Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ...

Ustawa z dnia 7.07.2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1561

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w art. 9 uchyla się ust. 2a.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 131a wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)".

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1:

  1) w pkt 44 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) w pkt 61 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 4. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202) w art. 3 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)".

Art. 6. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 91 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) użyte w art. 11 w ust. 25 w zdaniu pierwszym i drugim wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 7. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 i 975) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 9a wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) użyte w art. 4 w ust. 1a oraz w art. 11 w ust. 11 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";

  3) w art. 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Do mieszkań w zasobach społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz spółek, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o których mowa w przepisach tej ustawy, w zakresie czynszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.";

  4) w art. 21b:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.",

   b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

    "1e. Rada gminy, w uchwale, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, może ustalić, że osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające złożenie deklaracji.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W sprawach dotyczących wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561) dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.",

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Gmina odmawia zawarcia umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu.".

Art. 8. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) w art. 6 w ust. 4 w pkt 1a wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)".

Art. 9. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";

  2) w art. 5:

   a) w ust. 2:

    - w pkt 4b wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)",

    - po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

     "4c) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;",

   b) w ust. 3:

    - w pkt 1b wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)",

    - w pkt 1c wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa",

    - po pkt 1e dodaje się pkt 1f w brzmieniu:

     "1f) wynagrodzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 33qa ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;";

  3) uchyla się art. 6;

  4) w art. 8:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Jeżeli w danym miesiącu stopa referencyjna jest ujemna, przekazaniu do Funduszu podlegają środki wpłacone przez kredytobiorcę do banku w kwocie odpowiadającej wysokości odsetek naliczonych według stałej stopy procentowej.",

   b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4. Rozliczenia banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 3 i 3a, odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

    5. Środki wpłacone przez kredytobiorcę, o których mowa w ust. 3 i 3a, pomniejszają kwotę dopłat ewidencjonowanych przez bank na rachunku tego kredytobiorcy.";

  5) w art. 12 w ust. 1 wyrazy "Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 10. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301 i 1488) w art. 43 w ust. 1 w pkt 36 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)".

Art. 11. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079 i 1383) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 88c w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) użyte w art. 88c w ust. 6 w pkt 2 oraz w art. 88h w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 12. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 403) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  "1a. Dopłata, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż kwota odsetek należnych instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów z tytułu spłaty raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu preferencyjnego.".

Art. 13. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 377) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1b wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 15. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379) w art. 28:

  1) w ust. 2 wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)";

  2) w ust. 2a wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych".

Art. 16. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   "7. Ustalona do zwrotu łączna kwota finansowego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi, o której mowa w ust. 6, nie może być niższa niż równowartość kwoty, o której mowa w ust. 1.";

  2) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Ustalona do zwrotu łączna kwota finansowego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż kwota otrzymanego wsparcia.".

Art. 17. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835 i 1383) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 139a w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) użyte w art. 139o w ust. 2 w pkt 3 oraz w art. 142 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 18. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 2122 oraz z 2022 r. poz. 613, 655 i 1079) w art. 62:

  1) w ust. 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  2) w ust. 3 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 19. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 oraz z 2022 r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

   "4a. Prawa z udziałów lub akcji Skarbu Państwa objętych na jego rzecz przez KZN wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy, pełnomocnikom rządu lub państwowym osobom prawnym, w tym jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa.";

  2) w art. 7 w ust. 4 wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)";

  3) w art. 7a w ust. 1 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  4) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

   "Art. 7b. W przypadku tworzenia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, lub przystępowania do tych podmiotów, udziały w tych podmiotach lub ich akcje KZN obejmuje na rzecz Skarbu Państwa.";

  5) w art. 10:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują.",

   b) w ust. 2 w pkt 5 w lit. e dodaje się tiret piętnaste i szesnaste w brzmieniu:

    "- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

    - ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275),";

  6) w art. 30a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz udziału w nieruchomości wspólnej;";

  7) użyty w art. 31 w ust. 4 w pkt 1, w art. 46 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48 w ust. 3 oraz w art. 135 wyraz "Zasobem" zastępuje się wyrazami "nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu";

  8) w art. 32 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

   "10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister, o którym mowa w ust. 4.";

  9) w art. 33 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;",

   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;";

  10) w art. 35:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2;",

   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2.000.000 zł;",

   c) w pkt 10:

    - po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy "lub akcji",

    - kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

     "11) realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.";

  11) w art. 38 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;";

  12) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Prezes KZN przedstawia ministrowi, o którym mowa w art. 31 ust. 3:

    1) kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zatwierdzone przez Radę Nadzorczą - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;

    2) do zatwierdzenia - roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady Nadzorczej - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.";

  13) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;";

  14) w art. 48 w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) 40% przychodów KZN:

    a) z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu,

    b) o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8.";

  15) w art. 49 w ust. 1 w pkt 1 w lit. aa po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy "lub akcji";

  16) w art. 51:

   a) w ust. 1:

    - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

     "3a) przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561);",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;",

   b) w ust. 5:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 2a, 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:",

    - w pkt 1 skreśla się wyrazy "z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych",

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;",

   c) w ust. 6 w pkt 1 w lit. b skreśla się średnik i dodaje się część wspólną liter w brzmieniu:

    "- z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;";

  17) w art. 51a w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i spółek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;";

  18) po art. 51a dodaje się art. 51b w brzmieniu:

   "Art. 51b. 1. W przypadku przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, której wartość przekracza 2.000.000 zł, w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, uchwałę, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", podejmuje się po uzgodnieniu z ministrem, o którym mowa w art. 31 ust. 3.

   2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, podlegająca zapłacie pieniężnej różnica, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", stanowi przychód KZN ze zbycia tej nieruchomości.

   3. W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, nie dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu tej nieruchomości do Zasobu albo zapłaty jej wartości rynkowej określonej na dzień żądania.

   4. Do umowy o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, przepis art. 52 ust. 8 stosuje się odpowiednio.";

  19) w art. 52 w ust. 1:

   a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583);",

   b) uchyla się pkt 8;

  20) w art. 52b:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy "lub akcji",

   b) w pkt 1 po wyrazie "udziałów" dodaje się wyrazy "lub akcji";

  21) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:

   "Art. 66a. 1. KZN, za zgodą ministra, o którym mowa w art. 31 ust. 3, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń:

    1) zaciąganych zobowiązań finansowych KZN w celu pełnego pokrycia wydatków własnych;

    2) zobowiązań finansowych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, jeżeli są związane z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem, wspierania rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rozwoju mieszkalnictwa, aktywnej polityki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

   2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na ustanowieniu przez KZN hipotek na nieruchomościach Zasobu.

   3. Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 350.000.000 zł.";

  22) w art. 140 uchyla się ust. 2.

Art. 20. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756, z 2019 r. poz. 1309 oraz z 2021 r. poz. 11) w art. 21 uchyla się ust. 2-7.

Art. 21. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 i 655) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165 oraz z 2022 r. poz. 640) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561)".

Art. 24. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) w art. 15y wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)".

Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) uchyla się art. 90 i art. 90a.

Art. 26. W ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: "o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" ";

  2) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) zasady zbywania nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie albo powiatowi;

   2) sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie albo powiatowi przez nabywcę nieruchomości zbytej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbytej nieruchomości.";

  3) użyty w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a i b oraz w pkt 2, w art. 3 oraz w art. 5 w ust. 1 i 2 wyraz "gminnego" zastępuje się wyrazami "gminnego albo powiatowego";

  4) użyty w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w części wspólnej i w pkt 2 oraz w ust. 2, w art. 3, w art. 4 w ust. 3 w części wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 w lit. b oraz w ust. 8, w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 10-12, w art. 5 w ust. 3, w art. 6 w ust. 2 w pkt 3 i w pkt 9 w lit. a-e, w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w pkt 2, w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 5 i 6, w art. 10, w art. 11 w ust. 1 i 2, w art. 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz "gmina" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "gmina albo powiat";

  5) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) organ właściwy - organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.";

  6) w art. 4:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. O zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" rozstrzyga:

     1) rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) - w przypadku nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości;

     2) rada powiatu zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - w przypadku nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.

    2. Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwanej dalej "uchwałą o zbyciu nieruchomości", dołącza się operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały radzie, o której mowa w ust. 1.",

   b) w ust. 9 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku wskazania w tej uchwale minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym:";

  7) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, oraz terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.";

  8) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Gmina albo powiat może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych tej gminie albo temu powiatowi na własność przez inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują łącznie ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.";

  9) w art. 13 skreśla się wyrazy "przez radę gminy";

  10) w art. 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Gmina zbywająca albo powiat zbywający nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" przekazują właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:";

  11) uchyla się art. 20.

Art. 27. W ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133 i 2427) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6:

   a) w ust. 6 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

    "Opłata prowizyjna nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, w którym nie doszło do objęcia gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, oraz przypadku, o którym mowa w art. 15 lub art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1488).",

   b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Za spłatę części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego uznaje się również zmniejszenie kwoty tego kredytu dokonane po jego udzieleniu, a przed uruchomieniem pełnej kwoty, z wyłączeniem przypadków, w których zmniejszenie kwoty kredytu jest decyzją kredytobiorcy i powoduje naruszenie warunków wskazanych w ust. 2 i 3.";

  2) w art. 7 w ust. 3 w części wspólnej skreśla się wyrazy " , przy czym wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ustala się na dzień powiększenia gospodarstwa domowego".

Art. 28. W ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w odnośniku nr 1 do ustawy wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";

  2) w art. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)";

  3) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w art. 32:

    a) w ust. 1 wyraz "6" zastępuje się wyrazem "8",

    b) w ust. 2:

     - w pkt 1 wyrazy "2 przedstawicieli" zastępuje się wyrazem "przedstawiciel",

     - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

      "1a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;", 

     - w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;";

  4) w art. 24 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

  5) w art. 33 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 14, wskaże swojego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

  6) art. 37 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

    1) art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14-18 i art. 24-34, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

    2) art. 10, art. 35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Art. 29. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) w art. 70:

  1) w ust. 1:

   a) w pkt 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)",

   b) w części wspólnej "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa";

  2) w ust. 2 wyrazy "niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Art. 30. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

Art. 31. W przypadku gdy stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim osiągnie wartość niższą niż 0,00% w skali roku, dla określenia wysokości oprocentowania kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego albo realizację infrastruktury technicznej na podstawie wniosku złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r. na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2009 r. przyjmuje się jej wartość równą 0,00% w skali roku.

Art. 32. Do spłaty kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 w ramach finansowania zwrotnego stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 33. Do wsparcia udzielonego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo towarzystwa budownictwa społecznego objętych przez gminę z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l ustawy zmienianej w art. 4, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, terminy, o których mowa w art. 33p ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 4, biegną od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 34. 1. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy gmina nie zawarła ze społeczną inicjatywą mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego umowy, o której mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, gmina i ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa albo gmina i to towarzystwo budownictwa społecznego zawierają tę umowę w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy gmina, która przed tym dniem zawarła ze społeczną inicjatywą mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego umowę, o której mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, dostosuje tę umowę do wymogów, o których mowa w art. 33p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 35. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy społeczne inicjatywy mieszkaniowe dostosują umowy albo statuty spółki w zakresie obowiązku, o którym mowa w art. 33pa ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4.

Art. 36. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udziały lub akcje Krajowego Zasobu Nieruchomości w społecznych inicjatywach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa społecznego objęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zamian za wkład pieniężny lub wartości niematerialne stają się udziałami lub akcjami Skarbu Państwa.

Art. 37. 1. Do wniosków o finansowe wsparcie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało przedłożone rozliczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do wniosków o finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem art. 13 ust. 7 tej ustawy.

Art. 38. 1. Kwota finansowego wsparcia wynikająca z umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, zawartej z beneficjentem wsparcia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pomniejsza łączną wysokość środków, o których mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, określoną na rok, na który w tej umowie określono termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia.

2. Kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosku o finansowe wsparcie zakwalifikowanego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pomniejsza łączną wysokość środków, o których mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, określoną na rok, na który w zakwalifikowanym wniosku określono termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia.

Art. 39. W 2022 r. komunikat, o którym mowa w art. 8b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 40. Do wynajmu i podnajmu przez gminę lokali mieszkalnych utworzonych albo zmodernizowanych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów art. 7c ust. 2-6 ustawy zmienianej w art. 13.

Art. 41. W przypadku lokali mieszkalnych utworzonych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, inwestorzy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawarli z gminami albo związkami międzygminnymi umowy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, dostosują wysokość określonych w tych umowach stawek czynszu do limitów określonych w art. 7c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 42. Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.

Art. 43. Do gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 27, udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, stosuje się przepisy art. 6 ust. 6 i 7a oraz art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 27 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 44. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r.

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

1) art. 1 i art. 30, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia*);

3) art. 27 i art. 43, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

4) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 26.07.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60