Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.04.01
zmieniony przez
2019.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;";

  2) w art. 3:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  3) w art. 4:

   a) w pkt 7-11 wyrazy "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a",

   b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    "15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;",

   c) uchyla się pkt 23,

   d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a i 24b w brzmieniu:

    "24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;

    24b) klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1;",

   e) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

    "25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",

   f) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

    "25a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w programach nauczania i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",

   g) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

    "27) programie nauczania zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;",

   h) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

    "28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe - należy przez to rozumieć:

     a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:

      - w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

      - w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f - niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz

     b) szkoły artystyczne;",

   i) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

    "29) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły;",

   j) po pkt 29 dodaje się pkt 29a-29d w brzmieniu:

    "29a) kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;

    29b) kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;

    29c) kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;

    29d) szkole polskiej - należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;",

   k) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:

    "30) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;

    31) formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a;",

   l) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

    "33a) zawodzie - należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;",

   m) pkt 34 i 35 otrzymują brzmienie:

    "34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji;

    35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;",

   n) po pkt 35 dodaje się pkt 35a-35c w brzmieniu:

    "35a) kursie umiejętności zawodowych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia:

     a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

     b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;

    35b) kursie kompetencji ogólnych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;

    35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - należy przez to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie;",

   o) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

    "36) egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;";

  4) w art. 8:

   a) w ust. 5:

    - w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

     "a) szkoły polskie,",

    - w pkt 2 w lit. c w tiret drugie wyrazy "szkolnych punktów konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami "szkół polskich",

   b) w ust. 14 wyrazy "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego",

   c) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

    "14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.",

   d) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

    "21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.";

  5) w art. 10:

   a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 4-13" zastępuje się wyrazami "ust. 4-14a";

  6) w art. 11 w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie" zastępuje się wyrazami "egzaminu zawodowego";

  7) w art. 14:

   a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,",

   b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów państwowych.

    3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:

     1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;

     2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

     3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

     4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

     5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

     6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;

     7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.",

   c) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:",

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również podstawę programową kształcenia ogólnego;",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;",

    - w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

     "8) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół artystycznych.";

  8) w art. 17:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.";

  9) w art. 18:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

    2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób organizacji kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.";

  10) w art. 19 w ust. 2:

   a) pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

    "3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

    4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;

    5) branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;",

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.";

  11) w art. 20:

   a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

    "b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub

    c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.",

   b) w ust. 3 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

    "b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub

    c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.";

  12) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.";

  13) art. 26 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

    1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

    2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

   2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

   3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

   4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.";

  14) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

   "Art. 26a. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

    1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

    2) w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

    3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

   2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

    1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

    2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;

    3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

    4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    5) zajęciach z wychowawcą.

   3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.";

  15) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.";

  16) w art. 29:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 wyrazy "art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7",

    - w pkt 2 wyrazy "art. 10 ust. 1 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7",

    - w pkt 3 po wyrazach "art. 106 ust. 3, 5 i 6" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8",

   b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3,";

  17) w art. 31:

   a) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.",

   b) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

    "12. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają, na kolejny rok szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1.

    13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.";

  18) w art. 32 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";

  19) w art. 38 w ust. 5 skreśla się wyrazy "w stopniu umiarkowanym lub znacznym";

  20) w art. 39:

   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

    5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.",

   c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.",

   d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się.",

   e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.";

  21) w art. 45:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534), zwanego dalej "jednostką naukową", a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.",

   c) w ust. 8 skreśla się zdanie drugie,

   d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8c w brzmieniu:

    8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża zgodę na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9.

    8b. Minister, o którym mowa w ust. 8a, może wydać opinię pozytywną, negatywną albo pozytywną pod warunkiem wprowadzenia we wniosku zmian wskazanych przez tego ministra.

    8c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zgoda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w ust. 8a, obejmuje przypisanie do kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz do zawodu poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz zawodu, stosuje się przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.",

   e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, określa cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:

     1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu;

     2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;

     3) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego:

      a) podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

      b) program nauczania zawodu,

      c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,

      d) pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

      e) pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu wydaną przez:

       - jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz

       - organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9,

      f) harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego oraz informację o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach lokalowych, finansowych, wyposażeniu oraz kadrze,

      g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych - w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.",

   f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11c w brzmieniu:

    "11a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony eksperyment.

    11b. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego stosuje się odpowiednio.

    11c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego egzamin dyplomowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu dyplomowego stosuje się odpowiednio.",

   g) w ust. 12 wyrazy "organu prowadzącego szkołę" zastępuje się wyrazami "organu prowadzącego szkołę lub placówkę",

   h) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

    "12a. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, zawierające wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także informację o realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 lit. f. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.",

   i) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie zawierające wnioski z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych dla danego zawodu.",

   j) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

    "13a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje do ministra właściwego dla zawodu.";

  22) art. 46 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

    2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą:

     a) branże oraz zawody przyporządkowane do branż,

     b) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,

     c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

     d) ministra właściwego dla zawodu,

     e) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie,

     f) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności zawodowych,

     g) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych,

    3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

    4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności

    - z uwzględnieniem wniosku ministra właściwego dla zawodu, o którym mowa w ust. 2, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

   2. Zmiany w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, w zakresie wprowadzenia, zmiany albo wykreślenia zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, następują na wniosek ministra właściwego dla zawodu.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa:

    1) nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu odpowiadające nazwie i symbolowi cyfrowemu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, jeżeli zostały określone w tej klasyfikacji, nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;

    2) opis zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, wraz z propozycją zestawu oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, oraz kryteriów weryfikacji tych efektów, sporządzonego z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, a w przypadku wprowadzenia lub zmiany dotyczącej zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - także propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

    3) uzasadnienie potrzeby wprowadzenia, wykreślenia lub zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, zawierające w szczególności analizę potrzeb rynku pracy w zakresie zawodu, kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności;

    4) informację o możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach systemu oświaty;

    5) informację o potencjalnych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz informację o potencjalnych miejscach przeprowadzania egzaminu zawodowego w części praktycznej;

    6) ministra właściwego dla zawodu;

    7) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie;

    8) kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w zakresie której kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności zawodowych;

    9) branżę, do której jest przyporządkowany zawód;

    10) zawód o charakterze pomocniczym albo uzasadnienie braku możliwości kształcenia w takim zawodzie.

   4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej "ustawą o Radzie Dialogu Społecznego", oraz opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

   5. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie może nastąpić, jeżeli wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie są tożsame ze wszystkimi kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie określonym w tej klasyfikacji.

   6. Ministrowie właściwi dla zawodów mogą wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, w tym stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego odpowiednio do potrzeb rynku pracy.

   7. Organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego mogą występować do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych.

   8. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.";

  23) po art. 46 dodaje się art. 46a i art. 46b w brzmieniu:

   "Art. 46a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

    1) zawody,

    2) specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach,

    3) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

    4) typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie

   - z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, kierując się potrzebą dostosowania oferty edukacyjnej szkół artystycznych do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa artystycznego.

   2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, uwzględniając potrzebę rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów oraz potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa artystycznego.

   3. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

   Art. 46b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

   2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

   3. Prognozę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

   4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

  24) w art. 47:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 2,

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

      a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,

      b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

      c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

      d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

      e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych,

      f) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

      g) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych

     - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu;",

    - uchyla się pkt 4,

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół i placówek artystycznych, w tym:

     1) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

     3) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     4) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

     5) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych

    - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół i placówek artystycznych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2.",

   c) w ust. 4 wyrazy "kształcenia w zawodach" zastępuje się wyrazami "podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.",

   e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, oraz szkół polskich, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół, zespołów szkół i szkół polskich, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.";

  25) w art. 51 w ust. 1:

   a) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek,",

   b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

    "15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;";

  26) w art. 53:

   a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

    "1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia, specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego.

    1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1f w brzmieniu:

    "1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, sprawuje nadzór pedagogiczny również w formie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, w szczególności przeprowadzając przesłuchania muzyczne, przeglądy plastyczne i baletowe oraz testy w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Badanie jakości kształcenia artystycznego ma na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.

    1c. W celu przeprowadzenia badania jakości kształcenia artystycznego, dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1, powołuje komisje składające się z nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu szkolnictwa artystycznego, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1e pkt 2.

    1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza do dnia 15 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku szkolnym, w których określa w szczególności:

     1) zakres danej formy badania jakości kształcenia artystycznego;

     2) szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania badania jakości kształcenia artystycznego w danej formie;

     3) tryb i termin zgłaszania uczniów do uczestnictwa w badaniu jakości kształcenia artystycznego w danej formie.

    1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

     1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w ust. 1b,

     2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego

    - uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w ust. 1b.

    1f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1e, może określić:

     1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego w niepublicznych szkołach artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej lub placówkach artystycznych oraz skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego;

     2) przypadki, w których komisję przeprowadzającą badanie jakości kształcenia artystycznego może powołać dyrektor szkoły artystycznej.",

   c) w ust. 5 wyrazy "art. 47 ust. 1 pkt 2, 3 lit. a, b, d, e i f oraz pkt 6 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7",

   d) uchyla się ust. 6;

  27) w art. 60:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-6, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.",

   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Do decyzji podjętych przez kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

  28) w art. 61 wyrazy "oraz szkolnego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a," zastępuje się wyrazami "i szkoły polskiej";

  29) w art. 63 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

   "16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.";

  30) w art. 68:

   a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po:

     1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz

     2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.",

   b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7d w brzmieniu:

    "7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku:

     1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym;

     2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

    7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1.

    7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:

     1) tworzeniu klas patronackich;

     2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;

     3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;

     4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;

     5) organizacji egzaminu zawodowego;

     6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych;

     7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

    7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia.";

  31) w art. 69:

   a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.";

  32) w art. 70 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;";

  33) w art. 85 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.";

  34) w art. 88:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę.

    2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości, a w miastach - nazwy ulic lub ich części, należących do jej obwodu, oraz podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej placówki kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także filie podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.",

   c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.

    5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.";

  35) w art. 89:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.",

   b) w ust. 5 wyraz "wydawania" zastępuje się wyrazem "wydawana",

   c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów.";

  36) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu:

   "Art. 90a. 1. Zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   2. Zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę następuje z końcem roku szkolnego. W przypadku gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę może nastąpić w każdym czasie.

   3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, po zawiadomieniu rodziców uczniów albo uczniów pełnoletnich, składa wniosek o zmianę zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, w zakresie odpowiednio siedziby szkoły lub placówki lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym dniem zmiany siedziby lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 w zdaniu drugim, wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie.

   4. Nowa siedziba szkoły lub placówki publicznej lub inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę lub placówkę nie mogą znajdować się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż ta, której organ wydał zezwolenie na założenie tej szkoły lub placówki.

   Art. 90b. 1. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę publiczną na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.

   2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza pisemne oświadczenie osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej przejmującej prowadzenie szkoły lub placówki o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

   4. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę publiczną przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przez osobę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. Wniosek o zmianę zezwolenia składa osoba wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b. Przepisy art. 88 ust. 4-5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 ust. 1-9 nie stosuje się.

   5. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

   6. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 4, następuje w terminie wskazanym w decyzji o zmianie zezwolenia.";

  37) w art. 91:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie.",

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może rozwiązać zespół.",

   c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. W przypadku:

     1) utworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły lub placówki do zespołu - przepisu art. 89 nie stosuje się;

     2) wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu szkół lub placówek oraz rozwiązania zespołu - przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.";

  38) w art. 93 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, placówki lub centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, może je połączyć w zespół, zwany dalej "centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego".

   2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, oraz co najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.";

  39) w art. 96 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

   "6. W szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

   7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.";

  40) w art. 98:

   a) w ust. 1 pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

    "15) określenie formy kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej;

    16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem szkoły artystycznej;",

   b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) organizację żywienia, o którym mowa w art. 106a - w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.",

   c) uchyla się ust. 3;

  41) w art. 103:

   a) w ust. 1:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) świetlicy - w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;",

    - w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     "7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole - w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 i 7 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych, a także w branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.";

  42) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:

   "Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

   2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.";

  43) w art. 107:

   a) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 9, dyrektora szkoły, w której zorganizowano internat.",

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Przepisów ust. 1-9a nie stosuje się do szkół prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.";

  44) w art. 109:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.",

   c) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.";

  45) w art. 110:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub przedszkola informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.",

   c) w ust. 5 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2-3";

  46) w art. 111 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

   "14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.";

  47) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu:

   "Art. 111a. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego i publiczne centrum kształcenia zawodowego mogą posiadać filie, które są organizacyjnie podporządkowane odpowiednio placówce lub centrum.";

  48) w art. 113 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.";

  49) w art. 117:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

     1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych;

     2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

     1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

     2) kurs umiejętności zawodowych;

     3) kurs kompetencji ogólnych;

     4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

     5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

     3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

     4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.",

   d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

    "2a. Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

    2b. Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

    2c. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

     1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

     2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.",

   e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.",

   f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

     1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego,

     2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania,

     3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych,

     4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w ust. 1a pkt 5 - zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie,

     5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie,

     6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w ust. 11

    - uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego, a także konieczność prawidłowego udokumentowania w przypadku zwolnienia lub zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 7.",

   g) uchyla się ust. 6,

   h) dodaje się ust. 7-12 w brzmieniu:

    "7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5.

    8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie.

    9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub centrum.

    10. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

    11. Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej, dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwrócić opłatę.

    12. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach, w szczególności jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693 i 2192).";

  50) w art. 118:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.

    2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

    3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które:

     1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;

     2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;

     3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 - w zakresie danej formy pozaszkolnej;

     6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;

     7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

     8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.",

   b) uchyla się ust. 4,

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

    "4a. Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej w zakresie określonym w ust. 3.

    4b. Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach zespołu poza godzinami pracy w kuratorium.

    4c. Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w ust. 6.

    4d. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, wraz z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki ubiegające się o akredytację.",

   d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

    "5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.

    6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1023 zł, waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.",

   e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.",

   f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.",

   g) uchyla się ust. 10,

   h) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

    "11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia kształcenia, zakres i formę kształcenia.";

  51) w art. 120:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu.",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, uwzględniając zakres spraw, które powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz przeznaczenie środków finansowych, o których mowa w art. 121, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia, ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.",

   e) w ust. 5 wyrazy "ust. 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 1a, 2, 3a i 4",

   f) w ust. 6 wyrazy "samorządami gospodarczymi" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorstwami, samorządami gospodarczymi";

  52) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu:

   "Art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:

    1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

    2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;

    3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

   2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.";

  53) art. 121 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 121. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, przekazują podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy szkoły z tym podmiotem, wynikające z tej umowy środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.";

  54) po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu:

   "Art. 121a. 1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej "stażem uczniowskim".

   2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.

   3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotem przyjmującym na staż uczniowski", zawiera z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski.

   4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

   5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania, o których mowa w ust. 2, oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu uczniowskiego. Ustalając zakres treści nauczania wskazuje się, w jakim zakresie uczeń po zrealizowaniu tych treści zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu. Ustalenia te stanowią załącznik do umowy o staż uczniowski.

   6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.

   7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6, nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

   8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych.

   9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów art. 183a-183e, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1517, art. 204 i art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z zastrzeżeniem przepisów ust. 12-14.

   10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego do 7 godzin.

   11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego - 40 godzin.

   12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

   13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

   14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski przepisy ust. 12 i 13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad tym uczniem.

   15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności:

    1) strony umowy;

    2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego;

    3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski;

    4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski;

    5) okres odbywania stażu uczniowskiego;

    6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku odpłatnego stażu uczniowskiego.

   16. Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

   17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.

   18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

   19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem szkoły przed końcem obowiązywania umowy dyrektor szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż uczniowski, a umowa o staż uczniowski wygasa.

   20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice niepełnoletniego ucznia niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz przyczynie wypowiedzenia.

   21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.

   22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem opiekuna stażu uczniowskiego.

   23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, w tym w zależności od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem tego stażu - odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia w szczególności:

    1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

    2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

    3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem - w przypadku uczniów odbywającym staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych;

    4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków - w przypadku uczniów odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby.

   24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie odbywania stażu uczniowskiego.

   25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

   26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania okresu odbytego stażu uczniowskiego zaliczanego do okresu zatrudnienia.";

  55) w art. 122:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

      a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

      b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;",

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.",

   c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",

   d) w ust. 7:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2 i 3", 

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.";

  56) po art. 122 dodaje się art. 122a w brzmieniu:

   "Art. 122a. 1. Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Umowa jest zawierana za zgodą ucznia lub absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub absolwenta - za zgodą jego rodzica.

   2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uczniom lub absolwentom objętym umową nie krócej niż rok od zakończenia roku szkolnego, w którym ukończyli szkołę.

   3. Umowa określa w szczególności:

    1) imiona i nazwiska oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, uczniów lub absolwentów, którzy mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;

    2) okres, w którym uczniowie lub absolwenci mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;

    3) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy umowa.

   4. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, ze wskazaniem instytucji certyfikującej, z którą umowa została zawarta, kwalifikacji, których dotyczy umowa, okresu obowiązywania umowy oraz liczby uczniów objętych umową.";

  57) w art. 124 w ust. 2 wyrazy "art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f i art. 53 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 47 ust. 1a";

  58) w art. 130 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

   "7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.";

  59) art. 132 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 132. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

    1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;

    2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1;

    3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.";

  60) w art. 134 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

   "3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

   4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.);

   5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";

  61) w art. 135:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

     2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

     3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;

     4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

     5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

     6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5.

    2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria:

      a) wielodzietność rodziny kandydata,

      b) niepełnosprawność kandydata,

      c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

      d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

      e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.",

   e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

    "6a. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.

    6b. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 147.",

   f) w ust. 8 wyrazy "do klasy I" zastępuje się wyrazami "na semestr pierwszy klasy I";

  62) w art. 136:

   a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

    "2a) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

    2b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

    2c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2.";

  63) w art. 141:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych;

     2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 136 ust. 3 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 6 pkt 2";

  64) użyte w art. 142 w ust. 5 w pkt 2 i w art. 145 w ust. 1 w pkt 2, wyrazy "art. 136 ust. 3 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 6 pkt 2";

  65) art. 146 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 146. 1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.

   2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

   3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.";

  66) w art. 147:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

     1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;

     2) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;

     3) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5.",

   b) w ust. 2 wyraz "ośrodku" zastąpić wyrazem "centrum",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

     1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;

     2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2;

     3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.",

   d) użyte w ust. 5-7, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "publiczny ośrodek" zastępuje się, użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami "publiczne centrum";

  67) art. 148 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 148. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.";

  68) w art. 149 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;

   5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;";

  69) w art. 150 w ust. 2 w pkt 4:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 135 ust. 1, 3 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 1 i 5",

   b) lit. d i e otrzymują brzmienie:

    "d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkól i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,

    e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,",

   c) po lit. f dodaje się lit. fa-fc w brzmieniu:

    "fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

    fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

    fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,",

   d) uchyla się lit. j;

  70) w art. 154:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.",

   b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i art. 141 ust. 2,",

   c) w ust. 7 wyraz "ośrodka" zastępuje się wyrazem "centrum",

   d) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

    "8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.

    9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.";

  71) w art. 157 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "art. 141 ust. 2,";

  72) użyte w art. 159, w różnym przypadku, wyrazy "publiczny ośrodek" zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami "publiczne centrum";

  73) w art. 162 w pkt 1 wyrazy "art. 135 ust. 4 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2";

  74) art. 164 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 164. 1. W przypadku przechodzenia ucznia ze:

    1) szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu,

    2) szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej - do szkoły publicznej tego samego typu

   - o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis art. 130 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

   2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7.

   3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

   4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej szkoły artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

   5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1,

    2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2

   - uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.";

  75) w art. 165:

   a) w ust. 3 wyrazy "szkołach dla dorosłych," zastępuje się wyrazami "szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia,",

   b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

    "14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.";

  76) użyte w art. 165 w ust. 12 i w art. 166 w ust. 3 wyrazy "art. 39 ust. 2-4" zastępuje się wyrazami "art. 39 ust. 2-4a";

  77) w art. 168:

   a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.

    3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 i art. 179.",

   b) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Zgłoszenie do ewidencji zawiera:",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

     "2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;

     2b) w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;",

    - w pkt 3:

     - - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:",

     - - lit. c otrzymuje brzmienie:

      "c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:

      a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

      b) art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;",

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

     "6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3;",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

    "4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

    4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

    5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.",

   f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.",

   g) w ust. 11:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;",

     - w pkt 3 wyrazy "typ i rodzaj" zastępuje się wyrazami "typ lub rodzaj",

    - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

     "5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;

     6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - nazwy zawodów, w których kształci szkoła;",

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

     "6a) w przypadku szkoły artystycznej - nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła;",

   h) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:",

   i) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.",

   j) dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu:

    "14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

    15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym przepisie.

    16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej.";

  78) w art. 169:

   a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:

     a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo

     b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4

    - jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;",

   b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ lub podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo 2, powiadamiają o wykreśleniu szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy art. 172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.";

  79) w art. 172 w ust. 2:

   a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu:

    "4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:

     a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,

     b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,

     c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;

    4b) w przypadku szkół artystycznych:

     a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,

     b) organizację zajęć edukacyjnych;

    4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;

    4d) formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;",

   c) w pkt 7 w lit. a wyrazy "art. 135 ust. 1-3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6" zastępuje się wyrazami "art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc",

   d) w pkt 8 wyrazy "o uprawnieniach szkoły publicznej" zastępuje się wyrazami "o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej";

  80) po art. 172 dodaje się art. 172a w brzmieniu:

   "Art. 172a. Przepis art. 68 ust. 7-7d stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.";

  81) w art. 176:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne założonej zgodnie z art. 168 ust. 1-10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności.

    2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez niepubliczną szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień publicznej szkoły artystycznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia publicznej szkoły artystycznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.";

  82) art. 177-179 otrzymują brzmienie:

   "Art. 177. Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20.

   Art. 178. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

   2. Wniosek o wyrażenie zgody na założenie lub prowadzenie szkoły, o której mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.

   3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną zawiera cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - także czas trwania i uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:

    1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - opinię jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu, wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;

    2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale;

    3) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

     a) podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,

     b) program nauczania tego zawodu,

     c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,

     d) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

     e) pozytywną opinię w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla tego zawodu, wydaną przez jednostkę naukową właściwą dla tego zawodu, a także pozytywną opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, właściwego dla tego zawodu ze względu na treść wniosku, o którym mowa w ust. 2,

     f) harmonogram realizacji eksperymentu wraz z określeniem niezbędnych zasobów, w tym kadrowych, finansowych, rzeczowych oraz lokalowych,

     g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych - w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

    4) pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 2.

   4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego decyzja obejmuje również przypisanie do kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz do zawodu poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz zawodu, stosuje się przepisy art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

   5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 4, jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

   6. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, która dołącza swoją opinię.

   7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w decyzji, o której mowa w ust. 5, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

   8. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, o których mowa w ust. 5.

   Art. 179. 1. Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14 ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

   2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - semestru kształcenia.

   3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej.";

  83) w art. 180:

   a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie wypełnia zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełnia warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej - warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.";

  84) w art. 182 wyrazy "uprawnień szkoły publicznej" zastępuje się wyrazami "uprawnień publicznej szkoły artystycznej".

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182) w art. 98k w ust. 3 w pkt 8 w lit. b wyrazy "co najmniej średnie" zastępuje się wyrazami "co najmniej średnie lub średnie branżowe".

Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1032 w § 1 w pkt 3 wyrazy "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" zastępuje się wyrazami "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego";

  2) w art. 190 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art. 191 § 21-23.",

  3) w art. 191:

   a) po § 2 dodaje się § 21-27 w brzmieniu:

    "§ 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

    § 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

    § 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

    § 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    § 25. W przypadku osoby, o której mowa w § 23, wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

    § 26. Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

     1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo

     2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    § 27. Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez nią przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Przepis § 26 pkt 2 stosuje się odpowiednio.",

   b) uchyla się § 5;

  4) po art. 191 dodaje się art. 1911 w brzmieniu:

   "Art. 1911. Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.";

  5) w art. 203 w § 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "W przypadkach określonych w art. 191 § 21-23 i § 26 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 2000 a 600.".

Art. 5. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 i 1669) w art. 2a w pkt 12 wyrazy "szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych" zastępuje się wyrazami "szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej".

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w ust. 2:

   a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;",

   b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c i 1d w brzmieniu:

    "1c) nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10), zwanych dalej "szkołami europejskimi";

    1d) nauczyciele szkół za granicą;",

   c) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,";

  2) w art. 3:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) nauczycielach szkół za granicą - rozumie się przez to nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;",

   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a) szkołach za granicą - rozumie się przez to szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw oraz inne formy nauczania prowadzone przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;

    2b) szkołach artystycznych bez bliższego określenia - rozumie się przez to szkoły artystyczne i placówki artystyczne;",

   c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a) stażu nauczyciela szkoły za granicą - rozumie się przez to okres prowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć w szkołach za granicą, bez względu na ich wymiar, rozpoczęty i realizowany na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3b;

    3b) prowadzeniu zajęć w szkole za granicą - rozumie się przez to prowadzenie przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć z języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;",

   d) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) szkoleniu branżowym - rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, mającą na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy i realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem.";

  3) w art. 6a:

   a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.",

   b) uchyla się ust. 14-18;

  4) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w drodze rozporządzenia, szkoły artystyczne, w których stanowiska nauczycieli mogą zajmować osoby mające ukończoną szkołę artystyczną II stopnia w zakresie kierunku odpowiadającego nauczanym przedmiotom, uwzględniając w szczególności rodzaje szkół artystycznych, w których możliwe będzie zatrudnienie nauczycieli mających ukończoną szkołę artystyczną II stopnia.";

  5) w art. 9c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, a w szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze.";

  6) w art. 9d ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego, który prowadził zajęcia w szkole za granicą, może po nawiązaniu stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.";

  7) w art. 9e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.";

  8) w art. 9f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy.";

  9) w art. 9g w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe - minister właściwy do spraw zdrowia;";

  10) po rozdziale 3a dodaje się rozdział 3b w brzmieniu:

   "Rozdział 3b

   Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

   Art. 9j. 1. Nauczyciele szkół za granicą, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2-4.

   2. Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą stopnia awansu zawodowego jest posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, odbycie stażu nauczyciela za granicą zakończonego pozytywną oceną realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9q ust. 2, oraz:

    1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

    2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

    3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

   3. Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, oraz znaczący dorobek zawodowy, który w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 5 lat szkolnych prowadził zajęcia w szkole za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może nadać stopień nauczyciela kontraktowego po przeprowadzeniu analizy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą.

   4. Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, oraz znaczący dorobek zawodowy, który w okresie 20 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego przez co najmniej 15 lat szkolnych prowadził zajęcia w szkole za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może nadać stopień nauczyciela mianowanego po przeprowadzeniu analizy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą.

   5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą spełniającemu warunki wymagane do uzyskania tego stopnia albo odmawia jego nadania.

   Art. 9k. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi system teleinformatyczny w celu obsługi postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, zwany dalej "systemem teleinformatycznym", oraz administruje nim.

   2. System teleinformatyczny w szczególności umożliwia nauczycielom szkół za granicą odbywającym staż utrzymywanie kontaktu z opiekunem stażu, a także dokumentowanie przebiegu stażu.

   3. Do dostępu do systemu teleinformatycznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, nauczyciele szkół za granicą ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego, osoby ubiegające się o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję opiekuna stażu oraz opiekunowie stażu.

   Art. 9l. 1. Nauczyciel szkoły za granicą składa wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

    1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL - a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    4) adres do korespondencji;

    5) numer telefonu;

    6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

    7) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;

    8) nazwę nauczanego przedmiotu;

    9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

    10) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą;

    11) akt nadania stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;

    12) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

   3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje nauczyciela o możliwości rozpoczęcia stażu oraz wyznacza mu opiekuna stażu.

   4. Opiekunem stażu nauczyciela szkoły za granicą może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, szkoły europejskiej, a także innej szkoły w Polsce - za zgodą dyrektora szkoły, wpisany na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję opiekuna stażu nauczycieli szkół za granicą, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   5. Nauczyciel zainteresowany pełnieniem funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą składa wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

   6. Wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, zawiera:

    1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL - a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    4) adres do korespondencji;

    5) numer telefonu;

    6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

    7) nazwę szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

    8) nazwę nauczanego przedmiotu;

    9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;

    10) zgodę dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, na sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą;

    11) akt nadania stopnia awansu zawodowego;

    12) dokument potwierdzający odbywanie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jeżeli nauczyciel odbywa taki staż;

    13) dokument potwierdzający pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą, szkoły w Polsce, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej, jeżeli nauczyciel taką funkcję pełnił.

   7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 6, wpisuje nauczyciela na listę, o której mowa w ust. 4, albo odmawia wpisania na tę listę.

   Art. 9m. 1. Staż nauczyciela szkoły za granicą trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

    1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;

    2) nauczyciela mianowanego albo nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

   2. Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora, może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

   Art. 9n. 1. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po upływie co najmniej 2 lat prowadzenia zajęć w szkole za granicą od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie co najmniej roku prowadzenia zajęć w szkole za granicą od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

   2. Nauczyciel szkoły za granicą rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole za granicą, na swój wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania złożony w sposób określony w art. 9l ust. 1.

   3. W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela prowadzenia zajęć w szkole za granicą po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

   4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9q ust. 5 i art. 9s ust. 3, oraz do ponownego odbywania stażu, o którym mowa w ust. 5.

   5. W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc staż ulega przedłużeniu o czas nieprowadzenia zajęć. W przypadku nieprowadzenia zajęć przez okres dłuższy niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

   Art. 9o. 1. W okresie stażu nauczyciel szkoły za granicą realizuje plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9w pkt 1.

   2. Nauczycielowi szkoły za granicą ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9w pkt 1, uznaje się także jego dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

   3. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w art. 9l ust. 3, jest udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu staż, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie opinii o realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

   4. Z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który został wyznaczony do pełnienia funkcji opiekuna stażu, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiera umowę cywilnoprawną na okres pełnienia tej funkcji.

   5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 7.

   Art. 9p. 1. Nauczycielowi szkoły za granicą, który w okresie stażu podjął zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, szkole europejskiej, albo rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli otrzymał pozytywną opinię opiekuna stażu o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz podjął zatrudnienie lub rozpoczął prowadzenie zajęć nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia zajęć w szkole za granicą.

   2. Opinię, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

   3. Nauczyciel szkoły za granicą, który w okresie stażu podjął zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, albo szkole europejskiej, kontynuuje staż po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w rozdziale 3a. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi nowego opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w szkole.

   4. Nauczyciel szkoły za granicą, który rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, kontynuuje staż po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Opiekunem stażu tego nauczyciela pozostaje dotychczasowy opiekun.

   5. Nauczycielowi szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, który rozpoczął prowadzenie zajęć w szkole za granicą, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, albo szkole europejskiej, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu oraz podjął zatrudnienie lub rozpoczął prowadzenie zajęć nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej.

   6. Nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, który w okresie stażu rozpoczął prowadzenie zajęć w szkole za granicą, kontynuuje staż po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Dotychczasowy opiekun stażu, po wpisaniu na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4, może realizować zadania opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą. Jeżeli dotychczasowy opiekun stażu nie wyraża zgody na realizowanie zadań opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyznacza nauczycielowi nowego opiekuna stażu z listy nauczycieli, o której mowa w art. 9l ust. 4.

   7. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

   Art. 9q. 1. Po zakończeniu stażu nauczyciel szkoły za granicą składa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z opinią opiekuna stażu o realizacji zadań wymienionych w planie. Nauczyciel dołącza do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego opinie osoby kierującej szkołą za granicą i przedstawicielstwa rodziców uczniów uczęszczających do szkoły za granicą - o ile takie przedstawicielstwo zostało utworzone - dotyczące jego pracy. Niewydanie opinii przez osobę kierującą szkołę lub przedstawicielstwo rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wydanie opinii nie wstrzymuje postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.

   2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z opiniami dołączonymi do sprawozdania.

   3. Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w ust. 2, może być pozytywna albo negatywna. Ocenę sporządza się w formie pisemnej i doręcza nauczycielowi. Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   4. Od oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycielowi nie służy odwołanie, jednakże nauczyciel niezadowolony z oceny może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ustalona w wyniku wniosku o ponowne ustalenie oceny jest ostateczna.

   5. Jeżeli ostateczna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

   Art. 9r. 1. Nauczyciel szkoły za granicą, który odbył staż:

    1) na stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, składa wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego;

    2) na stopień nauczyciela dyplomowanego, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.

   2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

   3. Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 31 lipca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 30 września danego roku.

   4. Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 listopada danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

   5. Nauczyciele, o których mowa w art. 9j ust. 3 i 4, składają wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek może być złożony w ciągu całego roku.

   6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

    1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL - a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    4) adres do korespondencji;

    5) numer telefonu;

    6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

    7) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;

    8) nazwę nauczanego przedmiotu;

    9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

    10) dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;

    11) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą;

    12) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

   7. Nauczycielom szkół za granicą, o których mowa w art. 9j ust. 3 i 4, którzy złożyli wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego zgodnie z ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego.

   Art. 9s. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela dyplomowanego oraz komisję egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

    1) dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji;

    2) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 9g ust. 11;

    3) opiekun stażu.

   2. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   3. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego albo kwalifikacyjnego po odbyciu, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

   4. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić odpowiednio egzamin i rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

   5. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna wydają nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne.

   Art. 9t. 1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9j ust. 2, zawiera w szczególności: nazwę komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.

   2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4, zawiera w szczególności: stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.

   3. Nauczycielowi szkoły za granicą, który w trakcie prowadzenia zajęć w szkole uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela, wydaje nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

   Art. 9u. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może upoważnić kierownika podległej sobie jednostki organizacyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, w tym do wydawania decyzji, o których mowa w art. 9j ust. 5.

   2. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół za granicą przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Do decyzji podjętych przez tego kierownika stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Art. 9w. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,

    2) sposób odbywania stażu,

    3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu,

    4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego,

    5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy,

    6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego,

    7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2-4,

    8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego przez osoby upoważnione

   - uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom szkół za granicą na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.";

  11) w art. 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

   "2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

   3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.";

  12) w art. 17 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.";

  13) (uchylony)

  14) w art. 42:

   a) w ust. 2b w pkt 2 po wyrazach "egzaminu ósmoklasisty," dodaje się wyrazy "egzaminu zawodowego,",

   b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

    "2e. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają szkolenia branżowe w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 3.",

   c) w ust. 3 w tabeli:

    - w lp. 3 wyrazy "przedmiotów teoretycznych" zastępuje się wyrazami "teoretycznych przedmiotów zawodowych" oraz skreśla się wyrazy "i innych placówkach kształcenia artystycznego",

    - w lp. 5 wyraz "22" zastępuje się wyrazem "20",

   d) w ust. 7 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

    "c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.";

  15) w art. 42c w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach "dokształcającym się," dodaje się wyrazy "odbywającym szkolenie branżowe,";

  16) w art. 64 po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

   "5b. Przepis ust. 5a stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.";

  17) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 2a i 3.";

  18) w art. 70a:

   a) w ust. 1 po wyrazach "doskonalenia zawodowego nauczycieli" dodaje się przecinek i wyrazy "z uwzględnieniem szkoleń branżowych",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

     1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

     2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

     3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

     4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.",

   d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

    "8a. Ze środków, o których mowa w ust. 7, dofinansowuje się:

     1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane szkołom wyższym lub innym podmiotom.",

   e) uchyla się ust. 9;

  19) uchyla się art. 70b;

  20) po art. 70b dodaje się art. 70c i art. 70d w brzmieniu:

   "Art. 70c. 1. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, są obowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu.

   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nauczycieli:

    1) prowadzących działalność gospodarczą związaną z nauczanym zawodem albo indywidualne gospodarstwo rolne, którego działalność jest związana z nauczanym zawodem, lub

    2) zatrudnionych u pracodawców na stanowiskach związanych z nauczanym zawodem, lub

    3) zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem.

   3. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uznaje się również odpowiednio udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 1, w formach doskonalenia zawodowego realizowanych u pracodawców w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).

   4. Szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej szkole lub placówce szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły lub placówki wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

   5. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, kieruje nauczyciela na szkolenie branżowe odpowiednio u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela.

   6. Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela odbywającego szkolenie branżowe z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na szkolenie oraz na czas jego trwania, jeżeli organizacja szkolenia branżowego tego wymaga.

   7. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, zachowuje prawo do wynagrodzenia.

   8. Nauczycielowi odbywającemu szkolenie branżowe w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

   9. Nauczyciel, w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia branżowego, przedkłada dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, informację o zakresie i wymiarze odbytego szkolenia branżowego, potwierdzoną przez pracodawcę lub osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.

   10. Nauczyciel skierowany na szkolenie branżowe, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie szkolenia albo je przerwie, jest obowiązany do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 8, poniesionych przez szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w ust. 1.

   11. Koszty szkolenia branżowego mogą być finansowane:

    1) przez pracodawców lub osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, lub

    2) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o którym mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), na zasadach dotyczących kursów, lub

    3) ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, o których mowa w art. 70a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70d, lub

    4) ze środków pochodzących z programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

   12. W przypadku realizacji szkoleń branżowych w wymiarze większym niż 40 godzin w trzyletnim cyklu, źródłem finansowania tych szkoleń nie mogą być środki, o których mowa ust. 11 pkt 2 i 3.

   Art. 70d. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

    1) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1,

    2) warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a ust. 1,

    3) szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

   - uwzględniając kompetencje organów wymienionych w art. 70a ust. 1 oraz dyrektorów szkół w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także konieczność organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w sposób służący podnoszeniu jakości pracy szkół oraz efektywnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli i środkami na finansowanie kosztów szkoleń branżowych pochodzącymi z innych źródeł.";

  21) w art. 73 ust. 10a otrzymuje brzmienie:

   "10a. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.";

  22) w art. 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o dyrektorze szkoły, należy przez to rozumieć także kierownika szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe.";

  23) w art. 91a w ust. 4 i 5 wyrazy "publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami "szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół";

  24) w art. 91b:

   a) w ust. 2 w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "art. 10a,",

   b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

    "2d. Do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznych placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 70c i art. 70d.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1c, stosuje się przepisy rozdziału 3a oraz art. 17 ust. 2a i 3. Na czas skierowania do pracy w szkołach europejskich nauczyciele ci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.".

Art. 7. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) w art. 3 ust. 3b otrzymuje brzmienie:

  "3b. Podstawę przeprowadzania egzaminu czeladniczego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.".

Art. 8. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w art. 116a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 55 po wyrazach "o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)," dodaje się wyrazy "świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,";

  2) w art. 26:

   a) w ust. 1 w pkt 9 w lit. c dodaje się na końcu przecinek i lit. d w brzmieniu:

    "d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy",

   b) po ust. 6e dodaje się ust. 6ea i 6eb w brzmieniu:

    "6ea. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

    6eb. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.",

   c) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

    "13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.";

  3) w art. 30c:

   a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.",

   b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:",

   c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

    "3a. Przepisy art. 26 ust. 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.";

  4) w art. 35 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe".

Art. 10. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 57 po wyrazach "o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60)," dodaje się wyrazy "świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245),";

  2) w art. 18:

   a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

    "8) darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.",

   b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1, 7 i 8 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:",

   c) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

    "1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.",

   d) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu:

    "1ca. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.",

   e) ust. 1g otrzymuje brzmienie:

    "1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.".

Art. 11. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669) w art. 6 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy "szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d".

Art. 12. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669) w art. 14 w ust. 3 w pkt 4 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

  "- dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika".

Art. 13. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 i 1669) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;".

Art. 14. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz. 650 i 663) w art. 12a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)


Art. 15. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142) w art. 26 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) w art. 7 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

  "13) udokumentowanego okresu odbytego stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).".

Art. 17. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 39b po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. W przypadku kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3, następuje również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

   1b. W przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3, następuje również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";

  2) w art. 39b1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego, albo".

Art. 18. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) w art. 134a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737) w art. 2 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

  "16) przy odbywaniu stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).".

Art. 20. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

  1) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

   "2) ukończyła 18 lat;";

  2) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

   "10a. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

  3) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

   "14. Licencje maszynistów wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, osobom, które ukończyły 20 lat, są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

Art. 21. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) w art. 37b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.".

Art. 22. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970) użyte w art. 20 w ust. 7 w pkt 1 i w ust. 8 w pkt 1, wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".

Art. 23. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161 i 2193) w art. 28 w ust. 6:

  1) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

   "6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);

   7) liczby uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych, niebędących szkołami specjalnymi;",

  2) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

   "8) liczby słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe;

   9) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego określonych w wykazie, o którym mowa w art. 46b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.".

Art. 24. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693 i 2192) użyte w art. 48a w ust. 2g w pkt 2, ust. 3a i 4a, wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".

Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2018.12.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1:

   a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "2) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:",

   b) w pkt 27a:

    - lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) certyfikatów kwalifikacji zawodowych,",

    - w lit c. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "c) dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przez osoby posiadające:";

  2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie lub doskonalenie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców,";

  3) w art. 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

   "15) coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy określonego w szczególności w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;";

  4) w art. 22:

   a) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

    "5a. Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

    5b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

    5c. Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

    5d. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

     1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

     2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

     3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

     4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

     5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.";

  5) w art. 53a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego;";

  6) art. 53c otrzymuje brzmienie:

   "1. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.

   2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

   3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy, z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy albo świadectwo czeladnicze, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.";

  7) w art. 53d:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego.",

   c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) egzamin, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.";

  8) w art. 53e ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę publiczne centrum kształcenia zawodowego lub publiczną placówkę kształcenia ustawicznego, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.";

  9) art. 53h otrzymuje brzmienie:

   "Art. 53h. 1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił odpowiednio do egzaminu zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   2. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił odpowiednio do egzaminu zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.";

  10) w art. 53l:

   a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) koszty egzaminów zawodowych, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.";

  11) w art. 108 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 62 w brzmieniu:

   "62) kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.".

  12) po art. 109i dodaje się art. 109j w brzmieniu:

   "Art. 109j. 1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje corocznie na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, na wyodrębniony rachunek urzędu obsługującego ministra oświaty i wychowania, środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokości wynikającej z tego przepisu, nie wyższej jednak niż 5,5 mln zł w roku 2019, 15,3 mln zł w roku 2020, 33 mln zł w roku 2021 i nie wyższej niż 50 mln zł w latach kolejnych.

   2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności tryb przekazywania środków oraz sposób ich rozliczenia.".

Art. 26. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) w art. 81 w ust. 5:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 27. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136, 2227, 2242 i 2244) w art. 1 w ust. 3 w części wspólnej wyrazy "szkół dla dorosłych" zastępuje się wyrazami "szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych".

Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) art. 223 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 223. 1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

   1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

   2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

   3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

  2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

   1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

   2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

   3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

   4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

  3. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, prowadzących kształcenie zawodowe, dochody gromadzone ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przekazywanych na cele kształcenia zawodowego oraz z tytułu działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, są przeznaczane na cele kształcenia zawodowego realizowanego przez te jednostki.

  4. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

  5. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.".

Art. 29. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) w art. 213 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:

     1) uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo

     2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

    - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest:

     1) uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo

     2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

    - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.";

  2) w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.";

  3) w art. 26:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jest przewidziane przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.",

   b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) nauczyciel lub osoba, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiadający uprawnienia instruktora - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;";

  4) w art. 46 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

   c) organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego - w przypadku szkolenia w szkole, dla której:

    - podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub gdy szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub

    - podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej.";

  5) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub szkołą realizującą to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej, sprawuje organ właściwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego.";

  6) w art. 75:

   a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

    "7) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;

    8) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.",

   b) w ust. 2:

    - w pkt 1 wyrazy "pkt 1-3 i 6" zastępuje się wyrazami "pkt 1-3, 6 i 8", 

    - w pkt 2 wyrazy "pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 4, 5 i 7",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Badanie lekarskie przeprowadzane dla kandydatów, uczniów i słuchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, wykonuje się w ramach realizacji zadania służby medycyny pracy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245), z tym, że badanie to przeprowadzają lekarze, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określonych w odrębnych przepisach.";

  7) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7, oraz dla niepełnoletnich słuchaczy i kandydatów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 8.";

  8) art. 78 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 78. Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 - rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.";

  9) w art. 79 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7.";

  10) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

   "Art. 79a. Za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 79 ust. 1, oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4, pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.";

  11) w art. 81:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 3 wyrazy "art. 75 ust. 1 pkt 3-5" zastępuje się wyrazami "art. 75 ust. 1 pkt 3-5, 7 i 8",

    - w pkt 7 uchyla się lit. a,

   b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;

  12) w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

   "3) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E;

   4) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.";

  13) w art. 83:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, oraz badań dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3.",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, jest finansowane przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

    7. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, nie może być podstawą do wydania prawa jazdy.";

  14) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

   "Art. 83a. Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu dla kandydatów i uczniów, o których mowa art. 82 ust. 2 pkt 3, wydaje dyrektor szkoły.";

  15) w art. 84 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Orzeczenie psychologiczne dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, wydaje uprawniony psycholog.".

Art. 31. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 32. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 33. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c, w art. 26 w ust.1 w pkt 1 w lit. b, w art. 97 w ust. 4 w pkt 1 oraz w art. 98 w ust. 2, wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";

  2) w art. 147 w pkt 1 wyrazy "szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni" zastępuje się wyrazami "szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub uczelni".

Art. 34. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669) w art. 74 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650) w art. 84 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207 i 1669) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 37. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544, 1629 i 1669) w art. 136 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) lub".

Art. 38. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 39. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w art. 151 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".

Art. 41. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 66 uchyla się pkt 3;

  2) w art. 148:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 5 i 7, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  3) w art. 154:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8, można prowadzić klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  4) w art. 155 w ust. 4 wyrazy "art. 367" zastępuje się wyrazami "art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245)";

  5) w art. 165 w ust. 3 wyrazy "art. 367" zastępuje się wyrazami "art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw";

  6) po art. 165 dodaje się art. 165a w brzmieniu:

   "Art. 165a. Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.";

  7) w art. 261 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

   "3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po przejęciu prowadzenia szkoły na podstawie art. 9 ust. 5 lub ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie jednego miesiąca do dnia przejęcia szkoły, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum.

   4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.";

  8) w art. 265 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

   "5a. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej zachowuje moc również w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej, która powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej.";

  9) w art. 267 w ust. 4 uchyla się pkt 3;

  10) w art. 271 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, w zakresie przedmiotu, do którego nauczania posiadają wymagane kwalifikacje.

   2. Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.";

  11) w art. 272:

   a) w ust. 19 skreśla się zdanie drugie,

   b) uchyla się ust. 20;

  12) w art. 282 uchyla się ust. 1;

  13) uchyla się art. 284 i art. 285;

  14) w art. 286 uchyla się ust. 1;

  15) uchyla się art. 288 i art. 289;

  16) w art. 290 uchyla się ust. 2;

  17) w art. 297 uchyla się ust. 1, 3 i 4;

  18) po art. 297 dodaje się art. 297a w brzmieniu:

   "Art. 297a. Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2, może przystąpić:

    1) w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 - absolwent czteroletniego liceum ogólnokształcącego;

    2) w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 - absolwent pięcioletniego technikum;

    3) w roku szkolnym 2022/2023 - absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej

   - który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki zgodnie z art. 115 ustawy - Prawo oświatowe.";

  19) w art. 302 w ust. 1 wyrazy "w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020" zastępuje się wyrazami "w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019";

  20) w art. 302a uchyla się ust. 2;

  21) w art. 303 w ust. 1 uchyla się pkt 3-10;

  22) w art. 337 uchyla się ust. 12;

  23) uchyla się art. 352;

  24) w art. 369 uchyla się pkt 7.

Art. 42. W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 43. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051) w art. 22 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".

Art. 44. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w pkt 3 wyrazy "egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" zastępuje się wyrazami "egzaminie zawodowym",

   b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

    "6a) kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie w formie dziennej, o którym mowa w art. 4 pkt 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;",

   c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) niepublicznej szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;",

   d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

    "12a) niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;",

   e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

    "16) organie rejestrującym - należy przez to rozumieć:

     a) jednostkę samorządu terytorialnego wydającą zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

     b) jednostkę samorządu terytorialnego dokonującą wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

     c) jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola lub szkoły, w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

     d) jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;",

   f) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

    "27) szkole - należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, publiczną szkołę artystyczną oraz niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej;",

   g) pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

    "29) szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, technikum, branżową szkołę I stopnia i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;

    30) szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną;",

   h) w pkt 33 wyrazy "szkoły dla dorosłych" zastępuje się wyrazami "szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej";

  2) w art. 8 w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi, niebędących szkołami specjalnymi, szkołach z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - w wysokości wyrażonej wzorem:";

  3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

   "Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek";

  4) użyte w art. 10 w ust. 5-8 wyrazy "szkołę danego typu" zastępuje się wyrazami "szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,";

  5) w art. 10:

   a) uchyla się ust. 13 i 14,

   b) ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie:

    "19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze do ustalania, dla każdej gminy dotującej i każdego powiatu dotującego, wykazu odpowiednio gmin i powiatów:

     1) spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 16 pkt 1 i ust. 18 pkt 1,

     2) spełniających warunki, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 10 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 16 pkt 3 i ust. 18 pkt 3

    - uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, z wyszczególnieniem prowadzonych przez te gminy i powiaty przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół będących szkołami specjalnymi, szkół niebędących szkołami specjalnymi oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub internat; wykaz jest ustalany na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

    20. Najbliższa gmina lub powiat, o których mowa w ust. 1-12 i 15-18, przekazuje gminie dotującej lub powiatowi dotującemu, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 25 ust. 1, 2, 4 i 8, dane niezbędne do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez gminę dotującą lub powiat dotujący o przekazanie tych danych.";

  6) w art. 14:

   a) w ust. 1:

    - użyte w różnym przypadku wyrazy "szkoły danego typu" zastępuje się użytymi, w odpowiednim przypadku, wyrazami "szkoły danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,",

    - wyrazy "" zastępuje się wyrazami "",

    - po wyrazach "St-1" - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi," dodaje się wyrazy "LuSt-1 - liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,",

   b) w ust. 2:

    - wyrazy "" zastępuje się wyrazami "",

    - po wyrazach "St-1 - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi," dodaje się wyrazy "LuSt-1 - liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, będących szkołami specjalnymi,",

   c) w ust. 3 wyrazy "nie wlicza się środków otrzymanych" zastępuje się wyrazami "wlicza się środki otrzymane",

   d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4. W przypadku braku na terenie gminy odpowiednio szkoły danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez tę gminę, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną lub dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu będącą szkołą specjalną.

    5. W przypadku braku na terenie powiatu odpowiednio szkoły danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez ten powiat, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną lub dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu będącą szkołą specjalną.",

   e) w ust. 7 w części wspólnej wyrazy "szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną" zastępuje się wyrazami "szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną";

  7) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego. Regulamin określa w szczególności:

    1) przewidywany okres, w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, z tym że wskazane jest aby okres ten umożliwiał uczniowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego;

    2) miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1.";

  8) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dotację, o której mowa w art. 16-21, otrzymuje, do miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej placówce wychowania przedszkolnego, zgodnie z ust. 2, ta placówka wychowania przedszkolnego, w której uczeń jest wpisany do dziennika zajęć placówki wychowania przedszkolnego jako pierwszy. Jeżeli uczeń został wpisany do dziennika zajęć placówki wychowania przedszkolnego w tym samym terminie w więcej niż jednej placówce wychowania przedszkolnego, dotację, o której mowa w art. 16-21, otrzymuje placówka wychowania przedszkolnego wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego.";

  9) w art. 25:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne branżowe szkoły II stopnia i publiczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał:

     1) świadectwo dojrzałości - w przypadku publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej branżowej szkoły II stopnia,

     2) certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia - w przypadku publicznej branżowej szkoły II stopnia,

     3) dyplom zawodowy - w przypadku publicznej szkoły policealnej

    - dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, w którym ukończył on tę szkołę, należnej z tytułu uzyskania odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego.",

   b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Dotacja na ucznia publicznej branżowej szkoły II stopnia, o której mowa w ust. 5, jest przyznawana odrębnie za uzyskanie przez niego świadectwa dojrzałości lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie:

     1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

     2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia publicznej branżowej szkoły II stopnia lub publicznej szkoły policealnej.";

  10) w art. 26:

   a) w ust. 2 wyrazy "50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu" zastępuje się wyrazami "50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty,",

   b) w ust. 3 wyraz "własnoręcznymi" zastępuje się wyrazami "własnoręcznymi, czytelnymi",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia i niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał:

     1) świadectwo dojrzałości - w przypadku niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia,

     2) certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia - w przypadku niepublicznej branżowej szkoły II stopnia,

     3) dyplom zawodowy - w przypadku niepublicznej szkoły policealnej

    - dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, w którym ukończył on tę szkołę, należnej z tytułu uzyskania odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego.",

   d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Dotacja na ucznia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, o której mowa w ust. 5, jest przyznawana odrębnie za uzyskanie przez niego świadectwa dojrzałości lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia.",

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie:

     1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

     2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia lub niepublicznej szkoły policealnej.";

  11) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, otrzymuje, do miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej szkole, zgodnie z ust. 2, ta szkoła, w której uczeń jest wpisany do księgi uczniów jako pierwszy. Jeżeli uczeń został wpisany do księgi uczniów w tym samym terminie w więcej niż jednej szkole, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, otrzymuje szkoła wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego.";

  12) w art. 31:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym rozpoczyna się ten kurs.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs.

    1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do słuchacza branżowej szkoły II stopnia realizującego obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, w tym praktyczną naukę zawodu, w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.",

   c) uchyla się ust. 2;

  13) po art. 31 dodaje się art. 31a i art. 31b w brzmieniu:

   "Art. 31a. 1. Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs.

   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do słuchacza branżowej szkoły II stopnia realizującego obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, w tym praktyczną naukę zawodu, w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

   Art. 31b. Dotacja, o której mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1, jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia powiatowi przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji.";

  14) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Branżowe szkoły II stopnia prowadzące kształcenie w formie dziennej, w których zorganizowano internat, oraz niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6, 10 ustawy - Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.";

  15) w art. 33:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-32, są przekazywane pod warunkiem, że:

     1) organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;

     2) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32;

     3) organ prowadzący szkołę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, ukończył odpowiednio publiczne lub niepubliczne: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia lub szkołę policealną, przekaże:

      a) zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego, wydane niezwłocznie przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkołę,

      b) kopię świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, przez ucznia tej szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty 

     - w przypadku dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5;

     4) organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1.",

    b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

     "3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały, do dnia 30 września roku bazowego, wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, lub na podstawie wniosku, złożonego do dnia 30 września roku bazowego, uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

     4. Na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w przypadku nie przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.";

   16) w art. 34:

    a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

     2. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe.",

    b) w ust. 3 wyrazy "50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu" zastępuje się wyrazami "50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty",

    c) w ust. 4 wyrazy "art. 25 ust. 1-5 i 8 oraz art. 30" zastępuje się wyrazami "art. 25 ust. 1-5 i 8, art. 30 oraz art. 31 ust. 1";

   17) w art. 35:

    a) w ust. 1:

     - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:",

     - w pkt 1:

      - - lit. a otrzymuje brzmienie:

       "a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy - w wysokości nieprzekraczającej:

        - 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

        - 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,",

      - - po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

       "aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,",

      - - lit. b otrzymuje brzmienie:

       "b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),",

     - w pkt 2:

      - - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "zakup środków trwałych" zastępuje się wyrazami "pokrycie wydatków na zakup środków trwałych",

      - - lit. c otrzymuje brzmienie:

       "c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,",

    b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

     "2a. Maksymalny wymiar czasu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oblicza się zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy.

     2b. Wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a.",

    c) w ust. 3 wyrazy "art. 28-30" zastępuje się wyrazami "art. 28-31a",

    d) w ust. 4 wyrazy "art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30" zastępuje się wyrazami "art. 16-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a";

   18) w art. 36:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32.",

    b) w ust. 4:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "może przetwarzać" zastępuje się wyrazem "przetwarza", 

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych odpowiednio tych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, znajdujące się w dokumentacji, o której mowa w ust. 2,",

    - w pkt 2 wyrazy "art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa oraz ust. 2b";

   19) art. 38 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 38. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

    2. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, w związku z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, przetwarza dane osobowe dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych odpowiednio w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do gromadzenia danych osobowych.";

   20) w art. 39:

    a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1 - w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;",

    b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

    c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 2";

   21) w art. 41:

    a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

     "1. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu.

     2. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, w danym miesiącu, dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu.

     3. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się:

      1) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

      2) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne.

     4. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone na tych zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności.",

    b) w ust. 5 wyrazy "Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne",

    c) w ust. 6 wyrazy "szkoły publicznej" zastępuje się wyrazami "publicznej szkoły artystycznej";

   22) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

    "Art. 41a. 1. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oblicza wysokość i przekazuje dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6. Specjalistyczna jednostka nadzoru weryfikuje i przeprowadza kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wydaje jako organ pierwszej instancji decyzje o zwrocie dotacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

    2. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.";

   23) w art. 42:

    a) w ust. 2 w pkt 2 i 3 wyrazy "art. 35 ust. 1-3 oraz art. 36" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 1-3, art. 36 oraz art. 37",

    b) w ust. 3 uchyla się pkt 3;

   24) w art. 43:

    a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji:",

    b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:",

    c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, obowiązuje od:",

    d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

     "4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

     5. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.";

   25) w art. 45 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28-30" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1";

   26) w art. 46 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "o których mowa w art. 10 ust. 1-18" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 10 ust. 1-12 i 15-18";

   27) w art. 47 wyrazy "art. 28-32, art. 40 i art. 41" zastępuje się wyrazami "art. 28-32 i art. 40-41a";

   28) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W przypadku nieprzekazania dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40 i art. 41, na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub zespołu szkół w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 6, art. 31b, art. 34 ust. 1 i art. 42 ust. 1, z winy organu, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a, art. 40, art. 41 i art. 41a, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dotacji.";

   29) w art. 51 w ust. 9 wyrazy "w wieku do lat 5" zastępuje się wyrazami "objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat,";

   30) w art. 52 w ust. 3 wyrazy "za godzinę zajęć" zastępuje się wyrazami "za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego";

   31) w tytule rozdziału 7 wyrazy "publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami "szkół oraz szkół polskich";

   32) w art. 54 w ust. 2 wyrazy "szkolnych punktów konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami "szkół polskich";

   33) w art. 71 w ust. 6 wyrazy "Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych" zastępuje się wyrazami "Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych";

   34) w art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;";

   35) w art. 123 uchyla się ust. 2 i 3;

   36) w art. 133 uchyla się ust. 3.

Art. 45. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) w art. 191 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 69 w ust. 2:

   a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;",

   b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;";

  2) w art. 70:

   a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki:

     1) egzaminu dojrzałości;

     2) egzaminu maturalnego;

     3) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

     4) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

    Uczelnia ustala, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia, i podaje do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1.

    4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowo egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem zawodowym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informacje o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7, w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów lub w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na tym świadectwie, dyplomie lub dokumencie. Informacje o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7.".

Art. 47. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

  1) dotychczasowym gimnazjum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu;

  2) dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

  3) dotychczasowym czteroletnim technikum - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum;

  4) dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzone w szkołach ponadpodstawowych.

Art. 48. Czynności podejmowane na rok szkolny 2019/2020 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, art. 2, art. 6, art. 41 i art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 49. Do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszej ustawy lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 50. 1. Centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwane dalej "centrum kształcenia zawodowego", tworzy się od dnia 1 września 2019 r.

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego staje się centrum kształcenia zawodowego, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1.

3. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2.

Art. 51. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza przekształcenie tej placówki albo tego ośrodka w publiczne centrum kształcenia zawodowego zgodnie z odpowiednio art. 50 ust. 2 lub 3.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Jeżeli prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego wchodzi w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust 1 lub 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., dokonuje również zmiany uchwały, na podstawie której utworzono ten zespół.

Art. 52. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa odpowiednio w art. 50 ust. 2 lub 3, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie tej placówki lub tego ośrodka:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznym centrum kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) projekt aktu założycielskiego publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz projekt statutu tego centrum, dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania publicznego centrum kształcenia zawodowego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących placówek publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2019 r.

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Jeśli dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, wchodzi w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1 lub 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 5 w związku z art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie tego zespołu.

5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że zawiadomień, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje się w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r., a likwidacja tej placówki albo tego ośrodka nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 53. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który prowadzi ewidencję placówek niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, do której wpisana jest ta placówka lub ten ośrodek:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznym centrum kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) statut niepublicznego centrum kształcenia zawodowego, dostosowany do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) informację zawierającą wskazanie adresu siedziby niepublicznego centrum kształcenia zawodowego oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć przez to centrum, jeżeli lokalizacje te posiada dotychczasowa niepubliczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3;

  4) informację o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji odpowiednio kształcenia teoretycznego lub praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2019 r.

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany wpisu do ewidencji placówek niepublicznych dotychczasowej niepublicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego niepublicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa niepubliczna placówka kształcenia praktycznego lub dotychczasowy niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, wykreśla z ewidencji placówek niepublicznych tę placówkę lub ten ośrodek, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 54. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, staje się publicznym centrum kształcenia zawodowego.

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w ust. 1, stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół lub placówek.

Art. 55. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych placówek, o którym mowa w art. 54 ust. 1, w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w publiczne centrum kształcenia zawodowego zgodnie z art. 54 ust. 1.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 54 ust. 2, w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza przekształcenie ich w publiczne centrum kształcenia zawodowego zgodnie z art. 54 ust. 2 oraz dokonuje stosownej zmiany uchwały, na podstawie której utworzono zespół, o którym mowa w art. 54 ust. 2.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 56. W przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 2, nie rozwiązuje się zespołu publicznych szkół lub placówek, o którym mowa w art. 54 ust. 2, ani nie wyłącza się z tego zespołu dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego i dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 54 ust. 2.

Art. 57. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 i art. 91 ust. 5 w związku art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie zespołu oraz placówki i ośrodka, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym centrum kształcenia zawodowego lub publicznym zespole, o którym mowa w art. 54 ust. 2, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) projekt aktu założycielskiego publicznego centrum kształcenia zawodowego lub zespołu, o którym mowa w art. 54 ust. 2, oraz projekt statutu tego centrum lub zespołu dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania publicznego centrum kształcenia zawodowego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących placówek publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół, o którym mowa w art. 54 ust. 1 lub 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2019 r.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwolenia na założenie zespołu placówek, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz zezwolenie na założenie dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wygasają z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczne centrum kształcenia zawodowego utworzone zgodnie z art. 54 ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz zezwolenia na założenie zespołu, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego, wchodzącej w skład zespołu, o którym mowa w art. 54 ust. 2, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczne centrum kształcenia zawodowego utworzone zgodnie z art. 54 ust. 2.

5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego wchodzące w skład zespołu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 lub 2, ulegają likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że zawiadomień, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje się w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r., a likwidacja tej placówki i tego ośrodka nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 58. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego może być przekształcona w filię centrum kształcenia zawodowego, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, który będzie przekształcony w publiczne centrum kształcenia zawodowego.

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego może być przekształcony w filię centrum kształcenia zawodowego, jeżeli jej organ prowadzący prowadzi inną dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub inny dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, który będzie przekształcony w publiczne centrum kształcenia zawodowego.

3. Przekształceń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się na podstawie art. 59 i art. 60.

Art. 59. 1. Rada powiatu może, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia, prowadzonej przez powiat, dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w publiczne centrum kształcenia zawodowego, któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub filie, o których mowa w art. 58 ust. 1 lub 2.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1:

  1) postanawia się o przekształceniu, z dniem 1 września 2019 r., dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w publiczne centrum kształcenia zawodowego, któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub filie, o których mowa w art. 58 ust. 1 lub 2;

  2) postanawia się o przekształceniu, z dniem 1 września 2019 r., dotychczasowej publicznej placówki lub placówek kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka lub ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które ulegają przekształceniu odpowiednio w filię lub filie, zgodnie z art. 58 ust. 1 lub 2.

3. Przekształcenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej tej placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

4. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się przekształceń innych niż wymienione w ust. 2.

5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzonego przez powiat, i w tej części zawiera:

  1) rodzaj, nazwę i adres siedziby placówki;

  2) dzień rozpoczęcia działalności przez tę placówkę, określony zgodnie z ust. 2 pkt 1;

  3) nazwę i adres lub nazwy i adresy filii.

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

7. Związki zawodowe, które opiniują projekt uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Art. 60. 1. W przypadku przekształcenia, o którym mowa w art. 58 ust. 1 lub 2, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego składa organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie tej placówki lub tego ośrodka, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., wniosek o zmianę zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) wskazanie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego przekształcanej w publiczne centrum kształcenia zawodowego, któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub filie, o których mowa w art. 58 ust. 1 lub 2;

  2) wskazanie dotychczasowej publicznej placówki lub placówek kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka lub ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, która ulega przekształceniu odpowiednio w filię lub filie, zgodnie z art. 58 ust. 1 lub 2.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznym centrum kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) projekt aktu założycielskiego publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz projekt statutu tego centrum zawierający postanowienia dotyczące filii, dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania publicznego centrum kształcenia zawodowego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących placówek publicznych.

4. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę lub dotychczasowy ośrodek, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 maja 2019 r.

5. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego przekształcanej w publiczne centrum kształcenia zawodowego, któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub filie, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, który został przekształcony w filię publicznego centrum kształcenia zawodowego, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczne centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

7. W wyniku przekształcenia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie może powstać centrum kształcenia zawodowego, którego filia będzie funkcjonować na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której będzie funkcjonować publiczne centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

8. W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub złożenia wniosku niezgodnie z ust. 2 lub 7, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, odmawia zmiany tego zezwolenia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r., przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, na założenie dotychczasowej placówki lub dotychczasowego ośrodka, o których mowa w ust. 2, dokumenty, o których mowa odpowiednio w art. 52 ust. 1 lub art. 57 ust. 1. Przepisy art. 52 ust. 4 i 5 oraz art. 57 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany zezwoleń dotychczasowych placówek lub dotychczasowych ośrodków, o których mowa w ust. 2, na podstawie dokumentów, o których mowa odpowiednio w art. 52 ust. 1 i art. 57 ust. 1.

Art. 61. 1. Dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego, dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, dotychczasowe zespoły publicznych placówek, w skład których wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, oraz zespoły szkół lub placówek, w których w skład wchodzi także dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 7 pkt 1 i ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego rodzaju placówki, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister.

2. Do dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego, dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, dotychczasowych zespołach publicznych placówek, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, oraz w zespołach szkół lub placówek, w których w skład wchodzi także dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 7 pkt 1 i ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy art. 68-76.

Art. 62. 1. Dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekazane do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., podlega zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

2. W terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano prowadzenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekształconych zgodnie z art. 50 ust. 2 i 3.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po przejęciu prowadzenia dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego i dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, o której mowa ust. 1, na podstawie art. 5 ust. 5j i 5k ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w związku z art. 260 ustawy zmienianej w art. 41, w terminie jednego miesiąca od dnia przejęcia tej placówki, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w centrum kształcenia zawodowego.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 63. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie po dniu 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., dostosuje wniosek do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznym centrum kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) projekt aktu założycielskiego publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz projekt statutu tej placówki, dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania publicznego centrum kształcenia zawodowego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących placówek publicznych.

Art. 64. W przypadku złożenia zgłoszenia do ewidencji niepublicznych placówek, dotyczącego dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., dostosuje zgłoszenie do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1:

  1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznym centrum kształcenia zawodowego, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

  2) statut niepublicznego centrum kształcenia zawodowego, dostosowany do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) wskazanie adresu siedziby niepublicznego centrum kształcenia zawodowego oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć przez to centrum, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3;

  4) informację o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji odpowiednio kształcenia teoretycznego lub praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Art. 65. 1. Z dniem 1 września 2019 r. centra kształcenia zawodowego przejmują prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Mienie dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się mieniem centrów kształcenia zawodowego.

3. Z dniem 1 września 2019 r. uczestnicy form pozaszkolnych organizowanych odpowiednio przez dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się uczestnikami tych form pozaszkolnych organizowanych przez centrum kształcenia zawodowego.

Art. 66. Dotychczasowe statuty dotychczasowych publicznych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów centrów kształcenia zawodowego wydanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. Przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.

Art. 67. 1. Centrum kształcenia zawodowego powstałe z dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 50 ust. 2 lub 3, zachowuje numer REGON odpowiednio dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego lub dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Publiczne centrum kształcenia zawodowego powstałe z dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 54 ust. 1 lub 2, zachowuje numer REGON dotychczasowego publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Art. 68. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.

2. Dyrektor dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego i dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje na piśmie nauczycieli zatrudnionych w danej placówce o zmianie, o której mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 1, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 69. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych zespołach placówek, o których mowa w art. 54 ust. 1, stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.

2. Dyrektor dotychczasowego zespołu placówek, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje na piśmie nauczycieli zatrudnionych w danym zespole placówek o zmianie, o której mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 1, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 70. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego przekształcanej w centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 50 ust. 2 staje się dyrektorem centrum kształcenia zawodowego i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej placówce kształcenia praktycznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 71. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego przekształcanego w centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 50 ust. 3 staje się dyrektorem centrum kształcenia zawodowego i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 72. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu placówek, o którym mowa w art. 54 ust. 1, staje się dyrektorem centrum kształcenia zawodowego i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego zespołu placówek, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole placówek, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 73. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół lub placówek innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1, staje się dyrektorem zespołu szkół lub placówek, w skład którego wchodzi centrum kształcenia zawodowego, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego zespołu szkół lub placówek innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół lub placówek innym niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 74. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego albo dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekształcanych w centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1, staje się dyrektorem centrum kształcenia zawodowego, któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub filie, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego albo dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej placówce kształcenia praktycznego albo dotychczasowym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekształcanych w centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1, odwołuje się ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2019 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

4. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzonego przed dniem 1 września 2019 r., w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, z tym że przedstawicieli tych wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego lub dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wejdą w skład centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1.

Art. 75. 1. W przypadku przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego i dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1, dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej placówce kształcenia praktycznego i dotychczasowym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego odwołuje się ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2019 r.

2. W konkursie na stanowisko dyrektora centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzonego przed dniem 1 września 2019 r., w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, z tym że przedstawicieli tych wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego lub dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wejdą w skład centrum kształcenia zawodowego.

Art. 76. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego albo dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekształcanych w filię centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 2, staje się kierownikiem tej filii podporządkowanej organizacyjnie centrum kształcenia zawodowego, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego albo dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej placówce kształcenia praktycznego albo dotychczasowym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, przekształcanych w filię centrum kształcenia zawodowego na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 2, odwołuje się ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2019 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 77. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne stają się szkołami polskimi, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Z dniem 1 września 2019 r.:

  1) szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przejmują prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych;

  2) mienie dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych staje się mieniem szkół polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 78. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym szkolnym punkcie konsultacyjnym stają się nauczycielami zatrudnionymi w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kierownik dotychczasowego szkolnego punktu konsultacyjnego, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje na piśmie nauczycieli zatrudnionych w szkolnym punkcie konsultacyjnym o zmianie, o której mowa w ust. 1.

3. Kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego staje się kierownikiem szkoły polskiej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego.

4. Dyrektor jednostki sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami polskimi, podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych o zmianie, o której mowa w ust. 3.

Art. 79. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej publiczną placówkę kształcenia ustawicznego dostosuje, w drodze uchwały, akt założycielski tej placówki do przepisu art. 88 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.

Art. 80. Przepisów art. 32 ust. 1 i art. 39 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do uchwał podjętych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Art. 81. 1. Do uchwał podjętych zgodnie z art. 210 oraz art. 211 ust. 1 lub 5 ustawy zmienianej w art. 41, nie stosuje się art. 39 ust. 5a, 5b i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

3. Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 82. Do dnia 31 października 2028 r. w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych danej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się również wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 83. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

Art. 84. 1. Od dnia 1 września 2020 r. kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych, odbywa się w oparciu o program nauczania uwzględniający:

  1) podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

  2) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji odbywa się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 85. 1. Kształcenie ustawiczne na kursie kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy zmienianej w art. 1, prowadzi się począwszy od dnia 1 września 2020 r., zgodnie z art. 279 ustawy zmienianej w art. 41.

2. Kształcenie ustawiczne na kursie kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., może być również prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Art. 86. 1. Od dnia 1 września 2019 r. kształcenie ustawiczne na turnusie dokształcania młodocianych pracowników odbywa się w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kształcenie ustawiczne na turnusie dokształcania młodocianych pracowników w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, prowadzi się do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Art. 87. 1. Od dnia 1 września 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, odbywa się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 88. 1. Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nieposiadające akredytacji, o której mowa w art. 118 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 290 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 41, oraz art. 87 ust. 2, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Od dnia 1 września 2020 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 87 ust. 1, mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 89. Do uczniów niepełnosprawnych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 41, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się odpowiednio przepis art. 39 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 90. 1. Wnioski, o których mowa w art. 45 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące eksperymentu pedagogicznego rozpoczynającego się w roku szkolnym 2019/2020, rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą dotyczyć wyłącznie jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony eksperyment.

4. Eksperymenty pedagogiczne, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 września 2020 r. są prowadzone zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Art. 91. 1. Wnioski złożone na podstawie art. 178 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 178 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Szkoły niepubliczne funkcjonujące na podstawie decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydanej przed dniem 1 września 2019 r., mogą nadal funkcjonować na warunkach określonych w tej decyzji.

Art. 92. 1. Wnioski, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 stycznia 2019 r., rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do wprowadzenia zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 93. 1. Zawody wprowadzone przed dniem 1 września 2019 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są wprowadzane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zmiana w zakresie zawodu, o którym mowa w ust. 1, lub niewprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uzgadnia z ministrem właściwym dla tego zawodu.

Art. 94. 1. Przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

  1) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,

  2) semestrze I szkoły policealnej,

  3) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

2. Przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum.

3. Przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia.

4. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się:

  1) w roku szkolnym 2019/2020 w:

   a) klasach II i III dotychczasowego czteroletniego technikum,

   b) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,

   c) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

   d) semestrach II-V szkoły policealnej;

  2) w roku szkolnym 2020/2021 w:

   a) klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

   b) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. b,

   c) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

   d) semestrach IV i V szkoły policealnej;

  3) w roku szkolnym 2021/2022 w:

   a) klasie IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

   b) klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Art. 95. 1. Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, o których mowa w ust. 1, którzy:

  1) posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;

  2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

  3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 13;

  4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. - posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 38, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

  5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 12 ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 30.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1) wymienione na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  2) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem;

  3) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 8.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

   a) wielodzietność rodziny kandydata,

   b) niepełnosprawność kandydata,

   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

   d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

   e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

   f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

   g) objęcie kandydata pieczą zastępczą; 

  2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

   a) wielodzietność rodziny kandydata,

   b) niepełnosprawność kandydata,

   c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

   d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

   e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.

7. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

8. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora branżowej szkoły II stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

10. W przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1-9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 149-163 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 11.

11. W przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

Art. 96. 1. W latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są realizowane wspólnie przez absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów branżowych szkół I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

  2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym praktyczna nauka zawodu, są realizowane w ramach tego samego kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów branżowych szkół I stopnia.

2. W roku szkolnym 2022/2023:

  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są realizowane odrębnie przez:

   a) absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów branżowych szkół I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

   b) absolwentów branżowych szkół I stopnia będących absolwentami szkoły podstawowej;

  2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym praktyczna nauka zawodu są realizowane w ramach tego samego kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020 będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

3. Wnioski o uzyskanie opinii wojewódzkich oraz powiatowych rad rynku pracy złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Art. 98. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 przepisu art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem branżowej szkoły II stopnia, w odniesieniu do zawodów, w których już prowadzą kształcenie.

Art. 99. Przepis art. 96 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.

Art. 100. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zapewnienia pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do spożycia posiłków podczas pobytu w szkole, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, szkoła w inny sposób umożliwia uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków.

Art. 101. Przepis art. 121a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum.

Istniejące wersje czasowe art. 101a
2019.12.03
dodany przez

Art. 101a. 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje również pracodawcy niebędącemu rzemieślnikiem, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Przepisy art. 122 ust. 2 i 3-11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku młodocianego pracownika, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przeprowadzony w okresie czerwiec-lipiec 2019 r., wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Istniejące wersje czasowe art. 102
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.07.26
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 102. Przepis art. 122 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach.

Istniejące wersje czasowe art. 103
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 103. 1. Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Postępowania o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 118 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Art. 104. 1. Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem 1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., a w przypadku niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. W przypadku szkoły, o której mowa w ust. 1, na rok szkolny 2019/2020 i lata następne nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I albo na semestr pierwszy tej szkoły.

3. Zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r. pozostawia się bez rozpoznania.

4. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, dostosuje swoją działalność, w tym w szczególności statut szkoły, do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.

6. Do uczniów i słuchaczy szkół, o których mowa w ust. 1 i 4, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 105. 1. Organy prowadzące szkoły policealne dostosują działalność tych szkół do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r., w tym w szczególności statut szkoły.

2. Dotychczasowe statuty szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów szkół policealnych wydanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. Przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.

3. Do uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

4. Na rok szkolny 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły policealnej dla dzieci i młodzieży oraz na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej dla dorosłych.

Art. 106. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje się do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Do uchwały, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 107. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., złoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie nazwy szkoły. Do wniosku dołącza się projekt statutu tej szkoły, dostosowany do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie publicznej szkoły policealnej, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 108. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., złoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych w zakresie nazwy szkoły. Do wniosku dołącza się projekt statutu tej szkoły, dostosowany do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznej szkoły, o której mowa w ust. 1, do ewidencji placówek niepublicznych, o którym mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 109. Szkoły policealne prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 7 pkt 1 i ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi szkół policealnych, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister.

Art. 110. W przypadku publicznej szkoły policealnej, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekazanej do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje się, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano prowadzenie szkoły policealnej.

Art. 111. W przypadku złożenia i nierozpatrzenia, przed dniem 1 stycznia 2019 r., wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły policealnej, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., uzupełni wniosek i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1:

  1) projekt aktu założycielskiego publicznej szkoły policealnej,

  2) projekt statutu tej szkoły

- dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 112. W przypadku złożenia i nierozpatrzenia, przed dniem 1 stycznia 2019 r., zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół, dotyczącego szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., uzupełni zgłoszenie i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1:

  1) projekt aktu założycielskiego publicznej szkoły policealnej,

  2) projekt statutu tej szkoły

- dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 113. Przepisy art. 105-112 stosuje się odpowiednio do szkół policealnych wchodzących w skład publicznych placówek kształcenia ustawicznego, zespołów szkół lub zespołów szkół i placówek.

Art. 114. Przepis art. 22aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Art. 115. 1. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są prowadzone do dnia 30 czerwca 2021 r., na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone do dnia 30 czerwca 2021 r., umarza się.

Art. 116. 1. Wykazy, o których mowa w art. 337 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41, prowadzi się do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach wygasają z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Art. 117. 1. Do wniosków o wpisanie na listę rzeczoznawców, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach, złożonych od dnia 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy:

  1) art. 22ar, art. 22as ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym oraz

  2) art. 22as ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, oraz

  3) art. 22as ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 118. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach do dnia 31 sierpnia 2022 r. Przepis art. 22as ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.

2. Dane rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach są publikowane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do dnia 31 sierpnia 2022 r.

3. Do rzeczoznawców w zakresie podręczników do kształcenia w zawodach stosuje się przepisy:

  1) art. 22at ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 22au ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 22av i art. 22aw ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym oraz

  2) art. 22at ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz art. 22au ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 2, oraz

  3) art. 22at ust. 1 pkt 2a, ust. 1a i 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 119. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 22ao ust. 3 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 120. Postanowienia wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w toku postępowania o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2019 r., wygasają z tym dniem.

Art. 121. 1. Do dnia 30 września 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym w roku szkolnym 2019/2020.

2. Do dnia 1 września 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym od roku szkolnego 2020/2021.

Art. 122. 1. Z dniem 1 września 2019 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu zawodowego w zawodach odpowiadających zawodom, w zakresie których był dokonany dotychczasowy wpis do ewidencji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli zakres zawodu lub kwalifikacji określonej w tych przepisach odpowiada zakresowi zawodu lub kwalifikacji określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do dnia 29 lutego 2028 r. do egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stosuje się przepisy dotychczasowe, przepisy wydane na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy zmienianej w art. 2, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również warunki wynagradzania egzaminatorów z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz warunki wynagradzania asystentów technicznych z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

5. Z dniem 1 marca 2028 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 123. 1. Z dniem 1 września 2019 r. arbitrzy wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stają się również arbitrami w zakresie egzaminu zawodowego w zawodach odpowiadających zawodom, w zakresie których był dokonany dotychczasowy wpis na listę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do arbitrów wpisanych na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 2, ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli zakres zawodu lub kwalifikacji określonej w tych przepisach odpowiada zakresowi zawodu lub kwalifikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do dnia 29 lutego 2028 r. do arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 9cc ustawy zmienianej w art. 2.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9cc ustawy zmienianej w art. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również:

  1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym;

  2) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6, ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, oraz sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania tych arbitrów i egzaminatorów;

  3) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3-6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków.

5. Z dniem 1 marca 2028 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zaprzestaje prowadzenia listy arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 124. 1. Do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 stosuje się przepisy rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z tym że ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w odniesieniu do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 stosuje się przepisy rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z tym że ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w odniesieniu do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepisy art. 44o i art. 44q ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Do uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, stosuje się przepisy rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

4. Do uczniów dotychczasowych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych stosuje się przepisy rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 125. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczy egzaminu zawodowego, o którym mowa w rozdziale 3b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego dla zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zdających, o których mowa w art. 131 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe art. 126
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 126. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 127
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 127. 1. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 do absolwenta, o którym mowa w art. 297 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Istniejące wersje czasowe art. 127a
2022.05.27
dodany przez

Art. 127a. 1. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzq i art. 44zzra ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 128. Upoważnienia udzielone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie art. 9c ust. 2 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego pozostają w mocy przez okres, na jaki zostały udzielone.

Art. 129. 1. Osoby, które po dniu 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminów eksternistycznych zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, przeprowadzanych na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Osoby, które w okresie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują, do dnia 31 sierpnia 2028 r., do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, przeprowadzanych na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do dnia 31 sierpnia 2028 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przystępują także osoby, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2-5, w przypadku gdy przystępują do tego egzaminu zgodnie z art. 44zzzu ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe art. 129a
2019.09.01
dodany przez

Art. 129a. Przepis art. 2 pkt 40 lit. a w zakresie art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 do uczniów rozpoczynających kształcenie w branżowej szkole I stopnia.

Istniejące wersje czasowe art. 130
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 130. 1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4, oraz z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

2. W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny.

3. Do asystentów technicznych, biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9c ust. 10a, 11 i 13 oraz art. 44zzzia ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. W przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi również szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania:

  1) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3, w odniesieniu do uczniów, słuchaczy, absolwentów i osób, o których mowa w art. 131 ust. 1, egzaminatorów, o których mowa w art. 122, oraz asystentów technicznych, o których mowa w ust. 3, oraz

  2) egzaminu zawodowego w odniesieniu do uczniów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1.

Art. 131. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1, jest przeprowadzany dla:

  1) uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, w tym uczniów, o których mowa w art. 302 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, branżowej szkoły I stopnia, szkoły policealnej oraz słuchaczy szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym;

  2) absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2026/2027;

  3) absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2025/2026;

  4) absolwentów szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do zakończenia roku szkolnego 2025/2026;

  5) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 31 października 2027 r.;

  6) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 31 października 2027 r.

2. Do egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przystępują:

  1) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - począwszy od roku szkolnego 2027/2028;

  3) absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;

  4) absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;

  5) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 - począwszy od dnia 1 listopada 2027 r.;

  6) absolwenci, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 41 - począwszy od roku szkolnego 2025/2026;

  7) osoby, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 41 - począwszy od dnia 1 listopada 2025 r.

Art. 132. Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, przeprowadzanego począwszy od roku szkolnego 2019/2020, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 1 września 2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 132a
2019.12.03
dodany przez

Art. 132a. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym:

  1) w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

  2) w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum;

  3) w latach szkolnych 2022/2023-2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Art. 133. 1. Do dnia 31 sierpnia 2028 r. w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się przepisy art. 20 pkt 1, art. 30 pkt 5, art. 42 pkt 10 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do dnia 31 sierpnia 2028 r. w ramach danych, o których mowa w art. 20 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w bazie danych systemu informacji oświatowej gromadzi się dane dotyczące uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

3. Do dnia 31 sierpnia 2028 r. w ramach danych, o których mowa w art. 20 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w bazie danych systemu informacji oświatowej gromadzi się informację o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

4. W przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi również szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych systemu informacji oświatowej danych, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 134. W okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny, okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do systemu informacji oświatowej dane o liczbie:

  1) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych, niebędących szkołami specjalnymi, w odniesieniu do każdej szkoły wraz z podaniem jej numeru w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych lub jej numeru REGON;

  2) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w odniesieniu do każdej szkoły lub placówki oświatowej wraz z podaniem jej numeru w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych lub jej numeru REGON.

Art. 135. Do dnia 1 września 2022 r. w ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 31, oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu dotychczasowym, gromadzi się i przekazuje się dane rzeczoznawców w zakresie dotyczącym rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach.

Art. 136. 1. Egzamin czeladniczy, o którym mowa w art. 3 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, dla:

  1) uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,

  2) absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia, którzy odbyli przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym

- jest przeprowadzany do zakończenia roku szkolnego 2025/2026.

2. Egzamin czeladniczy, o którym mowa w art. 3 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2021/2022, dla osób, które realizowały od roku szkolnego 2019/2020 podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 137
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2024.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 137. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych:

  1) w 2019 r. - 256 mln zł;

  2) w 2020 r. - 239 mln zł;

  3) w 2021 r. - 247 mln zł;

  4) w 2022 r. - 260 mln zł;

  5) w 2023 r. - 269 mln zł;

  6)*) w 2024 r. - 358 mln zł;

  _____________________
  *) Uwaga od redakcji: na podstawie art. 42 ustawy z dnia 16.01.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r. poz. 123), art. 137 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu nadanym przez ww. ustawę wszedł w życie z dniem 1.02.2024 r. z mocą od dnia 1.01.2024 r.

  7) w 2025 r. - 283 mln zł;

  8) w 2026 r. - 292 mln zł;

  9) w 2027 r. - 300 mln zł;

  10) w 2028 r. - 309 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, oraz egzaminatorów i asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, określone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w związku z art. 122 ust. 4, w sposób powodujący wyeliminowanie zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

Art. 138. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 122 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

  1) w 2019 r. - 0 mln zł;

  2) w 2020 r. - 0 mln zł;

  3) w 2021 r. - 0 mln zł;

  4) w 2022 r. - 254 mln zł;

  5) w 2023 r. - 124 mln zł;

  6) w 2024 r. - 129 mln zł;

  7) w 2025 r. - 184 mln zł;

  8) w 2026 r. - 184 mln zł;

  9) w 2027 r. - 75 mln zł;

  10) w 2028 r. - 129 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw pracy monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o których mowa w ust. 1 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw pracy zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w sposób powodujący wyeliminowanie zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1 do wysokości nie niższej niż wysokość określona w art. 122 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Minister właściwy do spraw pracy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwotę dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pomniejszoną, zgodnie z ust. 3.

Art. 139. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania związanego z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

  1) w 2021 r. - 3 mln zł;

  2) w 2022 r. - 3,5 mln zł;

  3) w 2023 r. - 3,5 mln zł;

  4) w 2024 r. - 3,5 mln zł;

  5) w 2025 r. - 3,5 mln zł;

  6) w 2026 r. - 4 mln zł;

  7) w 2027 r. - 4,5 mln zł;

  8) w 2028 r. - 4,5 mln zł;

  9) w 2029 r. - 3 mln zł;

  10) w 2030 r. - 2 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zastosuje mechanizm korygujący polegający na zmianie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 140. 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Istniejące wersje czasowe art. 141
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 141. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 142
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 142. (uchylony)

Art. 143. Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, można finansować również koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone.

Istniejące wersje czasowe art. 143a
2022.05.27
dodany przez

Art. 143a. W przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy zmienianej w art. 1, oraz w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, pierwszy cykl szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 70c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, w łącznym wymiarze 40 godzin, wynosi 4 lata.

Art. 144. 1. Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się po raz pierwszy w podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na 2020 r. przy różnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym.

2. W 2019 r. prognozę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza nie później niż do dnia 31 marca 2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 144a
2019.07.12
dodany przez

Art. 144a. Przepisy art. 191 § 21-27 i art. 1911 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio również do uczniów i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.

Art. 145. 1. Osoby dorosłe, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych przed dniem 1 września 2019 r., zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględniającym wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, kontynuują tę naukę na dotychczasowych zasadach do dnia 31 października 2022 r.

2. Osoby dorosłe, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych przed dniem 1 września 2019 r., zgodnie z programem przyuczenia do pracy dorosłych uwzględniającym wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, kontynuują to przyuczenie na dotychczasowych zasadach do dnia 31 października 2022 r.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 2 ust. 1 pkt 27a lit. b i c, art. 53a ust. 2 pkt 1, art. 53c, art. 53d ust. 1 i 3 i ust. 4 pkt 2, art. 53h ust. 1 i 2 oraz art. 53l ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 25, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 146. 1. Przepisy art. 69 ust. 2 pkt 2a i 3a oraz art. 70 ust. 3 pkt 3 i 4 i ust. 4 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 46, stosuje się do uchwał senatów uczelni ustalających warunki i tryb rekrutacji na studia, poczynając od uchwały dotyczącej roku akademickiego 2022/2023.

2. W ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022 uczelnia może przeprowadzić dodatkowo egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. Przepisy art. 70 ust. 4 zdanie trzecie i czwarte ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu nadanym niniejszą, ustawą stosuje się.

3. Przepisy ust. 2 oraz art. 70 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz zdanie drugie, ust. 4a i 5 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do uchwał senatów uczelni ustalających warunki i tryb rekrutacji na studia, poczynając od uchwały dotyczącej roku akademickiego 2020/2021.

Art. 147. 1. Do kandydatów i uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy realizują podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do uczniów szkół, o których mowa w art. 94 ust. 4, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz do uczniów, o których mowa w art. 282 ust. 2 i art. 283 ustawy zmienianej w art. 41, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 148. 1. W rozporządzeniach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określając wymagania, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia również klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

2. W rozporządzeniach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określając wymagania, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia również klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

Art. 149. Przepisy art. 4a ust. 1, 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do:

  1) uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.;

  2) uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.;

  3) uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. oraz kandydatów do tych szkół.

Art. 150. Do dotacji udzielanych na rok budżetowy 2020 i 2021 dla publicznych branżowych szkół II stopnia, będących szkołami specjalnymi, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w wysokości ustalonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego dla publicznych pięcioletnich techników, będących szkołami specjalnymi.

Art. 151. Przepisu art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do regulaminów otwartych konkursów ofert oraz kryteriów wyboru tych ofert, określonych w uchwałach rady gminy podjętych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Art. 152. Do dotacji udzielonych na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., przepis art. 36 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 153. Uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, określające wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, określających wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 154. Do dnia 31 grudnia 2022 r. dotacje, o których mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, szkoły policealne otrzymują również na każdego słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 155. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przed dniem 1 stycznia 2019 r., otrzymują dotację, o której mowa w art. 31 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, do dnia 31 grudnia 2023 r. Przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym art. 31, stosuje się odpowiednio.

Art. 156. 1. Dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego po dniu 31 grudnia 2018 r. w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.

2. Do dotacji, o której mowa w ust. 1, przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym art. 31, stosuje się odpowiednio.

Art. 157. 1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotychczasowe publiczne szkoły ponadgimnazjalne i publiczne szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego po dniu 31 grudnia 2018 r. w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs.

2. Do dotacji, o której mowa w ust. 1, przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym art. 31, stosuje się odpowiednio.

Art. 158. Uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc.

Art. 159. 1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotychczasowe publiczne szkoły ponadgimnazjalne i publiczne szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego po dniu 31 grudnia 2018 r. w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. lub podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dotację z budżetu powiatu

w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym rozpoczyna się ten kurs.

2. Do dotacji, o której mowa w ust. 1, przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym art. 31 ust. 1, stosuje się odpowiednio.

Art. 160. Do szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej działających przed dniem 1 września 2019 r. przepis art. 32 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole.

Art. 161. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych stają się z dniem 1 września 2019 r. niepublicznymi szkołami artystycznymi o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych.

Art. 162. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy zmienianej w art. 31.

Art. 163. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. nie uwzględnia się liczby słuchaczy, niebędących słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub certyfikat kwalifikacji zawodowej w branżowej szkole II stopnia, niebędącej szkołą specjalną, o których mowa w art. 28 ust. 6 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 164. W przypadku dotacji, o których mowa w art. 15- 21, art. 25, art. 26 oraz art. 28-32 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udzielanych na rok 2019, warunek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest spełniony przez przekazanie informacji i danych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 165. Uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 166. 1. Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, prowadzące niepubliczne szkoły, w tym niepubliczne szkoły artystyczne, lub niepubliczne placówki, które uzyskały wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem 1 stycznia 2019 r., zgłoszą właściwemu organowi, o którym mowa art. 168 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, jeżeli dane te nie zawierają informacji, o których mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku zgłoszenia do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożonego i nierozpatrzonego przed dniem 1 stycznia 2019 r., osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. dostosuje zgłoszenie do art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przedłoży je właściwemu organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne prowadzące niepubliczne szkoły, w tym niepubliczne szkoły artystyczne, lub niepubliczne placówki, które posiadają inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niespełniające warunków zawartych w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. dostosują organizację niepublicznej szkoły, w tym niepublicznej szkoły artystycznej, lub niepublicznej placówki do przepisów w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy art. 168 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 167. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może zakresem spraw objąć również dotychczasową szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz dotychczasową szkołę policealną dla dorosłych.

Art. 168. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 111, art. 117 ust. 5 i art. 120 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowej szkole policealnej dla dzieci i młodzieży oraz dotychczasowej szkole policealnej dla dorosłych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44zb ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 124 ust. 3 i 4.

Art. 169. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 53 ust. 5, art. 47 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 1, art. 47 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 53 ust. 5, art. 53 ust. 1, art. 60 ust. 6, art. 113, art. 162 oraz art. 164 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46a ust. 2, art. 47 ust. 1 pkt 3, art. 26a ust. 3, art. 47 ust. 3 pkt 1, art. 47 ust. 1a, art. 53 ust. 1, art. 60 ust. 6, art. 113, art. 162 oraz art. 164 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2028 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2, art. 11 ust. 2 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 32a ust. 4 i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 22 ust. 6 i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 30, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy zmienianej w art. 32, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 39, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Istniejące wersje czasowe art. 170
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 170. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 20 lit. a, art. 4 pkt 2-5, art. 31 pkt 4, pkt 5 lit. e, pkt 10, pkt 15 lit. c i pkt 24, art. 41 pkt 2 i 3 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  2) art. 1 pkt 25 lit. a, art. 2 pkt 75, pkt 101 lit. c i pkt 107, art. 6 pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2b, pkt 5, 7-9, 16, 17 i 21 oraz art. 41 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

  3) art. 1 pkt 17, 18, pkt 20 lit. b-e, pkt 23 w zakresie art. 46b, pkt 26 lit. a i b, pkt 29, 30, pkt 34 lit. e, pkt 35 lit. b, pkt 36, pkt 37 lit. b i c, pkt 45, pkt 51 lit. f, pkt 58-73, pkt 77 lit. c i lit. j w zakresie art. 168 ust. 14 i 15, pkt 79 lit. c i pkt 80, art. 2 pkt 2 lit. f, pkt 4 lit. a, pkt 6 lit. b, pkt 8, 14, 15, pkt 16 lit. a, pkt 17-26, pkt 73 lit. a, b i lit. c w zakresie ust. 3a, art. 6 pkt 3, pkt 11, pkt 18 lit. c, pkt 24 lit. a, art. 9, art. 10, art. 17, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 7, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 8, art. 25 pkt 4 lit. a i pkt 4 lit. b w zakresie art. 22 ust. 5a i 5c, art. 25 pkt 11 i 12, art. 30 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b i pkt 6-15, art. 31 pkt 13, 16-18, 20 i 22, art. 38, art. 41 pkt 1, 4-7, 9-11 i 21-23, art. 44 pkt 1 lit. e, pkt 2, 4-8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11-13, 15, 16, pkt 17 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 17 lit. a tiret trzecie, pkt 17 lit. c i d, pkt 18 lit. a i lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 19-28 i pkt 34-36, art. 46 pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz zdania drugiego i ust. 4, art. 46 pkt 2 lit. b i c, art. 47-81, art. 90, art. 92, art. 93, art. 95, art. 97, art. 98, art. 100, art. 102-118, art. 120, art. 121, art. 129, art. 132, art. 135, art. 137, art. 138, art. 140-142, art. 143, art. 144, art. 146, art. 147, art. 150-152, art. 153, art. 155-159, art. 162 oraz art. 164-169, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

  4) art. 2 pkt 16 lit. b, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 9, art. 44 pkt 17 lit. a tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, pkt 17 lit. b i pkt 18 lit. b tiret trzecie oraz art. 119, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

  5) (uchylony)

  6) art. 6 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2a, pkt 2 lit. c, pkt 6, pkt 10 i pkt 24 lit. c oraz art. 139, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

  7) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;

  8) art. 31 pkt 21 oraz art. 46 pkt 1 i pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r;

  9) art. 1 pkt 40 lit. b i pkt 42, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60