Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatki i opłaty lokalne » Podatki i opłaty lokalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

 Dz. U. z 2015 r. poz. 174
 Dz. U. z 2019 r. poz. 297
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki udzielania zwolnień z:

  1) podatku od nieruchomości,

  2) podatku od środków transportowych

- stanowiących pomoc publiczną, wprowadzanych w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwaną dalej "pomocą".

2. Pomoc może być udzielana jako:

  1) regionalna pomoc inwestycyjna,

  2) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

  3) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,

  4) pomoc na infrastrukturę lokalną,

  5) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych,

  6) pomoc na rzecz portów

- do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014".

§ 2. Rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) MŚP - małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) duże przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) rozpoczęcie prac:

   a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,

   b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku przejęć;

  4) intensywność pomocy - kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat;

  5) obszary objęte pomocą - obszary określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;

  6) rzeczowe aktywa trwałe - aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie;

  7) wartości niematerialne i prawne - aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną własność intelektualną;

  8) wzrost netto liczby pracowników - wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie, po odjęciu od liczby utworzonych miejsc pracy wszystkich utraconych miejsc pracy w tym okresie, przy czym liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy;

  9) regionalna pomoc inwestycyjna - pomoc regionalną przyznawaną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, na obszarach objętych pomocą, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  10) inwestycja początkowa:

   a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład, lub zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład, lub

   b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej

  - niebędące inwestycją odtworzeniową;

  11) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą:

   a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, niebędącą inwestycją odtworzeniową, lub

   b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, niebędące inwestycją odtworzeniową

  - przy czym samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą;

  11a) zakończenie inwestycji - zakończenie inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 47a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  11b) warunki rynkowe - warunki, o których mowa w art. 2 pkt 39a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  12) duży projekt inwestycyjny - inwestycję początkową, której koszty kwalifikowane, obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy, przekraczają 50 mln euro;

  12a) przeniesienie - przeniesienie tej samej lub podobnej działalności, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, lub jej części z zakładu na terytorium państwa - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zwanego dalej "państwem EOG", (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terytorium innego państwa EOG (zakład objęty pomocą); przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;

  13) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - pomoc udzielaną na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  14) rozsądny zysk - zysk ustalany w odniesieniu do typowego zysku dla danego sektora; za rozsądną będzie uznawana stopa zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy swapu powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych;

  14a) zysk operacyjny - różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią; koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej; dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku;

  15) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - pomoc dotyczącą obiektów sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze oferującego w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych, o której mowa w art. 55 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  16) sport zawodowy - uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to czy pomiędzy sportowcem zawodowym a organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, jeżeli wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; za wynagrodzenie nie są uważane koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych;

  17) pomoc inwestycyjna na lokalną infrastrukturę - pomoc przeznaczoną na budowę lub modernizację lokalnej infrastruktury, przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej, która nie jest przedmiotem innych sekcji rozdziału III rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, z wyjątkiem sekcji 1, oraz nie dotyczy finansowania infrastruktury portów lotniczych i infrastruktury portowej;

  18) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych - pomoc udzielaną na rzecz portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 3 milionów osób, o której mowa w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  19) port lotniczy - podmiot lub grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług portu lotniczego na rzecz przedsiębiorstw lotniczych;

  20) średni roczny przepływ pasażerów - wartość liczbową określaną na podstawie przepływu pasażerów przylatujących i wylatujących w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym pomoc została przyznana;

  21) pomoc na rzecz portów - pomoc na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, o której mowa w art. 56b i art. 56c rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  22) port - obszar lądu i wody, na którym znajduje się infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków, o których mowa w art. 2 pkt 162 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;

  23) port morski - port przyjmujący zasadniczo statki morskie, o których mowa w art. 2 pkt 163 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  24) port śródlądowy - port inny niż port morski, przyjmujący statki żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 2 pkt 164 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.01.01
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie następujących progów pomocy w odniesieniu do:

  1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   a) 12,38 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,

   b) 16,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,

   c) 20,63 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,

   d) 24,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%,

   e) 28,88 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,

   f) 33 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%,

   g) 41,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%,

   h) 49,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 60%;

  2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 165 mln euro na projekt;

  3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 82,5 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

  4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 33 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 110 mln euro na projekt;

  5) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową: 2,2 mln euro na infrastrukturę rocznie;

  6) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną: 11 mln euro na tę samą infrastrukturę lub łącznych kosztów powyżej 22 mln euro na tę samą infrastrukturę;

  7) pomocy inwestycyjnej i operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych: poziomów intensywności i kwot pomocy określonych w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

1a. Warunkiem przyznania pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest nieprzekroczenie następujących progów wysokości kosztów kwalifikowanych:

  1) 143 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 44 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych albo

  2) 165 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 55 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych, jeżeli projekt jest uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.)

- przy czym w przypadku pogłębiania, o którym mowa w art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zwanego dalej "pogłębianiem", za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w ust. 1 i 1a, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest jej obliczenie w odniesieniu do określonych w ust. 2-7 kosztów kwalifikowanych.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna może być obliczana w odniesieniu do:

  1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub

  2) szacunkowych kosztów płacy związanych z miejscami pracy utworzonymi w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat, lub

  3) połączenia części kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kwoty stanowiącej koszty określone w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

3. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego może być obliczana w odniesieniu do:

  1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy inwestycyjnej;

  2) kosztów bieżącej działalności - w przypadku pomocy operacyjnej.

4. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną może być obliczana w odniesieniu do:

  1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy inwestycyjnej;

  2) kosztów bieżącej działalności - w przypadku pomocy operacyjnej.

5. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną obliczana jest w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

6. Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych może być obliczana w odniesieniu do:

  1) kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę portu lotniczego, o której mowa w art. 2 pkt 144 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, w tym kosztów planowania - w przypadku pomocy inwestycyjnej;

  2) kosztów bieżącej działalności portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200.000 osób - w przypadku pomocy operacyjnej.

7. Pomoc na rzecz portów jest obliczana w odniesieniu do kosztów, w tym kosztów planowania:

  1) inwestycji w infrastrukturę:

   a) portową, o której mowa w art. 2 pkt 157 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

   b) zapewniającą dostęp do portów, o której mowa w art. 2 pkt 159 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) pogłębiania.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, zalicza się:

  1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

  2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności:

   a) maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,

   b) środków transportu,

   c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

   d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

   e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

   f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501);

  3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

   b) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),

   c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

   d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP;

  4) koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości:

   a) 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców,

   b) 100% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku MŚP.

2. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, zalicza się koszty wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się w pewnym określonym przedziale czasu wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami.

3. W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, o którym mowa w art. 2 pkt 49 lit. b lub pkt 51 lit. b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.

3a. Jeżeli nabyciu aktywów zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy regionalnej, koszty kwalifikowane tej dodatkowej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu.

4. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba przez niego zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. (uchylony)

6. Warunkiem zaliczenia do kosztów kwalifikowanych jest nabycie aktywów nowych z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i przejęcia zakładu. Koszty związane z dzierżawą lub najmem rzeczowych aktywów trwałych są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli:

  1) dzierżawa (najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz trzech lat w przypadku MŚP;

  2) dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

7. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom lub MŚP na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

8. Każdą inwestycję początkową związaną z taką samą lub podobną działalnością, w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego.

9. Jeżeli jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym projektem inwestycyjnym, łączna kwota pomocy na jednostkowy projekt inwestycyjny nie może przekraczać skorygowanej kwoty pomocy na duże projekty inwestycyjne.

§ 7. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, zalicza się:

  1) koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury;

  2) koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej relokacji dziedzictwa kulturowego;

  3) koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym dodatkowe koszty przechowywania w odpowiednich warunkach, specjalnych narzędzi, materiałów oraz koszty dokumentacji, badań, digitalizacji i publikacji;

  4) koszty poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym koszty digitalizacji i innych nowych technologii, koszty poprawy dostępu do kultury osób o specjalnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, w szczególności ramp, wind i innych urządzeń dla osób z dysfunkcjami ruchu, objaśnień i opisów w alfabecie Braille'a oraz w języku migowym, eksponatów dotykowych w muzeach oraz promowania różnorodności kulturowej w prezentacjach, programach wśród odwiedzających;

  5) koszty projektów i działań kulturalnych, programów współpracy i wymiany oraz dotacji, w tym koszty procedur wyboru, promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu.

§ 8. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, zalicza się:

  1) koszty instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego związane z ciągłymi lub okresowymi działaniami, takimi jak wystawy, spektakle i wydarzenia oraz podobne działania kulturalne mające miejsce w ramach podstawowej działalności gospodarczej;

  2) koszty edukacji kulturalnej i artystycznej, jak również koszty promowania lepszego zrozumienia znaczenia ochrony i propagowania różnorodnych form wyrazu kulturowego za pośrednictwem programów edukacyjnych oraz programów zwiększających świadomość społeczeństwa w szczególności przy zastosowaniu nowych technologii;

  3) koszty poprawy dostępu społeczeństwa do instytucji kultury lub obiektów dziedzictwa kulturowego i działań, w tym koszty digitalizacji i stosowania nowych technologii, a także koszty poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

  4) koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym w szczególności wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub obiektów kulturalnych, koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z projektem lub działaniem kulturalnym, koszty struktur architektonicznych na potrzeby wystaw i dekoracji scenicznych, wypożyczenia, dzierżawy i amortyzacji narzędzi, oprogramowania i sprzętu, koszty praw dostępu do utworów chronionych prawem autorskim oraz innych powiązanych treści chronionych prawem własności intelektualnej, koszty promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności; koszty amortyzacji i koszty finansowania są kwalifikowane tylko wówczas, gdy nie zostały objęte pomocą inwestycyjną;

  5) koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, obiektu dziedzictwa kulturowego lub projektu;

  6) koszty usług doradczych i wspierających świadczonych przez konsultantów zewnętrznych i usługodawców, ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu lub działalności.

§ 9. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 4:

  1) pkt 1, zalicza się koszty budowy lub modernizacji infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej;

  2) pkt 2, zalicza się koszty świadczenia usług w ramach infrastruktury sportowej, które obejmują w szczególności: koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji; nie zalicza się kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeżeli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

§ 10. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 5, zalicza się koszty budowy lub modernizacji infrastruktury.

Istniejące wersje czasowe § 10a
2018.01.09
dodany przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10a. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 6:

  1) pkt 1, zalicza się koszty, w tym planowania, związane z inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie służące do świadczenia usług portu lotniczego przez ten port na rzecz przedsiębiorstw lotniczych, o których mowa w art. 2 pkt 145 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, i innych usługodawców, wliczając w to drogi startowe, terminale, płyty postojowe, drogi kołowania, scentralizowaną infrastrukturę obsługi naziemnej i wszystkie pozostałe obiekty i urządzenia, które bezpośrednio służą do świadczenia usług portu lotniczego, o których mowa w art. 2 pkt 147 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, z wyłączeniem infrastruktury i wyposażenia, które w pierwszej kolejności są konieczne do prowadzenia działalności pozalotniczej, o której mowa w art. 2 pkt 152 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) pkt 2, zalicza się koszty bazowe portu lotniczego w odniesieniu do świadczenia usług portu lotniczego, w tym koszty związane z personelem, zakontraktowanymi usługami, łącznością, odpadami, energią, konserwacją, wynajmem i administracją, lecz z wyłączeniem kosztów kapitału, wsparcia marketingowego lub wszelkich innych zachęt przyznanych przedsiębiorstwom lotniczym przez port lotniczy oraz kosztów objętych zakresem zadań publicznych.

Istniejące wersje czasowe § 10b
2018.01.09
dodany przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10b. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 7:

  1) pkt 1 lit. a, zalicza się koszty:

   a) planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury oraz urządzeń służących do świadczenia usług portowych związanych z transportem, w tym miejsc postoju służących do cumowania statków, ścian nadbrzeży, mola, dryfujących pontonowych ramp na obszarach pływowych, basenów wewnętrznych, zasypek oraz osuszonego gruntu, oraz infrastruktury do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku,

   b) infrastruktury ładowania lub tankowania oraz powiązanych urządzeń technicznych, w tym stałych, ruchomych lub pływających obiektów, instalacji lub modernizacji komponentów elektrycznych lub komponentów innego rodzaju, w tym kabli elektrycznych i transformatorów elektroenergetycznych, które są niezbędne do przyłączenia infrastruktury ładowania lub tankowania do sieci lub do lokalnej jednostki produkcji lub magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, a także robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, przystosowania gruntów lub dróg, koszty instalacji oraz koszty uzyskania powiązanych pozwoleń, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit pierwszy i art. 56c ust. 2a akapit pierwszy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

   c) inwestycji w wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego oraz koszty inwestycji w jednostki magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit drugi i art. 56c ust. 2a akapit drugi rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) pkt 1 lit. b, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją wszelkiego rodzaju infrastruktury niezbędnej do zapewnienia użytkownikom dostępu i wejścia do portu od strony lądu lub morza i rzeki, lub znajdującej się w porcie, w tym drogi, tory kolejowe, kanały i śluzy;

  3) pkt 2, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z usuwaniem osadów z dna wodnej drogi dostępowej do portu lub w porcie.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Warunkiem udzielania pomocy jest nieprzekroczenie odpowiednich dla danej kategorii pomocy intensywności lub wartości pomocy, o których mowa w ust. 2-11.

2. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

  1) intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;

  2) intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o:

   a) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,

   b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców

- w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

3. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 2, maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

4. W przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy obliczona na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie;

  3) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 - maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać ani różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zdyskontowanymi przychodami projektu, ani 70% kosztów kwalifikowanych; przychody odlicza się od kosztów kwalifikowanych, określonych w art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

5. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy ustalana na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie przekracza strat operacyjnych w odnośnym okresie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, jeżeli pomoc nie przekracza 2,2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1.

8. W przypadku pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać:

   a) 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym od 1 do 3 milionów osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc,

   b) 75% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 1 miliona osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc;

  2) kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

  3) w przypadku portów lotniczych o przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200.000 pasażerów rocznie wymagane jest spełnienie jednego z warunków określonych w pkt 1 i 2;

  4) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny, aby pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie; pomoc przyznaje się w formie określonych z góry rat okresowych, których nie można zwiększać w okresie, na jaki przyznaje się pomoc, albo w formie kwot ustalonych ex post na podstawie odnotowanych strat operacyjnych.

9. W przypadku pomocy na rzecz portów morskich:

  1) poziom intensywności pomocy na każdą inwestycję, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, nie może przekraczać:

   a) 100% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą nie więcej niż 22 mln euro,

   b) 90% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 22 mln euro i nie więcej niż 55 mln euro,

   c) 70% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 55 mln euro i nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych określonych w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 wynoszących nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

  4) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 5,5 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1-3, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

10. W przypadku pomocy na rzecz portów śródlądowych:

  1) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

  2) maksymalny poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych wynoszących nie więcej niż kwota wskazana w art. 4 ust. 1 lit. ff rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2,2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

11. Zysk operacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, ust. 8 pkt 2, ust. 9 pkt 3 i ust. 10 pkt 1, odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

  1) dokonanie właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, w formie pisemnej, o której mowa w art. 2 pkt 39b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, zwanego dalej "zgłoszeniem";

  2) wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;

  3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres;

  4) doprowadzenie wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3;

  5) potwierdzenie przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie się przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc; w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przed dniem 31 grudnia 2019 r. wszelka likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG, która miała miejsce od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., nie jest uznawana za przeniesienie, o którym mowa w § 3 pkt 12a.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

  1) nazwę i wielkość przedsiębiorstwa (MŚP, duże przedsiębiorstwo);

  2) opis projektu;

  3) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji liczone od dnia dokonania zgłoszenia;

  4) lokalizację inwestycji;

  5) wykaz kosztów projektu.

3. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

4. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) wykorzystanie przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury w skali roku na cele związane z kulturą, w przypadku kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 7 pkt 1.

5. W przypadku pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5.

6. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) wykorzystanie infrastruktury sportowej przez więcej niż jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo przy czym inni użytkownicy uprawiający sport zawodowo lub amatorsko korzystają z infrastruktury co najmniej 20% potencjału czasowego rocznie;

  3) udostępnianie infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach, w cenach publicznie dostępnych, przy czym preferencyjny dostęp na korzystniejszych warunkach można przyznać przedsiębiorcom finansującym co najmniej 30% inwestycji w infrastrukturę.

7. Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5;

  2) spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

8. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) udostępnianie infrastruktury zainteresowanym użytkownikom oraz udzielanie koncesji lub powierzenie eksploatacji infrastruktury w innej formie osobie trzeciej w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury powinna odpowiadać cenie rynkowej.

9. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) zagwarantowanie, że:

   a) port lotniczy jest otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników, a w przypadku fizycznego ograniczenia przepustowości przydział odbywa się na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów,

   b) dana inwestycja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do obsługi natężenia ruchu przewidywanego w średnim okresie na podstawie rozsądnych prognoz dotyczących ruchu.

10. Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

  1) dokonanie zgłoszenia zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5;

  2) spełnienie warunków określonych w ust. 9 pkt 2 lit. a, § 12a ust. 1 pkt 1 lit. a i d.

11. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) zagwarantowanie, że:

   a) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, udzielane są na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo,

   b) infrastruktura portowa, na którą udzielono pomocy, jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych;

  3) w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, w zakresie kosztów, o których mowa w § 10b pkt 1 lit. b i c - zobowiązanie beneficjenta pomocy do spełnienia warunków określonych w art. 56b ust. 8a i art. 56c ust. 7a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 12a
2018.01.09
dodany przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12a. 1. Przy udzielaniu pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych powinny być dodatkowo spełnione następujące warunki:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej:

   a) pomoc nie jest udzielana na przeniesienie istniejących portów lotniczych ani na stworzenie nowego pasażerskiego portu lotniczego, w tym przekształcenie istniejącego lądowiska w pasażerski port lotniczy,

   b) pomoc nie jest udzielana portowi lotniczemu usytuowanemu w odległości nieprzekraczającej 100 km lub 60-minutowej podróży samochodem, autobusem, pociągiem lub pociągiem dużych prędkości, o którym mowa w art. 2 pkt 150 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, od istniejącego portu lotniczego obsługującego regularne przewozy lotnicze w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3),

   c) pomoc nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu powyżej 3 milionów pasażerów w porcie lotniczym w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy,

   d) pomoc nie jest udzielana portom lotniczym o średnim rocznym przepływie towarów przekraczającym 200.000 ton w ciągu 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc, i nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu towarów powyżej 200.000 ton w porcie lotniczym w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej:

   a) warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i d,

   b) pomoc nie jest udzielana portom lotniczym o średnim rocznym przepływie pasażerów przekraczającym 200.000 osób w ciągu 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc,

   c) pomoc nie jest wypłacana w odniesieniu do żadnego roku kalendarzowego, w którym roczny przepływ pasażerów w porcie lotniczym przekroczył 200.000 osób,

   d) przyznanie pomocy nie jest uzależnione od dokonania ustaleń z określonymi przedsiębiorstwami lotniczymi, dotyczących opłat lotniskowych, opłat marketingowych lub innych aspektów finansowych działalności tych przedsiębiorstw lotniczych w danym porcie lotniczym.

2. Warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w § 12 ust. 9 pkt 2 lit. b nie mają zastosowania do portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym do 200.000 osób w okresie 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc, jeżeli nie oczekuje się, iż pomoc inwestycyjna doprowadzi do zwiększenia średniego rocznego przepływu pasażerów w tym porcie lotniczym powyżej 200.000 osób w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy; pomoc inwestycyjna przyznana takim portom lotniczym musi być zgodna z § 11 ust. 8 pkt 1 albo 2.

§ 13. Warunkiem udzielania pomocy jest przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

§ 14. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem dokonania zgłoszenia.

2. W przypadku pomocy inwestycyjnej pomocy udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

3. W przypadku pomocy operacyjnej pomocy udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

4. Pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności lub wartości pomocy określone w § 11.

5. Rada gminy w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, może skrócić okres korzystania z pomocy wynikający z terminów określonych w ust. 2-4.

Istniejące wersje czasowe § 14a
2021.12.31
dodany przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14a. Warunek dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie utrzymania na danym obszarze każdego miejsca pracy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4, uważa się nadal za spełniony, mimo że to miejsce pracy zostało zlikwidowane, jeżeli jego likwidacja miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.02.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60