Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ...

Ustawa z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 835
Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1 - 16. (pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 297 w § 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu:

   "2b) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz w dziale Va ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

   2c) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - w zakresie niezbędnym do podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację w Ukrainie;";

  2) art. 297e otrzymuje brzmienie:

   "Art. 297e. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia:

    1) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

    2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,

    3) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

    4) Policji - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655),

    5) Straży Granicznej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655),

    6) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - w zakresie niezbędnym do podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację w Ukrainie

   - dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 297c, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.

   § 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.".

Art. 18. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583 i 830) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 435 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   "7) cudzoziemiec został wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), a zakres środków określonych względem niego w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 6 tej ustawy, obejmuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.";

  2) w art. 436 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub cudzoziemiec został wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub";

  3) w art. 438 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) umieszczenia na liście, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.";

  4) w art. 440 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. W przypadku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 7, Szef Urzędu z urzędu umieszcza dane cudzoziemca w wykazie lub usuwa te dane w przypadku wykreślenia cudzoziemca z listy, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub cofnięcia stosowania wobec niego środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tej ustawy.";

  5) w art. 443 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

   "6) wpis na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.".

Art. 19. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813), wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

   "17a) wykonywanie zadań określonych w:

    a) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 4a i art. 4b rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006",

    b) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a i art. 6b rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014",

    c) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1 i art. 5d ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 833/2014"

   - zwanych dalej "zwalnianiem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnianiem środków finansowych lub zasobów gospodarczych";";

  2) w art. 45 w ust. 1 wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 13-15 i 20a" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 13-15, 17a i 20a";

  3) w art. 54 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

   "6) art. 1ja ust. 1, art. 1k ust. 1, art. 1u ust. 1, art. 1z, art. 2, art. 4 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia 765/2006;

   7) art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 269/2014;

   8) art. 2e ust. 1 i 3, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 5 ust. 1-6, art. 5a ust. 1, 2 i 4, art. 5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5g, art. 5i ust. 1 i art. 5j ust. 1 i 2 rozporządzenia 833/2014;

   9) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).";

  4) w art. 59 w ust. 2 po wyrazach "w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 11 oraz" dodaje się wyrazy "art. 62 ust. 5 pkt 13-15, a także";

  5) w art. 62 w ust. 5 w pkt 12 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:

   "13) przestrzegania przepisów w zakresie zamrażania zasobów gospodarczych, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 765/2006,

   14) przestrzegania przepisów w zakresie zamrażania zasobów gospodarczych, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 269/2014,

   15) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie zamrażania zasobów gospodarczych";

  6) w art. 84 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "pkt 2-5" zastępuje się wyrazami "pkt 2-9";

  7) po dziale V dodaje się dział Va w brzmieniu:

   "Dział Va

   Zwalnianie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnianie środków finansowych lub zasobów gospodarczych

   Art. 143a. 1. Zadania i kompetencje właściwego organu, o których mowa w:

    1) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 1z, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 4a, art. 4b i art. 5 rozporządzenia 765/2006,

    2) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a, art. 6b, art. 7 i art. 8 rozporządzenia 269/2014,

    3) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1, art. 5d ust. 1 i art. 5g rozporządzenia 833/2014

   - wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

   2. W sprawach, o których mowa w:

    1) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 4a i art. 4b rozporządzenia 765/2006,

    2) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a i art. 6b rozporządzenia 269/2014,

    3) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1 i art. 5d ust. 1 rozporządzenia 833/2014

   - Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej.

   3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

   4. W toku postępowania dotyczącego zwalniania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wystąpić o wydanie opinii w sprawie zasadności tego zwolnienia lub udostępnienia do podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym organów administracji publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym wystąpieniem.

   5. Podmioty, w tym organy, o których mowa w ust. 4, przedstawiają opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o jej przedstawienie.

   Art. 143b. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:

    1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informacje niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 765/2006, art. 12 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 6 rozporządzenia 833/2014;

    2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

   Art. 143c. Kontrolę przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, sprawują także, na zasadach określonych w przepisach odrębnych:

    1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    2) Komisja Nadzoru Finansowego - w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych. 

   Art. 143d. Osoba lub podmiot, które:

    1) nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014,

    2) naruszają zakaz, o którym mowa w art. 1ja ust. 1, art. 1k ust. 1 lub art. 1u ust. 1 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2e ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 5 ust. 1-6, art. 5a ust. 1, 2 lub 4, art. 5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5h, art. 5i ust. 1 lub art. 5j ust. 1 lub 2 rozporządzenia 833/2014,

    3) nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji wymaganych na podstawie art. 1z lub art. 5 rozporządzenia 765/2006, art. 7 lub art. 8 rozporządzenia 269/2014 lub art. 5g rozporządzenia 833/2014,

    4) nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania art. 2 rozporządzenia 765/2006, art. 2 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 2e ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 5 ust. 1-6, art. 5a ust. 1, 2 lub 4, art. 5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5h, art. 5i ust. 1 lub art. 5j ust. 1 lub 2 rozporządzenia 833/2014

   - podlegają karze pieniężnej.

   Art. 143e. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 143d, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości do 20.000.000 zł.

   2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

   Art. 143f. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 143d, stanowią dochód budżetu państwa.

   Art. 143g. 1. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego udostępniają informacje pozyskane w toku odpowiednio kontroli celno-skarbowej oraz kontroli, o której mowa w art. 143c, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 143a i art. 143e.

   2. Do informacji udostępnianych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ust. 1 przepisu art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów o ochronie informacji niejawnych.".

Art. 20. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 11 po wyrazie "uwzględniając" dodaje się wyrazy "zagrożenie bezpieczeństwa narodowego lub";

  2) w art. 30:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku stwierdzenia, w trakcie analizy danych w rejestrze, naruszeń podlegających zgodnie z ustawą karze pieniężnej organem właściwym do wymierzenia kary pieniężnej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który dopuścił się naruszenia.",

   b) w ust. 2 wyrazy "W przypadku, o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1a",

   c) w ust. 3 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2".

Art. 21. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 106:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Generalny Inspektor może udostępniać z urzędu posiadane informacje organom wskazanym w art. 105 ust. 1 i 4 w celu podjęcia czynności wynikających z ich ustawowych zadań.",

   b) w ust. 3 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

  2) w art. 109 w pkt 2 wyrazy "art. 106 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 106 ust. 1-2".

Art. 22. Przepisy art. 7 oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3, stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że:

  1) okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

  2) zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 23. Przedsiębiorca, który magazynuje lub wprowadza do obrotu węgiel wprowadzony lub przemieszczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie zakazu, o którym mowa w art. 8, jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające, że węgiel został nabyty przed dniem wejścia w życie tego zakazu, a jeśli przedsiębiorca wprowadził lub przemieścił ten węgiel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dokumenty potwierdzające, że węgiel został wprowadzony lub przemieszczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie tego zakazu.

Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 19 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 19,

  2) art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu:
1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
2) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
3) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 15.04.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60