Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej ...

Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 359
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2018 r. poz. 110
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 310
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 299
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2023 r. poz. 462
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.09.05
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją".

2. Agencja jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju.

5. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103 i 1941).

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2018.04.30
zmieniony przez
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

3. Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

  1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);

  1a) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);

  2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

  3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

  4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2010.10.01
zmieniony przez
2014.09.13
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.01.15
zmieniony przez
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2017.09.01
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.06.04
zmieniony przez
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Agencja realizuje zadania państwa z zakresu rozwoju:

  1) przedsiębiorczości;

  2) innowacyjności, w tym postępu technologicznego;

  3) umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu;

  4) społeczeństwa informacyjnego;

  5) rynku pracy i kapitału ludzkiego;

  6) regionalnego.

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 260), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324), w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), i programów, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079):

  1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub

  2) jako beneficjent.

1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W zakresie instrumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zwanego dalej "instrumentem finansowym", Agencja podejmuje, opracowuje i finansuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

1c. (uchylony)

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.

2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

  1) przygotowywanie i realizacja programów działań wspierających przedsiębiorców;

  2) wspieranie, realizacja i promocja innych, niż określone w pkt 1, programów oraz przedsięwzięć, w tym centralnych, regionalnych i lokalnych;

  3) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej;

  4) prowadzenie działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej;

  5) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;

  6) współpraca z zagranicą.

3. (uchylony)

4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy ponadto w szczególności:

  1) współpraca w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu;

  2) rozwój adaptacyjności przedsiębiorców;

  3) współudział w rozwoju kształcenia ustawicznego;

  4) wspieranie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

6. Agencja uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych, w szczególności programów i inicjatyw Unii Europejskiej z zakresu, o którym mowa w ust. 1.

7. Agencja uczestniczy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w realizacji działań z zakresu współpracy rozwojowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425).

Istniejące wersje czasowe art. 4a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2022.11.10
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4a. 1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw gospodarki może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych projektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawniczych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

Istniejące wersje czasowe art. 4b
2016.01.01
dodany przez
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4b. Agencja może realizować zadania w zakresie udzielania wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom na dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku oraz prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych zachodzących na poziomie określonych sektorów gospodarczych i regionów.

Istniejące wersje czasowe art. 4c
2017.09.01
dodany przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4c. 1. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 5, mogą być realizowane przez Agencję przy pomocy:

  1) Rady Programowej do spraw kompetencji, zwanej dalej "Radą Programową";

  2) sektorowych rad do spraw kompetencji, zwanych dalej "radami sektorowymi".

2. Rady, o których mowa w ust. 1, pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze.

3. Rady, o których mowa w ust. 1, działają przy Prezesie Agencji.

4. Za udział w posiedzeniach rad, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie. 

Istniejące wersje czasowe art. 4d
2017.09.01
dodany przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2018.10.01
zmieniony przez
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4d. 1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

  1) współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;

  2) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców;

  3) upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;

  4) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych.

2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 22 członków, w tym co najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.

3. Prezes Agencji zwraca się pisemnie do podmiotów, o których mowa w ust. 2, o wyznaczenie przedstawicieli do składu Rady Programowej. Podmioty te mogą zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Programowej, o czym pisemnie informują Prezesa Agencji.

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek Prezesa Agencji spośród wyznaczonych przedstawicieli. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady Programowej również na jego wniosek.

5. Tryb działania Rady Programowej, w tym tryb wyboru przewodniczącego, określa regulamin ustanowiony przez Radę Programową, zatwierdzony przez Prezesa Agencji.

6. Obsługę administracyjną Rady Programowej oraz finansowanie jej działalności zapewnia Agencja.

Istniejące wersje czasowe art. 4e
2017.09.01
dodany przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2023.09.06
zmieniony przez
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4e. 1. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja powierza podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub w art. 45 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

2. Do zadań rad sektorowych należy w szczególności:

  1) pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki;

  2) upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki;

  3) inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu zintegrowania edukacji i pracodawców;

  4) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

3. Rada sektorowa liczy nie mniej niż 5 członków, w tym co najmniej po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przedsiębiorców oraz - jeżeli zostanie wskazany - co najmniej 1 przedstawiciel ministra właściwego dla danego sektora gospodarki.

4. Podmiot wybrany w konkursie, o którym mowa w ust. 1, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, za pośrednictwem Prezesa Agencji, kandydatów na członków rady sektorowej.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje i odwołuje członków rady sektorowej na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka rady sektorowej również na jego wniosek.

6. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja może powierzyć podmiotowi innemu niż określony w ust. 1, na wniosek tego podmiotu, jeżeli zapewni on prawidłowe funkcjonowanie i finansowanie rady sektorowej. We wniosku o powołanie rady sektorowej, składanym do Agencji, podmiot wskazuje cel powołania i zadania rady, z uwzględnieniem ust. 2, a także proponowany skład rady sektorowej, zasady funkcjonowania i finansowania działalności rady.

7. Prezes Agencji pozytywnie opiniuje wniosek, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przedstawione we wniosku koncepcja, zasady funkcjonowania, finansowania oraz skład rady sektorowej zapewniają skuteczną realizację zadań wskazanych w ust. 2, a podmiot, który złożył wniosek, zapewni, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach funkcjonowania rady sektorowej.

8. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego opinię, o której mowa w ust. 7, i przedstawia, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób, kandydatów na członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.

9. Przepis ust. 5 stosuje się do członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powierzać Agencji realizację zadań dla niego określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

2. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2017.09.02
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

  1) świadczenie usług doradczych;

  2) organizowanie szkoleń i seminariów;

  3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju;

  4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą;

  5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1;

  6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;

  7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego;

  8) prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej "usługami rozwojowymi";

  8a) (uchylony)

  9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych i informacyjnych;

  10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

   a) wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty,

   b) szkolenia, usługi doradcze, inwestycje przedsiębiorców oraz inne działania rozwojowe, w tym obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, sprzyjające wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności,

   c) działania określone w art. 6b ust. 5,

   d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

   e) uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej,

   f) realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,

   g) przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział w tych programach,

   h) dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do zmieniających się warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku,

   i) odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej,

   j) działania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego;

  11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu technologii oraz innych form wspierania działalności innowacyjnej;

  12) badanie i analizowanie roli sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz czynników rozwoju tego sektora, w tym opracowywanie raportów w tym zakresie;

  13) organizowanie i finansowanie konkursów w zakresie zadań Agencji;

  14) udział w organizowaniu i finansowaniu konkursów w zakresie zadań Agencji.

2. (uchylony)

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.

4. Agencja przy realizacji zadań może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jako:

  1) lider lub partner umów o wspólne przedsięwzięcie lub umów o partnerstwie;

  2) członek organizacji zrzeszających podmioty o podobnym charakterze lub realizujących podobne zadania.

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, Agencja może ustanawiać i przyznawać nagrody, w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 13.

6. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności w dziedzinach związanych z zadaniami realizowanymi przez Agencję w zakresie:

  1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;

  2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i administracji publicznej;

  3) rozwijania i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce;

  4) promocji polskich przedsiębiorców za granicą;

  5) promocji proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu;

  6) inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników.

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania przez Agencję nagród, o których mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnej realizacji zadań Agencji oraz zapewnienia przejrzystości przyznawania nagród.

Istniejące wersje czasowe art. 6a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2017.09.02
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.06.04
zmieniony przez
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6a. 1. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, mogą ubiegać się podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1) posiadają potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do należytego świadczenia usług rozwojowych;

  2) przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej;

  3) zapewniają należytą jakość świadczenia usług rozwojowych;

  4) nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1a, art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b.

1a. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie mogą ubiegać się podmioty, które:

  1)  zostały z niego wykreślone z przyczyn, o których mowa w ust. 3,

  2)  są powiązane osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu art. 6c ust. 2 pkt 1-3, z podmiotami, o których mowa w pkt 1

- przez okres 2 lat od dnia wykreślenia.

2. Agencja dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na podstawie wniosku o wpis do rejestru oraz w razie konieczności dokonuje zmiany, w tym sprostowania, wpisu.

3. Agencja wykreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy:

  1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych;

  2) zawarł we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nieprawdziwe dane;

  3) po uzyskaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b;

  4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych;

  5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności;

  6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych;

  7) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu do rejestru;

  8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Agencję lub inne upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji.

3a. Agencja wykreśla również podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na jego wniosek.

3b. W przypadku stwierdzenia przez Agencję okoliczności uprawdopodabniających zaistnienie wobec podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 3, Agencja dokonuje zmiany wpisu w rejestrze poprzez odpowiednio:

  1)  wstrzymanie możliwości publikowania przez ten podmiot informacji o usługach rozwojowych lub

  2)  zablokowanie opublikowanych przez ten podmiot informacji o usługach rozwojowych

- na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Do postępowania w sprawie wpisu, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania lub wykreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,

  2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru,

  3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu,

  4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,

  5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych,

  6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej,

  7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług

- mając na względzie konieczność przedstawienia we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, informacji i dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, oraz danych osobowych, o których mowa w art. 6aa ust. 4 pkt 1 i 4, a także konieczność zapewnienia należytej jakości usług rozwojowych oraz wiarygodności podmiotów wpisanych do rejestru.

Istniejące wersje czasowe art. 6aa
2017.09.02
dodany przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2018.05.25
zmieniony przez
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.06.04
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6aa. 1. Agencja prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w systemie teleinformatycznym.

2. W systemie teleinformatycznym gromadzi się i przetwarza dane zarejestrowane w tym systemie, w szczególności dane dotyczące usług rozwojowych oraz podmiotów świadczących te usługi, dla celów rejestracji podmiotów w systemie teleinformatycznym oraz jego ewaluacji, a także kontroli, monitorowania oraz oceny usług świadczonych przez te podmioty.

3. W przypadku usług rozwojowych w systemie teleinformatycznym są przetwarzane także dane osobowe odbiorców i uczestników tych usług, zgodnie z zakresem danych określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), a także dane osobowe innych użytkowników systemu teleinformatycznego, które są niezbędne do kontroli, monitorowania i oceny tych usług oraz ewaluacji systemu teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości i monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych przeznaczonych na zakup usług rozwojowych.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców i uczestników usług, obejmują dane:

  1) podmiotu będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą:

   a) imiona i nazwisko,

   b) dane teleadresowe,

   c) numer identyfikacji podatkowej,

   d) numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

  2) osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu podmiotów świadczących usługi rozwojowe:

   a) imiona i nazwisko,

   b) dane teleadresowe,

   c) miejsce zatrudnienia;

  3) personelu podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich współpracowników:

   a) imiona i nazwisko,

   b) dane teleadresowe,

   c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

   d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

   e) wykształcenie,

   f) miejsce zatrudnienia,

   g) przebieg pracy zawodowej;

  4) osób uprawnionych do obsługi konta w systemie teleinformatycznym:

   a) imiona i nazwisko,

   b) dane teleadresowe,

   c) numer PESEL,

   d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

   e) miejsce zatrudnienia;

  5) innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3:

   a) imiona i nazwisko,

   b) dane teleadresowe,

   c) numer PESEL,

   d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

   e) miejsce zatrudnienia.

5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.

6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom zarządzającym w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

7. Dane:

  1) identyfikujące podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,

  2) dotyczące usług rozwojowych świadczonych przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8

- są jawne i są udostępniane przez Agencję na jej stronie internetowej.

8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przechowywane w systemie teleinformatycznym przez okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym systemie.

Istniejące wersje czasowe art. 6b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.09.13
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2015.09.11
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2018.10.01
zmieniony przez
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.06.04
zmieniony przez
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2022.11.10
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6b. 1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej:

  1) przedsiębiorcom oraz pracownikom przedsiębiorców;

  2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

  3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;

  4) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;

  5) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;

  6) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

  7) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);

  8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  9) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

  10) osobom fizycznym, w tym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności:

  1) organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty;

  2) uczelnię;

  3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową;

  5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

1b. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności:

  1) instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym centrum transferu technologii, centrum innowacji, inkubator technologiczny, akademicki inkubator przedsiębiorczości i park technologiczny;

  2) klaster, w tym Krajowy Klaster Kluczowy, oraz koordynatora klastra.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę:

  1) bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem";

  2) pożyczek;

  3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej;

  4) instrumentu finansowego, w tym inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych, środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, pożyczek, gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka;

  5) nagród, o których mowa w:

   a)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

   b)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego:

  1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

  2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;

  3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który:

   a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub

   b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub

   c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;

  4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

3a. (uchylony)

3b. Do przedsiębiorcy, któremu ma zostać udzielona pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. h, przepisów ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się.

3c. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, ubiegający się o udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego jest obowiązany do przedłożenia Agencji zaświadczeń, odpisów albo oświadczenia o braku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 lit. a i b lub pkt 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego wykorzystania tej pomocy.

4a. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia tej pomocy, w szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty pomocy.

4b. Agencja, w uzasadnionych przypadkach, w których zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, w tym gdy toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w sprawie o przestępstwo wskazane w ust. 3 pkt 1 w związku z dofinansowaniem lub inną formą wsparcia finansowego, które zostały udzielone ze środków publicznych na realizację projektu lub innego przedsięwzięcia temu podmiotowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2, lub członkowi organu tych podmiotów.

4c. Odmowa udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 4-4b, może nastąpić również po dokonaniu wyboru projektu w postępowaniu o udzielenie pomocy finansowej.

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot:

  1) udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub

  2) udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub

  3) obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub

  4) dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka"

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji.

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami w zakresie ich przeznaczenia, formy, grupy docelowej, maksymalnego poziomu zaangażowania finansowego w jeden podmiot lub zasięgu terytorialnego, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.

7a. Obowiązek utrzymywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, działalności funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka oraz zasad gospodarowania tymi funduszami, podlega kontroli przez Agencję. Kontrola wykonywania obowiązku gospodarowania funduszem pożyczkowym, funduszem poręczeniowym, funduszem kapitału zalążkowego lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka jest dokonywana w zakresie wskazanym w ust. 7.

7b. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, przedstawia Agencji sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka w danym roku. Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie i wartości udzielonych pożyczek, poręczeń lub dokonanych i zakończonych inwestycji oraz ich przeznaczeniu. Agencja może żądać dodatkowych informacji w celu oceny wykonywania przez ten podmiot obowiązków określonych w ust. 7a.

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności:

  1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej;

  2) wielkość pomocy finansowej;

  3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej;

  4) sposób wypłaty pomocy finansowej;

  5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej;

  6) warunki rozwiązania umowy;

  7) warunki zwrotu pomocy finansowej;

  8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem.

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

10b. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

10c. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tej inwestycji, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

11. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki:

  1) udzielania pożyczek,

  2) udzielania poręczeń,

  3) obejmowania akcji lub udziałów

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania.

13. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania.

Istniejące wersje czasowe art. 6ba
2018.01.01
dodany przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6ba. W celu realizacji zadań Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, utworzyć spółkę lub nabyć udziały lub akcje spółki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Istniejące wersje czasowe art. 6c
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6c. 1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

  1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Podmiot, który otrzymał wsparcie od Agencji na świadczenie usług doradczych innym podmiotom, nie może świadczyć tych usług na rzecz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu ust. 2.

4. W ramach programów operacyjnych lub innych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowanych przez Agencję stosuje się zasady i procedury wyboru wykonawcy określone w procedurach obowiązujących przy wdrażaniu tych programów.

5. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do zachowania zasad lub procedur, o których mowa w ust. 1 lub 4, Agencja może wstrzymać wypłatę pomocy finansowej do czasu wyjaśnienia tej wątpliwości, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Istniejące wersje czasowe art. 6d
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6d. 1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań mogą być pokrywane ze wsparcia udzielanego przez Agencję.

2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:

  1) zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk co najmniej w części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;

  2) zapewni wykonywanie zleconych zadań przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub ust. 1a;

  3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwymi zarządami województw.

4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 2 powinno być potwierdzone audytem przeprowadzonym przez Agencję, co najmniej raz na 2 lata.

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, przeprowadzić nowy konkurs na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej lub zlecić realizację zadań określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji finansującej do czasu:

  1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego wyniku audytu lub

  2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej, lub

  3) zakończenia realizacji danego programu.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządów właściwych województw w pracach komisji konkursowej.

Art. 6e. 1. Agencja może, w drodze umowy zawartej z właściwym zarządem województwa, powierzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją przez Agencję programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w szczególności monitorowanie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem pomocy finansowej Agencji.

2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Istniejące wersje czasowe art. 6f
2011.01.05
dodany przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6f. 1. Dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 6b, w tym dane zawarte w składanych przez nie wnioskach o udzielenie pomocy finansowej lub pochodzące z tych wniosków, w szczególności dotyczące metodyki, opisu, koncepcji projektu, planowanych lub osiągniętych wskaźników lub rezultatów, potencjału finansowego i organizacyjnego, w tym zaplecza technicznego wnioskodawcy niepodlegające, na podstawie odrębnych przepisów, ujawnieniu w odpowiednich rejestrach, ewidencjach lub wykazach, mogą być przez Agencję udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, instytucji zarządzających lub pośredniczących w programie operacyjnym, w ramach którego został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej, lub podmiotów, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań.

Istniejące wersje czasowe art. 6g
2019.09.05
dodany przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6g. Agencja uczestniczy w pokrywaniu kosztów prowadzenia portalu internetowego Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Organem Agencji jest Prezes.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2009.03.24
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

1a. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Prezesa, którym ustala zakres czynności.

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:

  1) opracowywanie projektów rocznych planów działania i projektów planów finansowych Agencji;

  2) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu działania Agencji;

  3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na wniosek Prezesa, powołuje zastępców Prezesa w liczbie nie większej niż 3, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje zastępców Prezesa.

4a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje Prezes.

4b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2-11.

5. (uchylony)

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ustala wynagrodzenie Prezesa oraz jego zastępców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2009.03.24
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje Prezesa.

1a. W przypadku odwołania Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wskazuje zastępcę Prezesa Agencji, któremu powierza pełnienie obowiązków Prezesa do czasu powołania nowego Prezesa.

1b. W przypadku nieobsadzenia stanowisk zastępcy Prezesa Agencji, obowiązki Prezesa pełni, do czasu powołania nowego Prezesa, pracownik zajmujący kierownicze stanowisko w Agencji, wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:

  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

  2) jest obywatelem polskim;

  3) korzysta z pełni praw publicznych;

  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5) posiada kompetencje kierownicze;

  6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

  1) nazwę i adres Agencji;

  2) określenie stanowiska;

  3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

  4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

  5) wskazanie wymaganych dokumentów;

  6) termin i miejsce składania dokumentów;

  7) informację o metodach i technikach naboru.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

  1) nazwę i adres Agencji;

  2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

  3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

  4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

  5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

  6) skład zespołu.

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 3. Informacja o wyniku naboru zawiera:

  1) nazwę i adres Agencji;

  2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

  3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 11. (uchylony)

Art. 11a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 11b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Istniejące wersje czasowe art. 11c
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Istniejące wersje czasowe art. 11d
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
uchylony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11d. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 11e
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

  1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz ich imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

  2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

  3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Istniejące wersje czasowe art. 11f
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1) nazwę i adres urzędu;

  2) określenie stanowiska pracy;

  3) imię i nazwisko zatrudnionego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

  4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 11g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe art. 11h
2019.05.22
dodany przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11h. W Agencji może być zatrudniona osoba, która:

  1) korzysta z pełni praw publicznych;

  2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
uchylony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2015.09.11
zmieniony przez
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2017.01.01
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
uchylony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2017.06.21
zmieniony przez
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym planem finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

1a. (uchylony)

2. (uchylony)

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania oraz planu finansowego, Agencja działa na podstawie projektów tych planów.

4. Projekt rocznego planu finansowego Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego projekt planu działania Agencji w następnym roku obrotowym.

5. (uchylony)

5a. (uchylony)

5b. Prezes Agencji, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdanie z realizacji planu działania i planu finansowego Agencji w danym kwartale w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5c. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zatwierdza projekt planu działania i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do wiadomości.

5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego w wyniku prac nad ustawą budżetową, Prezes Agencji dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje go niezwłocznie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan działania minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:

  1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem z badania;

  2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego;

  3) sprawozdanie z realizacji planu działania.

  4) (uchylony)

6a. (uchylony)

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.

8. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2011.05.01
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

  1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

   a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,

   b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

  2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja;

  3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące.

2a. Przychodami Agencji są także środki finansowe pochodzące z:

  1) odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

  2) tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje;

  3) innych źródeł.

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalony przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

5. (uchylony)

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności w międzynarodowych instytucjach finansowych, a także udzielać poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych przez regionalne instytucje finansujące, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agencję lub poręczenie przez nią kredytów lub pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym, w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 20% sumy funduszy określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych.

Istniejące wersje czasowe art. 15a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15a. 1. Prezes Agencji może umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę należności i wierzytelności przypadających Agencji ze środków:

  1) innych niż:

   a) pochodzące z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,

   b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  2) przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków innych niż:

   a) pochodzące z funduszy strukturalnych z wyłączeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,

   b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2a i 4, stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

3. Należność i wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

  1) należności i wierzytelności nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub

  2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności i wierzytelności Agencji, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub

  2a) łączna kwota należności lub wierzytelności przypadających Agencji od jednego podmiotu nie przekracza 100 zł, lub

  3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty, stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub

  4) egzekucja należności i wierzytelności Agencji zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, lub jeżeli dłużnik stał się niezdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, lub

  5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności i wierzytelności Agencji, a odpowiedzialność z tytułu należności i wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

3a. Termin spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji może być odroczony albo spłata całości lub części tych należności i wierzytelności rozłożona na raty, jeżeli ich egzekucja okresowo zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, przy czym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik te należności i wierzytelności w późniejszym terminie zwróci.

3b. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pod warunkiem że wartość pomocy obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) wykazuje wartość dodatnią.

4. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, za które dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

5. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty przekracza 40.000 zł, umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, za uprzednią zgodą ministra właściwego ze względu na zakres programu, w ramach którego należności lub wierzytelności Agencji powstały.

6. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Prezes Agencji może umorzyć należność i wierzytelność bez wniosku dłużnika w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5.

8. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 5.000 zł, informacja o tym umorzeniu, obejmująca nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą prawną lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną, cel udzielenia pomocy finansowej, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Istniejące wersje czasowe art. 15b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15b. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 15a ust. 6, powinien zawierać w szczególności:

  1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz numer NIP wnioskodawcy,

  2) kwotę należności lub wierzytelności, z wyodrębnieniem odsetek,

  3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia, odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty,

  4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,

  5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność lub wierzytelność Agencji, odraczano lub rozkładano na raty ich spłatę

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub częściowe umorzenie, oprócz elementów określonych w ust. 1, powinien zawierać także:

  1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

  2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1.

3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz art. 15a ust. 1-4.

4. Prezes Agencji może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni.

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Istniejące wersje czasowe art. 15c
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2011.01.05
zmieniony przez
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15c. 1. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 15a ust. 3 pkt 1-3 i 5.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

  1) warunki spłaty pozostałej części należności i wierzytelności - w przypadku umorzenia ich w części;

  2) warunki i terminy spłaty należności i wierzytelności - w przypadku odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Istniejące wersje czasowe art. 16
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.07.17
2014.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 359
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 110
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 310
2019.05.22
zmieniony przez
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 299
2022.08.01
zmieniony przez
2022.10.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 462
2024.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 419
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. 1. Agencja tworzy:

  1) fundusz statutowy;

  2) fundusz rezerwowy;

  3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa, niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Decyzję o przeznaczeniu zysku netto albo pokryciu straty netto Agencji za rok obrotowy podejmuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na podstawie propozycji Prezesa przedstawionej wraz ze sprawozdaniem finansowym Agencji za dany rok obrotowy.

Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zwana dalej "Fundacją", ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:

  1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek Fundacji, a także posiadane przez nią dokumenty;

  2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację, z tym że do umów o pracę stosuje się przepis pkt 3;

  3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami Agencji i stosuje się do nich przepisy art. 231 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia majątku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przejęte od Fundacji na realizację celów, którym Fundacja służyła.

5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej zawartej z Fundacją może, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, odstąpić od tej umowy, informując o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajemnych roszczeń stosuje się przepisy umowy, a jeżeli umowa nie reguluje tej sytuacji - przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 18. 1. Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprzestania działania Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwidatora do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Fundacji i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udostępnia wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 4, biegłemu rewidentowi.

Art. 19 - 20. (pominięte)

Art. 21. 1. Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw gospodarki powołuje Prezesa bez zachowania trybu określonego w art. 10 ust. 1.

2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy, opracuje plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz koncepcję organizacyjną Agencji.

3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni materiały i informacje niezbędne do opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, Prezesowi przysługuje wynagrodzenie płatne ze środków Fundacji, którego wysokość określi minister właściwy do spraw gospodarki, w akcie powołania.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

__________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 13.12.2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60