Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.07.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 13.07.2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1450

Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) wprowadza się następujące zmiany:

  1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

   "Zasady ustalania podatku i przekazywania jego części na rzecz uprawnionego podmiotu";

  2) po art. 6c dodaje się art. 6d-6f w brzmieniu:

   "Art. 6d. 1. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną, oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika:

    1) związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99 oraz z 2023 r. poz. 1450) albo

    2) związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uprawnionego do otrzymania tej kwoty na podstawie art. 257a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450), albo

    3) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uprawnionego do otrzymania tej kwoty na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281 oraz z 2023 r. poz. 1450)

   - zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".

   2. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza).

   3. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

   4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się, na rzecz jakiego podmiotu uprawnionego ma być przekazana kwota 1,5% należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

   5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1:

    1) sporządza się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 i składa się od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego;

    2) może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   6. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w nim danych niezbędnych do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika i właściwego organu podatkowego, do którego jest składany ten wniosek, oraz poprawne przekazanie kwoty 1,5% należnego podatku rolnego.

   8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

    1) sposób przekazywania wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

    2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek, o którym mowa w ust. 1

   - uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

   Art. 6e. 1. Kwotę, o której mowa w art. 6d ust. 1, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego.

   2. Jeżeli kwota, o której mowa w art. 6d ust. 1, nie zostanie przekazana podmiotowi uprawnionemu w terminie, o którym mowa w ust. 1, przysługują mu odsetki ustawowe.

   Art. 6f. 1. Z tytułu przekazania kwot, o których mowa w art. 6d ust. 1 i 2, na rzecz podmiotów uprawnionych gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

   2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.".

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) po art. 257 dodaje się art. 257a i art. 257b w brzmieniu:

  "Art. 257a. 1. Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną może wnioskować do właściwego organu podatkowego o przekazanie przez ten organ 1,5% podatku rolnego obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne wybranego przez tego podatnika spośród związków rewizyjnych zrzeszających rolnicze spółdzielnie produkcyjne wpisanych na listę, o której mowa art. 257b ust. 1, jeżeli ten związek spełnia następujące warunki:

   1) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

   2) ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

  2. Otrzymane przez związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tego związku.

  3. Do gospodarki środkami, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429).

  Art. 257b. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa sporządza co roku listę związków rewizyjnych zrzeszających rolnicze spółdzielnie produkcyjne spełniających warunki określone w art. 257a ust. 1, zwaną dalej "listą", i umieszcza ją na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.

  2. Wpisu związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne na listę dokonuje się na wniosek danego związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

   1) nazwę związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz jego siedzibę i adres;

   2) numer wpisu związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym;

   3) numer rachunku bankowego związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo rachunku tego związku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

   4) podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

  4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 257a ust. 1, w tym co najmniej:

   1) listę członkowskich rolniczych spółdzielni produkcyjnych, z podziałem na województwa i powiaty, zawierającą nazwę, siedzibę i adres oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z dokumentami, z których wynika, że dana rolnicza spółdzielnia produkcyjna jest członkiem związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne;

   2) deklaracje członkowskie rolniczych spółdzielni produkcyjnych będących członkami związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne;

   3) listę członków każdej rolniczej spółdzielni produkcyjnej, z podziałem na województwa i powiaty, zawierającą:

    a) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby będącej członkiem tej spółdzielni,

    b) miejsce zamieszkania osoby będącej członkiem tej spółdzielni i jej adres.

  5. Związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne jest wpisywany na listę, jeżeli spełnia warunki określone w art. 257a ust. 1.

  6. Lista zawiera:

   1) nazwę związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz jego siedzibę i adres;

   2) numer wpisu związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym;

   3) numer rachunku bankowego związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo rachunku tego związku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281) po art. 35 dodaje się art. 35a i art. 35b w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99) po art. 8a dodaje się art. 8b i art. 8c w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) w art. 77c § 2 otrzymuje brzmienie:

  "§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do nadpłat wynikających:

   1) z decyzji, w tym do nadpłat podatku rolnego zwracanych podatnikom, którzy złożyli wniosek wskazany w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450);

   2) z korekt deklaracji na podatek rolny zwracanych podatnikom, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.".

Art. 6. W 2024 r. wniosek o wpis na listę, o której mowa w:

  1) art. 257b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2,

  2) art. 35b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3,

  3) art. 8c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4

- składa się w terminie do dnia 20 stycznia 2024 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60