Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13.07.2021 r. ...

Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13.07.2021 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2021 r. nr 250/1

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE (3) państwa członkowskie zwalniają z podatku od wartości dodanej (VAT) import towarów przez Unię, Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny lub przez organy utworzone przez Unię do których ma zastosowanie Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("protokół"), w granicach i na warunkach określonych w tym protokole i umowach dotyczących jego wykonania lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib, w szczególności w zakresie, w jakim nie prowadzi to do zakłócenia konkurencji, oraz dostawy towarów i świadczenie usług na ich rzecz. Zwolnienie to jest jednak ściśle ograniczone do zakupów dokonywanych do użytku służbowego i nie obejmuje sytuacji, w których towary i usługi są nabywane przez organy Unii w celu reagowania na sytuację nadzwyczajną, jaką jest pandemia COVID-19, w szczególności gdy mają być udostępniane nieodpłatnie państwom członkowskim lub stronom trzecim, takim jak krajowe organy lub instytucje.

(2) W związku z tym, ponieważ nadal istnieje pilna potrzeba przyjęcia środków w celu stworzenia gotowości do działania w obliczu trwającego kryzysu sanitarnego, konieczne jest zapewnienie zwolnienia z VAT zakupu towarów i usług przez Komisję, agencję lub organ ustanowiony na mocy prawa Unii w ramach wykonywania ich zadań w celu odpowiedzi na pandemię COVID-19. Zagwarantowałoby to, że środki przyjmowane w tej sytuacji w ramach różnych inicjatyw unijnych nie będą napotykać ograniczeń w postaci kwot VAT, które nie mogą zostać odzyskane przez instytucje unijne, lub w postaci obciążenia regulacyjnego wynikającego z obowiązku rejestracji do celów VAT.

(3) Dyrektywa Rady (UE) 2020/2020 (4) nie wystarcza do osiągnięcia celu, jakim jest wzmocnienie walki z pandemią COVID-19, ponieważ zezwala jedynie na ograniczony okres stosowania przez państwa członkowskie obniżonych stawek na dostawy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w związku z COVID-19 i usług ściśle związanych z takimi wyrobami lub na przyznanie zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i usług ściśle związanych z takimi szczepionkami i wyrobami.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE.

(5) W związku z obecną pandemią COVID-19 środki, które mogłyby wchodzić w zakres nowego zwolnienia w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, są w trakcie realizacji, na przykład w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) 2020/521 (5). VAT zapłacony od transakcji związanych z takimi środkami, ograniczyłby wartościowe zasoby, co doprowadziłoby do zmniejszenia ilości towarów i usług możliwych do dostarczenia państwom członkowskim proporcjonalnie do kwoty podatku, który miały zapłacić. Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie budżetu Unii do przeciwdziałania bardzo poważnym skutkom pandemii COVID-19, zwolnienia wprowadzone niniejszą dyrektywą powinny mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r. Takie stosowanie z mocą wsteczną jest niezbędne, aby uniknąć pozbawienia skuteczności środków podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Wszelkie korekty w odniesieniu do transakcji początkowo opodatkowanych mogłyby zostać dokonane przy zastosowaniu już istniejących mechanizmów korekt, na przykład w kolejnej deklaracji VAT.

(6) Ze względu na pilny charakter sytuacji związanej z pandemią COVID-19 niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

______________________
(1) Opinia z dnia 18 maja 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia z dnia 27 kwietnia 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
(4) Dyrektywa Rady (UE) 2020/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do środków tymczasowych dotyczących podatku od wartości dodanej mających zastosowanie do szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz.U. L 419 z 11.12.2020, s. 1).
(5) Rozporządzenie Rady (UE) 2020/521 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/369 oraz zmiany jego przepisów w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19 (Dz.U. L 117 z 15.4.2020, s. 3).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 143 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

    "fb) import towarów przez Komisję, agencję lub organ ustanowiony na mocy prawa Unii, w przypadku gdy Komisja, taka agencja lub taki organ importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii w celu reagowania na pandemię COVID-19, z wyjątkiem gdy importowane towary są wykorzystywane przez Komisję, taką agencję lub taki organ natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej odpłatnej dostawy towarów;";

   b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

    "3. W przypadku gdy przestają być spełnione warunki dotyczące zwolnienia określone w ust. 1 lit. fb), Komisja, dana agencja lub dany organ informują państwo członkowskie, w którym zwolnienie zostało zastosowane, a import tych towarów podlega VAT na warunkach mających zastosowanie w tym czasie.";

  2) w art. 151 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

    (i) w akapicie pierwszym dodaje się literę w brzmieniu:

     "ab) dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz Komisji, agencji lub organu ustanowionego na mocy prawa Unii, w przypadku gdy Komisja, taka agencja lub taki organ nabywają te towary lub usługi w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii w celu reagowania na pandemię COVID-19, z wyjątkiem gdy zakupione towary lub usługi są wykorzystywane przez Komisję, taką agencję lub taki organ natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej odpłatnej dostawy towarów lub dalszego świadczenia usług;";

    (ii) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

     "Do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym, inne niż te, o których mowa w lit. ab), mają zastosowanie w granicach ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie.";

   b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

    "3. W przypadku gdy przestają być spełnione warunki dotyczące zwolnienia określone w ust. 1 lit. ab) akapit pierwszy, Komisja dana agencja lub dany organ, które otrzymały zwolnioną dostawę lub usługi, informują państwo członkowskie, w którym zwolnienie zostało zastosowane, a dostawa tych towarów lub świadczenie tych usług podlega VAT na warunkach mających zastosowanie w tym czasie.".

Artykuł 2

Transpozycja

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 31 grudnia 2021 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa członkowskie stosują przepisy przewidziane w art. 1 od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania*) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

_________________
*) Uwaga od redakcji: dyrektywa została opublikowana w dniu 15.07.2021 r.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60