Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1893

Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;";

  2) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

   "Art. 16a. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a.

   2. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142).";

  3) w art. 22a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, w tym wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.";

  4) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Wnioski o wpis do CEIDG uwzględniają zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 1-3.";

  5) w art. 25:

   a) w ust. 1:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;",

    - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

     "5) adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

     6) dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG;",

    - po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

     "11a) dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;",

    - po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

     "14a) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

     14b) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym;",

    - po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

     "18a) informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;",

    - pkt 19 otrzymuje brzmienie:

     "19) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 11a, obejmują, w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną oraz przedstawiciela ustawowego, imię i nazwisko oraz odpowiednie dane określone w ust. 1 pkt 1, 1a i 4-6, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiadają; w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną dane te obejmują - firmę pełnomocnika, adres siedziby, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki posiada, oraz odpowiednie dane określone w ust. 1 pkt 3 i 6.",

   c) w ust. 5:

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;",

    - dodaje się pkt 5-9 w brzmieniu:

     "5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

     6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;

     7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;

     8) przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów;

     9) przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia:

      a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

      b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

      c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,

      d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b.",

   d) po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5d w brzmieniu:

    "5b. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy.

    5c. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 9, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), inne niż wynikające z ust. 1.

    5d. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 4-8, zastosowanie mają terminy określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).",

   e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 16-18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

  6) w art. 26:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

    2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również sporządzony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa w ust. 1, a następnie:

     1) złożony w wybranym urzędzie gminy albo

     2) wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy.

    3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób określony w ust. 2 pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.",

   b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

    "4a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób.",

   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 2a, 4 i 5, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób określony w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby w sposób określony w ust. 1, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.";

  7) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

   "Art. 26a. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od organu gminy udostępnienia dokumentów związanych z wnioskami o wpis do CEIDG złożonymi w sposób określony w art. 26 ust. 2.";

  8) w art. 27:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.",

   b) w ust. 2:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub",

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) zawierający dane, o których mowa w art. 25 ust. 1, niezgodne z przepisami prawa, lub",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

     "6) niepodpisany, lub",

    - dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     "7) złożony przez osobę nieuprawnioną.",

   c) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Przepis art. 33a stosuje się odpowiednio.",

   d) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

    "8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 opatrzony jest własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

    9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2 opatrzony jest własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.";

  9) art. 28 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 28. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, o których mowa w art. 25 ust. 5, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:

    1) Głównego Urzędu Statystycznego,

    2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

   - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP).";

  10) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

   "Art. 29a. 1. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

   2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-29, z wyłączeniem przepisów art. 27 ust. 2 pkt 1-5a.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 oraz adres do doręczeń.

   4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wpis do CEIDG nie jest udostępniany.";

  11) w art. 30 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

    1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

    2) jego wykreślenie z CEIDG - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

   2. Do wniosku w sprawie zmiany wpisu albo wykreślenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-29, z wyłączeniem przepisów art. 27 ust. 2 pkt 4 i 5.";

  12) w art. 31:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają dane i informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 - w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 3, 10 i 13-18, oraz zmiany tych danych i informacji.

    2. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacje wpisane do CEIDG, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 - w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 3, 10 i 13-18, oraz zmiany tych danych i informacji oraz informacje, o których mowa w art. 36a ust. 1 pkt 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5.

    3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-15, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia:

     1) uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy;

     2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;

     3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

     4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

     5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;

     6) wydania postanowienia o:

      a) ogłoszeniu upadłości,

      b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

     7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo właściwy organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie:

     1) prowadzenia działalności gospodarczej;

     2) wykonywania określonego zawodu;

     3) prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.",

   c) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

    "6. Krajowy Rejestr Karny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG uzyskane informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, zgłoszonego do CEIDG, a także informacje o usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, zgłoszony do CEIDG.

    7. Sąd upadłościowy zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

    8. Formularz, o którym mowa w ust. 5-7, zawiera pola do wpisania informacji wynikających z orzeczeń, o których mowa w ust. 5-7, w zakresie obejmującym co najmniej następujące dane:

     1) datę uprawomocnienia orzeczenia o zakazach, o których mowa w ust. 5;

     2) okres, na jaki orzeczono zakazy, o których mowa w ust. 5;

     3) informację o wydaniu orzeczenia o zmianie terminu zakazów, o których mowa w ust. 5;

     4) informację o wstrzymaniu wykonalności orzeczenia o zakazach, o których mowa w ust. 5;

     5) informację o uchyleniu zakazów, o których mowa w ust. 5.";

  13) art. 32 i art. 33 otrzymują brzmienie:

   "Art. 32. 1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 26-30 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem przepisu art. 29a.

   2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

   Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.";

  14) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

   "Art. 33a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma, przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG, wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie do CEIDG.

   2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   3. Wezwanie, o którym mowa w art. 35 ust. 1a, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania zmiany wpisu do CEIDG w zakresie adresu do doręczeń, doręcza się na adres zamieszkania przedsiębiorcy i adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, jeżeli są inne niż adres do doręczeń.";

  15) w art. 34:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG.",

   b) w ust. 2:

    - uchyla się pkt 1, 1a i 3,

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.",

   c) dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

    "4. Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby prowadzonego postępowania korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL.

    5. CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

     1) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

     2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

     3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

    6. Do czynności, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

    7. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 31 ust. 6 i 7, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy na podstawie art. 31 ust. 5 pkt 1.

    8. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 5, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5.";

  16) w art. 35:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres określono zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

    2b. Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2a, dane te nie są publikowane w CEIDG.",

   c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny może poinformować CEIDG o danych i informacjach zawartych w CEIDG niezgodnych z informacjami wynikającymi z jego rejestru publicznego.

    5. W przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do CEIDG, przekształconego przez organ gminy w trybie art. 26 ust. 4, organ gminy niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu.";

  17) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

   "Art. 36a. 1. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu mogą dokonywać:

    1) minister właściwy do praw gospodarki, w przypadku wykreślenia tego wpisu na podstawie art. 34 ust. 2 i 5 oraz art. 35 ust. 2 i 2a;

    2) organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 31 ust. 1, w odniesieniu do wpisanych przez niego danych.

   2. Jeżeli wpis przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG zawiera niezgodności z treścią wniosku o wpis do CEIDG przekształconego przez organ gminy w trybie art. 26 ust. 4, organ gminy ponownie przekształca ten wniosek.";

  18) w art. 37:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 5, oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG;",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Dane i informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 1 pkt 1, CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.";

  19) w art. 38:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia:

     1) udostępnianie danych i informacji;

     2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

    "4a. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

    4b. Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie wydruku, o którym mowa w ust. 4 lub 4a, celem poświadczenia przez apostille.

    4c. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4b, nie podlega opłacie skarbowej.

    4d. Do zaświadczeń o wpisie do CEIDG nie stosuje się przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.";

  20) art. 39 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 39. 1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

   2. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.

   3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240).";

  21) po art. 39 dodaje się art. 39a i art. 39b w brzmieniu:

   "Art. 39a. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

   2. Organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

   3. Organy państwowe, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 i 2, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.

   4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

   Art. 39b. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.";

  22) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  23) art. 73 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 73. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy.".

Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) w art. 18 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9a:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",

   c) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.";

  2) w art. 24a:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

    "3a. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

    3b. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

    3c. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi oraz zawiadomienie o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie księgi mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",

   b) w ust. 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

    "Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.";

  3) w art. 44:

   a) w ust. 3i dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

    "Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",

   b) w ust. 6d dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, oraz zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.".

Art. 4. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

  "Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.".

Art. 5. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) w art. 42 w ust. 3:

  1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;";

  2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów;".

Art. 6. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) w art. 15 w ust. 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

  "W przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.".

Art. 7. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 i 1633) w art. 19c w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile organizator kształcenia taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 8. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 75ab w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;";

  2) w art. 83a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 10. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142) w art. 38 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

  "e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,".

Art. 11. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) po art. 36a dodaje się art. 36b w brzmieniu:

  "Art. 36b. 1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w art. 36 ust. 14.

  2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.".

Art. 12. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.",

   b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.";

  2) w art. 15 w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

   "Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.";

  3) w art. 21 w ust. 1c dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

   "Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.";

  4) w art. 29:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",

   b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Oświadczenie to, wraz z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1.".

Art. 13. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678 i 1505) w art. 12 w ust. 3 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642) w art. 16:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103) w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1092) w art. 45 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) w art. 17 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 1087) w art. 19 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, siedzibę i adres podmiotu, który prowadzi laboratorium, oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile podmiot taki numer posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP).".

Art. 22. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie przedłuża się, na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 24 ust. 4.";

  2) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.";

  3) w art. 39g w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile jest wymagany;";

  4) w art. 80 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

   "c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),".

Art. 23. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100) w art. 14 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 25. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;".

Art. 27. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.) w art. 60 § 2 otrzymuje brzmienie:

  "§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy.".

Art. 28. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.) w art. 48 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844) w art. 28 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047) w art. 17:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 32. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w art. 57:

  1) w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;";

  2) w ust. 3b w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,".

Art. 33. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649 i 1844) w art. 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  "7. We wniosku o ustanowienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy podać numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Nie jest wymagane potwierdzanie tych danych dokumentami.".

Art. 34. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172) w art. 26 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) w art. 4 w ust. 3 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 37. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) w art. 74 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  "3. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.".

Art. 38. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793) w art. 40 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 39. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 3 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 41. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) w art. 27 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 42. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) w art. 21:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 43. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 44. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 45. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 144 oraz z 2015 r. poz. 978) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części I w ust. 35 w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną".

Art. 47. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625) w art. 4 w ust. 3a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;".

Art. 48. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 49 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.

   4. Przepis ust. 3 w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.";

  2) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym jest zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego.";

  3) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także proponowane zabezpieczenie akcyzowe.";

  4) w art. 57:

   a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;",

   b) w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;";

  5) w art. 62a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej;";

  6) w art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące sprzedawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela podatkowego, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela podatkowego, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedstawiciel podatkowy taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane wewnątrzwspólnotowo.".

Art. 49. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 47, poz. 278, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Usługodawca z innego państwa członkowskiego może czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.";

  2) w art. 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) organ rejestrowy i numer w rejestrze, w którym usługodawca jest zarejestrowany jako przedsiębiorca, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;".

Art. 50. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753 i 1890) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 51. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 28 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer jest wymagany;";

  2) w art. 85 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer jest wymagany;";

  3) w art. 115 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;".

Art. 52. W ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. nr 92, poz. 529) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 53. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104 oraz z 2015 r. poz. 1419) w art. 20 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 54. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. nr 135, poz. 789, z późn. zm.) w art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 55. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) w art. 76 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;".

Art. 56. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 57. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 i nr 244, poz. 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 58. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1401 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) w przypadku rozwiązań określonych w art. 5-7, art. 10-19, art. 23, art. 26-29, art. 33 i art. 36 - warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, nie dłuższy niż 12 miesięcy";

  2) w art. 4 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "W oświadczeniu podaje się także informację o posiadaniu lub braku ubezpieczenia, z tytułu którego jest możliwe uzyskanie odszkodowania, a także informację o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o numerze identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada.".

Art. 59. W ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) w art. 84 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 60. Przedsiębiorcy, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie dokonali zmian wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wykreślenia z tej ewidencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w przypadku gdy obowiązek taki powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 61. 1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 62. 1. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej usuwa się dane przedsiębiorców, których wpisy zostały wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie decyzji właściwego organu ewidencyjnego, zgromadzone w ewidencjach prowadzonych przez organy gminy i przeniesione do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu usunięcia danych przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 63. 1. Przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i zostali wykreśleni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzupełnić wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 18a ustawy zmienianej w art. 1.

2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania przez przedsiębiorcę czynności, o której mowa w ust. 1, informację o uzupełnieniu wpisu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 64. Do osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które nie podjęły wykonywania działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazana jest data trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, stosuje się przepis art. 29a ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 65. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy art. 34 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 66. Zgłoszenia organów gmin dotyczące sprostowań wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie niezgodności z treścią złożonego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rozpatrywane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski te organy gmin przekształcają w trybie art. 35 ust. 5 tej ustawy.

Art. 67. Do ofert konkursowych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 68. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 50, wydanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 69. Do zakresu danych przekazanych przez przedsiębiorcę do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 54, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 70. Do oświadczeń o wartości szkód materialnych poniesionych na skutek powodzi złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 58, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 71. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie:

  1) art. 10 ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

  2) art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2,

  3) art. 35 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8,

  4) art. 75ab ust. 1 i art. 83a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9,

  5) art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13,

  6) art. 16 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15,

  7) art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16,

  8) art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18,

  9) art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19,

  10) art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 20,

  11) art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21,

  12) art. 39g ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,

  13) art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23,

  14) art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24,

  15) art. 95a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 25,

  16) art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 26,

  17) art. 48 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 28,

  18) art. 28 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29,

  19) art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,

  20) art. 22 ust. 3 i art. 31 ust. 10b ustawy zmienianej w art. 31,

  21) art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 32,

  22) art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 33,

  23) art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 34,

  24) art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35,

  25) art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 36,

  26) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 40,

  27) art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 42,

  28) art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 43,

  29) art. 35 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 44,

  30) art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 45,

  31) art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 47,

  32) art. 49 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 57 ust. 1, art. 62a ust. 1 i art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48,

  33) art. 28 ust. 4, art. 85 ust. 4 i art. 115 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 51,

  34) art. 19 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 52,

  35) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53,

  36) art. 76 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55,

  37) art. 122 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 56,

  38) art. 50 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 57

- uznaje się za wnioski złożone zgodnie z wymogami ustaw wymienionych w pkt 1-38 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 72. Koncesje i zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z:

  1) art. 33 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8,

  2) art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19,

  3) art. 33 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22

- w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za zgodne z przepisami ustaw zmienianych w art. 8, art. 19 i art. 22 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 73. Zgłoszenia dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z:

  1) art. 12 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14,

  2) art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 39,

  3) art. 84 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 59

- w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za zgodne z przepisami ustaw zmienianych w art. 14, art. 39 i art. 59 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 74. Informacje zawarte w ewidencjach, rejestrach i wykazach na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za zgodne z przepisami ustaw zmienianych w art. 5, art. 7, art. 10, art. 15, art. 17, art. 20, art. 23, art. 29, art. 38, art. 39, art. 50, art. 52, art. 56 i art. 57, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 75. Zgłoszeń w sposób określony w:

  1) art. 25 ust. 5 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1,

  2) art. 36b ustawy zmienianej w art. 11,

  3) art. 74 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 37

- można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 76. Przepis art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie przesyłania przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 5 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 77. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8 pkt 1 i 2, art. 22 pkt 1, art. 27 oraz art. 58 pkt 1, które wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 18.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60