Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1681

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) w art. 3a:

  1) w § 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "oraz wpłat, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. poz. 1130)," zastępuje się wyrazami "wpłat, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. poz. 1130), oraz opłaty koncesyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.),",

   b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

    "16) formularza, o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.";

  2) w § 2 w pkt 1 wyrazy "lub w kwartalnej deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa," zastępuje się wyrazami "w kwartalnej deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, lub w formularzu, o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,".

Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506 i 1597) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 29 w ust. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

   "30a) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu równej lub przekraczającej 10 m3, stanowiących tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 2 lat od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;";

  2) w art. 30:

   a) w ust. 2a w pkt 4 w lit. a wyrazy "art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30" zastępuje się wyrazami "art. 29 ust. 1 pkt 9, 23, 30 i 30a",

   b) w ust. 3 wyrazy "art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30" zastępuje się wyrazami "art. 29 ust. 1 pkt 9, 30 i 30a";

  3) w art. 32 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) przedłożył decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu go operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub gazowego lub operatorem systemu połączonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pozwolenie na budowę ma być wydane dla obiektu liniowego będącego siecią przesyłową elektroenergetyczną lub siecią przesyłową gazową, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), lub dla obiektu liniowego będącego połączeniem z system elektroenergetycznym albo gazowym innego państwa.";

  4) w art. 33 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

   "12) w przypadku linii bezpośredniej, numer wpisu do wykazu linii bezpośrednich, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.";

  5) w art. 37a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, lub przed upływem 2 lat, w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 30a. Przepisy art. 32-36 stosuje się.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 29 ust. 1 pkt 30a, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.";

  6) w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. W przypadku wydania pozwolenia na budowę dla obiektu liniowego, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3, przepisów ust. 1-2 nie stosuje się.".

Art. 4. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438 i 1463) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

  "6) wykonywanie działalności jako obywatelska społeczność energetyczna w rozumieniu art. 3 pkt 13f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).".

Art. 5. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846) w art. 35e po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

  "1c. Kary pieniężne, o których mowa w art. 35a pkt 12 i 13, uiszcza się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.".

Art. 6. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403 i 2411 oraz z 2023 r. poz. 1597) w art. 33 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

  "14. Kary pieniężne wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uiszcza się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.".

Art. 7. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 i 1597) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) agregator - agregatora w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy - Prawo energetyczne;",

   b) po pkt 27 dodaje się pkt 271 w brzmieniu:

    "271) partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii - sprzedaż energii wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej albo prosumenta zbiorowego energii odnawialnej innym użytkownikom systemu na podstawie umowy określającej, w szczególności, warunki dotyczące zautomatyzowanego wykonania transakcji i płatności za nią bezpośrednio między stronami tej umowy albo za pośrednictwem będących stroną trzecią użytkownika systemu lub spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380);";

  2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

   "Art. 3a. 1. Pośredniczenie w partnerskim handlu energią z odnawialnych źródeł energii stanowi obrót w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo energetyczne.

   2. Umowy w ramach partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii zawiera się, rozlicza i rozwiązuje z wykorzystaniem platformy partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii, przez którą rozumie się internetową platformę handlową w rozumieniu załącznika nr 2 do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913) umożliwiającą zautomatyzowane wykonanie transakcji i płatności bezpośrednio między stronami tych umów albo za pośrednictwem strony trzeciej.";

  3) w art. 4 dodaje się ust. 15-17 w brzmieniu:

   "15. Prosument energii odnawialnej korzystający z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 albo 1a, oraz inny użytkownik systemu, którzy są stroną umowy w ramach partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii, informują rozliczających ich sprzedawców o ilości energii elektrycznej sprzedanej i kupionej na podstawie tej umowy, po uprzednim ustaleniu z tymi sprzedawcami sposobu i częstotliwości przekazywania tych informacji.

   16. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 15, może odbywać się za pośrednictwem strony trzeciej.

   17. Energia elektryczna, o której mowa w ust. 15, nie podlega rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 1a.";

  4) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej oraz zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej magazynu energii elektrycznej - w terminie 5 dni od dnia zmiany tych danych;";

  5) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu:

   "Art. 69b. Energia elektryczna wytworzona w instalacji przez obywatelską społeczność energetyczną w rozumieniu art. 3 pkt 13f ustawy - Prawo energetyczne może korzystać z systemów wsparcia, o których mowa w art. 69a pkt 3 i 4.";

  6) w art. 83:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Na potrzeby rozliczenia obowiązku sprzedaży, o którym mowa w ust. 2:

     1) przyjmuje się, że całkowita ilość energii elektrycznej niewytworzonej w okresach objętych poleceniami, o których mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, nie jest wyższa od ilości energii elektrycznej, którą właściwy operator systemu elektroenergetycznego wyznaczył jako zredukowaną;

     2) o przyporządkowaniu części lub całej ilości energii, o której mowa w pkt 1, decyduje wytwórca, przekazując operatorowi systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączony, informację, o której mowa w art. 93 ust. 18 zdanie pierwsze.",

   b) w ust. 3c dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "W przypadku gdy polecenie, o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, uniemożliwia wytwórcy, o którym mowa w art. 72 ust. 1, realizację zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, zobowiązanie to uznaje się za zrealizowane wyłącznie w przypadku, gdy wytwórca rozpocznie sprzedaż po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii najpóźniej w pierwszym dniu po odwołaniu polecenia, o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne.";

  7) w art. 93 dodaje się ust. 14-19 w brzmieniu:

   "14. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączone są instalacje odnawialnych źródeł energii, informacje o instalacjach odnawialnych źródeł energii, na potrzeby wyznaczenia jednostkowych kosztów wynikających z poleceń, o których mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, oraz rozliczeń za energię zredukowaną, w szczególności:

    1) dane identyfikacyjne uwzględniające:

     a) nazwę wytwórcy,

     b) nazwę jednostki wytwórczej,

     c) miejsce przyłączenia jednostki wytwórczej,

     d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy, jeżeli posiada,

     e) numer wytwórcy i instalacji odnawialnego źródła energii nadany w internetowej platformie aukcyjnej;

    2) rodzaj systemu wsparcia, z którego wytwórca korzysta albo będzie korzystał;

    3) informację o cenie aukcyjnej oraz cenie skorygowanej na dany rok dla wytwórcy, który korzysta lub będzie korzystał z aukcyjnego systemu wsparcia;

    4) informację o dacie rozpoczęcia przez wytwórcę realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8;

    5) informację o osiągnięciu przez wytwórcę pełnej realizacji zobowiązania produkcji i sprzedaży energii elektrycznej objętej systemem wsparcia;

    6) informację o dacie zakończenia korzystania przez wytwórcę z systemu wsparcia.

   15. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 14, operator rozliczeń energii odnawialnej w terminie 14 dni od dnia ich zmiany dokonuje ich aktualizacji i przekazuje informację o ich zmianie właściwemu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

   16. Na potrzeby wyznaczania jednostkowych kosztów poleceń, o których mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, oraz rozliczeń za energię niewyprodukowaną w następstwie wydania tych poleceń, Prezes URE przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączone są instalacje odnawialnych źródeł energii, informacje o instalacjach odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru lub energię promieniowania słonecznego, którym przysługuje prawo do uzyskania świadectw pochodzenia, w szczególności:

    1) dane identyfikacyjne uwzględniające:

     a) nazwę wytwórcy,

     b) lokalizację jednostki wytwórczej,

     c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy, jeżeli posiada,

     d) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;

    2) informacje o instalacjach odnawialnego źródła energii, którym po dniu 31 grudnia 2020 r. przysługuje prawo do uzyskiwania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 2021 r.;

    3) informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii, potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia;

    4) informację o utracie prawa korzystania przez wytwórcę z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia w danej instalacji odnawialnego źródła energii.

   17. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 16 pkt 1-3, Prezes URE w terminie 14 dni od dnia ich zmiany dokonuje ich aktualizacji i przekazuje informację o ich zmianie właściwemu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Informację, o której mowa w ust. 16 pkt 4, przekazuje się niezwłocznie.

   18. W przypadku wydania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polecenia, o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, wytwórca informuje operatora, do którego sieci jest przyłączony, czy i jaka część zredukowanej energii powinna zostać rozliczona w danym systemie wsparcia, w terminie 14 dni od daty wydania polecenia. W przypadku nieprzekazania przez wytwórcę informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty wydania polecenia, zredukowana energia nie zostanie zaliczona do realizacji zobowiązania wynikającego z danego systemu wsparcia.

   19. W przypadku zgłoszenia przez wytwórcę zaliczenia ilości energii elektrycznej, niewyprodukowanej w instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku polecenia, o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne, wydanego przez właściwego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, operator ten informuje operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa URE, o ilości energii zaliczonej do realizacji zobowiązania w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie polecenia, o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy - Prawo energetyczne. Jeżeli właściwy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego otrzymał informacje później niż 14 dni przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, operator ten informuje operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa URE o ilości energii zaliczonej do realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji.";

  8) w art. 175:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 168 pkt 1-18 i 25 oraz art. 172, wymierzanych przez Prezesa URE stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 168 pkt 20-24, wymierzanych przez Dyrektora Generalnego KOWR stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek właściwego urzędu skarbowego.".

Art. 9. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 oraz z 2022 r. poz. 2243) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394 i 1506) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3, 7 i 8, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się prawomocna, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.".

Art. 12. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073) w art. 6:

  1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Spółdzielnia rolników może prowadzić również działalność:

    1) społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska;

    2) jako obywatelska społeczność energetyczna w rozumieniu art. 3 pkt 13f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).";

  2) w ust. 4 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy "pkt 1".

Art. 13. W ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1393) w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Karę pieniężną wnosi się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.".

Art. 15. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495, z 2020 r. poz. 568, 875 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694) w art. 75 uchyla się ust. 1.

Art. 16. W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 42:

   a) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w planie łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w ust. 1, zaktualizowanym zgodnie z ust. 3, za tajemnicę przedsiębiorstwa, wskazuje, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załącza wersję zaktualizowanego planu niezawierającą tych informacji.

    5. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w ust. 1, zaktualizowany zgodnie z ust. 3, w wersji niezawierającej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 4, w terminie 45 dni od dnia otrzymania kompletnego zaktualizowanego planu.";

  2) w art. 43:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) przekazać Prezesowi URE sprawozdanie dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej wraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu, w terminie:

     a) 18 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub od dnia zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, a następnie przekazywać je co roku, licząc od dnia złożenia pierwszego sprawozdania, do dnia uzyskania pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej,

     b) 6 miesięcy od dnia uzyskania pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, za tajemnicę przedsiębiorstwa, wskazuje, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załącza wersję danego sprawozdania niezawierającą tych informacji.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w wersji niezawierającej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 2a, w terminie 45 dni od dnia otrzymania danego kompletnego sprawozdania.";

  3) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 85, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.".

Art. 17. W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 18 wyrazy "36 miesięcy" zastępuje się wyrazami "48 miesięcy";

  2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 19. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, każdy dla swojego urządzenia, instalacji lub sieci, nadadzą punktom poboru energii numery zgodnie ze standardem GS1 (GSRN), w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

  3) w art. 37 w pkt 6 wyrazy "36 miesięcy" zastępuje się wyrazami "48 miesięcy".

Art. 18. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269) w art. 41 w pkt 2 w lit. a wyrazy "1 lipca 2024 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2025 r.".

Art. 19. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 1113) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 23:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, stanowi sumę:

     1) iloczynu:

      a) wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz

      b) dodatniej różnicy:

       - średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz

       - średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej

     oraz

     2) sumy:

      a) przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii,

      b) przychodów z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz

      c) innych przychodów wynikających z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej

     - gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.

    2. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = Wd * ( - ) + [0,97] * (DGd + DIFd + DIRd),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    Wd

    -

    wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu,

    średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    -

    średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    -

    przychody wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej, w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21.

    Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = [0,97] * (DGd + DIFd + DIRd),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmującej instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    przychody wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej, w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21.",

   b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

    "2b. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = Max (Wd - 0,3 * Wz; 0) * ( - ) + [0,97] * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    Wd

    -

    wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    Wz

    -

    wolumen energii elektrycznej zakupionej na dany okres, o którym mowa w ust. 2a,

    -

    średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    -

    średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DIRd

    -

    przychody wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej, w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a.".

    Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = [0,97] * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    -

    przychody wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej, w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21.",

   c) uchyla się ust. 2c; 

  2) w art. 25 w ust. 2:

   a) w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej,",

   b) po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu: 

    "7b) dane dotyczące wysokości przychodów:

     a) ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a,

     b) z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a,

     c) wynikających z dodatkowych rozliczeń pieniężnych zależących od wartości lub ilości sprzedanej energii elektrycznej, w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a.";

  3) w art. 25a w ust. 3 w pkt 2 w lit. b wyraz "wydana" zastępuje się wyrazem "dokonana";

  4) po art. 28 dodaje się art. 28a i art. 28b w brzmieniu:

   "Art. 28a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, są obowiązane do:

    1) przekazania na rachunek Funduszu sumy odpisów na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku oraz do dnia 18 listopada 2024 roku,

    2) przekazania do zarządcy rozliczeń sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz, o którym mowa w pkt 1, w terminie do dnia 20 czerwca 2024 roku oraz do dnia 20 listopada 2024 roku,

    3) złożenia korekty sprawozdań dotychczas złożonych przez te podmioty, łącznie ze sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2, w przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz

   - w zakresie tych kwot należnych zgodnie z art. 23, za które płatność została zrealizowana po dniu 31 grudnia 2023 r.

   2. Do sprawozdań i korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przepisy art. 25-28 stosuje się odpowiednio.

   Art. 28b. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. podmioty, o których mowa w art. 21, są obowiązane do:

    1) dokonania odpisu na Fundusz w zakresie tej części odpisu na Fundusz, ustalonej zgodnie z art. 23, która nie została przekazana na rachunek Funduszu na podstawie art. 28a ust. 1 pkt 1;

    2) przekazania do zarządcy rozliczeń sprawozdania rozliczeniowego potwierdzającego odpis na Fundusz, a w przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz, złożenia korekty sprawozdań złożonych przez te podmioty łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym;

    3) złożenia do zarządcy rozliczeń oświadczenia zawierającego informację o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że obowiązek przekazania odpisu na Fundusz ustalonego zgodnie z art. 23 został zrealizowany." łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   2. Sprawozdanie rozliczeniowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, poza informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 2, zawiera również informację o różnicy:

    1) sumy odpisów na Fundusz dotychczas wpłaconych przez podmiot, o którym mowa w art. 21, oraz

    2) sumy odpisów na Fundusz obliczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 21, na podstawie art. 23 przy uwzględnieniu korekty sprawozdań, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

   3. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 2:

    1) jest wartością ujemną - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje na rachunek Funduszu tę kwotę stanowiącą różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2;

    2) jest wartością dodatnią - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot kwoty stanowiącej różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2.

   4. Do sprawozdania rozliczeniowego i korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 25-28 stosuje się odpowiednio.";

  5) w art. 31:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) nie przestrzega poszczególnych obowiązków, o których mowa w art. 21, art. 25 ust. 1, art. 25a ust. 1, art. 28a lub art. 28b;",

    - uchyla się pkt 3,

   b) w ust. 2:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) pkt 2 - za nieprzestrzeganie któregokolwiek obowiązku, o którym mowa w tym przepisie, wynosi do 15% przychodu ukaranego podmiotu, o którym mowa w art. 21, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;",

    - uchyla się pkt 3.

Art. 20 - 38. (pominięto przez redakcję)

Art. 39. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 40 - 41. (pominięto przez redakcję)

Art. 42. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 93 ust. 14 pkt 1 i ust. 16 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 8, następuje po raz pierwszy na wniosek właściwego operatora systemu elektroenergetycznego złożony nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 43 - 46. (pominięto przez redakcję)

Art. 47. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 6 i 6a, art. 11zh ust. 1, art. 31f ust. 2 i art. 46 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 6 i 6a, art. 11zh ust. 1, art. 31f ust. 2 i art. 46 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ustawy zmienianej w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 16 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 16, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.

Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3b oraz lit. i w zakresie art. 5 ust. 4e oraz pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3a oraz pkt 7 lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. a, a także art. 22, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 1 pkt 3, pkt 7 lit. i w zakresie art. 5 ust. 4f-4i, lit. k, lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. b i lit. n, pkt 12 w zakresie art. 5b4, pkt 20 lit. e, pkt 41 w zakresie art. 11zm-11zo oraz pkt 56, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 1 pkt 64 w zakresie art. 43f ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, 2 i 4, a także art. 40 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;

  5) art. 1 pkt 2 lit. s, pkt 7 lit. c tiret drugie i lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 2, pkt 8 w zakresie art. 5a1 ust. 4, pkt 12 w zakresie art. 5b4 ust. 2 pkt 6, pkt 39 oraz pkt 47 lit. a tiret dziesiąte w zakresie art. 23 ust. 2 pkt 18b lit. l, art. 7 pkt 3, a także art. 8 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  6) art. 1 pkt 51 w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.;

  7) art. 1 pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie art. 3 pkt 6c i 6d, lit. m i n, pkt 6 lit. c i d, pkt 7 lit. b w zakresie dodanych wyrazów "paliw gazowych" oraz lit. o i p, pkt 9 i 10, pkt 20 lit. d tiret szóste, pkt 24 lit. c i d, pkt 34 lit. a i b, pkt 35-37 oraz pkt 71 lit. a tiret piąte w zakresie art. 56 ust. 1 pkt 17a i 17b, tiret szóste i siódme oraz lit. f, a także art. 27 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.;

  8) art. 1 pkt 6 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

  9) art. 19, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia*).

__________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 23.08.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60