Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.01.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 203

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147 oraz z 2020 r. poz. 2310) wprowadza się następujące zmiany:

  1) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia;

  2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

  3) załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Znaki akcyzy w postaci:

  1) banderol podatkowych według wzorów określonych w poz. IV, V, IX i X załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

  2) banderol legalizacyjnych według wzorów określonych w poz. IV i V załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

2. Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:

  1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

  2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5a-5d w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 i 4 załącznika nr 9 i tabeli 3 i 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. można:

  1) nanosić na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich:

   a) banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. IV i VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,

   b) banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

  2) sprowadzać na terytorium kraju importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby winiarskie w opakowaniach jednostkowych z naniesionymi banderolami podatkowymi według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:

  1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

  2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 załącznika nr 9 i tabeli 3 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.01.2021 r.

Załącznik nr 1

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 2

Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe znaków akcyzy

I. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, WYROBÓW NOWATORSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

  1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22±2°C i wilgotności względnej 50±5%;

  3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm × 16 mm i 50 mm × 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

  5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych, gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

  1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy i tytoń), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich: format 480 mm × 540 mm (z tolerancją ± 1,5 mm), 405 sztuk banderol o wymiarze 32 mm × 16 mm na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

  2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 240 sztuk banderol o wymiarze 50 mm × 12 mm na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

  3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm × 680 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 203 sztuki banderol o wymiarze 90 mm × 16 mm na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);

  4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich: format 480 mm × 680 mm (z tolerancją ± 1,5 mm), 300 sztuk banderol o wymiarach 50 mm × 16 mm na każdym arkuszu (12 rzędów po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych, winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

  1) być wysztancowane według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

  2) format 112 mm × 145 mm (z tolerancją ± 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm × 21 mm na każdym sektorze;

  3) szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

  4) szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 32,5 mm × 12 mm;

  5) szerokość rolki 21,6 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

  6) szerokość rolki 55,2 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 50 mm × 16 mm;

  7) banderole samoprzylepne należy przechowywać poziomo w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50 ± 5% wilgotności względnej i temperatura 22 ± 2°C;

  8) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

  9) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie numeracji na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

Załącznik nr 4

Sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych
plik w formacie pdf

Załącznik nr 5

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne

Załącznik nr 6

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

12,40

14,47

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

14,47

20,10

2

90 x 16

24,59

29,88

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

42,80

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. 

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

18,77

21,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp. 

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21 

56,35

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

38,28

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

20,03

Załącznik nr 7

Wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

15,13

17,03

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

18,07

25,06

2

90 x 16

30,71

37,34

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

53,50

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

23,47

26,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

70,43

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

47,84

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar 
banderoli 
w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

21,09

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60