Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 5.06.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2020 r. poz. 1065
2021.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5a pkt 24 otrzymuje brzmienie:

   "24) PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556);";

  2) w art. 14 ust. 2h i 2i otrzymują brzmienie:

   "2h. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej należność została zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

   2i. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

    1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) lub

    2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub

    3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

     a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

     b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

     c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

    - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

    4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub

    5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.";

  3) w art. 22a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU ex 30.11).";

  4) w art. 22p ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

    1) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub

    2) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

     a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

     b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

     c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

    - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

    3) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub

    4) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.";

   5) w art. 30ca w ust. 8 po wyrazach "Do ustalenia dochodów" dodaje się wyrazy "(strat)";

   6) w art. 34:

    a) w ust. 2a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

     "Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.",

    b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

     "2b. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, organ rentowy pomniejsza zaliczkę o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, nie miał takiej możliwości.",

    c) w ust. 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.",

    d) w ust. 12 skreśla się zdania trzecie i czwarte;

   7) w art. 44 w ust. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3 i 3f-3h:";

   8) w art. 45cd:

    a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

     "2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.",

    b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

     "6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.".

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 ust. 4i i 4j otrzymują brzmienie:

   "4i. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej należność została zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

   4j. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

    1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

    2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub

    3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

     a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

     b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

     c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

    - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

    4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub

    5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.";

  2) w art. 15cb dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

   "10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik lub podmiot z nim powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 dokonał czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, głównie w celu uznania kwoty określonej w ust. 1 za koszt uzyskania przychodów. Do uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zalicza się przypadku, gdy korzyść uzyskana w roku podatkowym lub w latach następnych wynika z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.";

  3) w art. 15d ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

    1) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu lub

    2) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

     a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

     b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

     c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

    - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

    3) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub

    4) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.";

  4) w art. 16a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556) w grupowaniu o symbolu ex 30.11 "Statki i konstrukcje pływające", przy czym oznaczenie "ex" oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w grupowaniu.";

  5) w art. 24d:

   a) w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "dochód (strata)" dodaje się wyrazy "ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2",

   b) w ust. 8 po wyrazach "Do ustalenia dochodów" dodaje się wyrazy "(strat)".

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1065
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 179 i 568) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;";

  2) w art. 12 w ust. 1: 

   a) w pkt 2:

    - lit. f otrzymuje brzmienie:

     "f) związanych z wydawaniem:

      - pakietów gier komputerowych (PKWiU 58.21.10.0),

      - pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

      - pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

      - oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU 58.29.3),",

    - lit. h otrzymuje brzmienie:

     "h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),",

    - lit. l i m otrzymują brzmienie:

     "l) rezerwacji biletów na różne środki transportu, świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych (PKWiU 79.11.1), rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

     m) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),",

   b) w pkt 3 lit. c-e otrzymują brzmienie:

    "c) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

    d) przychodów ze świadczenia usług placówek wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

    e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),";

  3) w art. 21c:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.";

  4) w załączniku nr 1 do ustawy:

   a) w części I "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu": 

    - lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

ex 26.52.22.0

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części

    - lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

ex 32.12.13.0

Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, w tym medale z metali szlachetnych

8

ex 32.12.14.0

Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części wykonanych z metali szlachetnych

   b) w części II "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki": 

    - lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1

ex 23.41.11.0

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej

2

ex 23.41.12.0

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej

    - lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

ex 26.52.22.0

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części

   c) w części III "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła" lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1

ex 23.13.12.0

Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego

2

ex 23.13.13.0

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów

   d) w części V "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze":

    - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

ex 13.20.4

Tkaniny włosowe, tkaniny pętelkowe i pozostałe tkaniny specjalne
z wyłączeniem:
- gazy, z wyłączeniem taśm tkanych (PKWiU 13.20.44.0),
- tkanin z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi (PKWiU 13.20.46.0)

    - lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

9

ex 13.92.15.0

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe

10

ex 13.92.16.0

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów

    - lp. 15-17 otrzymują brzmienie:

15

ex 13.96.17.0

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.

16

ex 13.99.11.0

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów

17

ex 13.99.12.0

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

   e) w części VI "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe" lp. 3-5 otrzymują brzmienie:

3

ex 14.13

Pozostała odzież wierzchnia
z wyłączeniem:
- odzieży używanej i pozostałych używanych artykułów włókienniczych (PKWiU 14.13.4)

4

ex 14.14

Bielizna
z wyłączeniem:
- biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, pasów do pończoch, podwiązek i podobnych artykułów oraz ich części (PKWiU 14.14.25.0)

5

ex 14.19

Pozostała odzież i dodatki odzieżowe
z wyłączeniem:
- dresów, ubiorów narciarskich, strojów kąpielowych i pozostałej
odzieży, dzianych (PKWiU 14.19.12.0)

   f) w części VII "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane": 

    - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

ex 14.11.10.0

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

    - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

ex 15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy i szpicrut oraz akcesoriów do nich, lasek, lasek z siodełkiem i innych lasek

  5) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

  6) w załączniku nr 3 do ustawy w części I w objaśnieniach do tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione" w ust. 5:

   a) w pkt 12 lit. a i b otrzymują brzmienie:

    "a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

    b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),",

   b) w pkt 15 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) "Transport lotniczy i transport kosmiczny" (PKWiU dział 51),",

   c) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

    "16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),",

   d) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

    "28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla (PKWiU ex 78.10.12.0) - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych),",

   e) w pkt 29:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów na różne środki transportu (PKWiU 79.11.1),",

    - lit. g i h otrzymują brzmienie:

     "g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

     h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),",

   f) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

    "38) objętych grupowaniem:

     a) "Pozostałe usługi świadczone dla ludności" (PKWiU dział 96),

     b) "Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).".

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w pkt 5 po wyrazie "zestawienia" dodaje się wyrazy " , sprawozdania";

  2) art. 61b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 61b. § 1. Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).

   § 2. Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

    1) liczbę kontrolną;

    2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

    3) numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego.

   § 3. Numer mikrorachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

   § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.";

  3) art. 117ba otrzymuje brzmienie:

   "Art. 117ba. § 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   § 2. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, jeżeli dokonał zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika:

    1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

    2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub

    3) została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

     a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

     b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

     c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

    - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

    4) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub

    5) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

   § 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

    1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - adres miejsca zamieszkania, podatnika, który dokonał zapłaty należności;

    2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

    3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

    4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

   § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jego wypełnienia, uwzględniając konieczność uproszczenia i usprawnienia procesu składania zawiadomień.";

  4) uchyla się art. 117bb;

  5) w art. 294 w § 1 w pkt 4 wyrazy "Ministerstwa Finansów" zastępuje się wyrazami "urzędu obsługującego tego ministra".

Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) w art. 42i wyrazy "Szefa Krajowej Informacji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "Szefa Krajowej Administracji Skarbowej".

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) w art. 104 w ust. 1 w pkt 3 w lit. j kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

  "k) doktorantów z tytułu otrzymanego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).".

Art. 7. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500) w art. 21 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

  "5a. Podatnik, który dokonał wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania wypłat, o których mowa w ust. 1, i przejął zobowiązania wynikające z emisji obligacji dokonanej przez spółkę niemającą siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, może wybrać opodatkowanie kwoty odsetek i dyskonta wypłacanych w ramach przejętych zobowiązań zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli do dnia 31 lipca 2020 r. lub w terminie 30 dni od dnia przejęcia tych zobowiązań:

   1) złoży w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym podatkiem;

   2) ustali kwotę przychodu odpowiadającą łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, które mają zostać dokonane od dnia przejęcia zobowiązań, nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 r., do dnia wykupu obligacji.

  5b. Do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ust. 5a, przepisy ust. 3 zdanie drugie oraz art. 19 ust. 4, 5, ust. 6 pkt 2 i ust. 8 stosuje się odpowiednio.".

Art. 8. 1. Zawiadomienia złożone zgodnie z art. 14 ust. 2i pkt 2 i art. 22p ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 12 ust. 4j pkt 2 i art. 15d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za skuteczne.

2. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2h ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ani przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 4i ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy zmienianej w art. 5, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

3. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnik dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy zmienianej w art. 5, przepisów art. 22p ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1065
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Przepisy art. 45cd ust. 2a i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Przepisy art. 21c ust. 2a i 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

3. Przepisy art. 34 ust. 2a zdanie drugie, ust. 2b, ust. 7 pkt 6 i ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

4. Przepisy:

  1) art. 5a pkt 24, art. 22a ust. 2 pkt 4, art. 30ca ust. 8 i art. 44 ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  2) art. 15cb ust. 10, art. 16a ust. 2 pkt 4 i art. 24d ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  3) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f, h, l oraz m i pkt 3 lit. c-e ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. Przepisy:

  1) załącznika nr 1 części I lp. 5, 7 i 8, części II lp. 1, 2 i 5, części III lp. 1 i 2, części V lp. 3, 9, 10 i 15-17, części VI lp. 3-5 i części VII lp. 1 i 3,

  2) załącznika nr 2,

  3) załącznika nr 3 części I objaśnienia do tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione" ust. 5:

   a) pkt 12 lit. a oraz b,

   b) pkt 15 lit. c,

   c) pkt 16,

   d) pkt 28,

   e) pkt 29 lit. a, g oraz h,

   f) pkt 38

  - do ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

6. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 10. 1. Przepisy art. 14 ust. 2i oraz art. 22p ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 4j oraz art. 15d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 14 ust. 2i pkt 3 i art. 22p ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 12 ust. 4j pkt 3 i art. 15d ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Przepisów art. 22p ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 22p ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

3. Przepis art. 117ba § 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do zapłaty należności od dnia 1 stycznia 2020 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Art. 11. Przepisy art. 14 ust. 2h ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 4i ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Art. 12. 1. Przepis art. 104 ust. 1 pkt 3 lit. k ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się z mocą od dnia 1 października 2019 r.

2. Podmiot prowadzący szkołę doktorską, który za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłacił składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy z tytułu wypłaconych stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875), jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do skorygowania rozliczenia składek wykazanych od tych stypendiów w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres. Przepisy art. 24 ust. 6a, 6c-6e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) stosuje się.

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 117ba § 5 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 117ba § 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, art. 2 pkt 2, 4 i 5, art. 3 pkt 1, 2 i 4-6 oraz art. 9 ust. 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1065
2021.01.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 "Załącznik nr 2

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1

ex

02.40.10

Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
- doradztwa w zakresie zarządzania lasem

2

Usługi objęte grupowaniem:

41.00.11.0

"Budynki mieszkalne jednorodzinne",

41.00.12.0

"Budynki o dwóch mieszkaniach",

41.00.13.0

"Budynki o trzech i więcej mieszkaniach",

41.00.14.0

"Budynki zbiorowego zamieszkania"

3

Usługi objęte grupowaniem:

41.00.21.0

"Budynki przemysłowe",

41.00.22.0

"Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne",

41.00.23.0

"Budynki biurowe",

41.00.24.0

"Budynki handlowo-usługowe",

41.00.25.0

"Budynki transportu i łączności",

41.00.26.0

"Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe",

41.00.27.0

"Hotele i podobne budynki",

41.00.28.0

"Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych",

41.00.29.0

"Pozostałe budynki niemieszkalne"

4

ex

42.1

Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

5

ex

42.21

Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6

ex

42.22

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dotyczy wyłącznie:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7

ex

42.91

Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
dotyczy wyłącznie:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8

ex

42.99

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

9

46.12

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

10

46.14

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu

11

46.18

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów

12

46.19

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

13

52.10.12.0

Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

14

ex

52.10.19.0

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
dotyczy wyłącznie:
- usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

15

55.90.13.0

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

16

58.11.60.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

17

58.12.30.0 

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych).

58.12.40.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)

18

58.14.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

19

58.19.30.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

20

58.21.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

21

58.29.50.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

22

ex

dział 59

Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.3),
- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23

dział 60

Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

24

63.91.1

Usługi agencji informacyjnych

25

63.99

Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26

Sekcja K

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

27

68.10.1

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

28

68.20.1

Wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych*

29

ex

68.3

Usługi związane z obsługą nieruchomości, świadczone na zlecenie
z wyłączeniem:
- usług zarządzania nieruchomościami świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.32.1)**

30

dział 69

Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

31

ex

dział 70

Usługi firm centralnych (head offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem:
- usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

32

dział 71

Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych

33

dział 72

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

34

dział 73

Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

35

74.1

Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

36

ex

74.20.2

Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
- usług fotoreporterów,
- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37

74.3

Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych***

38

ex

74.90.1

Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- usług prognozowania pogody,
- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

39

74.90.20.0

Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

40

77.40

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

41

78.10.1

Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

42

79.90.32.0

Usługi rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych

43

79.90.39.0

Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz usługi w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

44

ex

dział 80

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
- robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

45

ex

81.10.10.0

Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
- usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

46

ex

82.9

Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
- usług przyjmowania telefonów

47

ex

dział 84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)****

48

ex

dział 85

Usługi w zakresie edukacji***
z wyłączeniem:
- usług placówek wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),****
- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

49

dział 86

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej***

50

87.10.10.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską***

51

ex

87.20.1

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale***

52

ex

87.30.1

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale***

53

ex

88.99.1

Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,***
- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

54

dział 90

Usługi kulturalne i rozrywkowe

55

ex

dział 91

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem:
- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)****

56

dział 93

Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją

57

dział 94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

58

96.09.1

Pozostałe usługi świadczone dla ludności, gdzie indziej niesklasyfikowane

*

Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

**

Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.

***

Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

****

Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów."

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60