Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
Wyświetl wcześniejsze wersje
2012.11.22 - bieżąca
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
2011.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 48 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 48. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10-13, oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:

    1) w skarbowych papierach wartościowych;

    2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

    3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    4) w formie depozytu u Ministra Finansów.

   2. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9, oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, dokonują lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, w formie depozytu u Ministra Finansów.

   3. Obowiązek określony w ust. 2 obejmuje wolne środki jednostki sektora finansów publicznych znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki.

   4. Wolne środki, o których mowa w ust. 3, nie obejmują środków w walutach obcych. Środki te jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9, oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą lokować w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.";

  2) w art. 50:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu:

     1) określenie wysokości tych skutków;

     2) wskazanie źródeł ich sfinansowania;

     3) opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

    "1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na:

     1) budżet państwa;

     2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

     3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.

    1b. W przypadku projektów ustaw, które przewidują obowiązywanie przepisów w okresie krótszym niż 10 lat budżetowych, maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 1a, określa się na ten okres. Przepisu ust. 1c nie stosuje się.

    1c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalne limity wydatków jednostek sektora finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.",

   c) dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

    "4. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące, mające zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na:

     1) limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej lub

     2) uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń finansowanych ze środków publicznych, lub

     3) zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli.

    5. W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 1a, określa się właściwy organ, który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących.

    6. Do przyjmowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy, którego skutkiem może być zwiększenie wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 112a ust. 2, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, nie stosuje się zasad określonych w ust. 1a i 4.";

    7. Wejście w życie przepisów wykonawczych nie może skutkować zmianą limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na podstawie której wydawane są przepisy wykonawcze.

    8. Przepisów ust. 1a-1c, 4, 5 oraz ust. 7 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:

     1) stanu wojennego;

     2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

     3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

  3) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

   "Art. 50a. Minister Finansów publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowywania skutków finansowych projektowanej ustawy, w szczególności jednolitego określania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie, wyrażonego kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania tej ustawy.";

  4) w art. 52 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym nie stosuje się ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.";

  5) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym rodzaje zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniając podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.";

  6) po art. 78 dodaje się art. 78a-78h w brzmieniu:

   "Art. 78a. Minister Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do przyjmowania wolnych środków w depozyt.

   Art. 78b. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4:

    1) Minister Finansów przyjmuje wolne środki w depozyt na warunkach określonych w umowie;

    2) przyjęcie wolnych środków w depozyt na okres do 3 dni może nastąpić wyłącznie, jeżeli bankową obsługę jednostki sektora finansów publicznych prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

   Art. 78c. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 2, wolne środki są przyjmowane w depozyt przez Ministra Finansów na czas oznaczony i podlegają zwrotowi zgodnie z dyspozycją danej jednostki sektora finansów publicznych.

   Art. 78d. 1. Minister Finansów, w ramach zarządzania długiem Skarbu Państwa, w tym aktywami finansowymi, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2, oraz w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jest upoważniony do przyjmowania w zarządzanie wolnych środków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7.

   2. Dysponenci państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7, przekazują wolne środki Ministrowi Finansów w zarządzanie, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu. Przepisy art. 48 ust. 3 i 4 oraz art. 78c stosuje się odpowiednio.

   Art. 78e. 1. Wolne środki przyjęte w depozyt lub zarządzanie:

    1) na okres do 3 dni są oprocentowane w wysokości nie niższej niż stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego;

    2) na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni są oprocentowane według stawki wynikającej z równania prostej wyznaczonej przez stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego dla depozytu na okres 3 dni oraz przez stopę równą iloczynowi mnożnika, który nie może być niższy niż 0,9, i stopy procentowej za depozyty na warszawskim rynku międzybankowym, notowanej przez agencję informacyjną (WIBID), dla 1 tygodnia;

    3) na okres od 7 dni są oprocentowane w wysokości iloczynu stawki WIBID właściwej dla danego okresu lokowania i mnożnika, o którym mowa w pkt 2.

   2. Wysokość mnożnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Minister Finansów i ogłasza ją w formie komunikatu na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Finansów.

   3. W przypadku rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed upływem terminu, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie, odsetki nie przysługują.

   Art. 78f. Minister Finansów może, w drodze umowy, zlecić za wynagrodzeniem Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przyjmowaniem wolnych środków w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem.

   Art. 78g. 1. Minister Finansów w odniesieniu do przypadków, o których mowa w art. 48 ust. 2 i art. 78d, określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu;

    2) wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;

    3) szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie;

    4) sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie.

   2. Minister Finansów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa środków publicznych i terminowej realizacji zadań finansowanych z tych środków przez jednostki sektora finansów publicznych oraz zwiększenia efektywności zarządzania środkami publicznymi i dbałością o finanse publiczne, a w zakresie wysokości oprocentowania również terminami, na jakie środki są przekazywane w depozyt lub zarządzanie, natomiast w zakresie składania dyspozycji także potrzebą ujednolicenia składanych dokumentów oraz możliwościami wykorzystania systemów teleinformatycznych.

   Art. 78h. W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w art. 79 ust. 2 oraz art. 102 ust. 3, mogą być przedmiotem pożyczki lub innych operacji finansowych dokonywanych przez Ministra Finansów.";

  7) w art. 86:

   a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.:

    - w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

      "e) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od towarów i usług,

      f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407, nr 217, poz. 1427 i nr 226, poz. 1475), w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok,

      g) organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, określonym w przepisach lub procedurach dotyczących danego rodzaju inwestycji, nie mniejszym niż 50% całości kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą:

       - odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

       - inwestycji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. nr 123, poz. 835 i nr 148, poz. 993),

       - przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemów elektronicznego poboru opłat, o których mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, z późn. zm.),

       - zobowiązania z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 i nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. nr 72, poz. 620);",

    - w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a, b oraz e-g,",

   b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

    "2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Ministrów, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na realizację inwestycji przewidzianych do finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 pkt 2 lit. g.";

  8) w art. 102 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

   "3. W celach związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może wyemitować skarbowe papiery wartościowe w kwocie wyższej od wartości nominalnej zbytych papierów wartościowych.

   4. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 79 ust. 2, są zarejestrowane na rachunku Ministra Finansów.";

  9) w art. 104 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Prognozę wydatków budżetu państwa ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa sporządza się na każdy rok budżetowy zgodnie z zasadami zawartymi w art. 112a ust. 1.";

  10) po art. 112 dodaje się art. 112a-112d w brzmieniu:

   "Art. 112a. 1. Kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w założeniach stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), powiększonego o punkt procentowy.

   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

    1) wydatków na obsługę długu publicznego;

    2) środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do organizacji międzynarodowych;

    3) wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich;

    4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

    5) składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne;

    6) świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;

    7) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo.

   Art. 112b. Przepisy art. 112a stosuje się do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i przygotowania projektu ustawy budżetowej, w okresie od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia.

   Art. 112c. W okresie od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia Rada Ministrów nie może przyjmować projektów ustaw:

    1) określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów;

    2) powodujących zwiększenie wydatków, o których mowa w art. 112a ust. 2, wynikających z obowiązujących przepisów.

   Art. 112d. Przepisów art. 112a-112c nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:

    1) stanu wojennego;

    2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

  11) po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu:

   "Art. 133a. Inwestycje finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w łącznej kwocie stanowiącej minimum 50% wartości kosztorysowej, z wyłączeniem inwestycji współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, podlegają obowiązkowi przeprowadzania corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, w ramach kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.";

  12) w dziale III tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

   "Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych";

  13) w art. 196:

   a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Obsługę bankową budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8, prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

    3. Wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzonych dla państwowych funduszy celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonuje Minister Finansów, uwzględniając niezbędne warunki techniczne i organizacyjne, które powinny być spełnione przez ten podmiot, jak również wpływ na stan finansów publicznych w związku z podjęciem i prowadzeniem obsługi tych rachunków.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Obsługę bankową rachunków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.";

  14) w art. 197 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Operacje z tytułu przychodów i rozchodów budżetu państwa są dokonywane na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa lub na rachunkach pomocniczych Ministra Finansów.";

  15) po art. 199 dodaje się art. 199a w brzmieniu:

   "Art. 199a. W ramach obsługi bankowej rachunków agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia Ministrowi Finansów i Najwyższej Izbie Kontroli informacje o stanach środków na poszczególnych rachunkach.";

  16) w art. 208 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków, o których mowa w ust. 2, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów rachunku bankowego.";

  17) w art. 264 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.".

Art. 2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700, z późn. zm.) w art. 20b w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w art. 56 uchyla się ust. 2a.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w art. 80d w ust. 4:

  1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;";

  2) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) inne przychody.".

Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407, nr 217, poz. 1427, nr 226, poz. 1475 i nr 238, poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 46 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) dochody z oprocentowania pożyczek oraz wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;";

  2) w art. 47 uchyla się ust. 3.

Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 103 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.

   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.";

  2) po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu:

   "Art. 103a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.".

Art. 7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.) w art. 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;".

Art. 8. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 146a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:";

  2) po art. 146e dodaje się art. 146f-146j w brzmieniu:

   "Art. 146f. 1. W przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%:

    1) w okresach od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:

     a) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 24%,

     b) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 9%,

     c) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a oraz w tytule załącznika nr 10 do ustawy, wynosi 6%,

     d) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 5%,

     e) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7,5%;

    2) w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a-e, wynoszą odpowiednio 25%, 10%, 7%, 6% i 8%;

    3) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz d i e, wynoszą odpowiednio 23%, 8%, 4% i 7%.

   2. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, a relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%:

    1) w okresach od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio;

    2) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio;

    3) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

   3. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1 lub 2, a relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2014 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%:

    1) w okresach od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio;

    2) w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio;

    3) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

   Art. 146g. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

    1) 19,36% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 24%;

    2) 8,26% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 9%;

    3) 5,66% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 6%.

   2. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 2, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

    1) 20% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 25%;

    2) 9,09% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 10%.

   3. W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

    1) 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;

    2) 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

   Art. 146h. Na potrzeby art. 86 ust. 20 kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość:

    1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3,

    2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1,

    3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 2

   - kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

   Art. 146i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, do wysokości:

    1) 0%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f,

    2) 5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3,

    3) 6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1,

    4) 7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 2,

    5) 8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3,

    6) 9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1,

    7) 10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 2

   - uwzględniając specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, przebieg realizacji budżetu państwa oraz przepisy Unii Europejskiej.

   Art. 146j. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, 9% lub 10% stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146f.".

Art. 10. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w art. 106:

  1) w ust. 1 pkt 6c otrzymuje brzmienie:

   "6c) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;";

  2) uchyla się ust. 4.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) w art. 11 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169, poz. 1418, z 2006 r. nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. nr 197, poz. 1223) w art. 16 w ust. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:";

  2) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT, rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce wyższej niż 22% obowiązującej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   2. Kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5, równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22%. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu jest równa odpowiednio:

    1) 65,22% - dla stawki 23%,

    2) 62,50% - dla stawki 24%,

    3) 60% - dla stawki 25%

   - kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

   3. Jeżeli pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony w okresie stosowania stawki wymienionej w:

    1) ust. 2 pkt 1 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,195%,

    2) ust. 2 pkt 2 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,097%,

    3) ust. 2 pkt 3 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12%

   - kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dla okresu pięcioletniego liczonego od dnia złożenia tego wniosku.".

Art. 14. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 25 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;",

   b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

    "10) inne dochody.";

  2) w art. 27 uchyla się ust. 2.

Art. 15. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. nr 249, poz. 1829 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. nr 98, poz. 634, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. nr 76, poz.  490) w art. 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. nr 75, poz. 473 i nr 96, poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 15 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;",

   b) uchyla się pkt 3;

  2) w art. 16 uchyla się ust. 6 i 7.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. nr 228, poz. 1507) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) art. 100, art. 101, art. 103a, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 128-130, art. 132 i art. 133-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.".

Art. 19. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 96, poz. 616) w art. 46 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617) w art. 38 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 226, poz. 1478) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) w art. 5a w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

   "26) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.";".

Art. 22. W ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 238, poz. 1578) uchyla się art. 23.

Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
2011.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9 ustawy, o której mowa w art. 1, dysponenci państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 tej ustawy, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, są obowiązani:

  1) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu:

   a) zawrzeć umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - w przypadku gdy nie posiadają rachunku w tym banku,

   b) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki oraz wolne środki ulokowane w instrumentach finansowych niebędących papierami wartościowymi;

  2) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki znajdujące się na rachunkach lokat terminowych otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy - w dniu zakończenia lokaty, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu;

  3) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki ulokowane w papierach wartościowych - najpóźniej w dniu wykupu tych papierów wartościowych.

2. Do czasu zawarcia umowy rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a, Minister Finansów nie przyjmuje wolnych środków w depozyt lub w zarządzanie na okres jednego dnia lub krótszy.

3. Do czasu zawarcia przez agencje płatnicze umów rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, środki europejskie w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej nie są przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt na okres jednego dnia lub krótszy.

4. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazują wolne środki w depozyt na zasadach określonych dla państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 24. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9 ustawy, o której mowa w art. 1, dysponenci państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 tej ustawy, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, do dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 30 pkt 2, mogą dokonywać lokat wolnych środków na okres nie dłuższy niż do 31 maja 2011 r.

Art. 25. 1. Przepisu art. 112a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do następujących wydatków budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów, które weszły w życie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

  2) wydatków na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa;

  4) wypłat świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  5) wydatków związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymywaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowanych lub dofinansowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. nr 267, poz. 2251, z 2007 r. nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100);

  6) wydatków na programy wieloletnie;

  7) innych wydatków związanych z realizacją zadań publicznych niewymienionych w pkt 1-6 i art. 112a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na realizację których poziom wydatków został określony w ustawie regulującej dane zadania publiczne.

2. Przepisu art. 112a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się, w przypadku gdy zmiany w przepisach ustawy regulującej wydatki, o których mowa w ust. 1, nie powodują zwiększenia wydatków względem wydatków wynikających z dotychczas obowiązujących przepisów o więcej niż 10 mln zł i 1% maksymalnego limitu tych wydatków w pierwszym pełnym roku wykonywania tej ustawy.

Art. 26. Wytyczne, o których mowa w art. 50a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Minister Finansów opublikuje po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Art. 27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, poinformuje osoby pobierające emerytury o obowiązujących, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, warunkach pobierania emerytury w przypadku kontynuowania stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten był zawarty przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. Do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy, o której mowa w art. 6, oraz ustawy, o której mowa w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, poczynając od dnia 1 października 2011 r.

Art. 29. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
2011.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

  1) art. 21 i art. 22, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 1, 6, 12-15 i 17, art. 2-5, art. 7, art. 8, art. 10-12, art. 14-17, art. 19, art. 20 oraz art. 23, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

_____________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 30.12.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60