Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 2 w pkt 31 i 32, w art. 41 w ust. 6a w pkt 1 i 2, w art. 98 w ust. 2, w art. 112a w ust. 3 i 4 oraz w art. 116 w ust. 4a i 10 wyrazy "w formie" zastępuje się wyrazami "w postaci";

  2) w art. 29a:

   a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 13a i 13b.",

   b) po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:

    "13a. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, jeżeli podatnik wystawił fakturę korygującą inną niż faktura ustrukturyzowana, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

    13b. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, jeżeli podatnik wystawił fakturę korygującą zgodnie z art. 106nf ust. 1 albo art. 106nh ust. 1 oraz przesłał ją do Krajowego Systemu e-Faktur przed otrzymaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik przesłał fakturę korygującą do Krajowego Systemu e-Faktur. Jeżeli faktura korygująca została wystawiona na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 pkt 2 i 3, oraz udostępniona temu nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez tego nabywcę.",

   c) w ust. 14 wyrazy "Przepis ust. 13" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 13-13b",

   d) w ust. 15:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, o którym mowa w ust. 13a i 13b, nie stosuje się w przypadku:",

    - uchyla się pkt 5,

    - dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej.",

   e) po ust. 15a dodaje się ust. 15b i 15c w brzmieniu:

    "15b. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 6, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się nie wcześniej niż za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 6.

    15c. Przepisu ust. 15 pkt 6 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik miał obowiązek przesłania faktury korygującej do Krajowego Systemu e-Faktur zgodnie z art. 106nf ust. 1 albo art. 106nh ust. 1, z wyłączeniem faktur korygujących wystawianych na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 pkt 2 i 3, oraz udostępnionych temu nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.";

  3) w art. 31a:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, przeliczenia na złote podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, pod warunkiem że faktura ustrukturyzowana została wystawiona nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku gdy podatnik wystawił fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Podatnik może dokonać tego przeliczenia również według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, pod warunkiem że faktura ustrukturyzowana została wystawiona nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.",

   c) w ust. 2c wyrazy "o których mowa w ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1-2",

   d) w ust. 2d wyrazy "o których mowa w ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1-2";

  4) w art. 42b:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Do złożenia wniosku o wydanie WIS jest uprawniony wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, posiadający konto w e-Urzędzie Skarbowym, na którym został podany aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu, o którym mowa w art. 35e ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).

    1b. Wymóg podania aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu na koncie w e-Urzędzie Skarbowym dotyczy również wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium kraju, jeżeli działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela.",

   b) w ust. 2:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby;",

    - w pkt 2 wyrazy "adres zamieszkania" zastępuje się wyrazami "adres do doręczeń",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) wskazanie, którym z podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest wnioskodawca;", 

    - w pkt 3 uchyla się lit. b, 

    - dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) wskazanie, czy wniosek dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 4.",

   c) uchyla się ust. 9;

  5) w art. 42g:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej, oraz dni, w których wystąpiła awaria e-Urzędu Skarbowego, w przypadku, o którym mowa w art. 35e ust. 4a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.",

   b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Pisma w sprawie WIS składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, z zastrzeżeniem art. 35e ust. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

    5. Próbka towaru oraz dokumenty, które nie mogą być dostarczone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym lub których dostarczenie w postaci fizycznej jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS, w tym do dokonania właściwej klasyfikacji towaru, usługi lub towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, są dostarczane na zasadach ogólnych.";

  6) w art. 86:

   a) ust. 19a otrzymuje brzmienie:

    "19a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.",

   b) po ust. 19a dodaje się ust. 19aa-19ad w brzmieniu:

    "19aa. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, jeżeli podatnik wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 pkt 2 i 3, oraz udostępnił temu nabywcy tę fakturę w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej.

    19ab. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13a, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, jeżeli podatnik wystawił fakturę inną niż faktura ustrukturyzowana, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą.

    19ac. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13b, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, jeżeli podatnik wystawił fakturę inną niż faktura ustrukturyzowana, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, przy czym gdy data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę przydzielenia tego numeru. Jeżeli faktura korygująca została wystawiona na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 pkt 2 i 3, oraz udostępniona temu nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą.

    19ad. W przypadkach, o których mowa w ust. 19aa-19ac, przepis ust. 19a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.",

   c) uchyla się ust. 19d;

  7) w art. 87:

   a) w ust. 2 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 5b, 6, 6a i 6d, następuje w terminie 60 dni" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 6d, następuje w terminie 40 dni",

   b) w ust. 2c wyrazy "o którym mowa w ust. 2, 5a, 5b, 6 i 6d" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 2, 5a, 6 i 6d",

   c) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f" zastępuje się wyrazami "ust. 2a-2c, 4a-4f oraz 6j-6m",

   d) uchyla się ust. 5b-5d,

   e) w ust. 6f skreśla się zdanie drugie,

   f) w ust. 6j wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2 albo 6d, albo decyzja o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie, o którym mowa w ust. 6d, nie zostaną podjęte albo odebrane w terminie 4 dni od dnia:",

   g) ust. 6m otrzymuje brzmienie:

    "6m. W przypadkach, o których mowa w ust. 6j-6l:

     1) zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu wnosi się w terminie 17 dni,

     2) odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku wnosi się w terminie 24 dni

    - od dnia, w którym doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z ust. 6j.",

   h) uchyla się ust. 6n;

  8) w art. 106b po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli całość lub część zapłaty, o której mowa w tym przepisie, otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty.

   1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadkach, dla których terminy wystawienia faktury określone są w art. 106i ust. 3-8.";

  9) w art. 106e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. W przypadku niewystawienia przez podatnika faktury, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, z powodów określonych w art. 106b ust. 1a, wystawiona przez podatnika po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi faktura w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 6 powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi i datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.";

  10) w art. 106f:

   a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery tych faktur.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery identyfikujące poprzednie faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery poprzednich faktur.";

  11) uchyla się art. 106g;

  12) po art. 106g dodaje się art. 106ga-106gd w brzmieniu:

   "Art. 106ga. 1. Podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wystawiania faktur:

    1) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;

    2) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;

    3) przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach;

    4) na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

    5) w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wystawia się faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane.

   Art. 106gb. 1. Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   2. Oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w ust. 1, jest dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   3. Dostęp do faktury ustrukturyzowanej, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, bez konieczności uwierzytelniania, o którym mowa w art. 106nb, jest możliwy za pośrednictwem kodu, o którym mowa w ust. 5, po podaniu danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury.

   4. W przypadku gdy:

    1) miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego lub

    2) nabywcą jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub

    3) nabywcą jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w nabyciu towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę

   - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

   5. Podatnik jest obowiązany do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze, w przypadku:

    1) udostępnienia jej nabywcy, o którym mowa w ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, lub

    2) użycia tej faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur.

   6. W przypadku gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, podatnik jest obowiązany zapewnić temu nabywcy dostęp do faktury ustrukturyzowanej, jeżeli nabywca nie zwolni podatnika z tego obowiązku, poprzez:

    1) podanie kodu, o którym mowa w ust. 5, oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury albo

    2) oznaczenie kodem, o którym mowa w ust. 5, umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, w przypadku gdy faktura jest użyta poza tym systemem.

   7. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), przesłaną przy użyciu platformy w rozumieniu art. 1 pkt 1 tej ustawy lub systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy, spełniającą wymagania określone w normie europejskiej, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, po przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur i przydzieleniu numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, uznaje się za fakturę ustrukturyzowaną.

   8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór faktury ustrukturyzowanej.

   Art. 106gc. 1. W przypadku faktur elektronicznych podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy w sposób z nim uzgodniony, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

   2. W przypadku faktur elektronicznych nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży, w sposób z nim uzgodniony, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

   3. W przypadku faktur elektronicznych podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi w sposób z nimi uzgodniony, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

   4. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur elektronicznych mogą zostać podane tylko raz, jeżeli dla każdej faktury elektronicznej są dostępne wszystkie te dane.

   5. Faktury w postaci papierowej wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

   6. W przypadku, o którym mowa w art. 106c, faktury w postaci papierowej wystawia się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi - podmiot wystawiający fakturę pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci - przekazuje dłużnikowi.

   Art. 106gd. 1. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, podatnik, w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy, przesyła egzemplarz wystawionej faktury lub dane na niej zawarte do wyznaczonej jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17.

   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych oraz faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, przesłanych do Krajowego Systemu e-Faktur przed upływem terminu 14 dni od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.";

  13) w art. 106h:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik wraz z danymi identyfikującymi tę fakturę zostawia w dokumentacji:

     1) numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym lub

     2) paragon fiskalny w postaci papierowej dotyczący tej sprzedaży.",

   b) uchyla się ust. 2-4;

  14) w art. 106j w ust. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur;";

  15) uchyla się art. 106k;

  16) art. 106l otrzymuje brzmienie:

   "Art. 106l. 1. W przypadku gdy udostępniona nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, faktura ustrukturyzowana lub faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu jej do Krajowego Systemu e-Faktur, ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę. Przepis art. 106gb ust. 5 stosuje się odpowiednio.

   2. W przypadku gdy faktura elektroniczna ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik:

    1) na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę albo

    2) wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

   3. W przypadku gdy faktura w postaci papierowej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik wystawia ponownie fakturę:

    1) na wniosek nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika albo

    2) zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

   4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej przez podatnika do wystawiania faktur, podmiotu, o którym mowa w art. 106c, nabywcy, o którym mowa w art. 106d ust. 1, oraz dłużnika.

   5. Faktura wystawiona ponownie:

    1) zawiera datę wystawienia;

    2) może zawierać wyraz "DUPLIKAT".";

  17) w art. 106m:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Krajowy System e-Faktur zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury ustrukturyzowanej.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku faktury innej niż faktura ustrukturyzowana podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności tej faktury.",

   c) w ust. 4 po wyrazach "oraz czytelność faktury" dodaje się wyrazy " , o której mowa w ust. 1a,",

   d) w ust. 5:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.",

    - uchyla się pkt 3;

  18) uchyla się art. 106n;

  19) w art. 106na:

   a) uchyla się ust. 2,

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. W przypadku udostępnienia faktury ustrukturyzowanej nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez tego nabywcę.";

  20) w art. 106nb w pkt 5 wyrazy "o których mowa w art. 106c" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 106c pkt 1";

  21) uchyla się art. 106nc;

  22) w art. 106nd:

   a) w ust. 2:

    - po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

     "8a) przydzielania identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur ustrukturyzowanych wystawianych przez podatnika dla jednego odbiorcy;

     8b) weryfikacji danych z faktur ustrukturyzowanych używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur;",

    - w pkt 10:

     - - w lit. b wyrazy "o którym mowa w art. 106nc ust. 3" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 106gb ust. 8",

     - - w lit. c po wyrazie "niedostępności" dodaje się wyrazy "lub awarii",

   b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. Krajowy System e-Faktur służy również do przyjmowania faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1. Do faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, przepisy ust. 2 pkt 3, 5-9 i pkt 10 lit. a i b stosuje się odpowiednio.

    4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.";

  23) art. 106ne otrzymuje brzmienie:

   "Art. 106ne. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra komunikaty o wystąpieniu i zakończeniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur, które wyznaczają okres trwania tej awarii. Komunikaty te są zamieszczane również za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego.

   2. Oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w ust. 1, jest dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   3. W przypadku braku możliwości zamieszczenia komunikatów, o których mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w środkach społecznego przekazu komunikat o wystąpieniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur. W tym przypadku komunikat o zakończeniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur jest zamieszczany w środkach społecznego przekazu. Komunikaty o wystąpieniu i zakończeniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur zamieszczone w środkach społecznego przekazu wyznaczają okres trwania tej awarii.

   4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację dotyczącą okresu trwania niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur.";

  24) po art. 106ne dodaje się art. 106nf-106ni w brzmieniu:

   "Art. 106nf. 1. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1, podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8.

   2. Faktury, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

   3. Podatnik jest obowiązany do oznaczenia faktury, o której mowa w ust. 1, kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, umożliwiającym weryfikację danych na niej zawartych oraz umożliwiającym zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tej faktury, w przypadku udostępnienia jej nabywcy, o którym mowa w ust. 2, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

   4. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w ust. 1, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, podatnik jest obowiązany do przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur, o których mowa w ust. 1, w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

   5. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 4, zostanie zamieszczony kolejny komunikat o wystąpieniu awarii, o którym mowa w art. 106ne ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 4, liczy się od dnia zakończenia tej kolejnej awarii wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej kolejnej awarii.

   6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyłanych przy użyciu platformy w rozumieniu art. 1 pkt 1 tej ustawy lub systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy.

   7. W przypadku gdy w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1, albo w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5, został zamieszczony komunikat o wystąpieniu awarii, o którym mowa w art. 106ne ust. 3, przepisów ust. 4-6 nie stosuje się.

   8. W przypadku użycia faktury, o której mowa w ust. 1, po przesłaniu jej do Krajowego Systemu e-Faktur, poza Krajowym Systemem e-Faktur, przepis art. 106gb ust. 5 stosuje się odpowiednio.

   9. Za datę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, uznaje się datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, wskazaną przez podatnika na tej fakturze.

   10. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 1, uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa w ust. 1, jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru, z tym że w przypadku gdy faktura, o której mowa w ust. 1, została wystawiona na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, który uzgodnił sposób udostępnienia inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania.

   11. Fakturę korygującą fakturę, o której mowa w ust. 1, wystawia się po przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur.

   12. W przypadku wystawienia w okresie trwania awarii, o której mowa w ust. 1, faktury korygującej do faktury ustrukturyzowanej przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio.

   13. W przypadku gdy faktura, o której mowa w ust. 1, ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik:

    1) na wniosek nabywcy udostępnia ponownie tę fakturę, jeżeli ponowne udostępnienie faktury następuje przed jej przesłaniem do Krajowego Systemu e-Faktur, albo

    2) wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy, przy czym faktura wystawiona ponownie może zawierać datę wystawienia i wyraz "DUPLIKAT".

   14. Do faktur, o których mowa w ust. 13, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

   Art. 106ng. W przypadku, o którym mowa w art. 106ne ust. 3, podatnik w okresie trwania awarii wystawia faktury w postaci papierowej lub faktury elektroniczne.

   Art. 106nh. 1. W okresie trwania niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 4, oraz w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1 i 3, podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8.

   2. Podatnik jest obowiązany przesłać faktury, o których mowa w ust. 1, do Krajowego Systemu e-Faktur w celu przydzielenia numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu:

    1) zakończenia okresu niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 4;

    2) ich wystawienia - w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1 i 3.

   3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, zostanie zamieszczony komunikat o wystąpieniu awarii, o którym mowa w:

    1) art. 106ne ust. 1 - przepisy art. 106nf ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio;

    2) art. 106ne ust. 3 - przepisu ust. 2 nie stosuje się.

   4. Do faktur, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 106nf ust. 2, 3, 8-11, 13 i 14 stosuje się odpowiednio.

   Art. 106ni. 1. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi:

    1) nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,

    2) w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur albo niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, albo w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,

    3) nie przesłał w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur faktury, o której mowa w art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1

   - naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku - karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

   2. Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.

   3. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

   4. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku, o którym mowa w art. 106ga ust. 1, art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

   5. W zakresie nieuregulowanym do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

   6. Do postępowania w sprawie nakładania kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.

   7. Do nakładania kary pieniężnej nie stosuje się przepisu art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

  25) w art. 106r:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w Krajowym Systemie e-Faktur do faktury ustrukturyzowanej, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, bez konieczności uwierzytelniania,",

   b) dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

    "5) sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiający dostęp do faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania,

    6) sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1, udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy, o którym mowa w art. 106nf ust. 2, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania",

   c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb, zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwienia weryfikacji danych z tych faktur i zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności ich treści oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.";

  26) po art. 106r dodaje się art. 106s w brzmieniu:

   "Art. 106s. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, uwzględniając:

    1) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą i rodzajem czynności wymagających udokumentowania;

    2) konieczność zapewnienia szczególnych sposobów dokumentowania czynności przez podatników;

    3) możliwości techniczno-organizacyjne związane z dokumentowaniem czynności przez podatników;

    4) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z unikaniem prawidłowego dokumentowania czynności przez podatników.";

  27) w art. 108a:

   a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, a w przypadku faktury ustrukturyzowanej - numer identyfikujący tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur;",

   b) w ust. 3b:

    - w pkt 1 po wyrazach "nie dłuższym niż jeden miesiąc" dodaje się wyrazy "- w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane",

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) obejmuje dowolne faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc - w przypadku faktur ustrukturyzowanych;",

    - w pkt 2 po wyrazach "w pkt 1" dodaje się wyrazy "i 1a",

   c) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

    "3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się:

     1) okres, za który dokonywana jest płatność - w przypadku płatności obejmującej faktury wystawione poza Krajowym Systemem e-Faktur;

     2) identyfikator zbiorczy nadawany przez Krajowy System e-Faktur - w przypadku płatności obejmującej faktury ustrukturyzowane.";

  28) w dziale XI po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1b w brzmieniu:

   "Rozdział 1b

   Oznaczanie płatności za faktury

   Art. 108g. 1. Nabywca towaru lub usługi zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dokonujący płatności za faktury ustrukturyzowane oraz za faktury, o których mowa w art. 106nh ust. 1, na rzecz innego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, za pośrednictwem usługi polecenia zapłaty lub polecenia przelewu, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, lub innego instrumentu płatniczego w rozumieniu tej ustawy, umożliwiającego podanie tytułu transferu środków pieniężnych, jest obowiązany do podania numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur lub identyfikatora zbiorczego nadanego przez Krajowy System e-Faktur. Obowiązek ten dotyczy również podatnika innego niż nabywca towaru lub usługi, dokonującego płatności za faktury wystawione na rzecz tego nabywcy.

   2. Status podatnika, o którym mowa w ust. 1, na rzecz którego dokonywana jest płatność, dotyczący jego zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego jest ustalany na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1, na dzień dokonywania płatności za faktury, o których mowa w ust. 1.

   3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi dokonuje płatności za faktury, o których mowa w art. 106nh ust. 1, niewprowadzone do Krajowego Systemu e-Faktur w związku z zamieszczonymi komunikatami, o których mowa w art. 106ne ust. 1 i 3.";

  29) w art. 109 w ust. 3d wyrazy "art. 106h ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 106h ust. 1";

  30) w art. 111 w ust. 3a w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny z każdej sprzedaży:";

  31) art. 112aa otrzymuje brzmienie:

   "Art. 112aa. 1. Faktury ustrukturyzowane oraz faktury, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisów art. 112 i art. 112a nie stosuje się.

   2. Jeżeli okres przechowywania faktur, o którym mowa w ust. 1, upłynie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, podatnik przechowuje faktury, o których mowa w ust. 1, poza Krajowym Systemem e-Faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy art. 112 i art. 112a stosuje się odpowiednio.";

  32) w art. 116:

   a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy, a w przypadku faktury VAT RR wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur - numery identyfikacji podatkowej dostawcy i nabywcy;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

    "2a. Kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazuje się w złotych.

    2b. Kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu:

     1) kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania nabycia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5c - na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień miesiąca, w którym były dokonywane nabycia, albo

     2) ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania nabycia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5c - na ostatni dzień poprzedzający ostatni dzień miesiąca, w którym były dokonywane nabycia, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

    2c. Kwoty wykazywane na fakturze VAT RR zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

    2d. W przypadku dokonywania korekty, gdy kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku określone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote tych kwot na fakturze VAT RR KOREKTA dokonuje się według kursu zastosowanego do przeliczenia tych kwot na korygowanej fakturze VAT RR.",

   c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

    "3a. Faktura VAT RR i faktura VAT RR KOREKTA mogą być, za zgodą dostawcy, wystawiane, podpisywane i przesyłane w postaci elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA w postaci elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, powinny być one opatrzone, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR i oryginału faktury VAT RR KOREKTA rozumie się przesłanie ich w postaci elektronicznej.",

   d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3f w brzmieniu:

    "3b. Faktura VAT RR i faktura VAT RR KOREKTA mogą być, za zgodą dostawcy, wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. W takim przypadku przepis art. 106na stosuje się odpowiednio.

    3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest składane z chwilą wskazania przez rolnika ryczałtowego w Krajowym Systemie e-Faktur nabywcy produktów rolnych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

    3d. W przypadku wskazania przez rolnika ryczałtowego w Krajowym Systemie e-Faktur nabywcy produktów rolnych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, do czasu odwołania tego wskazania nabywca jest obowiązany do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

    3e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3d, nie dotyczy wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA w przypadku:

     1) wystąpienia awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 albo 3, albo niedostępności, o której mowa w art. 106ne ust. 4;

     2) gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia tych faktur z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1 i 3.

    3f. Do faktur, o których mowa w ust. 3b, przepis art. 106gb ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio.",

   e) w ust. 5 po wyrazach "w art. 43 ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "lub utraty prawa do tego zwolnienia",

   f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5h w brzmieniu:

    "5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, przepisów ust. 2 pkt 13, ust. 3a, 4, 4a i ust. 5e pkt 4 nie stosuje się.

    5b. Fakturę VAT RR wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia nabycia produktów rolnych.

    5c. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej dostawy produktów rolnych wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc fakturę VAT RR wystawia się nie później niż 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były te dostawy.

    5d. W przypadku gdy po wystawieniu faktury VAT RR:

     1) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wskazana na fakturze VAT RR uległa zmianie,

     2) dokonano zwrotu produktów rolnych,

     3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w ust. 9 pkt 1,

     4) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury VAT RR

    - nabywca produktów rolnych wystawia fakturę korygującą oznaczoną "Faktura VAT RR KOREKTA". 

    5e. Faktura VAT RR KOREKTA powinna zawierać:

     1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

     2) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę VAT RR, której dotyczy faktura VAT RR KOREKTA - w przypadku gdy korygowana faktura VAT RR została wystawiona w sposób, o którym mowa w ust. 3b;

     3) dane zawarte na fakturze VAT RR, której dotyczy faktura VAT RR KOREKTA, określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, przy czym w przypadku faktury VAT RR wystawionej w sposób, o którym mowa w ust. 3b, w zakresie danych określonych w ust. 2 pkt 2 faktura VAT RR KOREKTA powinna zawierać numery identyfikacji podatkowej dostawcy i nabywcy;

     4) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR KOREKTA;

     5) jeżeli korekta wpływa na zmianę wartości nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku - odpowiednio kwotę korekty wartości nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwotę korekty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

     6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

    5f. Faktura VAT RR KOREKTA może zawierać informację o przyczynie korekty.

    5g. Fakturę VAT RR KOREKTA dotyczącą faktury VAT RR wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wystawia się wyłącznie przy użyciu tego systemu.

    5h. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5g, nie dotyczy wystawiania faktur VAT RR KOREKTA w przypadku:

     1) gdy rolnik ryczałtowy odwołał wskazanie danego nabywcy produktów rolnych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur;

     2) rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 lub utraty prawa do tego zwolnienia;

     3) wystąpienia awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 albo 3, albo niedostępności, o której mowa w art. 106ne ust. 4, albo gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury VAT RR KOREKTA z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1 i 3.",

   g) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo numer identyfikujący taką fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur - w przypadku wystawienia faktury w sposób, o którym mowa w ust. 3b, albo na fakturze potwierdzającej nabycie produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.",

   h) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu:

    "6a. Jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5d, uległa obniżeniu kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, nabywca produktów rolnych jest obowiązany do odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku:

     1) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym rolnik ryczałtowy dokonał zwrotu tej kwoty ze swojego rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - w przypadku zwrotu całości lub części tej kwoty przez rolnika ryczałtowego;

     2) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca produktów rolnych wystawił fakturę VAT RR KOREKTA - w przypadku gdy korekta nie wpływa na zmianę wartości nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku.

    6b. Jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5d, uległa podwyższeniu kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, nabywca produktów rolnych ma prawo do odpowiedniego zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał zapłaty tej kwoty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

    6c. W przypadku, o którym mowa w ust. 6a pkt 1 i ust. 6b, dokumenty stwierdzające dokonanie zwrotu lub zapłaty powinny zawierać numer i datę wystawienia faktury VAT RR KOREKTA. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

    6d. W przypadku, o którym mowa w ust. 6a pkt 1, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.", 

   i) dodaje się ust. 11-14 w brzmieniu:

    "11. Faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisu ust. 10 nie stosuje się.

    12. Jeżeli okres przechowywania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA, o którym mowa w ust. 11, upłynie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nabywca produktów rolnych, który wystawił faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, przechowuje je poza Krajowym Systemem e-Faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy art. 112 i art. 112a stosuje się odpowiednio.

    13. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA są wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106gb ust. 1, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

    14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych faktura VAT RR i faktura VAT RR KOREKTA.";

  33) w art. 118 wyrazy "art. 116 ust. 1-3a i 5-10" zastępuje się wyrazami "art. 116 ust. 1-3f i 5-14";

  34) w dziale XIII po rozdziale 1c dodaje się rozdział 1d w brzmieniu:

   "Rozdział 1d

   Przepisy epizodyczne dotyczące faktur

   Art. 145l. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3, w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury, mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

   2. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej mogą być wystawiane w przypadku czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

   Art. 145m. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. faktury, o których mowa w art. 106h ust. 2, ujmuje się w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.";

  35) (uchylony)

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:

  "Art. 73a. 1. Przepisów art. 71 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do dowodów księgowych przechowywanych w Krajowym Systemie e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

  2. Jeżeli okres przechowywania dowodów księgowych w Krajowym Systemie e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, upłynie przed upływem terminów określonych w art. 74 ust. 2 pkt 3, 4, 6 lub 8, dowody księgowe są przechowywane w jednostce do czasu upływu tych terminów. Przepisy art. 71 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 143 w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;";

  2) w art. 193a § 1a otrzymuje brzmienie:

   "§ 1a. Przepisu § 1 nie stosuje się do:

    1) faktur ustrukturyzowanych, o których mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

    2) faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur;

    3) faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.";

  3) w art. 297 w § 1 po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

   "2d) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;";

  4) po art. 297g dodaje się art. 297h w brzmieniu:

   "Art. 297h. Faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3b tej ustawy, wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz inne dane wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1-3 i 7-9, art. 299g § 1 i art. 299h § 1, na zasadach określonych w tych przepisach.";

  5) po art. 299f dodaje się art. 299g i art. 299h w brzmieniu:

   "Art. 299g. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nieodpłatnie, w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie, faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3b tej ustawy, wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz inne dane wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur w celu realizacji zadań wynikających z:

    1) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

    2) ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

    3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

    4) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

   § 2. Sposób udostępniania faktur, o których mowa w § 1, określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   Art. 299h. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nieodpłatnie, w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie, faktury ustrukturyzowane, o których mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktury, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, po ich przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA, o których mowa w art. 116 ust. 3b tej ustawy, wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz inne dane wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 288 i 412).

   § 2. Sposób udostępniania faktur, o których mowa w § 1, określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.".

Art. 4. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590) po art. 73d dodaje się art. 73e w brzmieniu:

  "Art. 73e. Pisma w sprawie:

   1) wiążących informacji o pochodzeniu,

   2) przedłużenia użycia, cofnięcia i unieważnienia wiążących informacji taryfowych oraz odwołań składanych od rozstrzygnięć w sprawie wiążących informacji taryfowych

  - składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC, z zastrzeżeniem art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).".

Art. 5. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 97:

   a) w ust. 6 po wyrazie "wymiarze" dodaje się wyrazy "albo wynagrodzenie",

   b) w ust. 7 po wyrazie "wymiarze" dodaje się wyrazy "albo wynagrodzenie",

   c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Urzędnikowi służby cywilnej, do którego jest stosowany system czasu pracy inny niż system, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny, albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych dniach.",

   d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

    "8a. Osobie zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu, za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego w:

     1) porze nocnej,

     2) dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy,

     3) niedzielę i święto albo w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę i święto

    - przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie.",

   e) w ust. 9 wyrazy "w ust. 6 i 7" zastępuje się wyrazami "w ust. 6, 7 i 8a",

   f) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

    "11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6-8a, na wniosek członka korpusu służby cywilnej, dyrektor generalny urzędu może przyznać zamiast czasu wolnego albo dnia wolnego.";

  2) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

   "Art. 97a. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 97 ust. 6-8a, ustala się na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia należnego w miesiącu, w którym nastąpiła praca w godzinach nadliczbowych.

   2. Godzinową stawkę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez normę godzin czasu pracy w danym miesiącu.

   3. Normę godzin czasu pracy w danym miesiącu, o której mowa w ust. 2, oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadającą w danym miesiącu, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca przypadających od poniedziałku do piątku.

   4. Norma, o której mowa w ust. 3, ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto występujące w danym miesiącu i przypadające w innym dniu niż niedziela.

   5. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w art. 97 ust. 6-8a, składa się w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do dyrektora generalnego urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego.

   6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.".

Art. 6. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7e:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wniosek o wydanie WIA zawiera:

     1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby;

     2) imię, nazwisko i adres do doręczeń pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony;

     3) wskazanie, czy wnioskodawca jest podatnikiem akcyzy;

     4) wskazanie właściwego dla wnioskodawcy naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy, jeżeli jest on podatnikiem akcyzy;

     5) określenie przedmiotu wniosku, w tym:

      a) szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego, w tym wskazanie nazwy handlowej,

      b) opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.",

   b) uchyla się ust. 6;

  2) w art. 7g:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz dni, w których wystąpiła awaria Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo--Celnych, zwanej dalej "PUESC", w przypadku, o którym mowa w art. 35a ust. 6a i 6b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).",

   b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. Pisma w sprawie WIA składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC, z zastrzeżeniem art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

    4. Próbka wyrobu oraz dokumenty, które nie mogą być dostarczone za pośrednictwem konta na PUESC lub których dostarczenie w postaci fizycznej jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIA, w tym do dokonania właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego, są dostarczane na zasadach ogólnych.";

  3) w art. 16 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

   "2b. Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez PUESC.".

Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 35a:

   a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

    "6a. W przypadku gdy obowiązek składania i doręczania pism za pośrednictwem konta na PUESC wynika z odrębnych przepisów, do terminów przewidzianych dla organów KAS do załatwienia sprawy oraz do terminów dokonania określonych czynności przez użytkownika konta na PUESC nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria PUESC.

    6b. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje o wystąpieniu i usunięciu awarii PUESC w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organowi KAS doręczenie pisma na konto na PUESC, pismo może zostać doręczone na zasadach ogólnych.",

   c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory dokumentów elektronicznych składanych przez użytkowników konta na PUESC do organów KAS.";

  2) w art. 35b:

   a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy " , przy czym czynności podejmowane przez tych użytkowników na kontach jednostek organizacyjnych w e-Urzędzie Skarbowym uznaje się za czynności podejmowane przez te jednostki",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Czynności podejmowane przez użytkownika na koncie jednostki organizacyjnej innym niż określone w ust. 2 pkt 3 uznaje się za czynności podejmowane przez tę jednostkę.";

  3) w art. 35e:

   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. W przypadku gdy obowiązek składania i doręczania pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym wynika z odrębnych przepisów, do terminów przewidzianych dla organów KAS do załatwienia sprawy oraz do terminów dokonania określonych czynności przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria e-Urzędu Skarbowego, o której mowa w art. 35c ust. 5.",

   b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organowi KAS doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, pismo może zostać doręczone na zasadach ogólnych.".

Art. 8. W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) w art. 4 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

Art. 9. W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, 1642, 2313 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 2707) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 uchyla się pkt 53;

  2) w art. 39 uchyla się pkt 6.

Art. 10. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wprowadzenia nabycia sprawdzającego, o którym mowa w art. 94k ustawy zmienianej w art. 20, wynosi 53.500.000 zł, w tym w:

   1) 2022 r. - 8.500.000 zł;

   2) 2023 r. - 5.000.000 zł;

   3) 2024 r. - 5.000.000 zł;

   4) 2025 r. - 5.000.000 zł;

   5) 2026 r. - 5.000.000 zł;

   6) 2027 r. - 5.000.000 zł;

   7) 2028 r. - 5.000.000 zł;

   8) 2029 r. - 5.000.000 zł;

   9) 2030 r. - 5.000.000 zł;

   10) 2031 r. - 5.000.000 zł.".

Art. 11. Do faktur korygujących wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 29a i art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 12. Przepis art. 87 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Do czynności, o których mowa w art. 106a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których termin wystawienia faktury upływa po dniu 31 stycznia 2026 r. i dla których w tym terminie nie wystawiono faktury, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 14. Do faktur korygujących wystawionych od dnia 1 września 2023 r. do faktur wystawionych przed tym dniem stosuje się przepis art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 15. 1. Do not korygujących wystawionych przez nabywcę towaru lub usługi i niezaakceptowanych przez wystawcę faktury przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 106k ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do not korygujących wystawionych przez nabywcę towaru lub usługi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 106l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 16. W przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane, wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które uległy zniszczeniu albo zaginęły i są wystawiane ponownie, nie wystawia się faktur ustrukturyzowanych.

Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. Przepis art. 108g ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do płatności dokonanych od dnia 1 sierpnia 2026 r.

Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej "WIS", zmiany albo uchylenia rozstrzygnięć w sprawie WIS, odwołań od rozstrzygnięć w sprawie WIS i zażaleń składanych na rozstrzygnięcia w sprawie WIS, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepis art. 42g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań w sprawie odwołań od rozstrzygnięć w sprawie WIS i zażaleń składanych na rozstrzygnięcia w sprawie WIS oraz zmiany albo uchylenia rozstrzygnięć w sprawie WIS, wszczętych od dnia 1 lipca 2024 r.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji o pochodzeniu, zwanych dalej "WIP", przedłużenia użycia, cofnięcia i unieważnienia WIP i wiążących informacji taryfowych, zwanych dalej "WIT", oraz odwołań składanych od tych rozstrzygnięć, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepis art. 73e ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się do postępowań w sprawie przedłużenia użycia, cofnięcia i unieważnienia WIP i WIT oraz odwołań składanych od rozstrzygnięć w sprawie WIP i WIT, wszczętych od dnia 1 lipca 2024 r.

Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", zmiany albo uchylenia rozstrzygnięć w sprawie WIA, przedłużenia okresu ważności WIA, odwołań od rozstrzygnięć w sprawie WIA i zażaleń składanych na rozstrzygnięcia w sprawie WIA, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepis art. 7g ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań w sprawie odwołań od rozstrzygnięć w sprawie WIA i zażaleń składanych na rozstrzygnięcia w sprawie WIA, zmiany albo uchylenia rozstrzygnięć w sprawie WIA oraz przedłużenia okresu ważności WIA, wszczętych od dnia 1 lipca 2024 r.

Art. 21. Do okresów rozliczeniowych czasu pracy członków korpusu służby cywilnej rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.

Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym związanym z Krajowym Systemem e-Faktur wynosi 575,4 mln zł, w tym w:

  1) 2026 r. - 13,1 mln zł;

  2) 2027 r. - 17,8 mln zł;

  3) 2028 r. - 45,1 mln zł;

  4) 2029 r. - 110,8 mln zł;

  5) 2030 r. - 62,4 mln zł;

  6) 2031 r. - 69,8 mln zł;

  7) 2032 r. - 64,1 mln zł;

  8) 2033 r. - 64,1 mln zł;

  9) 2034 r. - 64,1 mln zł;

  10) 2035 r. - 64,1 mln.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wydatków związanych z Krajowym Systemem e-Faktur.

3. Organem właściwym, który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1598
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r., z wyjątkiem:

  1) art. 3 pkt 1, 3 i pkt 5 w zakresie art. 299g § 2 i art. 299h § 2, art. 7 pkt 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 1 pkt 8, 9, 10 i 14 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;

  3) art. 1 pkt 4 i 5, art. 4-6, art. 7 pkt 1 i 3, art. 9 i art. 18-21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  4) art. 1 pkt 7 lit. e, pkt 13 lit. b w zakresie art. 106h ust. 2 i 4, pkt 24 w zakresie art. 106ni ust. 1-3 i 5-7 i pkt 30, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r.

______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 11.08.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60