Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Warunkiem udzielania pomocy jest nieprzekroczenie odpowiednich dla danej kategorii pomocy intensywności lub wartości pomocy, o których mowa w ust. 2-11.

2. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

  1) intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;

  2) intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o:

   a) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,

   b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców

- w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

3. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 2, maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

4. W przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy obliczona na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie;

  3) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 - maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać ani różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zdyskontowanymi przychodami projektu, ani 70% kosztów kwalifikowanych; przychody odlicza się od kosztów kwalifikowanych, określonych w art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

5. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy ustalana na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie przekracza strat operacyjnych w odnośnym okresie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, jeżeli pomoc nie przekracza 2,2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1.

8. W przypadku pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać:

   a) 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym od 1 do 3 milionów osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc,

   b) 75% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 1 miliona osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc;

  2) kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

  3) w przypadku portów lotniczych o przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200.000 pasażerów rocznie wymagane jest spełnienie jednego z warunków określonych w pkt 1 i 2;

  4) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny, aby pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie; pomoc przyznaje się w formie określonych z góry rat okresowych, których nie można zwiększać w okresie, na jaki przyznaje się pomoc, albo w formie kwot ustalonych ex post na podstawie odnotowanych strat operacyjnych.

9. W przypadku pomocy na rzecz portów morskich:

  1) poziom intensywności pomocy na każdą inwestycję, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, nie może przekraczać:

   a) 100% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą nie więcej niż 22 mln euro,

   b) 90% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 22 mln euro i nie więcej niż 55 mln euro,

   c) 70% kosztów kwalifikowanych, jeżeli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 55 mln euro i nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych określonych w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 wynoszących nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

  4) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 5,5 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1-3, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

10. W przypadku pomocy na rzecz portów śródlądowych:

  1) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

  2) maksymalny poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych wynoszących nie więcej niż kwota wskazana w art. 4 ust. 1 lit. ff rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2,2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

11. Zysk operacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, ust. 8 pkt 2, ust. 9 pkt 3 i ust. 10 pkt 1, odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.