Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo dewizowe »  Ustawa z dnia 27.07.2002 r. Prawo dewizowe

Ustawa z dnia 27.07.2002 r. Prawo dewizowe

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 826
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 679
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 160
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży.

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

  1) rezydentami są:

   a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,

   b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  2) nierezydentami są:

   a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,

   b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

  3) nierezydentami z krajów trzecich są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów;

  4) krajem jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) krajami trzecimi są państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także ich terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone państw członkowskich Unii Europejskiej;

  6) krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej;

  7) walutą polską są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie;

  8) wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa;

  9) zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy;

  10) walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR);

  11) walutami wymienialnymi są waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego;

  12) dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych;

  13) złotem dewizowym i platyną dewizową jest złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców;

  14) papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia;

  15) jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach;

  16) obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju;

  17) obrotem dewizowym z zagranicą jest:

   a) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności,

   b) zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą, a także wykonywanie takich umów,

   c) dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju;

  18) obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności;

  19) działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży;

  19a) działalnością gospodarczą, w przypadku wykonywania jej:

   a) w kraju - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),

   b) za granicą - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów państwa, w którym jest ona wykonywana;

  20) uprawnionym bankiem jest:

   a) bank mający siedzibę w kraju, który zgodnie z określonym w statucie przedmiotem działalności jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 i 2243),

   b) utworzony w kraju oddział banku zagranicznego, który zgodnie z określonym w zezwoleniu na jego utworzenie przedmiotem działalności, jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy wymienionej w lit. a,

   c) utworzony w kraju oddział instytucji kredytowej, która jest uprawniona do wykonywania w państwie macierzystym czynności objętych czynnością bankową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy wymienionej w lit. a.

1a. Rezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego za granicą działalność gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak nierezydenta. Nierezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego w kraju działalność gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak rezydenta.

2. Kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

2a. Terytorium zależne, autonomiczne lub stowarzyszone państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju trzeciego należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z tym państwem lub z tym krajem, jeżeli z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych wynika takie traktowanie w zakresie objętym ustawą.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2011.10.24
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2013.10.07
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.02.29
zmieniony przez
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń:

  1) określonych w art. 9, w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o których mowa w art. 5;

  2) wprowadzonych na podstawie art. 10.

2. Ograniczeń określonych w art. 9 oraz wprowadzonych na podstawie art. 10 nie stosuje się do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest:

  1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

  2) Narodowy Bank Polski;

  3) organ władzy publicznej podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym, w tym zabezpieczającym lub egzekucyjnym.

3. Ograniczeń określonych w art. 9 nie stosuje się do obrotu dewizowego dokonywanego z udziałem banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych lub innych podmiotów mających siedzibę w kraju, w zakresie działalności podlegającej nadzorom: bankowemu, ubezpieczeniowemu, emerytalnemu, nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług płatniczych lub nad rynkiem kapitałowym, prowadzonej przez te podmioty na rachunek własny lub rachunek osób trzecich uprawnionych na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego do dokonania obrotu dewizowego podlegającego tym ograniczeniom.

4. Swoboda obrotu dewizowego z zagranicą wynikająca z ustawy nie narusza ograniczeń w jego dokonywaniu wynikających z innych ustaw.

5. Dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się z uwzględnieniem obowiązków określonych w ustawie, o ile z przepisów wydanych na jej podstawie, zezwolenia dewizowego lub przepisów dotyczących organów lub podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 nie wynikają odrębne obowiązki.

Art. 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, wykaz walut, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11.

Rozdział 2

Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Dozwolone jest odstępowanie od ograniczeń określonych w art. 9 oraz obowiązków określonych w art. 18 i art. 25 ust. 1, na podstawie ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego, w zakresie i na warunkach określonych w takim zezwoleniu.

Art. 6. 1. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to interesowi publicznemu lub międzynarodowym zobowiązaniom wiążącym Rzeczpospolitą Polską.

2. (uchylony)

3. Z zezwolenia dewizowego, udzielonego na zawarcie umowy lub dokonanie rozliczenia, mogą korzystać wszystkie strony tej umowy lub rozliczenia.

4. Udzielone spółce zezwolenie dewizowe nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną, gdy spółka, która otrzymała zezwolenie, została przejęta przez inną spółkę lub wraz z inną spółką albo spółkami zawiąże nową spółkę.

Art. 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela, w drodze rozporządzenia, ogólnych zezwoleń dewizowych. Zezwolenia takie mogą dotyczyć wszystkich lub rodzajowo określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich lub rodzajowo określonych czynności.

Art. 8. 1. Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od ograniczenia lub obowiązku, o których mowa w art. 5, w zakresie których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia, ale na innych warunkach niż te, na których ma nastąpić odstąpienie.

2. Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

3. Do decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie, jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom.

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 2, wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów oddziałów Narodowego Banku Polskiego lub jednostek równorzędnych.

Rozdział 3

Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2009.01.24
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Ograniczeniom podlega:

  1) (uchylony)

  2) (uchylony)

  3) (uchylony)

  4) wywóz, wysyłanie oraz przekazywanie przez rezydentów do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej, w tym na nabycie nieruchomości na potrzeby tej działalności, z wyjątkiem przekazywania do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług w wykonaniu zawartej umowy lub promocji i reklamie działalności gospodarczej prowadzonej przez rezydenta w kraju;

  5) zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, a także przez organizacje międzynarodowe, do których nie należy Rzeczpospolita Polska, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:

   a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z wyjątkiem nabytych w kraju,

   b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w kraju lub powstałych w obrocie z rezydentami w zakresie niewymagającym zezwolenia dewizowego;

  6) (uchylony)

  7) nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:

   a) (uchylona)

   b) udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach,

   c) jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania mających siedzibę w krajach trzecich,

   d) papierów wartościowych dłużnych wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów trzecich,

   e) wartości dewizowych zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich, w zamian za inne wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,

   f) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich;

  8) zbywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, w krajach trzecich:

   a) papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego,

   b) wierzytelności i innych praw, których wykonywanie następuje poprzez dokonywanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego lub powstałych w obrocie z nierezydentami z krajów trzecich w zakresie niewymagającym zezwolenia dewizowego;

  9) otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich, z wyjątkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z działalnością określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nieutrzymywania takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od zakończenia pobytu lub działalności;

  10) (uchylony)

  11) (uchylony)

  12) (uchylony)

  13) (uchylony)

  14) dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów z krajów trzecich rozliczeń pieniężnych w wykonaniu czynności określonych w pkt 5 i 7-9, z wyłączeniem czynności, których dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego;

  15) (uchylony)

Art. 10. 1. W zakresie obrotu dewizowego z zagranicą mogą być wprowadzane szczególne ograniczenia, o ile są one niezbędne w celu:

  1) wykonania decyzji organów organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska;

  2) zapewnienia porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego;

  3) zapewnienia równowagi bilansu płatniczego, w razie ogólnej jego nierównowagi lub nagłego załamania albo powstałego w tym zakresie zagrożenia;

  4) zapewnienia stabilności waluty polskiej, w razie nagłych wahań jej kursu albo powstałego w tym zakresie zagrożenia.

2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać ograniczenia w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Polityki Pieniężnej, może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać ograniczenia w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Ograniczenia takie mogą obowiązywać do czasu przezwyciężenia powstałych trudności z bilansem płatniczym lub stabilnością waluty polskiej lub ustania powstałego w tym zakresie zagrożenia, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem art. 62.

Rozdział 4

Działalność kantorowa

Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej, zwanego dalej "rejestrem".

2. Przepisów o działalności kantorowej nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz do instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2021.10.31
zmieniony przez
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.09.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Art. 13. 1. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa określone w art. 12 i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

2. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

  1) ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub

  2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:

  1) prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej;

  2) prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;

  3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;

  4) lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 12.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 15. Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być dokonywana po wprowadzeniu tych wartości do ewidencji, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, na podstawie wpisu określającego datę realizacji transakcji.

Art. 16. 1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego może określić, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do rejestru.

Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2011.09.01
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2016.05.19
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa;

  5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach;

  6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

  2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.

Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, uwzględniając zakres wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności.

Art. 17a. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 17 ust. 1 pkt 1-5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Istniejące wersje czasowe art. 17aa
2018.04.30
dodany przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17aa. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy, omyłki lub niezgodności ze stanem faktycznym.

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, z wyjątkiem art. 17c ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Istniejące wersje czasowe art. 17b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17b. Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie Prezesa Narodowego Banku Polskiego o podjęciu działalności kantorowej, a w razie zaprzestania jej wykonywania, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia podjęcia działalności kantorowej lub zaprzestania jej wykonywania.

Istniejące wersje czasowe art. 17ba
2018.04.30
dodany przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17ba. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności kantorowej.

2. Jeżeli Prezes Narodowego Banku Polskiego nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes Narodowego Banku Polskiego wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Istniejące wersje czasowe art. 17c
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17c. 1. Przedsiębiorca może zawiesić, na okres nie dłuższy niż 2 lata, wykonywanie działalności kantorowej. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności kantorowej na okres krótszy niż 2 lata, przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 2 lat.

2. O zawieszeniu wykonywania działalności kantorowej, przedłużeniu zawieszenia oraz o wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni, licząc od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności kantorowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zawieszania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności kantorowej w poszczególnych jednostkach.

4. W przypadku niewznowienia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności kantorowej lub niewznowienia jej wykonywania w poszczególnych jednostkach, organ prowadzący rejestr, po upływie okresu zawieszenia, odpowiednio z urzędu:

  1) wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru albo

  2) dokonuje zmiany wpisu w zakresie określenia jednostek, w których jest wykonywana działalność kantorowa.

Istniejące wersje czasowe art. 17ca
2018.04.30
dodany przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17ca. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności kantorowej, w przypadku gdy:

  1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;

  2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności kantorowej w wyznaczonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego terminie;

  3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności kantorowej przez przedsiębiorcę.

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego może odstąpić od wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności kantorowej z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeśli niezgodności zawarte w oświadczeniu są niezgodnościami mniejszej wagi.

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Prezes Narodowego Banku Polskiego wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności kantorowej w wyznaczonym terminie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

5. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Narodowego Banku Polskiego z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Istniejące wersje czasowe art. 17cb
2018.04.30
dodany przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17cb. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 17ca ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność kantorową bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 17ba ust. 2.

Istniejące wersje czasowe art. 17cc
2018.04.30
dodany przez
2018.11.25
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17cc. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 17d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej, a także sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w zakresie wykonywania tej działalności.

Art. 17e. W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, Prezes Narodowego Banku Polskiego stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Istniejące wersje czasowe art. 17f
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17f. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 5

 Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Nie stanowi wykonania obowiązku zgłoszenia podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.01
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub organom Straży Granicznej, na ich żądanie, przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze.

2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą, w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli celno-skarbowej lub kontroli granicznej.

Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
2024.06.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,

  2) wzory zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

- mając na uwadze zapewnienie informacji o wywozie za granicę i przywozie do kraju wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych na potrzeby współpracy z organami informacji finansowej, określonej w odrębnych przepisach.

Rozdział 6

(uchylony)

Rozdział 7

Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym

Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2011.10.24
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2013.10.07
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem:

  1) uprawnionych banków lub

  2) instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego uprawnionych do świadczenia usług płatniczych, a w przypadku dokonywania rozliczeń w kraju również biur usług płatniczych

- jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro.

2. Obowiązek dokonywania rozliczeń zgodnie z ust. 1 nie dotyczy przypadków, w których stroną rozliczenia jest uprawniony bank, krajowa instytucja płatnicza, oddział unijnej instytucji płatniczej, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego lub oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego.

Art. 26 - 29. (uchylone)

Rozdział 8

Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową

Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2009.11.08
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

1a. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski lub innych form uwierzytelnienia stosowanych przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. Rezydenci będący osobami fizycznymi mogą przekazywać dane, o których mowa w ust. 1, również w formie dokumentu papierowego według ustalonego wzoru.

1c. Przekazanie danych w sposób niezgodny z wymogami wskazanymi w ust. 1a lub 1b jest równoznaczne z nieprzekazaniem tych danych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy wykonywania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie tego obowiązku, mając na uwadze zapewnienie danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2015.07.23
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. Narodowy Bank Polski jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy w zakresie danych jednostkowych uzyskanych od banków i rezydentów, w wykonaniu obowiązków określonych w art. 30 ust. 1, na zasadach określonych w art. 23 ust. 5-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243).

Art. 32. Rezydenci, na żądanie uprawnionego banku, obowiązanego do przekazywania, na podstawie odrębnych przepisów, danych w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez Narodowy Bank Polski bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, są obowiązani udzielać temu bankowi informacji o dokonywanym za jego pośrednictwem obrocie dewizowym, w szczególności dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.

Istniejące wersje czasowe art. 32a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.01
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32a. Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową oraz rezydenci i nierezydenci dokonujący czynności obrotu dewizowego, które podlegają ograniczeniom lub obowiązkom określonym w ustawie, są obowiązani, na potrzeby kontroli wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz kontroli wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przechowywać dokumenty związane z tą działalnością lub tymi czynnościami przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonywali działalność kantorową lub dokonali danej czynności obrotu dewizowego.

Rozdział 9

Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Art. 33. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę:

  1) udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych;

  2) działalności kantorowej;

  3) wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1;

  4) (uchylony)

2. Kontrola wykonywana w zakresie określonym w ust. 1 polega na sprawdzaniu, czy:

  1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami;

  2) przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi w ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie;

  3) obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową, oraz czy dane przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są zgodne ze stanem faktycznym.

  4) (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 33a
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2018.04.30
zmieniony przez
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33a. Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz kontroli wykorzystania udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia dewizowego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2009.03.07
zmieniony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34. 1. Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku Polskiego, zwani dalej "kontrolerami", w siedzibie jednostki kontrolowanej albo w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie Narodowego Banku Polskiego za zgodą kontrolowanego przedsiębiorcy, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

Art. 35. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolerom warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a także dostęp do całej dokumentacji związanej z zakresem kontroli.

2. Na żądanie kontrolera przedstawiciele oraz pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzać zestawienia i obliczenia, w zakresie przeprowadzanej kontroli.

3. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, mają prawo do:

  1) wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w obecności jej przedstawiciela;

  2) poruszania się po terenie kontrolowanej jednostki bez obowiązku posiadania przepustki.

4. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w jednostce kontrolowanej, nie mogą być poddani rewizji osobistej.

Art. 36. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonym przez siebie:

  1) protokóle, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, lub

  2) sprawozdaniu, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Istniejące wersje czasowe art. 36a
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36a. Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o istotnych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli, wskazując na potrzebę niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia.

Istniejące wersje czasowe art. 36b
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36b. Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36, powinny:

  1) zawierać zwięzły opis wyników kontroli;

  2) wskazywać przepisy prawne oraz warunki zawarte w zezwoleniu dewizowym, które zostały naruszone;

  3) stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych i zaleceń.

Istniejące wersje czasowe art. 36c
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36c. Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:

  1) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz adres jej siedziby;

  2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę wystawienia upoważnienia;

  3) imię i nazwisko kontrolera lub kontrolerów;

  4) określenie zakresu kontroli;

  5) określenie okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

  6) listę osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli;

  7) określenie dokumentów, na podstawie których przeprowadzono kontrolę;

  8) wykaz załączników stanowiących część składową sprawozdania lub protokołu;

  9) adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki jednego egzemplarza protokołu albo sprawozdania;

  10) pouczenie o prawie i trybie składania przez kontrolowaną jednostkę zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu;

  11) imiona i nazwiska członków organu zarządzającego kontrolowanej jednostki, w przypadku osób prawnych.

Art. 37. 1. Protokół, o którym mowa w art. 36 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.

2. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedstawiciel kontrolowanej jednostki.

3. Odmowa podpisania protokółu przez przedstawiciela kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody do przekazania jej podpisanego przez kontrolera protokółu.

4. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki może, w terminie 14 dni od otrzymania protokółu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w nim ustaleń.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, w całości lub części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanej jednostce.

Art. 38. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36 pkt 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.

2. Sprawozdanie z kontroli podpisuje kontroler.

3. W zakresie zgłaszania zastrzeżeń przez kontrolowaną jednostkę do ustaleń sprawozdania oraz zajmowania stanowiska wobec tych zastrzeżeń przez kontrolującego stosuje się przepisy art. 37 ust. 4 i 5.

Art. 39. (uchylony)

Art. 40. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazuje kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać:

  1) zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem naruszonych przepisów prawa;

  2) wnioski wynikające z ustaleń kontroli, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

  3) zobowiązanie jednostki kontrolowanej do powiadomienia o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Art. 40a. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 40b
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 40b. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, poinformować w formie pisemnej jednostkę organizacyjną Narodowego Banku Polskiego, wykonującą kontrolę, o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Istniejące wersje czasowe art. 40c
2009.03.07
dodany przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 40c. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia:

  1) przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia dewizowego, kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego albo dyrektora jednostki organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego, który wydał zezwolenie dewizowe, o jego uchylenie;

  2) warunków wykonywania działalności kantorowej kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wydanie decyzji o zakazie jej wykonywania.

Art. 41. W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowaną jednostkę lub inny podmiot, Prezes Narodowego Banku Polskiego powiadamia o tym właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istniejące wersje czasowe art. 42
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.04.21
2009.03.07
uchylony przez
2012.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 826
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 679
2019.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 160
2020.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1708
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 309
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 42. (uchylony)

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43 - 54. (pominięte)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 55. 1. Postępowanie w sprawach dewizowych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczy się według jej przepisów.

2. Pozostają w mocy zezwolenia dewizowe udzielone na podstawie dotychczasowej ustawy, w zakresie, w jakim są wymagane zgodnie z niniejszą ustawą.

Art. 56. (pominięty)

Art. 57. 1. Banki oraz oddziały banków zagranicznych uprawnione, na mocy przepisów dotychczasowych, do pośredniczenia w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym stają się bankami uprawnionymi do wykonywania czynności bankowej w zakresie pośrednictwa w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Banki oraz oddziały banków zagranicznych uprawnione, na mocy przepisów dotychczasowych, do kupna i sprzedaży wartości dewizowych stają się bankami uprawnionymi do wykonywania czynności bankowej w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Banki, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rozszerzyć określony w statucie przedmiot działania o czynności bankowe określone w art. 5 ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień w tym zakresie.

4. Oddziały banków zagranicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie określonego w zezwoleniu na ich utworzenie przedmiotu działania o czynności bankowe określone w art. 5 ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy wymienionej w ust. 3, pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień w tym zakresie.

Art. 58. 1. Podmioty uprawnione, na podstawie dotychczasowych przepisów, do prowadzenia działalności kantorowej prowadzą taką działalność, w dotychczasowym zakresie, na warunkach określonych w niniejszej ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Z dniem 30 czerwca 2004 r. wygasają wydane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego innym niż banki osobom prawnym oraz podmiotom niebędącym osobami prawnymi upoważnienia na dokonywanie skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz.

3. Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w ust. 2, mogą do dnia określonego w tym przepisie przekształcić taką działalność w działalność kantorową poprzez uzyskanie zezwolenia na jej prowadzenie.

Art. 59. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

  1) osobach krajowych w rozumieniu prawa dewizowego lub przepisów prawa dewizowego, należy przez to rozumieć rezydentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

  2) osobach zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego lub przepisów prawa dewizowego, należy przez to rozumieć nierezydentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

Art. 60. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 703, z 1995 r. poz. 641, z 1996 r. poz. 496 oraz z 1997 r. poz. 449) lub ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 1063, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 1099 oraz z 2002 r. poz. 676), należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.

Art. 61. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 1063, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 1099 oraz z 2002 r. poz. 676).

Art. 62. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc art. 10:

  1) ust. 2 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 2;

  2) ust. 3 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 4.

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60