Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.02.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 325

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 oraz z 2020 r. poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

  1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

    1) dyrektywę Komisji 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustanowienia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z 05.07.1991, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 412, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

    2) dyrektywę Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającą pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z 16.06.2000, str. 47 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 432, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36, Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31);

    3) dyrektywę 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 06.07.2002, str. 13 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 235, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

    4) dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szóstą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112, Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

    5) dyrektywę Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiającą drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36);

    6) dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

    7) dyrektywę Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiającą trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

    8) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziestą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylającą dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 1);

    9) dyrektywę Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającą czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

    10) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);

    11) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

    12) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23);

    13) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31).";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) lp. 355 otrzymuje brzmienie:

355

3-Metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy)

[123 - 51 -3]

18

37

-

-

-

   b) lp. 384 otrzymuje brzmienie:

384

2-Naftyloamina [91 - 59 - 8] i jej sole - w przeliczeniu na 2-naftyloaminę

0,003

-

-

-

-

   c) lp. 432 otrzymuje brzmienie:

432

Pentan-1-ol [71 - 41 - 0] i jego izomery:

Pentan-2-ol [6032 - 29 - 7]
Pentan-3-ol [584 - 02 - 1]
2-Metylobutan-l-ol [137 - 32 - 6]
2-Metylobutan-2-ol [75 - 85 - 4]
3-Metylobutan-2-ol [598 - 75 - 4]
2,2-Dimetylopropan-l-ol [75 - 84 - 3]

75

150

-

-

-

   d) lp. 468 otrzymuje brzmienie:

468

Spaliny emitowane
z silników Diesla
[-]
- mierzone jako węgiel elementarny

0,05

-

-

-

-

   e) lp. 506 otrzymuje brzmienie:

506

4-Toliloamina (4-aminotoluen)

[106 - 49 - 0]

4,4

8,8

-

-

skóra

   f) lp. 513 otrzymuje brzmienie:

513

Trichlorek fosforylu

[10025 - 87 - 3]

0,064

0,12

-

-

-

   g) po lp. 566 dodaje się lp. 567-570 w brzmieniu:

567

4-Chloro-2-toliloamina [95 - 69 - 2]
i jej chlorowodorek [3165 - 93 - 3]
(w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę)
- frakcja wdychalna4)

0,02

-

-

-

skóra

568

Doksorubicyna [23214 - 92 - 8] i chlorowodorek doksorubicyny
[25136 - 40 - 9]
- frakcja wdychalna4)

0,0003

-

-

-

skóra

569

Furan

[110 - 00 - 9]

0,05

0,1

-

-

skóra

570

Kwas nitrylotrioctowy [139 - 13 - 9] i jego sole
- frakcja wdychalna4)

3,0

-

-

-

-

   h) skreśla się objaśnienie nr 16; 

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części C "Mikroklimat" pkt 1 "Mikroklimat gorący" otrzymuje brzmienie:

   "1. Mikroklimat gorący

   1.1. Kryterium oceny obciążenia termicznego środowiskiem gorącym jest wartość dopuszczalna wskaźnika WBGTeff wyrażonego w stopniach Celsjusza (°C), zgodnie z tabelą 2.

   1.2. Wartości WBGTeff nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy referencyjnych wartości dopuszczalnych WBGT, podanych w tabeli 2.

   1.3. Definicje pojęć i metody pomiaru mikroklimatu gorącego określają Polskie Normy.

   Tabela 2. Wartości odniesienia WBGT (WBGTeff) dla osób zaaklimatyzowanych i niezaaklimatyzowanych, w odniesieniu do pięciu klas tempa metabolizmu (WBGTeff = WBGT + CAV)

Tempo metabolizmu (klasa)

Tempo metabolizmu [W]

Progowa wartość odniesienia WBGT

dla osób

zaaklimatyzowanych

do gorąca

[°C]

dla osób

niezaaklimatyzowanych

do gorąca

[°C]

spoczynek

115
(100÷125)

33

32

1

praca lekka

180
(125÷235)

30

29

2

praca średnio ciężka

300
(235÷360)

28

26

3

praca ciężka

415
(360÷465)

26

23

4

praca bardzo ciężka

520
(> 465)

25

20

   Objaśnienia:

   WBGT - wskaźnik obciążenia termicznego wyznaczonego z pomiarów, wyrażony w [°C].

   WBGTeff - wskaźnik efektywnego obciążenia termicznego, będący sumą wskaźnika WBGT wyznaczonego z pomiarów oraz współczynnika CAV [°C] korygującego zmierzoną wartość WBGT ze względu na właściwości i rodzaj użytej odzieży ochronnej (CAV = 0 dla standardowej odzieży roboczej).

   CAV - współczynnik korekcji odzieżowej wyrażony w [°C].

   W - symbol jednostki mocy, w której wyraża się tempo metabolizmu; wat.".

§ 2. 1. Do dnia 19 maja 2021 r. wartość NDS 4-toliloaminy wynosi 8 mg/m3.

2. Do dnia 19 maja 2021 r. dla 3-metylobutan-1-olu wartość NDS wynosi 200 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 400 mg/m3.

3. Do dnia 19 maja 2021 r. dla trichlorku fosforylu wartość NDS wynosi 1 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 2 mg/m3.

4. Do dnia 20 lutego 2023 r. wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3.

5. Do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

____________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);
2) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60