Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 1.12.2022 r. o Systemie Informacji ...

Ustawa z dnia 1.12.2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 180

Rozdział 1 - 7

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 8

Zmiany w przepisach

Art. 36. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 119zha w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) pośredniczenia w przekazywaniu przez instytucje zobowiązane, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180), informacji rejestrowanych, o których mowa w tej ustawie, do Systemu Informacji Finansowej.";

  2) w art. 119zi w § 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) informacji rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej.";

  3) w art. 119zt po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

   "6a) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji - w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 oraz z 2022 r. poz. 2600);

   6b) Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo komendanta oddziału Straży Granicznej - w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115, 1855 i 2600);";

  4) w art. 119zu:

   a) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) informacje rejestrowane, o których mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej;",

   b) w § 2a:

    - w pkt 1 wyrazy "bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową" zastępuje się wyrazami "bankiem, spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub instytucją zobowiązaną, o której mowa w art. 3 pkt 2 lit. c, d, f lub g ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) wykonywania przez izbę rozliczeniową na rzecz banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji zobowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c, d, f lub g ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej, czynności niezbędnych do zastosowania przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne instytucje zobowiązane, o których mowa w art. 3 pkt 2 tej ustawy, środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.";

  5) w art. 298 po pkt 6f dodaje się pkt 6g w brzmieniu:

   "6g) Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - w związku z toczącym się dochodzeniem administracyjnym prowadzonym przez ten Urząd lub przed wszczęciem dochodzenia;".

Art. 37. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707) w art. 105 w ust. 1:

  1) pkt 1f otrzymuje brzmienie:

   "1f) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w:

    a) dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

    b) ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180);";

  2) w pkt 2 w lit. e dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

   "- w związku z wnioskiem o informacje złożonym na podstawie art. 7 ust. 3a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. Urz. UE L 248 z 18.09.2013, str. 1, z późn. zm.10)),".

Art. 38. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640) w art. 150 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

  "2a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180);".

Art. 39. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488, 1933, 2339 i 2640) w art. 9f w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 41. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158 oraz z 2022 r. poz. 350 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 42. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14 w ust. 1:

   a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

    "18) wykonywanie zadań jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. Urz. UE L 248 z 18.09.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem (UE) nr 883/2013";",

   b) w pkt 18a po wyrazach "na jego wniosek" dodaje się wyrazy " , o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 883/2013,",

   c) po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu:

    "18b) wykonywanie zadań wynikających z art. 7 ust. 3a rozporządzenia (UE) nr 883/2013;";

  2) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

   "Art. 48a. 1. Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wydane w związku z wnioskiem o informacje złożonym na podstawie art. 7 ust. 3a rozporządzenia (UE) nr 883/2013 bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących obrotów i stanów wskazanych w żądaniu rachunków bankowych, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.

   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz dostawców usług płatniczych.

   3. Przepisy art. 48 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.";

  3) w art. 49b wyrazy "art. 49-49aa" zastępuje się wyrazami "art. 48a-49aa";

  4) w art. 54 w ust. 2 po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

   "12b) wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180);".

Art. 43. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 2:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

    "1a) analizie finansowej - rozumie się przez to wynik analizy operacyjnej lub analizy strategicznej, przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

    1b) analizie operacyjnej - rozumie się przez to metodę działania opartą na badaniu, przetwarzaniu i zestawianiu zgromadzonych informacji, polegającą na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu powiązań między danymi uzyskanymi z różnych źródeł w celu wykrycia lub uprawdopodobnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

    1c) analizie strategicznej - rozumie się przez to metodę działania opartą na badaniu, przetwarzaniu i zestawianiu zgromadzonych informacji, polegającą na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu tendencji oraz schematów działania w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;",

   b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

    "10a) informacji finansowej - rozumie się przez to informacje dotyczące wartości majątkowych, transakcji i stosunków gospodarczych, będące w posiadaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgromadzone na podstawie ustawy;",

   c) po pkt 19a dodaje się pkt 19b i 19c w brzmieniu:

    "19b) rozporządzeniu 2016/794 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.);

    19c) skrytce sejfowej - rozumie się przez to wyodrębnione i zabezpieczone miejsce o niewielkiej powierzchni, w wydzielonym pomieszczeniu lub wyznaczonej szafie ze skrytkami, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą systemu kontroli dostępu, alarmu, monitoringu lub ochrony fizycznej, które jest udostępniane klientowi za opłatą, w celu przechowywania zdeponowanych rzeczy ruchomych, na podstawie umowy, której łączny czas obowiązywania wynosi co najmniej 30 dni;";

  2) po art. 70 dodaje się art. 70a-70c w brzmieniu:

   "Art. 70a. 1. W celu realizacji ustawowych zadań informacje, o których mowa w art. 59, udostępnia się:

    1) Generalnemu Inspektorowi,

    2) Komendantowi Głównemu Policji,

    3) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji,

    4) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,

    5) komendantom wojewódzkim Policji i Komendantowi Stołecznemu Policji,

    6) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej,

    7) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,

    8) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

    9) Szefowi Agencji Wywiadu,

    10) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,

    11) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

    12) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,

    13) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

    14) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego,

    15) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

    16) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

    17) Przewodniczącemu KNF,

    18) Prezesowi NIK,

    19) Prezesowi NBP,

    20) sądom,

    21) prokuraturze

   - za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

   2. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawach Rejestru udostępnia, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacje, o których mowa w art. 59, na wniosek złożony przed pierwszym udostępnieniem tych informacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli podmiot ten spełnia łącznie następujące warunki:

    1) posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z Rejestrem, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;

    2) posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

    3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

   Art. 70b. 1. W sprawach o udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji, o których mowa w art. 59, organ właściwy w sprawach Rejestru:

    1) wyraża zgodę na ich udostępnianie,

    2) odmawia wyrażenia zgody na ich udostępnianie,

    3) cofa zgodę na ich udostępnianie

   - w drodze decyzji.

   2. Podmiotowi, o którym mowa w art. 70a ust. 1, organ właściwy cofa zgodę na udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji, o których mowa w art. 59:

    1) na wniosek tego podmiotu;

    2) w przypadku braku uzasadnienia dla dalszego udostępniania tych danych;

    3) jeżeli przestały być spełniane warunki określone w art. 70a.

   3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji, o których mowa w art. 59, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

   4. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

   Art. 70c. Podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 1, w zakresie swojej właściwości przetwarzają informacje, o których mowa w art. 59, w tym dane osobowe, uzyskane z Rejestru. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, może mieć charakter niejawny oraz odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczą.";

  3) w art. 105:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe oraz analizy finansowe, na pisemny i uzasadniony wniosek:",

   b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) Prezesa NBP - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. a;",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe oraz analizy finansowe, na pisemny i uzasadniony wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w zakresie ich ustawowych zadań.",

   d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

    "7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Generalny Inspektor przekazuje uzasadnienie odmowy udostępnienia posiadanych informacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1-4.";

  4) po art. 105 dodaje się art. 105a i art. 105b w brzmieniu:

   "Art. 105a. 1. Udostępnienie informacji na wniosek, o którym mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4, następuje w najkrótszym możliwym terminie.

   2. Udostępniając informacje podmiotom, o których mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4, Generalny Inspektor określa cele, do jakich te informacje mogą być wykorzystane.

   3. Wykorzystanie informacji udostępnionych na podstawie art. 105 ust. 1, 3 i 4, do celów innych niż cele określone na podstawie ust. 2, wymaga uzyskania zgody Generalnego Inspektora.

   Art. 105b. Podmioty, o których mowa w art. 104 i art. 105 ust. 1 i 4, mogą przetwarzać dane osobowe, otrzymane w dokumentach i informacjach przekazanych przez Generalnego Inspektora, do celów związanych z zapobieganiem przestępstwom obejmującym co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia 2016/794, ich wykrywaniem oraz prowadzeniem postępowań w ich sprawie, innych niż cele, dla których dane zostały pierwotnie zebrane.";

  5) w art. 110:

   a) w ust. 1 po wyrazach "wartości majątkowe" dodaje się wyrazy " , a także informacje mogące mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Udostępnienie informacji mogących mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej następuje w przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli przekazanie informacji innym sposobem może okazać się niewystarczające dla celów zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej.";

  6) w art. 112:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie informacji mogących mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej kierowany do Generalnego Inspektora oraz wniosek Generalnego Inspektora kierowany do zagranicznej jednostki analityki finansowej w celu pozyskania informacji zawierają dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, opis okoliczności wskazujących na związek z terroryzmem lub związaną z nim przestępczością zorganizowaną oraz uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 3.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku gdy wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej, o którym mowa w:

     1) ust. 1 - nie spełnia wymogów, o których mowa w tym przepisie, lub w sposób niewystarczający wskazuje na związek wnioskowanych informacji z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

     2) ust. 1a - nie spełnia wymogów, o których mowa w tym przepisie, lub w sposób niewystarczający wskazuje na związek wnioskowanych informacji z terroryzmem lub związaną z nim przestępczością zorganizowaną

    - Generalny Inspektor zwraca się o jego uzupełnienie.";

  7) w art. 115:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

    "1a. W ramach wymiany, o której mowa w ust. 1, Generalny Inspektor niezwłocznie udostępnia informacje finansowe i analizy finansowe, na uzasadniony wniosek Europolu, w ramach zakresu jego obowiązków i w celu wykonywania jego zadań.

    1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może odmówić udostępnienia posiadanych informacji Europolowi, jeżeli ich udostępnienie:

     1) zagraża bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;

     2) zagraża postępowaniu karnemu lub czynnościom operacyjno-rozpoznawczym albo innego rodzaju czynnościom w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe albo będzie zagrażać bezpieczeństwu osób biorących w nich udział;

     3) negatywnie wpłynie na proces analizowania przez Generalnego Inspektora informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których powziął podejrzenie, że mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

     4) naraża na niewspółmierną szkodę osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

     5) jest nieistotne z punktu widzenia celów, których dotyczy wniosek.

    1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b pkt 1 i 2, Generalny Inspektor przekazuje informacje po ustaniu okoliczności, o których mowa w tym przepisie.

    1d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, Generalny Inspektor przekazuje Europolowi uzasadnienie odmowy udzielenia odpowiedzi.",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Udostępnianie Europolowi i pozyskiwanie informacji i dokumentów od Europolu bezpośrednio lub za pośrednictwem Jednostki Krajowej Europolu następuje przy wykorzystaniu bezpiecznych systemów łączności oraz systemów teleinformatycznych umożliwiających porównanie danych posiadanych przez Generalnego Inspektora z danymi posiadanymi przez te jednostki w sposób anonimowy i z zapewnieniem ochrony danych osobowych.";

  8) po art. 116a dodaje się art. 116b-116d w brzmieniu:

   "Art. 116b. 1. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wniosków składanych na podstawie art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 115 ust. 1a.

   2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

    1) datę złożenia wniosku;

    2) nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek;

    3) imię i nazwisko osoby składającej wniosek;

    4) imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli dane te zostały wskazane we wniosku;

    5) oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek;

    6) przedmiot wniosku;

    7) wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku.

   3. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.

   4. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.

   Art. 116c. Generalny Inspektor w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane za zakończony rok dotyczące informacji zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w art. 116b, dotyczące wniosków składanych w sprawach obejmujących co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia 2016/794, obejmujące w szczególności informacje o:

    1) liczbie złożonych wniosków wraz ze wskazaniem organu składającego;

    2) sposobie rozpatrzenia wniosków;

    3) średnim czasie rozpatrzenia wniosku;

    4) liczbie spraw dotyczących przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia 2016/794, w których po przekazaniu informacji przez Generalnego Inspektora wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze - w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla Generalnego Inspektora;

    5) liczbie osób, wobec których sporządzono akt oskarżenia dotyczący przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia 2016/794, oraz liczbie osób skazanych za takie przestępstwa - w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla Generalnego Inspektora;

    6) zasobach ludzkich lub informatycznych zaangażowanych do obsługi wniosków składanych na podstawie art. 105 ust. 1 i 4 lub art. 115 ust. 1a.

   Art. 116d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej dane otrzymane na podstawie art. 116c i art. 25c ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158, z 2022 r. poz. 350 i 1933 oraz z 2023 r. poz. 180).";

  9) w art. 147 w pkt 17 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 18-20 w brzmieniu:

   "18) nieprzeprowadzania transakcji, rozwiązania stosunków gospodarczych lub nienawiązywania stosunków gospodarczych, o którym mowa w art. 41 ust. 1,

   19) nieprzeprowadzania transakcji, o którym mowa w art. 86 ust. 4 lub art. 89 ust. 3,

   20) wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o którym mowa w art. 86 ust. 5 lub art. 87 ust. 2".

Rozdział 9

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 44 - 49. (pominięto przez redakcję)

Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 26.01.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60