanego do przesłania e-DD, odnotowuje import wyrobów w Systemie w sposób manualny. W takim przypadku warunkiem zastosowania zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki akcyzy jest złożenie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przez podmiot obowiązany do przesłania e-DD tego wniosku w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu wyrobów akcyzowych.

Art. 11. 1. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny Unii Europejskiej przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 tej ustawy, rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do przemieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 12. 1. Do sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonanych przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych finalnym nabywcom węglowym, rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do monitorowania sprzedaży, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 13. 1. Do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do przemieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2021 r.;

  2) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60