Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 2.04.2009 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 2.04.2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2009 r. nr 65, poz. 545

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. nr 65, poz. 594 i nr 217, poz. 2124, z 2004 r. nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 w ust. 2b pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   "7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,";

  2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 50 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 51 w brzmieniu:

   "51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:

    a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów,

    b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

   - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 474, z 2008 r. nr 196, poz. 1214 i nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. nr 53, poz. 434) w art. 14:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.) art. 128b otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 oraz z 2001 r. nr 84, poz. 907) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) w art. 121 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.".

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. nr 230, poz. 1922, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 3 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

  1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

    a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:

     - prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,

     - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,

    b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;";

  2) w pkt 3 w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

   "l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;".

Art. 12. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. nr 57, poz. 491) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684, z 2006 r. nr 137, poz. 971, z 2007 r. nr 158, poz. 1104 oraz z 2008 r. nr 192, poz. 1181) w art. 34 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) występować do BGK o udzielanie poręczenia zapłaty odsetek od obligacji.".

Art. 14. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. nr 39, poz. 309) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 15. 1. Likwidacji ulegają: Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.

2. Na dzień likwidacji Funduszy, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza sprawozdania finansowe tych Funduszy, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta w ciągu 6 miesięcy od dnia likwidacji Funduszy.

3. Aktywa netto zlikwidowanych Funduszy, o których mowa w ust. 1, których wartość jest ustalona na podstawie sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień likwidacji, zwiększają fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 16. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 474, z 2008 r. nr 196, poz. 1214 i nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. nr 53, poz. 434) od aktywów Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu Poręczeń Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przekazanych w wyniku ich likwidacji na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 17. (pominięto przez redakcję)

Art. 18. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, również przez dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nabytych przez banki hipoteczne lub fundusz sekurytyzacyjny.

Art. 19. 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z upływem kadencji, na którą zostali powołani, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego będących przedstawicielami ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra właściwego do spraw transportu, pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego będących przedstawicielami ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, wygasają z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 20. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego staje się wspólna.

2. Kadencja Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerwca 2012 r.

Art. 21. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.), stosuje się do dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w tym przepisie, przeznaczonych a niewydatkowanych do dnia wejścia w życie przepisów likwidujących Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i Fundusz Poręczeń Unijnych na cele w nim określone, w części przekazanej na powiększenie funduszu statutowego tego banku.

2. Nie stanowią przychodu Banku Gospodarstwa Krajowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, aktywa pochodzące z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych przekazane na powiększenie funduszu statutowego tego banku.

Art. 22. Bank Gospodarstwa Krajowego:

  1) spłaca pożyczki zagraniczne przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi;

  2) spłaca pożyczki krajowe i zagraniczne, zaciągnięte na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi;

  3) realizuje zobowiązania powstałe z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa poręczonych lub gwarantowanych kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 2.

Art. 23. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. nr 121, poz. 1262 oraz z 2006 r. nr 120, poz. 823).

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15 oraz art. 24, które wchodzą w życie z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustawa weszła w życie.*)

_______________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 30.04.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60