Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.01.01
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie następujących progów pomocy w odniesieniu do:

  1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   a) 12,38 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,

   b) 16,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,

   c) 20,63 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,

   d) 24,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%,

   e) 28,88 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,

   f) 33 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%,

   g) 41,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%,

   h) 49,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 60%;

  2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 165 mln euro na projekt;

  3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 82,5 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

  4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 33 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 110 mln euro na projekt;

  5) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową: 2,2 mln euro na infrastrukturę rocznie;

  6) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną: 11 mln euro na tę samą infrastrukturę lub łącznych kosztów powyżej 22 mln euro na tę samą infrastrukturę;

  7) pomocy inwestycyjnej i operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych: poziomów intensywności i kwot pomocy określonych w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

1a. Warunkiem przyznania pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest nieprzekroczenie następujących progów wysokości kosztów kwalifikowanych:

  1) 143 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 44 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych albo

  2) 165 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 55 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych, jeżeli projekt jest uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.)

- przy czym w przypadku pogłębiania, o którym mowa w art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zwanego dalej "pogłębianiem", za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w ust. 1 i 1a, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.