Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20.11.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2526

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   "10) informację o kosztach działania zakładu, z podziałem na planowane źródła finansowania, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów;";

  2) w § 3:

   a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) wysokość, termin oraz sposób przekazywania środków Funduszu przeznaczonych na działanie zakładu do końca danego roku kalendarzowego;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Strony umowy określają corocznie, nie później niż do dnia 30 listopada, w formie aneksu do umowy, przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które będą zatrudnione w zakładzie w następnym roku, stanowiącą podstawę do ustalenia środków na działanie zakładu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy oraz wysokość środków Funduszu na działanie zakładu w następnym roku.";

  3) § 6 otrzymuje brzmienie:

   "§ 6. Corocznie do dnia 30 września organizator przedstawia właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa informację o:

    1) przewidywanej liczbie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które będą zatrudnione w następnym roku w zakładzie;

    2) przewidywanych kosztach działania zakładu w następnym roku, z podziałem na źródła finansowania.";

  4) w § 8:

   a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;",

   b) w ust. 2:

    - w pkt 2 po wyrazach "o którym mowa" dodaje się wyraz "w",

    - pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

     "4) materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych;

     5) zakupu oraz naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej;",

    - dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

     "6) remontów oraz modernizacji pomieszczeń i budynków służących do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej;

     7) inne niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.";

  5) § 11 otrzymuje brzmienie:

   "§ 11. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,5 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy.";

  6) w § 12:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności organizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na wniosek osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej poza czasem pracy tej osoby i trwają od 30 do 120 minut dziennie.";

  7) w § 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) rodzaj planowanych działań, w tym zajęć rehabilitacyjnych, i harmonogram ich realizacji;";

  8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 33b ust. 1 ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu aktywności.";

  9) w § 15:

   a) w ust. 1:

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

     "2a) pokryciem kosztów zakupu i eksploatacji środka transportu przeznaczonego do dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

     2b) pokryciem kosztów zakupu usług w zakresie dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;",

    - po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

     "12a) wykonywaniem przez osoby niebędące pracownikami zakładu usług świadczenia pomocy w dotarciu do pracy i powrocie z pracy udzielanej osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w przypadku gdy w związku z niepełnosprawnością wymagają one pomocy innej osoby;",

    - pkt 14 otrzymuje brzmienie:

     "14) świadczeniem pomocy asystentów w rekreacji i uczestnictwie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym;",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia osoby wykonującej usługi świadczenia pomocy, o których mowa w ust. 1 pkt 12 oraz 12a, stanowi iloczyn 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia i liczby pracowników objętych tą pomocą w miesiącu.";

  10) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na wydatki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-3, nie mogą przekraczać 75% rocznych wpływów tego funduszu w roku poprzednim.".

§ 2. Do dnia 1 marca 2024 r. zespół programowy uzupełnia indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przy udziale osób, których te programy dotyczą, o rodzaj planowanych działań, w tym zajęć rehabilitacyjnych, i harmonogram ich realizacji, a kierownik zakładu zatwierdza te zmiany.

§ 3. Do wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60