Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1317 z dnia 15.05.2024 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1317 z dnia 15.05.2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/1803 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 7 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L nr 2024/1317

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1803 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 8 września 2022 r.

  (2) W dniu 25 maja 2023 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała pewne zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ("MSR 7") i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji ("MSSF 7"). Zmiany te wprowadziły wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat mechanizmów finansowania dostawców.

  (3) Te nowe wymogi mają na celu dostarczenie użytkownikom sprawozdań finansowych informacji umożliwiających im ocenę wpływu, jaki mechanizmy finansowania dostawców mają na zobowiązania i przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, a także zrozumienie wpływu, jaki mechanizmy finansowania dostawców mają na ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko płynności, oraz skutków dla przedsiębiorstwa, jeżeli uzgodnienia te przestaną być dla niego dostępne.

  (4) Po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) Komisja stwierdziła, że zmiany MSR 7 i MSSF 7 spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2023/1803.

  (6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

_____________________
(1) L 243 z 11.9.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10.
(2) L 237 z 26.9.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) 2023/1803 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2024 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Mechanizmy finansowania dostawców

Zmiany MSR 7 i MSSF 7

Zmiany MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Dodaje się pkt 44F-44H i powiązany z nimi nagłówek oraz pkt 62-63. Dla ułatwienia lektury punkty te i ich nagłówki nie zostały podkreślone. Zmieniono nagłówek przed pkt 53.

MECHANIZMY FINANSOWANIA DOSTAWCÓW

44F Jednostka ujawnia informacje na temat swoich mechanizmów finansowania dostawców (jak opisano w pkt 44G), które umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę wpływu tych mechanizmów na zobowiązania i przepływy pieniężne jednostki oraz na jej ekspozycję na ryzyko płynności.

44G Mechanizmy finansowania dostawców charakteryzują się tym, że jeden podmiot finansujący lub kilka podmiotów finansujących oferuje zapłatę kwot, które jednostka jest zobowiązana do zapłaty swoim dostawcom, a jednostka zobowiązuje się do spłaty tych kwot zgodnie z warunkami mechanizmów w tym samym dniu, w którym dostawcy otrzymują płatność, lub w terminie późniejszym. Mechanizmy te zapewniają jednostce warunki odroczonej płatności lub dostawcom jednostki warunki wcześniejszej płatności w porównaniu z powiązanym terminem płatności wskazanym na fakturze. Mechanizmy finansowania dostawców są często nazywane finansowaniem łańcucha dostaw, finansowaniem zobowiązań lub mechanizmami faktoringu odwrotnego. Mechanizmy, które stanowią wyłącznie wsparcie jakości kredytowej dla jednostki (na przykład gwarancje finansowe, w tym akredytywy wykorzystywane jako gwarancje) lub instrumenty wykorzystywane przez jednostkę do bezpośredniego rozliczenia z dostawcą należnych kwot (np. karty kredytowe), nie są mechanizmami finansowania dostawców.

44H Aby osiągnąć cele określone w pkt 44F, jednostka ujawnia łącznie w odniesieniu do mechanizmów finansowania dostawców:

  a) warunki mechanizmów (na przykład warunki odroczonej płatności i udzielone zabezpieczenia lub gwarancje). Jednostka ujawnia jednak odrębnie warunki mechanizmów, które różnią się od siebie;

  b) według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

   (i) wartości bilansowe i powiązane pozycje zobowiązań finansowych objętych mechanizmem finansowania dostawców, przedstawione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki,

   (ii) wartości bilansowe i powiązane pozycje zobowiązań finansowych ujawnionych w ppkt (i), za które dostawcy już otrzymali płatność od podmiotów finansujących,

   (iii) przedział terminów płatności (na przykład 30-40 dni po dacie faktury) zarówno w odniesieniu do zobowiązań finansowych ujawnionych w ppkt (i), jak i porównywalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które nie są objęte mechanizmem finansowania dostawców. Do porównywalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług należą na przykład zobowiązania z tytułu dostaw i usług jednostki w tej samej linii biznesowej lub jurysdykcji co zobowiązania finansowe ujawnione w ppkt (i). Jeżeli przedziały terminów płatności są szerokie, jednostka ujawnia informacje wyjaśniające dotyczące tych przedziałów lub ujawnia dodatkowe przedziały (na przykład przedziały stopniowane);

  c) rodzaj i skutki wynikających z operacji o charakterze bezgotówkowym zmian wartości bilansowych zobowiązań finansowych ujawnionych w lit. b) ppkt (i). Przykłady zmian wynikających z operacji o charakterze bezgotówkowym obejmują skutki połączeń jednostek, różnic kursowych lub innych transakcji, które nie wymagają wykorzystania środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych (zob. pkt 43).

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

62 W wydanym w maju 2023 r. dokumencie Mechanizmy finansowania dostawców dodano pkt 44F-44H. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

63 Stosując dokument Mechanizmy finansowania dostawców, jednostka nie ma obowiązku ujawniania:

  a) informacji porównawczych dla któregokolwiek okresu sprawozdawczego prezentowanego przed rozpoczęciem rocznego okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te zmiany;

  b) informacji wymaganych w innych przypadkach zgodnie z pkt 44H lit. b) ppkt (ii)-(iii) według stanu na początek rocznego okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te zmiany;

  c) informacji wymaganych w innych przypadkach zgodnie z pkt 44F-44H dla któregokolwiek okresu śródrocznego prezentowanego w rocznym okresie sprawozdawczym, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te zmiany.

Zmiany MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

Dodano pkt 44JJ. W załączniku B zmieniono pkt B11F.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

44JJ Dokument Mechanizmy finansowania dostawców wydany w maju 2023 r. i zmieniający MSR 7, zmienia pkt B11F. Jednostka stosuje tę zmianę, jeżeli stosuje zmiany MSR 7.

...

Załącznik B

Objaśnienie stosowania

...

CHARAKTER I ZAKRES RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (PKT 31-42)

...

Ilościowe ujawnienia na temat ryzyka płynności (pkt 34 lit. a) oraz ust. 39 lit. a) i b))

...

B11F Inne czynniki, które jednostka może wziąć pod uwagę dokonując ujawnień wymaganych przez pkt 39 lit. c), obejmują, ale nie ograniczają się tylko do stwierdzenia, czy jednostka:

  a) posiada przyrzeczone źródła finansowania (np. w formie obligacji korporacyjnych) lub inne środki finansowania (np. dostępne linie kredytowe), z których może skorzystać w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z braku płynności;

  b) posiada depozyty w bankach centralnych w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z braku płynności;

  c) posiada bardzo zdywersyfikowane źródła finansowania;

  d) jest narażona na znaczącą koncentrację ryzyka płynności związaną z jej aktywami lub źródłami finansowania;

  e) posiada procesy kontroli wewnętrznej oraz awaryjne plany zarządzania ryzykiem płynności;

  f) posiada instrumenty zawierające warunkowe zapisy o przyśpieszonych spłatach (np. na wypadek pogorszenia się ratingu kredytowego jednostki);

  g) posiada instrumenty, które mogłyby wymagać ustanowienia zabezpieczeń (np. wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w przypadku instrumentów pochodnych);

  h) posiada instrumenty z opcją wyboru sposobu uregulowania zobowiązania finansowego poprzez dostawę gotówki (lub innego składnika aktywów finansowych) lub poprzez dostarczenie własnych akcji;

  i) posiada instrumenty przewidujące rozliczenia w drodze kompensaty lub

  j) skorzystała z lub ma dostęp do udogodnień w ramach mechanizmów finansowania dostawców (jak opisano w pkt 44G MSR 7), które zapewniają jednostce warunki odroczonej płatności lub dostawcom jednostki warunki wcześniejszej płatności.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60