Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1901

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

   b) uchyla się ust. 2,

   c) w ust. 3:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1",

    - w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

     "4) przeznaczonych na wypłaty specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w art. 46a ust. 1.",

   d) w ust. 4 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1",

   e) w ust. 5 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

  2) w art. 8:

   a) uchyla się ust. 2,

   b) w ust. 3 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i art. 9c";

  3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9. Przez wynagrodzenia, o których mowa w art. 7, art. 8 i art. 9a-9c, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), zaliczone - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny - do "wynagrodzeń bez wypłat z zysku".";

  4) po art. 9 dodaje się art. 9a-9c w brzmieniu:

   "Art. 9a. W roku 2021 zmiany planów finansowych, powodujące przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

    1) agencjach wykonawczych,

    2) instytucjach gospodarki budżetowej,

    3) państwowych funduszach celowych,

    4) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

    5) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych

   - wymagają zgody właściwego ministra lub innego organu nadzorującego oraz zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.

   Art. 9b. W roku 2021 zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia powodująca przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planie finansowym na rok 2020 wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.

   Art. 9c. W roku 2021 wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 9a i art. 9b, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, lub z przychodów, których źródłem jest odpłatne wykonywanie zadań związanych z realizacją przez organ założycielski projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, może przekroczyć wielkość wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi albo wynikających z planów finansowych na rok 2021, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia lub projekt realizowany przez organ założycielski są finansowane w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

  5) w art. 22:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W roku 2021 pracownikom jednostek i urzędów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz pracownikom jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury, może być przyznana nagroda, w szczególności za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W roku 2021 pracownikom jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-9 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, może być przyznana nagroda, w szczególności za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w planach finansowych, z uwzględnieniem zmian tych planów dokonanych w sposób, o którym mowa w art. 9a i art. 9b.";

  6) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

   "Art. 46a. 1. W roku 2021 pracownikom państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658), z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, można przyznać specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

   2. Do wynagrodzeń osobowych i uposażeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się:

    1) środków zaplanowanych w roku 2021 na regulację wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów;

    2) wydatków osobowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143);

    3) środków na sfinansowanie wypłaty nagród, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

    4) wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych.

   3. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznaniowy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy.

   4. Dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 1, dysponuje kierownik jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu - dyrektor generalny.

   5. Podmioty dysponujące dodatkowym funduszem motywacyjnym, o których mowa w ust. 4, przedstawiają propozycję sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii. Termin na przedstawienie opinii jest nie dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

   6. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, nie stanowią podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych i dodatkowego uposażenia rocznego.

   7. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane od dnia 1 września 2021 r.

   8. W przypadku:

    1) pracowników zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem posłów, senatorów, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, prokuratorów, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących sędziami oraz członków Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego niebędących sędziami,

    2) pracowników zatrudnionych w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,

    3) pracowników zatrudnionych oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

   - przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.";

  7) w art. 56 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Policji - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

  8) art. 57 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 57. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.";

  9) w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

  10) art. 59 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 59. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.";

  11) w art. 60:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  12) art. 61 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 61. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.";

  13) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu:

   "Art. 67a. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony Narodowej.";

  14) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

   "Art. 69a. W roku 2021 do zmian kwot przychodów i kosztów ujętych w planie finansowym Centralnego Ośrodka Sportu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, dotyczącego zwiększenia dotacji z budżetu państwa.";

  15) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

   "Art. 71a. 1. W roku 2021 uczelnie publiczne, uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oprócz środków, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, otrzymują w formie subwencji środki finansowe w łącznej kwocie 1.000.000 tys. zł.

   2. Subwencje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

   3. Subwencje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem rodzaju podmiotu szkolnictwa wyższego i nauki.

   4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o wysokości subwencji, o której mowa w ust. 1, przyznanej poszczególnym podmiotom.";

  16) po art. 74 dodaje się art. 74a i art. 74b w brzmieniu:

   "Art. 74a. W roku 2021 źródłem przychodu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, o którym mowa w art. 83b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

   Art. 74b. W roku 2021 źródłem przychodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";

  17) w art. 76 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   "7. W roku 2021 koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.";

  18) po art. 77 dodaje się art. 77a-77c w brzmieniu:

   "Art. 77a. 1. W roku 2021 przychodem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694), może być również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

   Art. 77b. 1. W roku 2021 minister właściwy do spraw transportu przekaże dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1 249 500 tys. zł na objęcie przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej, prowadzone w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku".

   Art. 77c. 1. W roku 2021 środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561 i 1873), przeznacza się również na finansowanie zadań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) w kwocie nieprzekraczającej 70 000 tys. zł.

   2. W roku 2021 w zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa kosztami gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, są również koszty wynikające z przekazania Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników kwoty, o której mowa w ust. 1.

   3. W roku 2021 nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.";

  19) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

   "Art. 83a. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123, z 2020 r. poz. 462 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 802) w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    "6. W roku 2021 środki Funduszu pochodzą również z wpłaty z budżetu państwa, przekazywanej przez ministra właściwego do spraw transportu, w wysokości:

     1) 4.507.700 tys. zł - z przeznaczeniem na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej;

     2) 70.000 tys. zł - z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe;

     3) 600.000 tys. zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji, o którym mowa w art. 3 ust. 3a.".";

  20) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu:

   "Art. 84a. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952) po art. 74a dodaje się art. 74b w brzmieniu:

    "Art. 74b. 1. W roku 2021, nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r., minister właściwy do spraw pracy, dla wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy w roku 2021 na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" ustanowionego na podstawie art. 62 ust. 1 może określić, w drodze decyzji, termin ich wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2022 r., oraz kwotę wydatków planowaną do realizacji w roku 2022.

    2. Warunkiem przedłużenia terminu wykorzystania środków Funduszu Pracy na wydatki, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, na uzasadniony wniosek beneficjenta programu, zgody wojewody na zmianę terminu wykonania zadania.

    3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

    4. Środki finansowe na wydatki ujęte w decyzji, o której mowa w ust. 1, pozostają na rachunkach bankowych podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystających z programu, o którym mowa w ust. 1.".";

  21) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

   "Art. 88a. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2021 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 12 w ust. 1:

     a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 435.000.000 zł, w tym w:",

     b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

      "5) 2021 r. - 300.000.000 zł;";

    2) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

     "Art. 12b. W roku 2021 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 300.000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.".";

  22) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu:

   "Art. 90a. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) wprowadza się następujące zmiany:

    1) art. 42c otrzymuje brzmienie:

     "Art. 42c. W roku 2021 w planie finansowym Funduszu na rok 2021 mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 9-12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

    2) w art. 51 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

     "4) 2021 - 3,6 mld zł;

     5) 2022 - 0,5 mld zł;".

   Art. 90b. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535) wprowadza się następujące zmiany:

    1) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

     "Art. 20a. Środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), które nie będą wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., stanowią wydatki budżetu państwa, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i mogą być wydatkowane na specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, do dnia 30 listopada 2022 r.";

    2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Na rok 2021 Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 r., wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym tych, o których mowa w art. 20a, mając na względzie zapewnienie ich przejrzystości oraz stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w roku 2021.".".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) po rozdziale 8a dodaje się rozdział 8b w brzmieniu:

  "Rozdział 8b

  Przepisy epizodyczne

  Art. 70e. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

  2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

  3. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.

  4. Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.

  5. Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:

   1) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

   2) dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;

   3) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.

  6. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.

  7. W latach 2021-2024 gmina, o której mowa w ust. 2, obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1.

  8. Jeżeli gmina, o której mowa w ust. 2, przeznaczyła na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę wydatki mniejsze niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1, to w roku 2025 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

  9. Gminy, o których mowa w ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2025 r., informację o wysokości wydatków przeznaczanych na inwestycje, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

  Art. 70f. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3.000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

  2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.

  3. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.

  4. Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.

  5. Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:

   1) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

   2) dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;

   3) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.

  6. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.

  7. Przepisy art. 70e ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

  Art. 70g. Podstawę do wyliczenia środków, o których mowa w art. 70e i art. 70f, stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.10.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60