Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2275

Art. 1. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

    "6a) progu unijnym - należy przez to rozumieć kwotę wartości umów koncesji określoną w art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/23/UE", aktualizowaną w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej wydawanych na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE;",

   b) w pkt 7 skreśla się wyrazy "Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/23/UE",",

   c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);";

  2) w art. 5:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) w odniesieniu do których zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie na podstawie innej niż określona ustawą procedury:

      a) organizacji międzynarodowej,

      b) wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak umowa międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby zrealizowania lub prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia;",

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

     "1a) w całości finansowanych przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do zawierania tych umów koncesji inną niż określona ustawą procedurę organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;

     1b) finansowanych w ponad 50% przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi zastosowanie do zawierania tych umów koncesji innej niż określona ustawą procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;",

    - w pkt 3:

     - - w lit. h wyrazy "w granicach upoważnień zawartych" zastępuje się wyrazami "w ramach limitów zobowiązań określonych",

     - - w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

      "k) usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.);",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) jeżeli są spełnione następujące warunki:

      a) koncesji nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub

      b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa

     - w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób;",

    - pkt 11-13 otrzymują brzmienie:

     "11) przez zamawiającego wykonującego jeden z rodzajów działalności sektorowej, jeżeli umowa koncesji jest zawierana z podmiotem:

      a) którego dane, wraz z danymi zamawiającego, objęte są rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.),

      b) w którym zamawiający posiada ponad połowę udziałów albo akcji, posiada ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, sprawuje nadzór nad organem zarządzającym lub posiada prawo mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

      c) który posiada ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiada ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego, sprawuje nadzór nad jego organem zarządzającym lub posiada prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego,

      d) który wspólnie z zamawiającym podlega określonemu w lit. c wpływowi innego przedsiębiorcy

     - jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w przypadku umowy koncesji na usługi lub wykonywania robót budowlanych w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane pochodziło ze świadczenia odpowiednio usług lub robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub na rzecz podmiotów, o których mowa w lit. a-d;

     12) w celu wykonywania działalności sektorowej - przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności sektorowej - z podmiotem powiązanym z jednym z tych zamawiających w sposób określony w pkt 11, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz tego zamawiającego lub na rzecz innego podmiotu, z którym podmiot ten jest powiązany w sposób określony w pkt 11;

     13) w celu wykonywania działalności sektorowej przez:

      a) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności sektorowej, z jednym z tych zamawiających,

      b) zamawiającego tworzącego podmiot, o którym mowa w lit. a, z tym podmiotem

     - pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat i z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie.",

   b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

    "2. W przypadku gdy okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, są krótsze niż 3 lata, uwzględnia się przychody osiągnięte w tych okresach oraz przychody, które przewiduje się osiągnąć w okresie pozostałym do upływu 3 lat.

    3. Jeżeli spośród podmiotów powiązanych w sposób określony w ust. 1 pkt 11 więcej niż jeden podmiot świadczy na rzecz zamawiającego takie same lub podobne usługi albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane, wartości procentowe, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, ustala się z uwzględnieniem całkowitego przychodu wszystkich tych podmiotów osiąganego odpowiednio ze świadczenia usług albo wykonywania robót budowlanych.

    4. Zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej, na jej wniosek, informacje o charakterze i wartości umów koncesji, podmiotach, które je zawarły, oraz dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13.";

  3) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. 1. Jeżeli umowa koncesji służy jednocześnie wykonywaniu działalności sektorowej oraz wykonywaniu innych niż działalność sektorowa rodzajów działalności, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy w celu wykonywania poszczególnych rodzajów działalności, stosując do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, albo zawrzeć jedną umowę.

   2. Do zawarcia jednej umowy koncesji stosuje się przepisy właściwe dla działalności głównej.

   3. Jeżeli umowa koncesji dotyczy równocześnie działalności sektorowej oraz zamówień publicznych lub działalności objętej art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przepisami Prawa zamówień publicznych dotyczącymi udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, do zawarcia umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2.

   4. Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie może zawrzeć jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów Prawa zamówień publicznych.

   5. Jeżeli nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo dotyczy umowa, do zawarcia umowy stosuje się:

    1) przepisy Prawa zamówień publicznych, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy;

    2) przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, której ta umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b lub c;

    3) przepisy ustawy, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego ta umowa dotyczy, mają zastosowanie przepisy ustawy, a do drugiego nie mają zastosowania przepisy ustawy ani przepisy Prawa zamówień publicznych.";

  4) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem informacji przekazywanych na podstawie ustawy, w szczególności na podstawie art. 38 ust. 1 oraz w ogłoszeniach.";

  5) w art. 14:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji komunikacja między zamawiającym i wykonawcami, w tym przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, ofert, oświadczeń i zawiadomień, odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, przez posłańca, przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej.",

   b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

    "5. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej.

    6. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji o wartości mniejszej niż próg unijny ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.";

  6) w art. 18:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Minister właściwy do spraw gospodarki informuje o:

     1) aktualnym progu unijnym oraz jego równowartości w złotych, ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE,

     2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalonym na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE

    - mających zastosowanie do postępowań o zawarcie umowy koncesji wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, wydanego na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.",

   d) w ust. 4 wyrazy "kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 2" zastępuje się wyrazami "próg unijny",

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość umowy koncesji.";

  7) użyte w art. 22 w pkt 4 oraz w art. 38 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "imię i nazwisko albo nazwę oraz adres" zastępuje się wyrazami "nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności";

  8) w art. 31 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. W przypadku ofert, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, termin składania ofert lub wniosków nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i nie krótszy niż 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

   4. Jeżeli postępowanie o zawarcie umowy koncesji jest podzielone na etapy, zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, który nie może być krótszy niż 22 dni od dnia wysłania zaproszenia w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej próg unijny i nie krótszy niż 10 dni w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż próg unijny.";

  9) art. 34 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 34. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o koncesji albo we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:

    1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

    2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023),

    3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

    4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),

    5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568), mających trudności w integracji ze środowiskiem,

    6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),

    7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),

    8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 i 2023),

    9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

    10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)

   - pod warunkiem że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.";

  10) użyte w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 oraz w art. 51 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2," zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "próg unijny";

  11) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umowy koncesji nie mogą prowadzić do zmiany jej ogólnego charakteru.";

  12) w art. 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. W przypadku umów koncesji na roboty budowlane oraz umów koncesji na usługi, które mają być wykonane na obiekcie budowlanym podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający wymaga, aby po zawarciu umowy koncesji i nie później niż w chwili rozpoczęcia jej realizacji koncesjonariusz przekazał mu informacje dotyczące nazwy albo imienia i nazwiska, danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Koncesjonariusz zawiadamia zamawiającego o zmianach w zakresie tych informacji, w tym przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.";

  13) użyte w art. 54 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w różnym przypadku, wyrazy "kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "próg unijny".

Art. 2. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

  2) w art. 13 w ust. 1 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

   "a) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub takiego porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym,

   b) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,";

  3) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub takiego porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, i dotyczących robót budowlanych, dostaw lub usług przeznaczonych na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez sygnatariuszy,

   2) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,";

  4) w art. 24:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie:

     1) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych, lub

     2) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się

    - zamawiający może udzielić zamówienia w częściach lub jednego zamówienia.",

   b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 12" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 1";

  5) w art. 25 w ust. 1:

   a) w pkt 1 skreśla się wyraz "ustawy",

   b) w pkt 2 wyrazy "art. 12" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 1";

  6) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli zamówienie służy jednocześnie wykonywaniu kilku rodzajów działalności, z których co najmniej jeden jest działalnością sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4, zamawiający może udzielić odrębnych zamówień w celu wykonywania poszczególnych rodzajów działalności lub jednego zamówienia.";

  7) w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 8", wyrazy "b i" oraz wyrazy "5 i";

  8) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest:

    1) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo

    2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.";

  9) w art. 56:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym", o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.";

  10) art. 62 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 62. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę wstępną, ofertę podlegającą negocjacjom, ofertę ostateczną, ofertę dodatkową, ofertę wariantową oraz ofertę częściową.";

  11) w art. 65:

   a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) zamówienie jest udzielane lub konkurs jest organizowany przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854) w państwie trzecim, niebędącym członkiem Unii Europejskiej, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu usług zaufania, o której mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), oraz wartość tego zamówienia lub konkursu jest mniejsza niż progi unijne.",

   b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1, w szczególności w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, oferty, pracy konkursowej albo ich części, podmiotowego środka dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego, można je przekazać, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

    3. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3, oferty lub ich części składa się zgodnie z wyborem zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie lub postaci, o której mowa w art. 63.";

  12) w art. 70:

   a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "i tryb",

   b) w pkt 2:

    - po wyrazach "zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie," dodaje się wyrazy "wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3,",

    - skreśla się wyrazy "przy użyciu środków komunikacji elektronicznej",

   c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, o których mowa w pkt 2";

  13) w art. 81:

   a) w ust. 1 po wyrazach "od dnia otwarcia odpowiednio ofert" dodaje się wyrazy "lub ofert dodatkowych",

   b) w ust. 2:

    - po wyrazach "i tryb jej przekazywania" dodaje się wyrazy " , w tym sposób liczenia terminu, o którym mowa w ust. 1",

    - po wyrazach "Prezesa Urzędu" skreśla się wyraz "do";

  14) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Wstępne ogłoszenie informacyjne nie może zostać zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego przed publikacją ogłoszenia o profilu nabywcy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.";

  15) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może żądać dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:

    1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;

    2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.";

  16) w art. 95 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "niezbędnych do realizacji" zastępuje się wyrazami "związanych z realizacją";

  17) w art. 96 w ust. 2 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

   "g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.";

  18) w art. 108 w ust. 1:

   a) w pkt 1 w lit. f wyrazy "pracy małoletnich cudzoziemców" zastępuje się wyrazami "powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi",

   b) w pkt 4 po wyrazach "wobec którego" dodaje się wyraz "prawomocnie";

  19) w art. 109 w ust. 1:

   a) w pkt 2 w lit. b wyraz "skazanego" zastępuje się wyrazem "ukaranego",

   b) w pkt 3 po wyrazach "przestępstwo lub" dodaje się wyrazy "ukarano za";

  20) w art. 110 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:";

  21) w art. 111:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;",

   b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.";

  22) w art. 125 w ust. 3 po wyrazach "albo ofert," skreśla się wyrazy "stanowi dowód";

  23) w art. 143:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136 i art. 137, z uwzględnieniem ust. 2-5.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia tych wniosków. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.";

  24) w art. 150:

   a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) termin związania ofertą.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia oferty, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1-3 i ust. 6 zdanie pierwsze oraz art. 143 ust. 4.";

  25) art. 157 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 157. 1. Do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136, art. 137 ust. 1-6 oraz art. 143 ust. 2-5.

   2. Jeżeli zamawiający zastrzegł możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań niezbędnych do złożenia tych ofert odpowiednio stosuje się przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1-3, ust. 6 zdanie pierwsze i ust. 7 oraz art. 143 ust. 4.";

  26) w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jeżeli część opisu potrzeb i wymagań nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych nieudostępnioną część opisu potrzeb i wymagań oraz jego ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści tej części opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.";

  27) w art. 167 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Do wyjaśnień i zmiany treści SWZ przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1-3 i ust. 6 zdanie pierwsze oraz art. 143 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

  28) w art. 168 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli część SWZ nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych nieudostępnioną część SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.";

  29) art. 175 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 175. Do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odpowiednio stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136, art. 137 ust. 1-6 oraz art. 143 ust. 2-5.";

  30) w art. 178 uchyla się ust. 2;

  31) w art. 179 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jeżeli część opisu potrzeb i wymagań nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do dialogu nieudostępnioną część opisu potrzeb i wymagań oraz jego ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści tej części opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.";

  32) w art. 185 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Do wyjaśnień i zmian treści SWZ przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1-3 i ust. 6 zdanie pierwsze oraz art. 143 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

  33) w art. 186 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli część SWZ nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert nieudostępnioną część SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.";

  34) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza do składania ofert obejmujących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a po ich opracowaniu dokonuje zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom, uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.";

  35) w art. 192 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4. Do wyjaśnień treści opisu potrzeb i wymagań w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odpowiednio stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136, art. 137 ust. 1-6 oraz art. 143 ust. 2, 3 i 5.

   5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zmienić treść opisu potrzeb i wymagań. Przepisy art. 143 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

  36) w art. 194 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosuje się przepisy art. 145, art. 146 ust. 1, art. 147 i art. 158 ust. 3.";

  37) w art. 195 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Jeżeli część opisu potrzeb i wymagań nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych nieudostępnioną część opisu potrzeb i wymagań oraz jego ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści tej części opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.";

  38) w art. 203 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. Jeżeli część opisu potrzeb i wymagań, o którym mowa w art. 202, nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert nieudostępnioną część opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

   4. Do wyjaśnień i zmian treści opisu potrzeb i wymagań, o którym mowa w art. 202, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1-3 i ust. 6 zdanie pierwsze oraz art. 143 ust. 4.";

  39) w art. 212 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Do wyjaśnień i zmian treści SWZ przepisy art. 135 ust. 1, art. 136, art. 137 ust. 1 i ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.";

  40) w art. 214 w ust. 3 po wyrazach "przekraczać 3 lat" dodaje się wyrazy "od udzielenia zamówienia podstawowego";

  41) w art. 217 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.";

  42) w art. 220 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "- od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.";

  43) w art. 223 w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "sposobu";

  44) w art. 224:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;",

   b) w ust. 3 w pkt 7 skreśla się wyraz "dotyczącymi",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.";

  45) w art. 226 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;";

  46) art. 263 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 263. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.";

  47) art. 266 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 266. Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.";

  48) w art. 267 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   "9) ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14.";

  49) uchyla się art. 268;

  50) w art. 274:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.";

  51) w art. 275 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo

   3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.";

  52) w art. 280 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do:

    1) SWZ - w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2,

    2) opisu potrzeb i wymagań - w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3

   - nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.";

  53) w art. 281:

   a) w ust. 2 w pkt 10 skreśla się wyrazy "w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Kwota wadium, o której mowa w ust. 2 pkt 10, nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia.";

  54) w art. 282 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "art. 281 ust. 2 pkt 1-9 i 11-19" dodaje się wyrazy "i ust. 3";

  55) w art. 286 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

   "9. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.";

  56) art. 287 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 287. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, do ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie stosuje się przepisów art. 222 ust. 4, art. 224, art. 225 oraz art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18. Zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych przez zamawiającego.

   3. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:

    1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

    2) których oferty zostały odrzucone,

    3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1

   - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

   4. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający informuje równocześnie każdego z wykonawców z osobna o:

    1) odrzuceniu jego oferty albo

    2) w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1, o niezakwalifikowaniu jego oferty do negocjacji oraz o przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny oferty i łącznej punktacji

   - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.";

  57) w art. 289:

   a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, kontynuuje postępowanie.

    4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, może kontynuować postępowanie, zapraszając do negocjacji ofert tych wykonawców, albo unieważnia postępowanie.",

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, również kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.";

  58) art. 293 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 293. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.";

  59) w art. 294:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.";

  60) w art. 295 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

   "2. Jeżeli część SWZ nie została udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodów, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, zamawiający udostępnia wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych nieudostępnioną część SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

   3. SWZ zawiera informacje, o których mowa w art. 281 ust. 1 pkt 1-3 i 5-19 i ust. 2.

   4. Do wyjaśnień i zmian treści SWZ stosuje się odpowiednio przepisy art. 284, art. 285 i art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 i 8.";

  61) art. 296 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 296. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

   2. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

   3. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert ostatecznych z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych.";

  62) w art. 298 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, który stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań udostępnianym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji.";

  63) użyte w art. 301 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 305 w pkt 2 wyrazy "art. 226 ust. 1 pkt 5" zastępuje się wyrazami "art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5";

  64) w art. 307 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.";

  65) w art. 311 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) podstawowego lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 4 oddziale 2, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest mniejsza niż progi unijne.";

  66) w art. 325 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) których przedmiotem jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.";

  67) w art. 330 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej lub wykonania na jej podstawie usługi, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.";

  68) w art. 342 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Do zmian treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepisy art. 137 ust. 4-7, a jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż progi unijne - przepisy art. 286 ust. 3, 5, 6 i 9.";

  69) w art. 345 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Nie podlega ocenie praca konkursowa niezgodna z przepisami ustawy, nieodpowiadająca ogłoszeniu o konkursie lub regulaminowi konkursu, złożona po terminie oraz złożona przez uczestnika, którego wniosek został odrzucony.";

  70) w art. 366:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) jednemu z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym okresie, lub",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepis art. 365 ust. 4.";

  71) w art. 377 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "przetargu ograniczonego," dodaje się wyraz "sektorowych";

  72) w art. 381 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Do sektorowych negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 155 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 1-5 i 7-16, 18 i 19 oraz ust. 2 i 3, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 2, art. 167 i art. 168 stosuje się odpowiednio.";

  73) art. 382 i art. 383 otrzymują brzmienie:

   "Art. 382. Do dialogu konkurencyjnego stosuje się przepisy art. 169, art. 171-175, art. 176 ust. 2 i 3 i art. 177-188.

   Art. 383. Do partnerstwa innowacyjnego stosuje się przepisy art. 189-193, art. 194 ust. 2, art. 195 i art. 197-207.";

  74) art. 386 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 386. 1. Do negocjacji bez ogłoszenia stosuje się przepisy art. 208 i art. 210-212. 

   2. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia: 

    1) w przypadkach określonych w art. 209 ust. 1 pkt 2-4;

    2) jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2, albo nie zostały złożone żadne oferty, albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.";

  75) w art. 388:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) w przypadkach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 9-14;",

   b) w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

    "d) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2, albo nie zostały złożone żadne oferty, albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.";

  76) w art. 389 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. Zamawiający określa zasady i sposób udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej w dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej.

   4. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy. Do umowy ramowej stosuje się przepisy działu VII.";

  77) w art. 393 w ust. 1:

   a) w pkt 1 wyraz "badać" zastępuje się wyrazem "stosować",

   b) w pkt 3 skreśla się wyrazy " , o których mowa w pkt 2";

  78) w art. 394 w ust. 2 po wyrazie "wniosek" dodaje się wyrazy " , o którym mowa w ust. 1,";

  79) w art. 395:

   a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "- z wyjątkiem art. 83, art. 87 ust. 2, art. 89 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 2, art. 92, art. 94, art. 100-102, art. 110 ust. 2 i 3, art. 115 ust. 2, art. 125 ust. 2, 3 i 6, art. 126 ust. 1 i 2, art. 127, art. 222 ust. 2-5, art. 245 ust. 6 i art. 262,",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się przepisów działu I rozdziału 7 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji z wykonawcą wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz art. 97 ust. 10 w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek przekazania oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.";

  80) w art. 401 w ust. 5 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

  81) w art. 413:

   a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) informacje, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2-5, 7, 9, 10, 13-15, 17 i 18 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3, 4 i 19;",

   b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) informacje, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2-5, 7, 9, 10, 13-15, 17 i 18 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2-4, 9, 10, 14-16 i 19;",

   c) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Zamawiający załącza do zaproszenia do składania ofert SWZ, która zawiera co najmniej informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-6 i 13-21 i ust. 2 pkt 2-5, 7, 9, 10, 13-15, 17 i 18 oraz art. 411 ust. 2 pkt 1 i 3-5.";

  82) w art. 415:

   a) w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach "przekraczać 5 lat" dodaje się wyrazy "od udzielenia zamówienia podstawowego",

   b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "przekraczał 5 lat" dodaje się wyrazy "od udzielenia zamówienia podstawowego";

  83) w art. 422 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.";

  84) w art. 424 wyrazy "zamawiającym, o którym mowa w art. 4 lub art. 5 ust. 4," zastępuje się wyrazami "zamawiającym publicznym lub zamawiającym sektorowym";

  85) w art. 425 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Przepisy art. 423 i art. 424 stosuje się.";

  86) w art. 434 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.";

  87) w art. 439 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy.";

  88) w art. 446 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:

    a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro,

    b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro;";

  89) art. 448 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 448. Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.";

  90) w art. 459 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:

    1) zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455;

    2) umowy, o której mowa w art. 457 ust. 1.";

  91) w art. 474 w ust. 2 w pkt 4 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "oraz";

  92) w art. 476:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;",

   b) w ust. 4 w pkt 2 wyraz "ustawie" zastępuje się wyrazami "przepisach wydanych na podstawie ustawy";

  93) w art. 477:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego: 

     1) które składa się z:

      a) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zamówień oraz prawa cywilnego oraz

      b) rozmowy kwalifikacyjnej;

     2) od wyników którego kandydatowi na członka Izby przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez kandydata informacji o wyniku na danym etapie postępowania; prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi również w przypadku odmowy dopuszczenia go do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.",

   b) w ust. 4:

    - w pkt 2 po wyrazie "zgłoszeń" dodaje się wyrazy "kandydatów na członka Izby", 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na członka Izby, potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 1-6 i 8-10, oraz wskazanie danych, które ma zawierać to zgłoszenie;",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym przygotowania zadań na egzamin pisemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spośród osób wskazanych przez Prezesa Urzędu.",

   d) w ust. 10:

    - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, a także sposób ustalania jego wyniku, jak również sposób wniesienia odwołania od wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz tryb i sposób rozpatrzenia odwołania,

     2) dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na członka Izby, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 1-6 i 8-10, oraz zakres danych, które ma zawierać to zgłoszenie,",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, szczegółowe wymagania wobec członków komisji kwalifikacyjnej oraz organizację jej pracy",

    - część wspólna otrzymuje brzmienie:

     "- kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, potrzebą obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na członka Izby, a także tym, że dane podane w zgłoszeniu muszą jednoznacznie potwierdzać tożsamość kandydata na członka Izby, wskazywać dotychczasowy przebieg jego kariery zawodowej, jego doświadczenie i wykształcenie, a dołączone dokumenty lub oświadczenia mają umożliwiać weryfikację w niezbędnym zakresie spełniania przez kandydata wymaganych warunków, przy czym weryfikacja ta może nastąpić na podstawie dokumentów lub oświadczeń zawierających informacje podlegające ochronie danych osobowych, jak również mając na uwadze, że termin na wniesienie odwołania ma być liczony od dnia otrzymania przez kandydata informacji o wyniku na danym etapie postępowania kwalifikacyjnego, oraz mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej i bezstronnej pracy komisji kwalifikacyjnej.",

   e) dodaje się ust. 11-14 w brzmieniu:

    "11. Administratorem danych osobowych kandydata przekazanych w zgłoszeniu kandydata na członka Izby oraz dołączonych do niego dokumentach, przetwarzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w związku z wniesieniem odwołania od wyniku tego postępowania, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej jest Prezes Urzędu.

    12. Minister właściwy do spraw gospodarki jest administratorem danych osobowych kandydata w związku z wniesieniem przez niego odwołania od wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także danych osobowych członków komisji kwalifikacyjnej, w celu realizacji jego zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy.

    13. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

    14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. W takim przypadku, pozyskując dane osobowe, organ przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje o sposobie wykonania tego obowiązku.";

  94) w art. 478 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

   "13) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Izby stwierdzonej przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odmowy bez uzasadnionej przyczyny poddania się ocenie zdolności do pełnienia tych obowiązków, mimo zalecenia Prezesa Izby.";

  95) w art. 480:

   a) w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

    "Kandydat powołany na Prezesa Izby albo wiceprezesa Izby z dniem powołania staje się członkiem Izby.",

   b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 3";

  96) w art. 482 wyrazy "zadań powierzonych Izbie" zastępuje się wyrazami "zadań Izby";

  97) w art. 500 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "pkt 21" zastępuje się wyrazami "pkt 20";

  98) art. 507 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 507. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.";

  99) art. 510 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 510. 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

   2. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.";

  100) w art. 511 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej, pełnomocnik składa je wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania odwoławczego, chyba że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.";

  101) w art. 512 skreśla się wyrazy "oraz przystępujących do postępowania odwoławczego";

  102) w art. 514:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.",

   b) w ust. 3 po wyrazach "jeżeli przekazanie" dodaje się wyrazy "odpowiednio odwołania albo";

  103) w art. 516:

   a) w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "przepisami ustawy" dodaje się wyrazy ", lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy",

   b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;";

  104) w art. 518:

   a) w ust. 1 po wyrazach "do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu" dodaje się wyrazy "lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego",

   b) w ust. 3 po wyrazach "dowodu uiszczenia wpisu" dodaje się wyrazy "lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego";

  105) w art. 519 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem. Przepis art. 559 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

  106) w art. 528:

   a) w pkt 5 po wyrazach "uwzględnienia zarzutów" dodaje się wyraz "przedstawionych",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) odwołujący nie przekazał zamawiającemu odpowiednio odwołania albo jego kopii, zgodnie z art. 514 ust. 2.";

  107) w art. 529 w ust. 2 po wyrazach "strony," dodaje się wyrazy "uczestników postępowania odwoławczego,";

  108) w art. 538 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

   "2. W postanowieniu o dopuszczeniu dowodu skład orzekający oznaczy środek dowodowy i fakty, które mają nim zostać wykazane.

   3. Skład orzekający dopuszcza dowody na rozprawie. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu może być wydane również na posiedzeniu niejawnym.

   4. Skład orzekający nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić.";

  109) art. 539 i art. 540 otrzymują brzmienie:

   "Art. 539. 1. Dopuszczając dowód z opinii biegłego, skład orzekający, w postanowieniu, określa przedmiot opinii i dziedzinę, z której biegły jest powoływany, a także wskazuje dokumentację niezbędną do sporządzenia opinii.

   2. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych albo spoza tej listy, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych wydatków, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186). Przepisy o biegłych dotyczące wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków stosuje się odpowiednio do tłumaczy.

   3. W przypadku postępowania odwoławczego, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, skład orzekający powołuje biegłego, który posiada dostęp do informacji niejawnych.

   4. Prezes Izby, w drodze zarządzenia, określa termin sporządzenia opinii oraz wykonuje czynności organizacyjne wynikające z dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, w szczególności przekazuje biegłemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej albo kopię tej dokumentacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, niezbędne do sporządzenia opinii, wraz z, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopią pisma złożonego w postępowaniu odwoławczym, w którym zawarto wniosek o dopuszczenie tego dowodu, lub kopią protokołu z rozprawy sporządzonego pisemnie, jeżeli wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego został złożony lub dopuszczono go na rozprawie.

   5. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub dopuszczenia go na rozprawie, jeżeli rozprawa została odroczona w celu przeprowadzenia tego dowodu, skład orzekający, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, wyznacza termin odroczonej rozprawy po sporządzeniu opinii biegłego i zawiadamia o nim strony oraz uczestników postępowania odwoławczego. Skład orzekający może zażądać od biegłego złożenia opinii uzupełniającej na piśmie lub ustnie do protokołu. W przypadku złożenia opinii uzupełniającej na piśmie, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

   6. Prezes Izby przesyła stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opinii biegłego lub kopię opinii uzupełniającej przed wyznaczeniem terminu odroczonej rozprawy. Jeżeli dowód z opinii biegłego został dopuszczony na posiedzeniu niejawnym przed wyznaczeniem terminu rozprawy zgodnie z art. 544 ust. 3, Prezes Izby przesyła stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, przed wyznaczeniem tego terminu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię postanowienia o dopuszczeniu tego dowodu oraz kopię opinii biegłego, o ile sporządzenie opinii w tym terminie było możliwe.

   7. Strona lub uczestnik postępowania odwoławczego, aż do ukończenia czynności biegłego, może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia członka składu orzekającego. W przypadku wniosku o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, odpowiednio strona lub uczestnik są obowiązani uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że przedtem nie była im znana. O wyłączeniu biegłego rozstrzyga skład orzekający po wysłuchaniu odpowiednio strony lub uczestnika postępowania i biegłego, chyba że miałoby to doprowadzić do nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

   8. Izba może zażądać opinii podmiotu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W opinii należy wskazać osoby, które przeprowadziły badanie i wydały opinię. Przepisy ust. 1, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

   Art. 540. 1. W przypadku powołania dowodu z zeznań świadka przewodniczący składu orzekającego poucza świadka o prawie odmowy zeznań oraz odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Od świadka, który ma składać zeznania, odbiera się przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu.

   2. Świadkami nie mogą być:

    1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;

    2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" oraz osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;

    3) przedstawiciele ustawowi stron lub uczestników postępowania oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony lub uczestnika postępowania, jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej legitymację do wniesienia odwołania.

   3. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron lub uczestników postępowania, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami lub uczestnikami postępowania w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

   4. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub osoby określone w ust. 3 na odpowiedzialność karną, dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

   5. Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem na rozprawę lub posiedzenie niejawne, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.";

  110) w art. 544 w ust. 2 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

  111) w art. 545 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "strony";

  112) w art. 549 w ust. 1:

   a) skreśla się wyrazy "członkom składu orzekającego",

   b) po wyrazie "umożliwia" dodaje się wyrazy "członkom składu orzekającego";

  113) w art. 550 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Skład orzekający może odroczyć rozprawę w celu przeprowadzenia dowodu, którego nie można było przeprowadzić w wyznaczonym terminie albo z innych ważnych przyczyn, i wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, nowy termin rozprawy, z uwzględnieniem art. 539 ust. 5.";

  114) w art. 559 w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz "wyroku" zastępuje się wyrazem "orzeczenia";

  115) w art. 570 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Do utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 158 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.";

  116) w art. 571 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Jeżeli przebiegu posiedzenia jawnego nie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony pisemnie zawiera, oprócz danych i okoliczności wskazanych w ust. 1, wyniki postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia.";

  117) w art. 572 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.";

  118) art. 574 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 574. Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis i uzasadnione koszty stron i uczestników postępowania odwoławczego wnoszących sprzeciw.";

  119) w art. 576 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także to, że wpis nie może być wyższy niż 20.000 złotych, oraz biorąc pod uwagę dostępne formy jego uiszczenia;

   2) szczegółowe rodzaje kosztów postępowania odwoławczego oraz limit kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz wydatki pełnomocnika, a także szczegółowe warunki ponoszenia kosztów oraz sposób ich rozliczania przez Izbę, mając na uwadze zasadność zwrotu stronie oraz uczestnikowi postępowania odwoławczego wnoszącemu sprzeciw kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony, a także to, że limit kosztów ponoszonych na wynagrodzenie oraz wydatki może dotyczyć wyłącznie jednego pełnomocnika oraz nie może być wyższy niż minimalne stawki opłat określone dla wartości przedmiotu sprawy do 50.000 złotych, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu adwokata lub radcy prawnego, oraz kierując się treścią orzeczenia wydanego przez Izbę.";

  120) w art. 596 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) instytucję audytową oraz instytucję zarządzającą w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności oraz programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki";

  121) w art. 597 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Zamawiający niezwłocznie po wszczęciu kontroli informuje organ kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnia jej wyniki.";

  122) w art. 603 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę w zakresie zgodności z przepisami ustawy działań lub zaniechań zamawiającego.

   2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do kontroli postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia lub zmiany umowy. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do kontroli postępowania o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu oraz zawarcia lub zmiany umowy ramowej.";

  123) w art. 607:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Prezes Urzędu może wszcząć, z urzędu lub na wniosek, kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania lub konkursu albo zawarto lub zmieniono umowę lub umowę ramową z naruszeniem przepisów ustawy.

    2. Kontrola doraźna wszczęta na wniosek prowadzona jest wyłącznie w zakresie zarzutów wynikających z informacji zawartych we wniosku o wszczęcie kontroli. W przypadku ujawnienia, że doszło do innego naruszenia przepisów ustawy niewskazanego we wniosku o wszczęcie kontroli, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania lub konkursu albo zawarcia lub zmiany umowy lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów ustawy, Prezes Urzędu może rozszerzyć zakres kontroli z urzędu.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Prezes Urzędu informuje zamawiającego, a w przypadku kontroli wszczynanej na wniosek, wnioskodawcę oraz zamawiającego, o wszczęciu kontroli doraźnej.";

  124) w art. 608 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Postępowanie wyjaśniające stanowi wstępny etap kontroli doraźnej i ma na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania lub konkursu albo zawarto lub zmieniono umowę lub umowę ramową z naruszeniem przepisów ustawy.

   2. W przypadku niepotwierdzenia uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wyjaśniające kończy się informacją o braku podstaw do dalszego prowadzenia kontroli. Do postępowania wyjaśniającego przepisów art. 606, art. 609 ust. 1 pkt 2 oraz art. 610 nie stosuje się.";

  125) w art. 609 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) postępowania wyjaśniającego, w sytuacji niepotwierdzenia uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik albo zawarto lub zmieniono umowę lub umowę ramową z naruszeniem przepisów ustawy, poprzez przekazanie do wnioskodawcy i zamawiającego informacji o braku podstaw do dalszego prowadzenia kontroli;";

  126) w art. 613:

   a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub umów ramowych",

   b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "albo umowy ramowej";

  127) w art. 619 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "ust. 2 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5".

Art. 3. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

  "3a. Do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym przepisów art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437-440, art. 443, art. 447 oraz art. 463-465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.".

Art. 4. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) w art. 76:

  1) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

   "d) w pkt 11:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych,",

    - po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

     "aa) podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, w zakresie, w jakim wykonuje jeden z rodzajów działalności sektorowej, o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej,",

    - lit. b i c otrzymują brzmienie:

     "b) przedsiębiorstwo publiczne, przez które należy rozumieć przedsiębiorstwo wykonujące jeden z rodzajów działalności sektorowej, na które podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, pojedynczo lub wspólnie z innymi takimi podmiotami, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywiera dominujący wpływ, w szczególności:

      - posiada ponad połowę udziałów albo akcji w tym przedsiębiorstwie lub

      - posiada ponad połowę głosów przypadających na akcje wyemitowane przez to przedsiębiorstwo lub wynikających z udziałów w tym przedsiębiorstwie, lub

      - ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa

      - o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej,

     c) podmiot inny niż określony w lit. a-b, który wykonuje działalność na podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przyznanych w celu wykonywania działalności sektorowej, o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej.";";

  2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych.";";

  3) w pkt 3 w lit. a:

   a) tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

    "- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:

      a) podlegających szczególnej procedurze:

       - na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej lub takiego porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym,

       - na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,

       - organizacji międzynarodowej zakupującej do swoich celów lub do zamówień, które muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą,

      b) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa, w zakresie, w jakim ochrona ich nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy,

      c) w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub części cyklu życia tego produktu,

      d) w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia działań,

      e) przez władze państwowe, regionalne lub lokalne władzom państwowym, regionalnym lub lokalnym innego państwa związanych z:

       - dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu w rozumieniu art. 7 pkt 12 Prawa zamówień publicznych lub

       - robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi ze sprzętem wojskowym lub newralgicznym sprzętem w rozumieniu art. 7 pkt 12 Prawa zamówień publicznych, lub

       - robotami budowlanymi i usługami wyłącznie do celów wojskowych lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub newralgicznymi usługami w rozumieniu art. 7 pkt 11 i 13 Prawa zamówień publicznych,

      f) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych;",

    - pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

     "5) na usługi zawieranych przez zamawiającego z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego przyznanego na podstawie ustawy lub innego aktu normatywnego podlegającego publikacji, skutkującego zastrzeżeniem wykonywania tej działalności wyłącznie dla jednego wykonawcy;

     6) na usługi świadczone w ramach wykonywania działalności sektorowej przez podmiot niebędący zamawiającym, na podstawie prawa wyłącznego, o którym mowa w pkt 5;

     7) przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, w celu prowadzenia działalności w zakresie:

      a) udostępniania publicznej sieci telekomunikacyjnej lub

      b) obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub

      c) świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej;",

   b) uchyla się tiret trzecie i czwarte,

   c) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

    "- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) na usługi prowadzenia loterii, objęte kodem CPV 92351100-7, określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień, na podstawie prawa wyłącznego innego niż prawo, o którym mowa w pkt 5, o ile przyznanie takiego prawa wyłącznego ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;",";

  4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) art. 10 i art. 11 otrzymują brzmienie:

   "Art. 10. 1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest podzielny na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy, których przedmiotem będą poszczególne odrębne części, stosując do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe dla danej części, albo zawrzeć jedną umowę.

   2. W przypadku zawarcia jednej umowy zamawiający:

    1) może nie stosować przepisów ustawy, jeżeli umowa koncesji obejmuje części, z których co najmniej jedna jest objęta art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zawarcie jednej umowy jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami;

    2) może, zgodnie ze swoim wyborem, stosować przepisy ustawy lub przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje część, do której mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a zawarcie jednej umowy jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami;

    3) stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień sektorowych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy;

    4) stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień klasycznych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy;

    5) jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy, stosuje przepisy ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje się przepisów ustawy.

   3. Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie może zawrzeć jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów Prawa zamówień publicznych.

   Art. 11. 1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części oraz obejmuje jednocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz elementy, do których tych przepisów nie stosuje się, do zawarcia umowy:

    1) stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot umowy;

    2) nie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli umowa obejmuje elementy objęte art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

    3) można, zgodnie z wyborem zamawiającego, stosować przepisy ustawy lub przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje elementy, do których mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

   2. Przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.";";

  5) uchyla się pkt 5;

  6) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) art. 32 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 32. 1. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający, o których mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, wykluczają, a pozostali zamawiający mogą wykluczyć wykonawcę:

     1) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

      a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym",

      b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

      c) o którym mowa w art. 228-230a lub art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

      d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

      e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

      f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

      g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296, art. 296a i art. 297-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

      h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

     - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

     2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

     3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

     4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne lub zakaz ubiegania się o zawarcie umowy koncesji;

     5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

     6) zaangażowanego w przygotowanie postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.

    2. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

     1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

     2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

      a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego, lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

      b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

      c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

     3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 lit. a, lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. b;

     4) w stosunku do którego otwarto likwidację, którego upadłość ogłoszono, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia tej procedury;

     5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę koncesji lub umowę w sprawie zamówienia publicznego, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

     6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

     7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy koncesji lub umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

     8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, lub spełnia kryteria kwalifikacji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie kryteriów kwalifikacji;

     9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;

     10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;

     11) którego, w przypadku umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, uznano na podstawie stosownych środków dowodowych za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa; przepisy art. 405 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

    3. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 2, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o koncesji lub wstępnym ogłoszeniu informacyjnym albo zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy.

    4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania umowy koncesji.

    5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji.

    6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt 2-5 i 7-11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu.

    7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

    8. Wykluczenie wykonawcy następuje:

     1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-g, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

     2) w przypadkach, o których mowa w:

      a) ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h,

      b) ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3

     - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

     3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne lub o zawarcie umowy koncesji;

     4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7, 9 i 11, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

     5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

     6) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

     7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.";";

  7) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

   "11) w art. 56:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.",

    b) w ust. 2 wyrazy "działu VI rozdziału 3" zastępuje się wyrazami "działu IX rozdziału 3".".

Art. 5. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 2 wyrazy "Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275)";

  2) w art. 6a:

   a) w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",

   b) w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";

  3) w art. 15r:

   a) w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",

   b) w ust. 4 wyrazy "art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",

   c) w ust. 11 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";

  4) w art. 31zy10 w ust. 9 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".

Art. 6. 1. Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych w następstwie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

__________________

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

  1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.);

  2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.);

  3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.);

  4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60