Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) w art. 33 w § 2a i w § 3a w zdaniu pierwszym, w art. 63 w § 3a w pkt 1, w art. 76a w § 2a w zdaniu pierwszym oraz w art. 220 w § 3 użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, 1467 i 1499) w art. 126 w § 5 oraz w art. 6944 w § 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w art. 20a:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) w art. 9c:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) w art. 11u:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515 i 1532) w art. 3 w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) w art. 80c w ust. 5 w zdaniu pierwszym, w art. 80cc w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80cd w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80ce w ust. 2, w art. 100ah w ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 100ak w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 100al w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 100am w ust. 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 9. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986) w art. 19 w ust. 2b oraz w art. 19e w ust. 2 w zdaniu pierwszym i w zdaniu drugim wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym.";

  2) w art. 14c w § 4, w art. 138a w § 3 i w § 5 w zdaniu pierwszym, w art. 144b w § 1 i w § 2 w pkt 1, w art. 159 w § 2, w art. 168 w § 3a w pkt 1, w art. 194a w § 2a w zdaniu pierwszym, w art. 210 w § 1 w pkt 8, w art. 217 w § 1 w pkt 7, w art. 282b w § 4 w pkt 6 oraz w art. 306d w § 3 użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 11. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090 i 1467) w art. 12a w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) w art. 39a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 13. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076) w art. 54 w ust. 1, w art. 55 w ust. 1, w art. 55a w ust. 7 w zdaniu pierwszym i w ust. 9 w zdaniu drugim, w art. 58a w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 2, w art. 59 w ust. 9 w zdaniu pierwszym oraz w art. 61b w ust. 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 14. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7:

   a) po wyrazach "Straży Marszałkowskiej" skreśla się wyraz "i" oraz dodaje się przecinek,

   b) po wyrazach "Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu" dodaje się wyrazy "i Biuru Nadzoru Wewnętrznego";

  2) w art. 19 w ust. 2c i w ust. 3a wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 15. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w § 1 uchyla się pkt 13;

  2) w art. 10 w § 4 w zdaniu drugim, w art. 231 w § 2, w art. 401 w § 2 w zdaniu pierwszym, w art. 41 w § 4 w zdaniu pierwszym, w art. 58 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 1061 w § 2, w art. 1571 w § 2, w art. 167 w § 4 w pkt 1-3, w art. 180 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 188 w § 4, w art. 208 w § 10 w zdaniu pierwszym, w art. 2401 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 2591 w zdaniu drugim oraz w art. 270 w pkt 21 użyte w różnej liczbie wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 16. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 30b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 18. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650) w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 82i ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

   4. Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

  2) w art. 82j ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinien być podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.".

Art. 20. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375 i 1515) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730) w art. 35:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 1338) w art. 25a, w art. 37 w ust. 6, w art. 62ze w ust. 1 w pkt 17, w art. 62zf w ust. 1 w pkt 16 oraz w art. 62zm w ust. 7 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 23. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685) w art. 216a w ust. 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 24. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496) w art. 18 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 25. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) w art. 23:

  1) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

   "3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być składane za pomocą:

    1) systemu, o którym mowa w ust. 6a, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych;

    2) systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.";

  2) w ust. 6a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.".

Art. 26. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) w art. 10b w ust. 1 i 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 27. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4:

   a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy, w tym systemu teleinformatycznego umożliwiającego wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia, oraz prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy.",

   b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym umożliwiającym wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.";

  2) art. 18f otrzymuje brzmienie:

   "Art. 18f. Wniosek o wpis do rejestru może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, o którym mowa w art. 19k. Wniosek w postaci elektronicznej składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych.";

  3) w art. 36b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych.".

Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515 i 1532) w art. 95e w ust. 2, w art. 95g w ust. 2 w pkt 9 oraz w art. 95i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym i w ust. 8 w pkt 8 użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 29. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) w art. 24:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 39:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 32. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) w art. 10b w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 33. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650 i 1000) w art. 15:

  1) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

   "3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być składane za pomocą:

    1) systemu, o którym mowa w ust. 11, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych;

    2) systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.";

  2) w ust. 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.".

Art. 34. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 32 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym";

  2) w art. 46 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.";

  3) w art. 49 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

   "2b. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 4, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe.";

  4) w art. 53 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 2 pkt 4, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - nieodpłatnie;

   2) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-3 - odpłatnie.".

Art. 36. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 27 w ust. 6 wyrazy "podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego";

  2) w art. 136 w ust. 1-4 wyrazy "art. 12 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 13 ust. 2".

Art. 37. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.";

  2) w art. 46b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.".

Art. 38. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203) w art. 71 w ust. 3 wyrazy "podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego".

Art. 39. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697 i 1515) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1515) w art. 19 w ust. 3, w art. 24 w ust. 6a, w art. 32a w ust. 8, w art. 38 w ust. 5 w pkt 3 w lit. e w tiret pierwszym, w ust. 5a w pkt 9 w lit. a oraz w ust. 6 w pkt 7 w lit. a użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 41. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076) w art. 187a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

  "5. Wniosek i załączniki do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 13 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076).".

Art. 42. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000 i 1515) w art. 67 w ust. 4d w pkt 1, w art. 76 w ust. 1b w pkt 1 i w art. 80 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 43. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000 i 1479) w art. 65 w ust. 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Istniejące wersje czasowe art. 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.05.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 44. (uchylony)

Art. 45. W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223) w art. 9 w ust. 2, w art. 11 w ust. 2 i w art. 18 w ust. 3 użyte w różnej liczbie wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami "podpisem zaufanym".

Istniejące wersje czasowe art. 46
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 46. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) art. 70 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 70. 1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, wymaga wykorzystania profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

  2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnianie w centralnym systemie teleinformatycznym podmiotu, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system.".

Art. 47. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 48. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276) w art. 79 w ust. 4, w art. 138 w ust. 5 w pkt 2 i w art. 147 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 49. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398) w art. 203 w ust. 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 50. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479) w art. 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 w zdaniu drugim, w art. 9 w ust. 4 i 6, w art. 25 w ust. 4 w zdaniu drugim i w ust. 6 w zdaniu drugim, w art. 27 w ust. 2 w zdaniu drugim i w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 37 w ust. 7 w zdaniu drugim i w ust. 9 w zdaniu drugim oraz w art. 41 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 51. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 75 w ust. 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 52. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076) w art. 13:

  1) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; uwierzytelnianie użytkowników w systemie wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie;";

  2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane są w postaci elektronicznej za pomocą:

    1) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej;

    2) systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4; opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.";

  3) w ust. 11 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 53. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000, 1039 i 1499) w art. 131:

  1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze przy wykonywaniu tych czynności mogą posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż dane identyfikujące funkcjonariusza.";

  2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Osoby udzielające pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, o których mowa w ust. 2, oraz środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a.";

  3) w ust. 4:

   a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4) funkcjonariusz wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze posługujący się przy wykonywaniu tych czynności dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a;

    5) osoba, o której mowa w ust. 3, posługująca się dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub środkami identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a;",

   b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2a, funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w ust. 3, lub dopuszcza do uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie identyfikacji elektronicznej.".

Art. 54. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723) w art. 36 w ust. 2 wyrazy "podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego".

Art. 55. W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599) w art. 6 w ust. 4, w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 61 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Art. 56. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000) w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 lit. e otrzymuje brzmienie:

   "e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem."."

Art. 58. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) w art. 63:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 59. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) w art. 8 w ust. 4 i w ust. 8 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 7 i w art. 52 w ust. 4 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".

Istniejące wersje czasowe art. 60
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.01.26
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 60. 1. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej zapewnia możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Systemy teleinformatyczne, o których mowa:

  1) w art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

  2) w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

  3) w art. 15 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  4) w art. 62a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

  5) w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

  6) w art. 13 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

  7) w art. 2 oraz w art. 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

- zapewnią możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. System teleinformatyczny, w którym na dzień 31 grudnia 2017 r. uwierzytelnienie użytkowników odbywało się z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, zapewnia możliwość uwierzytelnienia z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2020 r.

4. System teleinformatyczny podmiotu publicznego inny niż systemy wymienione w ust. 1-3, w którym udostępniane są usługi online, funkcjonujący w dniu wejścia w życie ustawy lub uruchomiony przed dniem 1 stycznia 2021 r., zapewnia możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2022 r.

5. System teleinformatyczny podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, uruchomiony po dniu 31 grudnia 2020 r., zapewnia możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, z dniem jego uruchomienia.

Art. 61. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 29 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 i art. 20d pkt 1 ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 62. Profil zaufany ePUAP potwierdzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu dotychczasowym staje się profilem zaufanym w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 63. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu dotychczasowym uznaje się za podpis zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 64. Zgody udzielone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 20c ust. 3 i 8 ustawy zmienianej w art. 29 pozostają w mocy.

Art. 65. 1. Banki krajowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykonywać czynności związane z umożliwieniem składania drogą elektroniczną wniosków i załączników do wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa w art. 187a ustawy zmienianej w art. 41 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Banki krajowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe umożliwiające składanie drogą elektroniczną wniosków i załączników do wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa art. 187a ustawy zmienianej w art. 41 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować statuty do przepisów art. 187a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 41 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.03.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Od dnia 4 marca 2019 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730) wydaje środek identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

2. Dokonanie zakupu w 2018 r. urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego jest zadaniem zleconym gminy z zakresu administracji rządowej.

3. Środki na zakup przez gminy urządzeń, o których mowa w ust. 2, w 2018 r. pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Podziału rezerwy celowej na realizację zadań dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. określi i udostępni na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej wymagania techniczne dla urządzeń, o których mowa w ust. 2.

5. Organy gmin dokonają zakupu urządzeń, o których mowa w ust. 2, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 67. Publiczny system identyfikacji, o którym mowa w art. 20aa ustawy zmienianej w art. 29, notyfikuje Komisji Europejskiej minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 68. 1. W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w poszczególnych latach wynosi w:

  1) 2018 r. - 0 mln zł;

  2)  2019 r. - 18,227 mln zł;

  3)  2020 r. - 18,443 mln zł;

  4) 2021 r. - 16,573 mln zł;

  5) 2022 r. - 17,034 mln zł;

  6) 2023 r. - 17,854 mln zł;

  7) 2024 r. - 17,794 mln zł;

  8) 2025 r. - 17,794 mln zł;

  9) 2026 r. - 17,794 mln zł;

  10)   2027 r. - 17,794 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, wielkość wydatków w IV kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.05.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 4-7 oraz art. 29 w zakresie art. 20a ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.;

  2) art. 10 pkt 1, art. 16 pkt 1, art. 46 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

  3) art. 25, art. 27, art. 33, art. 37, art. 47 oraz art. 52 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 41 oraz art. 65, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*) z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.;

  5) (uchylony)

  6) art. 66, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

__________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 10.08.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60