Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 25.02.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 25.02.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 619

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu:

   "Art. 26b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej "monitoringiem karier absolwentów".

   2. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

   3. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie:

    1) danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584);

    2) danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

    3) danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

    4) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

   4. Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12.

   5. Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego.

   6. Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których mowa w ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową:

    1) w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz

    2) w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz

    3) w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5.

   7. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują:

    1) numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia;

    2) rok urodzenia i płeć absolwenta;

    3) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, którą absolwent ukończył;

    4) rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa w pkt 3;

    5) zawód, w którym kształcił się absolwent - w przypadku absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

    6) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;

    7) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;

    8) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w tej szkole;

    9) zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie - w przypadku absolwenta, który po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe;

    10) informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);

    11) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;

    12) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu.

   8. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8-12, obejmują okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 30 kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5.

   9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4:

    1) okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w terminie do dnia 1 kwietnia każdego roku;

    2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w terminie do dnia 1 maja każdego roku.

   10. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:

    1) informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

    2) informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

    3) informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku oraz:

     a) w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku - informację o tym, że egzamin ten nie został zdany,

     b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku - informację o dacie uzyskania świadectwa dojrzałości.

   11. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu na dzień 31 sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 marca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

   12. Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 10.

   13. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:

    1) datę rozpoczęcia studiów;

    2) nazwę kierunku studiów;

    3) poziom studiów;

    4) profil studiów;

    5) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów;

    6) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny.

   14. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1 października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

   15. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13.

   16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:

    1) rok i miesiąc zgonu absolwenta;

    2) kod tytułu ubezpieczenia;

    3) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;

    4) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów;

    5) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;

    6) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niepozwalający na identyfikację płatnika;

    7) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;

    8) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;

    9) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

   17. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1 stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są przekazywane w podziale na miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

   18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 16.

   19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.

   20. Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia.

   21. Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych.

   22. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w postaci elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników monitoringu karier absolwentów.

   23. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym nastąpiła ich anonimizacja.

   24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje wyniki monitoringu karier absolwentów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.

   25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22, nie dłużej niż do dnia przekazania wyników monitoringu karier absolwentów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

   26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier absolwentów w postaci zagregowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.

   27. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier absolwentów.";

  2) w art. 37 w ust. 4 wyrazy "zgodnie z art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa";

  3) w art. 115 w ust. 3 wyrazy "zgodnie z przepisami art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa";

  4) w art. 164 w ust. 3 i 4 wyrazy "zgodnie z art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 432) w art. 50 dodaje się ust. 24 w brzmieniu:

  "24. Zakład przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dane, o których mowa w art. 26b ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), w celu prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.".

Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) w art. 2 w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

  "a) jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,".

Art. 5. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w art. 342 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

  "5. Dane zawarte w Systemie POL-on w zakresie, o którym mowa w art. 26b ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, są przekazywane przez ministra ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w celu prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.".

Art. 6. 1. W latach 2021-2029 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu, o którym mowa w art. 26b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w ramach monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w latach szkolnych 2018/2019-2023/2024.

2. Do monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26b ust. 3-27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 3-6.

3. Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane, o których mowa w art. 26b ust. 7, 10, 13 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, oraz informacje, o których mowa w ust. 4 i 5.

4. W latach 2021-2025 okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania:

  1) wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

  2) wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 1.

5. W latach 2021-2028 okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania:

  1) wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;

  2) wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 1.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane według stanu i za okres, o których mowa w art. 26b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. 1. W 2021 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej, dane, o których mowa w art. 26b ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, okręgowym komisjom egzaminacyjnym, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w terminie do dnia 26 kwietnia.

2. W 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują, w postaci elektronicznej, uzupełnione dane, o których mowa w art. 26b ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 lipca.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;

  2) art. 1 pkt 2-4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 2.04.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60