Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2361

Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

  1) dodaje się art. 3aa w brzmieniu:

   "Art. 3aa. Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:

    1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

    2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.";

  2) w art. 3b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

     1) 20% wagowo - za rok 2021;

     2) 25% wagowo - za rok 2022;

     3) 35% wagowo - za rok 2023;

     4) 45% wagowo - za rok 2024;

     5) 55% wagowo - za rok 2025;

     6) 56% wagowo - za rok 2026;

     7) 57% wagowo - za rok 2027;

     8) 58% wagowo - za rok 2028;

     9) 59% wagowo - za rok 2029;

     10) 60% wagowo - za rok 2030;

     11) 61% wagowo - za rok 2031;

     12) 62% wagowo - za rok 2032;

     13) 63% wagowo - za rok 2033;

     14) 64% wagowo - za rok 2034;

     15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

    1b. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.",

   c) uchyla się ust. 2,

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.";

  3) art. 9g otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów:

    1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo art. 3b ust. 1;

    2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2 pkt 1.";

  4) w art. 9q:

   a) w ust. 3 w pkt 5:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,",

    - uchyla się lit. b,

   b) w ust. 4 wyrazy "art. 3b i art. 3c" zastępuje się wyrazami "art. 3aa-3c";

  5) w art. 9r w ust. 3 wyrazy "art. 9z ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "art. 9z ust. 1, 2 lub 2a";

  6) w art. 9s w ust. 3 w pkt 5:

   a) lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,",

   b) uchyla się lit. b;

  7) w art. 9x:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;",

   b) w ust. 3 wyrazy "recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami" zastępuje się wyrazami "przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych";

  8) w art. 9y w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;";

  9) w art. 9z:

   a) w ust. 2:

    - wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

     "Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

      1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;",

    - w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

     1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;

     2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.",

   c) w ust. 3 wyrazy "Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 i 2a",

   d) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";

  10) w art. 9zb:

   a) w ust. 2 wyrazy "ust. 1-2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",

   b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a";

  11) w art. 9ze w ust. 1 wyrazy "art. 9z ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 9z ust. 2 i 2a".

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się art. 35b i art. 35c;

  2) po art. 227 dodaje się art. 227a w brzmieniu:

   "Art. 227a. 1. Zarząd województwa przygotuje i przedłoży sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.

   2. Minister właściwy do spraw klimatu przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 22 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.".

Art. 3. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 15-18 otrzymują brzmienie:

   "Art. 15. Do dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Art. 16. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 59a oraz art. 64a ustawy zmienianej w art. 5, sporządzanych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Art. 17. 1. Do dokumentów DPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów DPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

   2. Do dokumentów EDPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów EDPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Art. 18. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, wystawianych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.";

  2) w art. 22 w pkt 2 wyrazy "2021 r." zastępuje się wyrazami "2022 r.".

Art. 4. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875) w art. 18 uchyla się ust. 5.

Art. 5. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) uchyla się art. 31zzc.

Art. 6. Do obliczania poziomów, o których mowa w art. 3aa ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875).

Art. 7. Do sprawozdań, o których mowa w art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących roku 2020, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60