Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2243
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2019.11.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 w ust. 4 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

   "24a) otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank;";

  2) w art. 17 w ust. 1:

   a) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

    "22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;",

   b) po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

    "30a) dochody Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;",

   c) po pkt 56 dodaje się pkt 56a w brzmieniu:

    "56a) otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat banku przejmującego, dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;".

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 133 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z zastrzeżeniem art. 26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.";

  2) w art. 140d uchyla się ust. 4 i 5;

  3) w rozdziale 12 po oddziale AA dodaje się oddział AB w brzmieniu:

   "AB. Przejęcie banku

   Art. 146b. 1. W razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu określonego w art. 128 ust. 1 albo powstania niebezpieczeństwa obniżenia tej sumy poniżej poziomu określonego w art. 128 ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego, jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej poziomu określonego zgodnie z art. 128 ust. 1, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa, oraz nie zagrozi to spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, przez bank przejmujący. Decyzja może zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank.

   2. W przypadku gdy jest to konieczne ze względu na sytuację banku przejmowanego, Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zezwolenia na przejęcie mimo czasowego niespełniania przez bank przejmujący wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

   3. Wobec banku spółdzielczego Komisja Nadzoru Finansowego może także wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli bank spółdzielczy nie spełnia obowiązku zrzeszania się, zgodnie z art. 16 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

   4. Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

   5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 3.

   Art. 146c. 1. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1:

    1) zarząd banku albo zarząd komisaryczny przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, a kompetencje innych organów banku, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3, zostają zawieszone;

    2) bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego;

    3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank.

   2. Bank przejmujący dwukrotnie ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej decyzję o przejęciu banku oraz wzywa wierzycieli tego banku do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków bankowych. W przypadku banków spółdzielczych wystarczające jest ogłoszenie w piśmie lokalnym, Monitorze Spółdzielczym oraz na stronie internetowej banku przejmującego.

   Art. 146d. 1. Z dniem przejęcia bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejmowanego.

   2. Bank przejmujący sporządza sprawozdanie finansowe banku przejmowanego na dzień poprzedzający dzień przejęcia.

   3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, powinno być zbadane przez biegłego rewidenta.

   4. Bank przejmujący zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie banku wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego oraz sprawozdaniem finansowym banku przejmowanego zbadanym przez biegłego rewidenta.

   Art. 146e. Fundusze własne banku przejętego przeznacza się na pokrycie strat bilansowych tego banku.

   Art. 146f. 1. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli banku przejętego bank przejmujący dokonuje wypłat akcjonariuszom banku przejętego z jego pozostałego majątku proporcjonalnie do wysokości posiadanego uprzednio kapitału, a w przypadku banku spółdzielczego - wypowiada członkostwo członkom banku przejętego, skutkujące przyznaniem prawa do wypłaty członkom banku przejętego wartości ich udziałów proporcjonalnie do wysokości funduszu udziałowego przejmowanego banku, ustalonego na dzień przejęcia albo wydaje akcjonariuszom tego banku akcje własne. Bank przejmujący dokonuje wypłaty w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji przejęcia we właściwym rejestrze sądowym.

   2. Wydanie akcji własnych następuje po ustalonej cenie emisyjnej, nie wyższej jednak niż wartość księgowa akcji. Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu ostatniego zatwierdzonego bilansu banku przejmującego.

   3. W przypadku gdy przejęcie banku jest przyczyną szkody, której naprawienie dochodzone jest na zasadach ogólnych, poszkodowany nie może żądać naprawienia poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty wyższej niż różnica między kwotą, która zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku, a kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia wierzytelności albo wartością akcji albo udziałów ustaloną zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się przy założeniu, że w dniu przejęcia, określonym w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1, sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości banku.

   Art. 146g. Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności druga strona uzyskała korzyść na warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas przez bank przejęty.";

  4) w art. 158:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

    2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 68 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone także przez bank zrzeszający, który zawarł umowę zrzeszeniową z bankiem zrzeszonym, lub jednostkę zarządzającą systemem ochrony, którego uczestnikiem jest ten bank spółdzielczy.

    3b. Podejmując decyzje o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy wartość przejmowanych praw majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych zobowiązań banku, uwzględnia deklarację udzielenia wsparcia w formach, o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.",

   d) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przepisy ust. 1-3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że:",

   e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Przepisy art. 146c-146f stosuje się odpowiednio.";

  5) po art. 158 dodaje się art. 158a w brzmieniu:

   "Art. 158a. 1. W przypadku udzielenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, instrumenty kapitałowe oraz pożyczki podporządkowane przejmowanego banku, o których mowa w art. 127 ust. 1, podlegają umorzeniu do wysokości strat przejmowanego banku, zidentyfikowanych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 146d ust. 2, i niepokrytych dotychczas przez fundusze własne.

   2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.

   3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem przejęcia.

   4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

   5. Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zobowiązania z tytułu kapitału i należnych odsetek.

   6. Jeżeli nie jest konieczne całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych lub zobowiązań podporządkowanych, podlegają one umorzeniu proporcjonalnie w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.

   7. Jeżeli instrumenty kapitałowe lub zobowiązania podporządkowane podlegają częściowemu umorzeniu, warunki umowne w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek z tytułu instrumentu kapitałowego lub pożyczki podporządkowanej.

   8. W przypadku przejęcia banku na podstawie art. 158 ust. 1 i 2 oraz udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wartość i zakres umorzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazywana jest w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przejęcia.

   9. Bank przejmujący ogłasza na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej banku przejmowanego informację o umorzeniu, o którym mowa w ust. 1.".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) w art. 51 w ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 5. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych, Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.";

  2) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

   "1a. W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza się:

    1) uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Finansowego,

    2) obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty oraz inne akty lub dokumenty,

    3) rejestry (listy)

   - jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   1b. W przypadku gdy z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek ogłoszenia uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego może zdecydować o ogłoszeniu podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

   1c. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może skierować do ogłoszenia również inne niż określone w ust. 1a obwieszczenia, ogłoszenia lub komunikaty, o ile są związane z zadaniami organów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.";

  3) w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.";

  4) w art. 24:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.",

   b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.".

Art. 6. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 7. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252) uchyla się art. 63.

Art. 8. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 11 uchyla się zdanie drugie;

  2) w art. 17 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Koszty Urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla pracowników Urzędu Komisji, pokrywane są z:";

  3) w art. 24a w ust. 2 wyrazy "okres roku" zastępuje się wyrazami "okres 5 lat";

  4) w art. 26:

   a) w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi",

   b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - kontrola dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, praktyk sprzedaży krzyżowej obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub instrumenty finansowe oraz działalności w zakresie lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.";

  5) w art. 29 w ust. 1 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy";

  6) w art. 39 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy "48 godzin" zastępuje się wyrazami "96 godzin".

Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Jeżeli zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia 909/2014 emitent zamierza zarejestrować papiery wartościowe w innym systemie rejestracji, ich dematerializacja następuje z chwilą zarejestrowania w tym systemie, jeżeli podmiot prowadzący ten system spełnił warunki, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 909/2014.",

   b) w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- mogą nie podlegać dematerializacji, jeżeli dopuszczają to odrębne przepisy określające zasady ich emisji i emitent tak postanowi. W takim przypadku przepisów ust. 4 i 6 nie stosuje się.";

  2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na podstawie umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w depozycie papierów wartościowych mogą być również rejestrowane papiery wartościowe, które zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi emisji tych papierów mogą nie mieć formy dokumentu lub podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych.";

  3) po art. 7 dodaje się art. 7a i art. 7b w brzmieniu:

   "Art. 7a. 1. W przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243) oraz listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243), które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.

   2. Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji jest zawierana przed rozpoczęciem proponowania nabycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1.

   3. Jeżeli firma inwestycyjna lub bank powierniczy są jednostkami powiązanymi z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości albo są związane z emitentem jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym lub faktycznym, który mógłby prowadzić do konfliktu interesów lub wywoływać wątpliwości co do możliwości prawidłowego wywiązywania się z obowiązków agenta emisji, firma inwestycyjna oraz bank powierniczy mogą zawrzeć z emitentem umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji, jeżeli:

    1) wydzielą pod względem organizacyjnym wykonywanie tej funkcji od osób lub czynności, które mogą wywoływać powstanie konfliktu interesów, oraz

    2) zapewnią identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz właściwe zarządzanie nimi.

   4. Obowiązki agenta emisji obejmują:

    1) weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa;

    2) weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;

    3) weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;

    4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;

    5) pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

   5. Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji nie może wyłączyć ani ograniczyć obowiązków agenta emisji, o których mowa w ust. 4.

   6. Agent emisji jest obowiązany wykonywać obowiązki określone w ust. 4 w sposób rzetelny i niezależny, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

   7. Agent emisji odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 4.

   8. Agent emisji podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w przypadku gdy:

    1) zostały spełnione wymogi będące przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1-3 albo

    2) ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów.

   9. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, zapisy w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych.

   10. Emitent obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych innych niż określone w ust. 1 może zawrzeć z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

   Art. 7b. 1. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1, korzystający z uprawnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, jest obowiązany przekazać Krajowemu Depozytowi, w terminie 15 dni od dnia dokonania ich emisji, następujące informacje o tych papierach wartościowych:

    1) w przypadku obligacji:

     a) oznaczenie ich emisji,

     b) liczbę obligacji wyemitowanych w ramach tej emisji,

     c) jednostkową wartość nominalną obligacji i walutę, w której wartość ta została wyrażona,

     d) wysokość oprocentowania obligacji w stosunku rocznym,

     e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu obligacji,

     f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji;

    2) w przypadku listów zastawnych:

     a) oznaczenie ich emisji,

     b) liczbę listów zastawnych wyemitowanych w ramach tej emisji,

     c) jednostkową wartość nominalną listów zastawnych i walutę, w której wartość ta została wyrażona,

     d) wysokość oprocentowania listów zastawnych w stosunku rocznym,

     e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych listów zastawnych,

     f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych listów zastawnych;

    3) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych:

     a) oznaczenie ich emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem - oznaczenie tego subfunduszu,

     b) liczbę wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych w ramach tej emisji,

     c) wskazanie świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych oraz terminów, w których emitent powinien wykonywać te świadczenia.

   2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Krajowemu Depozytowi, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, informacje o wartości świadczeń wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, które w okresie tego miesiąca stały się wymagalne, ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione, a także aktualizować informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu.

   3. W informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, emitent wskazuje identyfikujący go niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 174420 (kod LEI) nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów.";

  4) w art. 48 po ust. 5d dodaje się ust. 5e w brzmieniu:

   "5e. Krajowy Depozyt gromadzi i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje dotyczące wielkości ich zobowiązań z tytułu tych papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez nich tych zobowiązań.";

  5) w art. 128:

   a) w ust. 7 wyrazy "urząd Komisji" zastępuje się wyrazami "Urząd Komisji",

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Za egzaminy oraz za sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, pobiera się opłaty, które stanowią przychody Urzędu Komisji.";

  6) w art. 150:

   a) w ust. 1 po pkt 13b dodaje się pkt 13c w brzmieniu:

    "13c) przez Krajowy Depozyt zgodnie z art. 48 ust. 5e;",

   b) w ust. 2 wyrazy "urzędu Komisji" zastępuje się wyrazami "Urzędu Komisji";

  7) po art. 178b dodaje się art. 178c i art. 178d w brzmieniu:

   "Art. 178c. Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta lub agenta emisji, w celu doprowadzenia do zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, przekazuje Krajowemu Depozytowi lub spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe informacje dotyczące tych papierów wartościowych lub emitenta, które są istotne dla oceny dopuszczalności dokonania tej rejestracji,

   podlega grzywnie do 2.000.000 zł.

   Art. 178d. 1. Kto, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania emitenta, dopuszcza do tego, że emitent nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7b, albo wykonuje je nienależycie,

   podlega grzywnie do 2.000.000 zł.

   2. Tej samej karze podlega, kto przekazuje Krajowemu Depozytowi nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 7b, lub zataja prawdziwe dane.".

Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 11. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 106a dodaje się art. 106b w brzmieniu:

   "Art. 106b. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 23a lub art. 24.

   2. W przypadku osoby zarządzającej w podmiocie, o którym mowa w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być nałożona w wysokości do 5.000.000 zł.

   3. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3a lub 4.";

  2) w art. 111:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) art. 106a i art. 106b - stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, którego dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia, oraz okres i skutki rynkowe naruszenia lub skutki naruszenia dla konsumentów;",

   b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24:

     a) działanie pod przymusem,

     b) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków naruszenia,

     c) przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu,

     d) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d;",

   c) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24:

     a) znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym naruszeniem,

     b) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia;";

  3) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108, stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy kara pieniężna została nałożona na podmiot, o którym mowa w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038 i 2215).".

Art. 12. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) w art. 71b uchyla się ust. 4 i 5.

Art. 13. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 14. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 15. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1934 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 17. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669 i 2215) w art. 362 uchyla się ust. 7.

Art. 18. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) w art. 3 w ust. 1 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669 i 2193) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 159 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

   "5a. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne:

    1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego lub

    2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

   - karę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się do kwoty 500.000 zł.";

  2) w art. 167 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu dyscyplinarnym stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w przypadku, o którym mowa w art. 159 ust. 5a pkt 1 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243).";

  3) w art. 179 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wpływy z tytułu kary pieniężnej orzeczonej w sprawie, o której mowa w art. 172 ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 159 ust. 5a pkt 2 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.";

  4) w art. 183 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

   "4a. Kara, o której mowa w ust. 4, nakładana w przypadku gdy naruszenie:

    1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego lub

    2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

   - nie może przekraczać kwoty 500.000 zł.";

  5) w art. 189 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 4a pkt 1 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

   2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Audytowego stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 4a pkt 2 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.";

  6) w art. 193 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. Kara, o której mowa w ust. 3, nakładana w przypadku gdy naruszenie:

    1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego lub

    2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

   - nie może przekraczać kwoty 500.000 zł.";

  7) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowią przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.".

Art. 22. W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210) uchyla się art. 86.

Art. 23. Tworzy się:

  1) Fundusz Edukacji Finansowej;

  2) Radę Edukacji Finansowej.

Art. 24. 1. Znosi się dotychczasową Komisję Nadzoru Finansowego.

2. Likwiduje się dotychczasowy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Art. 25. 1. Tworzy się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Tworzy się Komisję Nadzoru Finansowego.

Art. 26. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, stają się pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215) stosuje się odpowiednio.

Art. 27. 1. Osoby powołane na stanowiska Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pełnią odpowiednio te funkcje w Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kadencja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wygasa z upływem terminu przewidzianego w przepisach ustawy zmienianej w art. 10.

Art. 28. Członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stają się członkami Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Art. 29. 1. Wierzytelności i zobowiązania Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

2. W przypadku konieczności zwrotu należności z tytułu kar pieniężnych odprowadzonych do dnia 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu państwa zwrot następuje ze środków budżetu państwa.

Art. 30. 1. Stroną umów i porozumień, zawartych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, staje się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów i porozumień, w których jako strona wskazany jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, lub Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 31. 1. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w których stroną lub których uczestnikiem był Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, z dniem 1 stycznia 2019 r. stroną lub uczestnikiem staje się Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 25 ust. 2.

2. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w których stroną lub których uczestnikiem była Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, z dniem 1 stycznia 2019 r. stroną lub uczestnikiem staje się Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Art. 32. Czynności nadzorcze, decyzje administracyjne, zalecenia i rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, zachowują moc, chyba że na podstawie odrębnych przepisów zostaną zmienione lub uchylone.

Art. 33. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, stają się mieniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

Art. 34. 1. Czynności związanych z likwidacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, w szczególności inwentaryzacji składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdań, z wyłączeniem zamknięcia rachunków bankowych, dokonuje Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje zamknięcia rachunków bankowych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 35. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2019 r. przed Komisją Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, od dnia 1 stycznia 2019 r. toczą się przed Komisją Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Art. 36. 1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 jest plan finansowy zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Plan finansowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 jest uchwalany przez Komisję Nadzoru Finansowego i przekazywany do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Do czasu zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 przez Prezesa Rady Ministrów podstawą gospodarki finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest plan finansowy uchwalony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Do planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

Art. 37. 1. W roku 2019 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego otrzymuje dotację podmiotową z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 38. 1. Przychody Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z tytułów, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 10, uzyskane w 2019 r., stanowią dochód budżetu państwa do wysokości równowartości dotacji, o której mowa w art. 37 ust. 1.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, odprowadza się na rachunek dochodów ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Kwotę kosztów, o których mowa w art. 19a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 10, za 2019 r. powiększa się o kwotę dotacji, o której mowa w art. 37 ust. 1.

Art. 39. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawrzeć z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego porozumienie, które określi w szczególności sposób i terminy odprowadzania do budżetu państwa dochodów budżetu państwa, o których mowa w art. 38 ust. 1, oraz terminy przekazywania z budżetu państwa dotacji, o której mowa w art. 37 ust. 1.

Art. 40. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Istniejące wersje czasowe art. 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2243
2019.05.26
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41. Do obliczenia kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na rok 2020 przyjmuje się kwotę wydatków określoną w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wydatkom Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w wysokości 255 345 tys. zł.

Art. 42. Dotychczasowe legitymacje służbowe pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2, zachowują ważność.

Art. 43. 1. Przepis art. 24a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do udostępnienia, którego okres roczny nie zakończył się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że czas udostępnienia, który upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zalicza się do okresu pięcioletniego wskazanego w tym przepisie.

2. Przepis art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do czasu kontroli toczącej się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że czas kontroli, który upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zalicza się do okresu rocznego wskazanego w tym przepisie.

3. Komisja Nadzoru Finansowego przechowuje akta, o których mowa w art. 18i ust. 4 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przechowywane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przez okres 10 lat od dnia rozpoczęcia okresu ich przechowywania, chyba że przepisy odrębne przewidują inny okres przechowywania określonych informacji.

Istniejące wersje czasowe art. 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2243
2019.11.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 44. 1. Obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy.

2. Do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, a w przypadku gdy są one zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych - podmiot prowadzący ich ewidencję są obowiązani przekazać Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w terminie do dnia 31 marca 2020 r.:

  1) w przypadku obligacji - informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych obligacji, ze wskazaniem:

   a) oznaczenia tych emisji,

   b) liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,

   c) jednostkowej wartości nominalnej tych obligacji i waluty, w której wartość ta została wyrażona,

   d) wysokości oprocentowania tych obligacji w stosunku rocznym,

   e) łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji,

   f) terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,

   g) czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie,

  2) w przypadku listów zastawnych - informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych listów zastawnych, ze wskazaniem:

   a) oznaczenia tych emisji,

   b) liczby listów zastawnych wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,

   c) jednostkowej wartości nominalnej tych listów zastawnych i waluty, w której wartość ta została wyrażona,

   d) wysokości oprocentowania tych listów zastawnych w stosunku rocznym,

   e) łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych listów zastawnych,

   f) terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych listów zastawnych,

   g) czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie,

  3) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych - informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:

   a) oznaczenia tych emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem - oznaczenie tego subfunduszu,

   b) liczby certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji lub subfunduszy,

   c) wartości i waluty świadczeń z tytułu udziału w dochodach emitenta lub z tytułu wykupu tych certyfikatów inwestycyjnych, które stały się już wymagalne,

   d) terminów, w których emitent powinien wykonać te świadczenia,

   e) czy świadczenia te zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie

  - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

4. Emitent papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy są one zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych - podmiot prowadzący ich ewidencję są obowiązani przekazywać Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca informacje, o których mowa w ust. 3, zaktualizowane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Obowiązek ten wygasa wraz z przekazaniem Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. informacji, z której będzie wynikać, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1.

5. W informacjach, o których mowa w ust. 3 i 4, emitent lub podmiot prowadzący ewidencję wskazują identyfikujący emitenta niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 174420 (kod LEI), nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów. Emitent obowiązany jest uzyskać kod LEI przed terminem przekazania informacji, o których mowa w ust. 3, oraz utrzymywać jego aktualność co najmniej do dnia, w którym wygaśnie obowiązek, o którym mowa w ust. 4.

6. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, może ubiegać się o ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych. Do zawarcia umowy o zarejestrowanie tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Z chwilą zawarcia umowy o zarejestrowanie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych emitent oraz podmiot prowadzący ich ewidencję na podstawie przepisów dotychczasowych stają się zwolnieni z obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, w zakresie papierów wartościowych będących przedmiotem tej umowy.

Art. 45. 1. Kto, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania emitenta albo podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, dopuszcza do tego, że, odpowiednio, emitent albo podmiot prowadzący tę ewidencję nie wykonują obowiązków, o których mowa w art. 44 ust. 3 lub 4, albo wykonują je nienależycie,

podlega grzywnie do 2.000.000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto przekazuje Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 44 ust. 3 lub 4, lub zataja prawdziwe dane.

Art. 46. Kary pieniężne, o których mowa w art. 43c ust. 1 pkt 1-3 ustawy zmienianej w art. 16, nałożone do dnia 31 grudnia 2018 r., a uiszczone po tym dniu stanowią przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 16.

Art. 47. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5, art. 17 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 8 oraz art. 14 i art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5, art. 17 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 8 oraz art. 14 i art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 2215) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 48. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, art. 2 pkt 3-5, art. 18 oraz art. 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 2 pkt 1, art. 8 pkt 3-6, art. 10 pkt 2, 4, 6 i 9-16, art. 11 pkt 1 i 2, art. 15, art. 36 oraz art. 43, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 4, art. 6, art. 9 pkt 1-4, pkt 6 lit. a i pkt 7, art. 14, art. 44 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 30.11.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60