Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 12.05.2022 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 12.05.2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1117

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) tytuł działu XI otrzymuje brzmienie:

   "Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" ";

  2) po art. 364 dodaje się art. 364a w brzmieniu:

   "Art. 364a. 1. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać nadany Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", zwany dalej "Medalem".

   2. Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej również pośmiertnie.

   3. Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek:

    1) innego ministra kierującego działem administracji rządowej;

    2) kierownika urzędu centralnego;

    3) wojewody;

    4) organu jednostki samorządu terytorialnego;

    5) osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7;

    6) przewodniczącego KPN;

    7) władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;

    8) ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

   4. Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności:

    1) w przypadku przedstawianej do odznaczenia:

     a) osoby fizycznej - imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeżeli posiada,

     b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia;

    2) uzasadnienie;

    3) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe.

   5. Medal posiada trzy stopnie:

    1) pierwszy - Złoty Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

    2) drugi - Srebrny Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

    3) trzeci - Brązowy Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

   6. Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

   7. Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu podmiotowi.

   8. Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.

   9. W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji.

   10. Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

   11. Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 lat.

   12. Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.

   13. W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa.

   14. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania,

    2) sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu,

    3) wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

    4) sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,

    5) sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

    6) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia

   - uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania odznaki Medalu.".

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) w art. 16 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079) w art. 37 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

  "8a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art. 4. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384 oraz z 2022 r. poz. 1079) w art. 27 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

  "7a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art. 5. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 187:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.

    3b. W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.";

  2) w art. 238:

   a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.",

   b) dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

    "10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.";

  3) po art. 318 dodaje się art. 318a w brzmieniu:

   "Art. 318a. 1. Środki finansowe przyznane w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (M.P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.

   2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.".

Art. 7. Przewodniczący lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią swoje funkcje do dnia zakończenia kadencji tych komisji.

Art. 8. Do uchwał, o których mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 9. Czynności podjęte w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 26.05.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60