Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2368

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 15zzzt dodaje się art. 15zzzt1 w brzmieniu:

   "Art. 15zzzt1. W przypadku gdy termin ważności dyplomu i świadectwa przeszkolenia, o których mowa odpowiednio w art. 63 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, lub świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej, o którym mowa w art. 150 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, upływa w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. albo w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tych dokumentów ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.";

  2) w art. 15zzzzl:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W okresie obowiązywania ustawy operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.",

   b) uchyla się ust. 2-4;

  3) w art. 15zzzzl1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853) po art. 39d dodaje się art. 39e w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65:

  1) po ust. 28 dodaje się ust. 28a w brzmieniu:

   "28a. Wsparcie uzyskane na podstawie ust. 28 przez jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty może być wydatkowane również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry uczącej.";

  2) dodaje się ust. 31-37 w brzmieniu:

   "31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek lub szkół, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji kadry uczącej.

   32. Wsparcie, o którym mowa w ust. 31, jest udzielane na wniosek, który może być składany za pośrednictwem strony internetowej. Stronę internetową programu, o którym mowa w ust. 31, i jej obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

   33. Za pośrednictwem strony internetowej programu, o której mowa w ust. 32, jest możliwe składanie dokumentów dotyczących programu, o którym mowa w ust. 31, w tym informacji o wykorzystaniu wsparcia. Na stronie internetowej programu są podawane do publicznej wiadomości dokumenty, informacje i zalecenia dotyczące realizacji programu oraz harmonogram programu, a także jest możliwe pobranie materiałów informacyjnych, w tym związanych z identyfikacją wizualną programu.

   34. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty i jednostki systemu oświaty oraz szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim, które są objęte wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w ewaluacjach i monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31.

   35. Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę dane systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981), lub kryteria sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych.

   36. W przypadku przyjęcia programu, o którym mowa w ust. 31, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia udzielanego organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia,

    2) tryb udzielania wsparcia organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim, w tym tryb oceny wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a także zakres informacji zawartych w tych wnioskach,

    3) sposób realizacji programu,

    4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania programu,

    5) sposób monitorowania programu

   - uwzględniając wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym lub sprzyjających eliminowaniu barier edukacyjnych.

   37. Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie ust. 36, dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej właściwego do udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 31, biorąc pod uwagę rodzaje jednostek systemu oświaty lub szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, objętych wsparciem.".

Art. 6. W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 839) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7 w ust. 1 i 2 wyrazy "31 marca 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2022 r.";

  2) w art. 17 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)";

  3) w art. 30 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";

  4) w art. 48 wyrazy "oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r." zastępuje się wyrazami " , do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r.".

Art. 7. 1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu przekazuje Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej "Agencją", środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w art. 15zzzzl ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zwanych dalej "zadaniami", zrealizowanych przez Agencję przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy zmienianej w art. 5.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są wypłacane do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w planie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy zmienianej w art. 5.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Agencji na jej wniosek.

5. Agencja składa wniosek, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, w formie pisemnej w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu albo w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą tego ministra. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

  1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

  2) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe, o których mowa w ust. 1;

  3) informację o wysokości poniesionych kosztów realizacji zadań, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania;

  4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

  5) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

  6) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

  1) sprawozdanie z realizacji zadań, które zawiera:

   a) szczegółowy opis działań podjętych przez Agencję w ramach realizacji zadań,

   b) zestawienie zrealizowanych przez Agencję przyjęć zgłoszeń operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych,

   c) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadań, w tym kosztów nabycia autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 15zzzzl ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania,

   d) oświadczenie Prezesa Agencji, że poniesione koszty realizacji zadań wykazane w zestawieniu, o którym mowa w lit. c, zostały poniesione na realizację zadań i nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania;

  2) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów realizacji zadań wykazanych w zestawieniu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, którymi są:

   a) kopia umowy lub porozumienia o świadczenie usług lub nabycie aktywów trwałych, z tytułu których zostały poniesione koszty realizacji zadań, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Agencję albo osobę upoważnioną przez Agencję, lub

   b) kopia faktury potwierdzającej poniesienie kosztów realizacji zadań lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie kosztów realizacji zadań, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Agencję albo osobę upoważnioną przez Agencję, lub

   c) oświadczenie lub zestawienie i raport, potwierdzające poniesienie kosztów realizacji zadań związanych z wynagrodzeniem osób, które brały udział w realizacji tych zadań, sporządzone na podstawie listy płac osób zatrudnionych w Agencji.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu zawiera się klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie po otrzymaniu poprawnego pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wniosku, o którym mowa w ust. 4, przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego dyspozycję wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

10. Wysokość kosztów realizacji zadań, w tym kosztów realizacji zadań, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania, poniesionych od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia wejścia w życie ustawy, podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

11. Agencja przekazuje do ministra właściwego do spraw transportu informację o weryfikacji wysokości poniesionych kosztów realizacji zadań dokonanej przez biegłego rewidenta, w tym o zweryfikowanej wysokości poniesionych kosztów realizacji zadań, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

12. W przypadku stwierdzenia, że wysokość przekazanych Agencji środków finansowych, o których mowa w ust. 1, przekracza wysokość poniesionych kosztów realizacji zadań, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania, różnica między wysokością przekazanych Agencji środków finansowych a wysokością poniesionych kosztów realizacji zadań, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania, podlega zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy zmienianej w art. 5, najpóźniej w terminie przekazania informacji, o której mowa w ust. 11.

Art. 8. Środki finansowe, o których mowa w art. 15zzzzl1 ustawy zmienianej w art. 1, przekazywane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym za miesiące czwartego kwartału 2021 r. są wypłacane do dnia 31 marca 2022 r.

Art. 9. Przepis art. 65 ust. 28a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do uchwał dotyczących wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*):

  1) z wyjątkiem:

   a) art. 2 i art. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,

   b) art. 3 pkt 2, 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.,

   c) art. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.,

   d) art. 4 i art. 6 pkt 1 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  2) z tym że art. 1 pkt 3 z mocą od dnia 1 października 2021 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.12.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60