Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

  1) dokonanie właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, w formie pisemnej, o której mowa w art. 2 pkt 39b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, zwanego dalej "zgłoszeniem";

  2) wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;

  3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres;

  4) doprowadzenie wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3;

  5) potwierdzenie przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie się przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc; w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przed dniem 31 grudnia 2019 r. wszelka likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG, która miała miejsce od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., nie jest uznawana za przeniesienie, o którym mowa w § 3 pkt 12a.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

  1) nazwę i wielkość przedsiębiorstwa (MŚP, duże przedsiębiorstwo);

  2) opis projektu;

  3) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji liczone od dnia dokonania zgłoszenia;

  4) lokalizację inwestycji;

  5) wykaz kosztów projektu.

3. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

4. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) wykorzystanie przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury w skali roku na cele związane z kulturą, w przypadku kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 7 pkt 1.

5. W przypadku pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5.

6. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) wykorzystanie infrastruktury sportowej przez więcej niż jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo przy czym inni użytkownicy uprawiający sport zawodowo lub amatorsko korzystają z infrastruktury co najmniej 20% potencjału czasowego rocznie;

  3) udostępnianie infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach, w cenach publicznie dostępnych, przy czym preferencyjny dostęp na korzystniejszych warunkach można przyznać przedsiębiorcom finansującym co najmniej 30% inwestycji w infrastrukturę.

7. Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5;

  2) spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

8. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) udostępnianie infrastruktury zainteresowanym użytkownikom oraz udzielanie koncesji lub powierzenie eksploatacji infrastruktury w innej formie osobie trzeciej w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury powinna odpowiadać cenie rynkowej.

9. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) zagwarantowanie, że:

   a) port lotniczy jest otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników, a w przypadku fizycznego ograniczenia przepustowości przydział odbywa się na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów,

   b) dana inwestycja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do obsługi natężenia ruchu przewidywanego w średnim okresie na podstawie rozsądnych prognoz dotyczących ruchu.

10. Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

  1) dokonanie zgłoszenia zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5;

  2) spełnienie warunków określonych w ust. 9 pkt 2 lit. a, § 12a ust. 1 pkt 1 lit. a i d.

11. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest:

  1) dokonanie zgłoszenia;

  2) zagwarantowanie, że:

   a) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, udzielane są na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo,

   b) infrastruktura portowa, na którą udzielono pomocy, jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych;

  3) w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, w zakresie kosztów, o których mowa w § 10b pkt 1 lit. b i c - zobowiązanie beneficjenta pomocy do spełnienia warunków określonych w art. 56b ust. 8a i art. 56c ust. 7a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.