Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.12.29
do 2021.10.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 2400
2021.10.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. W roku 2021:

    1) w jednostkach i urzędach podległych Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi kierującemu działem administracji rządowej albo wojewodzie oraz w jednostkach nadzorowanych przez te organy,

    2) w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-9, pkt 13, z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury, oraz pkt 14, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, ustawy o finansach publicznych,

    3) w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

- do których nie mają zastosowania przepisy art. 17-21, nie tworzy się funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach środków planowanych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 albo wynikających z planu finansowego na rok 2021, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej.

2. W roku 2021 pracownikom jednostek i urzędów, o których mowa w ust. 1, może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.