Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.04.03
do 2018.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
2018.02.01
zmieniony przez
2018.06.14
zmieniony przez
2018.12.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2332
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
2021.05.01
zmieniony przez
2021.10.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1857
2022.04.16
zmieniony przez
2023.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. System monitorowania drogowego obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

2. Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz:

  1) towarów objętych:

   a) podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierających alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,

   b) pozycjami CN: 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierających alkohol etylowy, 3820 zawierających alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

  2) alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

  3) suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

  4) towarów innych niż wymienione w pkt 1-3, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

3. Przez przesyłkę, o której mowa w ust. 2, rozumie się określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.

4. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych:

  1) podkategoriami PKWiU:

   a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,

   c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,

   d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,

   e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów;

  2) pozycjami CN:

   a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,

   b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,

   e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,

   f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

5. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów.

6. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3:

  1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948);

  2) objętych:

   a) procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,

   b) powrotnym wywozem;

  3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).

7. Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności:

  1) dane nadawcy towaru obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby;

  2) numer identyfikacji podatkowej nadawcy;

  3) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

  4) dane adresowe miejsca magazynowania towaru - wysyłki;

  5) dane adresowe miejsca magazynowania towaru - przyjęcia.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi analizę ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, związanego z przewozem towarów, dotyczącą zasadności objęcia określonego towaru systemem monitorowania drogowego przewozu towarów, uwzględniając skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami lub skalę uszczupleń tych podatków. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o wynikach przeprowadzonych analiz i wnioskach z nich wynikających.

10. Systemowi monitorowania drogowego towarów nie podlega przewóz towarów dokonywany środkami transportu, używanymi przez:

  1) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;

  3) siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju;

  4) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;

  5) jednostki wielonarodowe, w tym Brygadę Litewsko-Polsko-Ukraińską;

  6) podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

  7) Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;

  8) Centrum Szkolenia Sił Połączonych;

  9) organy Krajowej Administracji Skarbowej;

  10) Policję;

  11) Służbę Więzienną;

  12) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  13) Centralne Biuro Antykorupcyjne;

  14) Straż Graniczną;

  15) Służbę Wywiadu Wojskowego;

  16) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

  17) Agencję Wywiadu;

  18) Państwową Straż Pożarną;

  19) instytucje Unii Europejskiej;

  20) przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne;

  21) Biuro Ochrony Rządu.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.