Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.12.2023 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.12.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2765

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313 i 2291) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1387) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3:

   a) pkt 8-11 otrzymują brzmienie:

    "8) wzrost netto liczby pracowników - wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie, po odjęciu od liczby utworzonych miejsc pracy wszystkich utraconych miejsc pracy w tym okresie, przy czym liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy;

    9) regionalna pomoc inwestycyjna - pomoc regionalną przyznawaną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, na obszarach objętych pomocą, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

    10) inwestycja początkowa:

     a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład, lub zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład, lub

     b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej

    - niebędące inwestycją odtworzeniową;

    11) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą:

     a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, niebędącą inwestycją odtworzeniową, lub

     b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, niebędące inwestycją odtworzeniową

    - przy czym samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą;",

   b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

    "11a) zakończenie inwestycji - zakończenie inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 47a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

    11b) warunki rynkowe - warunki, o których mowa w art. 2 pkt 39a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;";

  2) w § 4:

   a) w ust. 1 pkt 1-6 otrzymują brzmienie:

    "1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:

     a) 12,38 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,

     b) 16,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,

     c) 20,63 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,

     d) 24,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%,

     e) 28,88 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,

     f) 33 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%,

     g) 41,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%,

     h) 49,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 60%;

    2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 165 mln euro na projekt;

    3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 82,5 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

    4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 33 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 110 mln euro na projekt;

    5) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową: 2,2 mln euro na infrastrukturę rocznie;

    6) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną: 11 mln euro na tę samą infrastrukturę lub łącznych kosztów powyżej 22 mln euro na tę samą infrastrukturę;",

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. Warunkiem przyznania pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest nieprzekroczenie następujących progów wysokości kosztów kwalifikowanych:

     1) 143 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 44 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych albo

     2) 165 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 55 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych, jeżeli projekt jest uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.)

    - przy czym w przypadku pogłębiania, o którym mowa w art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zwanego dalej "pogłębianiem", za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu roku kalendarzowego.";

  3) w § 5:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Regionalna pomoc inwestycyjna może być obliczana w odniesieniu do:

     1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub

     2) szacunkowych kosztów płacy związanych z miejscami pracy utworzonymi w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat, lub

     3) połączenia części kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kwoty stanowiącej koszty określone w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.",

   b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) inwestycji w infrastrukturę:

     a) portową, o której mowa w art. 2 pkt 157 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

     b) zapewniającą dostęp do portów, o której mowa w art. 2 pkt 159 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;";

  4) w § 6:

   a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości:

     a) 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców,

     b) 100% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku MŚP.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Jeżeli nabyciu aktywów zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy regionalnej, koszty kwalifikowane tej dodatkowej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu.",

   c) uchyla się ust. 5,

   d) w ust. 6:

    - w zdaniu drugim we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "związane z dzierżawą" dodaje się wyrazy "lub najmem",

    - w pkt 1 wyrazy "zakończenia projektu inwestycyjnego" zastępuje się wyrazami "zakończenia inwestycji",

   e) w ust. 7 w zdaniu drugim po wyrazach "pomocy przyznanej" dodaje się wyrazy "dużym przedsiębiorcom lub MŚP",

   f) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

    "8. Każdą inwestycję początkową związaną z taką samą lub podobną działalnością, w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego.

    9. Jeżeli jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym projektem inwestycyjnym, łączna kwota pomocy na jednostkowy projekt inwestycyjny nie może przekraczać skorygowanej kwoty pomocy na duże projekty inwestycyjne.";

  5) w § 10b pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

   "1) pkt 1 lit. a, zalicza się koszty:

    a) planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury oraz urządzeń służących do świadczenia usług portowych związanych z transportem, w tym miejsc postoju służących do cumowania statków, ścian nadbrzeży, mola, dryfujących pontonowych ramp na obszarach pływowych, basenów wewnętrznych, zasypek oraz osuszonego gruntu, oraz infrastruktury do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku,

    b) infrastruktury ładowania lub tankowania oraz powiązanych urządzeń technicznych, w tym stałych, ruchomych lub pływających obiektów, instalacji lub modernizacji komponentów elektrycznych lub komponentów innego rodzaju, w tym kabli elektrycznych i transformatorów elektroenergetycznych, które są niezbędne do przyłączenia infrastruktury ładowania lub tankowania do sieci lub do lokalnej jednostki produkcji lub magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, a także robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, przystosowania gruntów lub dróg, koszty instalacji oraz koszty uzyskania powiązanych pozwoleń, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit pierwszy i art. 56c ust. 2a akapit pierwszy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

    c) inwestycji w wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego oraz koszty inwestycji w jednostki magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit drugi i art. 56c ust. 2a akapit drugi rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;";

  6) w § 11:

   a) w ust. 6 wyrazy "2 mln euro" zastępuje się wyrazami "2,2 mln euro",

   b) w ust. 9:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) poziom intensywności pomocy na każdą inwestycję, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, nie może przekraczać:

      a) 100% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą nie więcej niż 22 mln euro,

      b) 90% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 22 mln euro i nie więcej niż 55 mln euro,

      c) 70% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 55 mln euro i nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;",

    - w pkt 4 wyrazy "5 mln euro" zastępuje się wyrazami "5,5 mln euro",

   c) w ust. 10 w pkt 3 wyrazy "2 mln euro" zastępuje się wyrazami "2,2 mln euro";

  7) w § 12:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) dokonanie właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, w formie pisemnej, o której mowa w art. 2 pkt 39b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, zwanego dalej "zgłoszeniem";",

    - w pkt 3 wyrazy "daty zakończenia jej realizacji" zastępuje się wyrazami "dnia zakończenia inwestycji",

    - w pkt 4 wyrazy "zakończenia prac" zastępuje się wyrazami "zakończenia inwestycji",

   b) w ust. 11 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, w zakresie kosztów, o których mowa w § 10b pkt 1 lit. b i c - zobowiązanie beneficjenta pomocy do spełnienia warunków określonych w art. 56b ust. 8a i art. 56c ust. 7a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.";

  8) w § 15 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2026 r.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60