Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 218

Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

     1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

     2) uzależnionych od alkoholu,

     3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

     4) osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

     5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

     6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

     7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

     8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

    - którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18 ust. 3-5a.";

  2) w art. 3:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Miejsce realizacji usług, o których mowa w ust. 1, może być inne niż miejsce funkcjonowania Centrum.",

   b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490)",

   c) w ust. 4 po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,";

  3) w art. 4 w ust. 2:

   a) w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "i adres jej siedziby",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) informację o miejscu funkcjonowania Centrum oraz miejscu realizacji usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1a, i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;",

   c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) dane kontaktowe Centrum;",

   d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

    "13) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum lub w której będą realizowane usługi wymienione w art. 3 ust. 1;";

  4) w art. 5:

   a) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

    "5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1-2a i 4 oraz datę nadania lub przedłużenia statusu Centrum.",

   b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

    "5b. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest udostępniany w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.";

  5) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

   "Art. 5b. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Centrum w zakresie prawidłowości realizacji reintegracji zawodowej i społecznej, zgodności działalności prowadzonej przez Centrum z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania statusu Centrum wynikającymi z art. 4 oraz w zakresie wypełniania obowiązku określonego w art. 5 ust. 4 pkt 2.

   2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wojewoda ma prawo:

    1) żądać od Centrum wyjaśnień; Centrum jest obowiązane do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień;

    2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum - wezwać Centrum do ich zaniechania lub usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.";

  6) w art. 6:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum również po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w art. 5b ust. 2, lub na wniosek instytucji tworzącej.",

   b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach "organizacją pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";

  7) w art. 7:

   a) w ust. 1 w pkt 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,",

    - w lit. c skreśla się wyraz "pierwsze",

   b) w ust. 2 skreśla się wyraz "pierwsze";

  8) w art. 8:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą lub podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej, może przyznać Centrum lub klubowi integracji społecznej dotację na wyposażenie oraz przyznać Centrum dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.",

   b) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "pierwsze",

    - w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "lub klubie integracji społecznej",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności.",

   c) w ust. 4 skreśla się wyraz "pierwsze";

  9) art. 8a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8a. Do finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, dotyczącego utworzenia Centrum przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie stosuje się art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).";

  10) w art. 10:

   a) w ust. 1:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:",

    - w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.",

   c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,",

   d) w ust. 4 po wyrazach "organizacja pozarządowa" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";

  11) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40 godzin, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), w zakresie wymiaru czasu pobytu uczestnika będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.";

  12) w art. 15:

   a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego kierownik Centrum kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o czym informuje kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych.",

   c) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "do 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "o dodatkowy okres nieprzekraczający 12 miesięcy",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. W okresie próbnym oraz w okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, kierownik Centrum przyznaje, na wniosek uczestnika, świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.",

   e) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

    "6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, uczestnikowi przysługuje 6 dni wolnych od zajęć, a w przypadku przedłużenia tego uczestnictwa dodatkowo 6 dni wolnych. Wymiar dodatkowych dni wolnych ustala się proporcjonalnie do okresu przedłużenia uczestnictwa.",

   f) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

    "6b. Udzielenie dni wolnych, o których mowa w ust. 6a, następuje na wniosek uczestnika i wymaga zgody kierownika Centrum. Za dni wolne przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.",

   g) w ust. 7a w zdaniu pierwszym wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "21 dni";

  13) w art. 15a w ust. 2 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "100%";

  14) w art. 16:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w Centrum" dodaje się wyrazy "lub w klubie integracji społecznej",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla miejsca siedziby Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego absolwenta lub uczestnika Centrum lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 6 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.",

   c) uchyla się ust. 3;

  15) w art. 18 w ust. 6:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;",

   b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) z dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.";

  16) w art. 18a:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Klub integracji społecznej przedstawia wojewodzie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające informacje dotyczące:

     1) zatrudnionych pracowników, w tym:

      a) ich liczby,

      b) wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia;

     2) osób uczestniczących w klubie integracji społecznej, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym:

      a) ich liczby,

      b) liczby osób, które osiągnęły efekty reintegracji społecznej i zawodowej, w tym uzyskały zatrudnienie po ukończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej;

     3) zrealizowanych działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wraz z ich efektami;

     4) rozliczenia przyznanych dotacji za rok poprzedni.",

   b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

    "7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia przedstawianych sprawozdań.";

  17) w art. 18c wyraz "dwuletnich" zastępuje się wyrazem "trzyletnich";

  18) po art. 18c dodaje się art. 18ca w brzmieniu:

   "Art. 18ca. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może opracować resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej oraz finansowo wspierać te programy.

   2. Do wyłonienia podmiotów realizujących programy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.";

  19) w art. 18e:

   a) w ust. 1 wyrazy "nie więcej niż" zastępuje się wyrazami "co najmniej",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Członkom Rady Zatrudnienia Socjalnego przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) ze środków z budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

   d) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4a".

Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24) w art. 41 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1) w art. 2:

  1) w ust. 2 wyrazy "kwoty 1700 zł miesięcznie" zastępuje się wyrazami "kwoty 1750 zł miesięcznie";

  2) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

   "3. Kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 oraz w art. 4 ust. 1 i 2, podlega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   4. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu kwotę miesięczną uprawniającą do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 oraz w art. 4 ust. 1 i 2.".

Art. 4. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 31a:

   a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

    "1c. Zadania, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

   b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

    "4a. Koszty realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w art. 15g ust. 1-2, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 1c.",

   c) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

    "4aa. Koszty obsługi realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 4, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

   d) w ust. 4b wyrazy "w ust. 4 i 4a" zastępuje się wyrazami "w ust. 4 i 4aa",

   e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań w roku następnym.",

   f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy w roku 2020 i latach następnych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.",

   g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

    "10. Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może przeprowadzać w wojewódzkich urzędach pracy kontrole realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1. Do przeprowadzania kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 39a-39d ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.";

  2) w art. 31qa:

   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, oraz koszty ich obsługi są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Pracy. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

   b) w ust. 5 wyrazy "w ust. 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 2, 4 i 4a",

   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 4a, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, z przeznaczeniem na finansowanie w roku następnym zadań oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a.",

   d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, 4a i 7, przekazane samorządom powiatów w roku 2020 i latach następnych, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.",

   e) w ust. 12 wyrazy "w latach 2022-2024" zastępuje się wyrazami "w roku 2022 i latach następnych".

Art. 5. W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 839 i 2368) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. W terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. ZUS przekaże POT dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym.".

Art. 6. Wnioski o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Wnioski o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie, o której mowa w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Wnioski o przyznanie statusu centrum integracji społecznej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9. Do wymiaru dni wolnych od zajęć osób, które rozpoczęły uczestnictwo, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 10. Osobom, które rozpoczęły uczestnictwo w zajęciach w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej i nie przestały w nich uczestniczyć przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje świadczenie integracyjne za okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza w wymiarze i na zasadach określonych w art. 15 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. Umowy o skierowanie do pracy, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 12. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostali powołani.

Art. 13. 1. Przepis art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, począwszy od waloryzacji emerytur i rent przeprowadzonej od dnia 1 marca 2022 r.

2. W 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej ustawy, nie wcześniej niż w terminie określonym w wymienionym przepisie.

3. W przypadku ogłoszenia kwoty określonej w ust. 2 po dniu 1 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje z urzędu przeliczenia kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, z uwzględnieniem art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, i wypłaca wyrównanie dla osób uprawnionych, których świadczenia zostały podwyższone w ramach waloryzacji emerytur i rent, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 12 lit. a, c oraz d, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.;

  3) art. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  4) art. 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 22 grudnia 2021 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 31.01.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60