Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
2019.05.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 119zg:

   a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) pełnomocniku do rachunku podmiotu kwalifikowanego - rozumie się przez to osobę umocowaną do składania dyspozycji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego, wpłat gotówkowych na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub wypłat gotówkowych z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego;",

   b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

    "5) rachunku podmiotu kwalifikowanego - rozumie się przez to:

     a) rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego,

     b) rachunek lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego,

     c) rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym,

     d) rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzony dla rachunku, o którym mowa w lit. a albo c;

    6) STIR - rozumie się przez to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;";

  2) po art. 119zh dodaje się art. 119zha w brzmieniu:

   "Art. 119zha. § 1. STIR służy do:

    1) odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

    2) przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz do systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

    3) pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

   § 2. STIR może być wykorzystywany również w przypadku, gdy odrębne przepisy umożliwiają wykorzystywanie do realizacji celów określonych w tych przepisach systemu teleinformatycznego bez wskazania podmiotu prowadzącego ten system.

   § 3. Warunkiem wykorzystywania STIR w przypadku, o którym mowa w § 2, jest zawarcie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a izbą rozliczeniową określającego sposób wykorzystywania STIR do przetwarzania danych lub informacji określonych w przepisach, o których mowa w § 2. Porozumienie może również określać sposób finansowania kosztów związanych z wykorzystaniem STIR.";

  3) w art. 119zl w § 1 wyrazy "art. 119zzb § 2 i § 5 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 119zw § 1 i art. 119zzb § 5 pkt 2";

  4) w art. 119zo:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie:

     1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;

     2) bankowi i spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - w zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez:

      a) ten bank albo tę spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,

      b) inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w przypadku otwierania pierwszego rachunku dla podmiotu kwalifikowanego przez ten bank albo tę spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.",

   b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

    "§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, informacja o wskaźniku ryzyka jest przekazywana niezwłocznie po jego ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, chyba że wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na ten wskaźnik poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie.",

   c) § 3 otrzymuje brzmienie:

    "§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, informacja o wskaźniku ryzyka jest przekazywana na wniosek banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zawierający co najmniej jeden z numerów, o których mowa w art. 119zr § 1 pkt 4 lit. b i c, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Informacja o wskaźniku ryzyka nie zawiera wskazania istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu.";

  5) w art. 119zp dodaje się § 3 w brzmieniu:

   "§ 3. W przypadku stwierdzenia przez izbę rozliczeniową rozbieżności pomiędzy numerami, o których mowa w art. 119zr § 1 pkt 4 lit. b i c, a danymi, o których mowa w art. 119zu § 1 pkt 2, izba rozliczeniowa przekazuje bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej informację o stwierdzonej rozbieżności, wskazując dane, których dotyczy rozbieżność.";

  6) w art. 119zr:

   a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) rodzaj rachunku podmiotu kwalifikowanego, kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego lub inny numer - w przypadku rachunku lokaty terminowej, datę zakończenia okresu, na jaki umowa lokaty terminowej została zawarta - w przypadku rachunku lokaty terminowej, oraz datę otwarcia i zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;",

   b) w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

    "3) informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego dokonanych na podstawie odrębnych ustaw zawierające:

     a) wskazanie, czy blokada dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,

     b) kwotę blokady,

     c) termin, do którego obowiązuje blokada,

     d) organ, na żądanie którego została dokonana blokada

    - jeżeli są dostępne;

    4) informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające:

     a) wskazanie, czy zajęcie dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,

     b) wskazanie, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym czy w postępowaniu zabezpieczającym,

     c) kwotę należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia,

     d) organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia

    - jeżeli są dostępne;

    5) wskazanie numeru rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym.",

   c) w § 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

    "7) dane identyfikacyjne osoby, o której mowa w § 1 pkt 5 - w przypadku gdy osoba ta złożyła dyspozycję przeprowadzenia transakcji dotyczącej rachunku podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego - jeżeli są dostępne;

    8) informację o łącznej kwocie środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku podmiotu kwalifikowanego;

    9) numer rachunku prowadzonego w celu automatycznej identyfikacji dyspozycji składanych z rachunku podmiotu kwalifikowanego (rachunek wirtualny), jeżeli dyspozycje dotyczą uznania takiego rachunku - w przypadku zestawień przekazywanych przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące ten rachunek.";

  7) w art. 119zs:

   a) w § 1:

    - uchyla się pkt 2 i 3,

    - dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

     "4) adresów IP, z których:

      a) następowały logowania do usług bankowości elektronicznej umożliwiających dostęp do rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz ze wskazaniem identyfikatora, z którego użyciem dokonano logowania, oraz daty i godziny tych logowań,

      b) zostały złożone dyspozycje przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz ze wskazaniem identyfikatora, z którego użyciem złożono dyspozycję, oraz daty i godziny złożenia tych dyspozycji - w przypadku gdy dyspozycje nie zostały złożone z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej

     - jeżeli są dostępne.",

   b) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej posiadane dane objęte żądaniem, o którym mowa w § 1, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania, a jeżeli dane te znajdują się w formie uniemożliwiającej ich automatyczne przetwarzanie - nie później niż w terminie:

     1) 7 dni od dnia otrzymania żądania - w przypadku danych, o których mowa w § 1 pkt 1;

     2) 14 dni od dnia otrzymania żądania - w przypadku danych, o których mowa w § 1 pkt 4.";

  8) w art. 119zu § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. W celu ustalenia wskaźnika ryzyka izba rozliczeniowa przetwarza:

    1) dane przekazane na podstawie art. 119zp § 1;

    2) dane udostępnione z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 771);

    3) informacje dostępne publicznie.";

  9) w art. 119zv:

   a) § 1-3 otrzymują brzmienie:

    "§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

    § 2. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawiera:

     1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;

     2) okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

    § 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:

     1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

     2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi - zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.",

   b) po § 4 dodaje się § 4a-4d w brzmieniu:

    "§ 4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

    § 4b. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują podmiot kwalifikowany o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.

    § 4c. W przypadku złożenia dyspozycji przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego będącego przedmiotem blokady bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:

    1) dacie i godzinie złożenia dyspozycji;

    2) treści transakcji będącej przedmiotem dyspozycji w zakresie określonym w art. 119zr § 3.

    § 4d. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4b, bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:

    1) dacie i godzinie złożenia wniosku;

    2) adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej;

    3) adresie IP, z którego nastąpiło logowanie, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do obsługi rachunku podmiotu kwalifikowanego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację tego adresu;

    4) numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie;

    5) adresie placówki banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo ich oddziału, w których został złożony wniosek - w przypadku gdy wniosek został złożony osobiście;

    6) adresie nadawcy, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.",

   c) § 6 otrzymuje brzmienie:

    "§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 4 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do wszystkich żądań dotyczących podmiotu kwalifikowanego przekazanych do momentu otrzymania tej informacji, przekazuje temu podmiotowi zawiadomienie o blokadzie jego rachunku zawierające dane określone w tych żądaniach.",

   d) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej:",

   e) § 8 otrzymuje brzmienie:

    "§ 8. Do ograniczenia zakresu oraz uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.";

  10)  w art. 119zw:

   a) w § 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Przepisy art. 119zv § 4-5 stosuje się odpowiednio.",

   b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

    "§ 4a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie, o którym mowa w § 1, oraz informację o dacie i godzinie przekazania bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądania przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.",

   c) § 6 otrzymuje brzmienie:

    "§ 6. Do postanowienia, o którym mowa w § 5, przepisy § 2, 3 i 4a oraz art. 119zv § 4-5 stosuje się odpowiednio.";

  11)  w art. 119zy w § 1:

   a) w pkt 1 skreśla się wyraz "bieżące",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym - po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.";

  12)  w art. 119zzb:

   a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "§ 1. Na postanowienia, o których mowa w art. 119zw § 1 i 5, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1 oraz art. 119zza § 1, przysługuje zażalenie.

    § 2. Zażalenie jest rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.",

   b) uchyla się § 3,

   c) § 5 otrzymuje brzmienie:

    "§ 5. W przypadku skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 119zw § 1 i art. 119zza § 1:

     1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi;

     2) rozpatrzenie skargi następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.";

  13)  w art. 119zzc § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada:

    1) z upływem okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv § 2 pkt 2, jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

    2) z chwilą wykonania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową żądania uchylenia blokady wydanego na podstawie art. 119zv § 7 pkt 2 lub art. 119zw § 5 pkt 2;

    3) z upływem terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw § 1;

    4) z chwilą dokonania zajęcia na podstawie:

     a) zarządzenia zabezpieczenia wystawionego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 2, na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę,

     b) postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 2

    - w części odpowiadającej wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym.";

  14) po art. 119zzj dodaje się art. 119zzk w brzmieniu:

   "Art. 119zzk. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.".

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 i 1467) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 890:

   a) uchyla się § 12 i 13,

   b) uchyla się § 22;

  2) art. 8902 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8902. § 1. Wykonanie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego podlega wstrzymaniu w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

   § 2. Wstrzymanie wykonania zajęcia, o którym mowa w § 1, nie dotyczy zajęcia na poczet zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia. Bank wykonuje to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

   § 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, bank informuje komornika o przyczynie wstrzymania wykonania zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zw § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.".

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 i 1356) w art. 81:

  1) uchyla się § 6 i 7;

  2) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

   "§ 8. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie podlega realizacji w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem przejętej, w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od dokonywanych wypłat. Bank realizuje to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

   § 9. W przypadku, o którym mowa w § 8, bank informuje organ egzekucyjny o przeszkodzie w realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zw § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.";

  3) uchyla się § 10 i 11.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.) w art. 62b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 96b:

   a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a;

    2) których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9h-9j.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dodatkowo daty wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT na podstawie art. 96 ust. 6-8.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

     1) dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji tego podmiotu jako podatnika VAT, w tym na podstawie art. 96 ust. 9g;

     2) gdy rejestracja tego podmiotu jako podatnika VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9c, 9h-9j i 10c.",

   d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotu z rejestru jako podatnika VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a.";

  2) w art. 97 w ust. 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

  "Przepisy art. 96 ust. 9g-9j stosuje się odpowiednio.".

Art. 6. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 4 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy".

Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039) w art. 148 w ust. 1 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

  "ca) kontroli, o której mowa w art. 119zzf § 1 Ordynacji podatkowej,".

Art. 8. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648 oraz z 2018 r. poz. 723) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu:

  "Art. 99a. 1. Obowiązek przekazania informacji o rachunkach raportowanych za rok 2017 obejmuje rachunki posiadane przez osoby z państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, objętych obowiązkiem raportowania i wpisanych na uzupełniającą listę państw uczestniczących ogłaszaną za rok 2017 w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3.

  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, raportująca instytucja finansowa, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 44, przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r.

  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", uzupełniającą listę państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3, objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017.".

Art. 9. W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1075) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

  "2. W przypadku otrzymania po dniu 30 czerwca 2018 r. przez podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na rachunek VAT płatności wynikającej z faktury wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 108a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik ten dokonał płatności na rachunek dostawcy lub usługodawcy wskazanych na tej fakturze przed dniem 1 lipca 2018 r.".

Art. 10. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 i 1479)";

  2) użyte w art. 2 w ust. 1 w pkt 23 i 24 oraz w art. 146 wyrazy "ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców".

Art. 11. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków VAT, o których mowa w art. 119zg pkt 5 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwanych dalej "rachunkami VAT", rozpoczyna się nie później niż z dniem 31 sierpnia 2018 r.

2. Pierwsze przekazanie informacji na podstawie ust. 1 obejmuje informacje o rachunkach VAT otwartych przed dniem, o którym mowa w art. 19 pkt 1, i prowadzonych na ten dzień oraz o rachunkach VAT otwartych od dnia, o którym mowa w art. 19 pkt 1, do dnia poprzedzającego dzień przekazania informacji, według stanu na dzień poprzedzający dzień przekazania informacji, chyba że zostały wcześniej przekazane.

3. Przekazywanie zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków VAT rozpoczyna się nie później niż z dniem:

  1) 31 sierpnia 2018 r. - w przypadku banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem banków spółdzielczych;

  2) 30 września 2018 r. - w przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

4. Pierwsze przekazanie zestawień transakcji dotyczących rachunków VAT otwartych przed dniem, o którym mowa w art. 19 pkt 1, i prowadzonych na ten dzień oraz o rachunkach VAT otwartych od dnia, o którym mowa w art. 19 pkt 1, do dnia poprzedzającego dzień przekazania zestawienia obejmuje dane uzyskane od dnia, o którym mowa w art. 19 pkt 1, do dnia poprzedzającego dzień ich przekazania, chyba że zostały wcześniej przekazane.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
2019.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. W przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przekazywanie informacji, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Przekazywanie zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących rachunków lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego rozpoczyna się nie później niż z dniem:

  1) 1 sierpnia 2019 r. - w przypadku banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem banków spółdzielczych;

  2) 1 stycznia 2020 r. - w przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

3. Przekazywanie informacji i zestawień, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje rachunki lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego otwarte przed dniem 1 lipca 2019 r., jeżeli są prowadzone na dzień poprzedzający dzień przekazania danych.

Art. 13. 1. Banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe rozpoczynają przekazywanie danych, o których mowa w art. 119zr § 2 pkt 3-5 oraz § 3 pkt 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2020 r.

2. Banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stosują przepisy art. 119zv § 4b-4d ustawy zmienianej w art. 1 od dnia 1 stycznia 2020 r.

Art. 14. Do dnia:

  1) 30 czerwca 2019 r. - w przypadku banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem banków spółdzielczych,

  2) 31 grudnia 2019 r. - w przypadku banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

- na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dane identyfikacyjne osoby, o której mowa w art. 119zr § 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli osoba ta złożyła dyspozycję przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego, są przekazywane, jeżeli są dostępne, w trybie i na zasadach określonych w art. 119zk ustawy zmienianej w art. 1 oraz w terminie określonym w art. 119zs § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 15. Do postępowań w sprawach blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 16. Do dnia 31 grudnia 2018 r. przy ustalaniu opłaty, o której mowa w art. 119zo § 10 ustawy zmienianej w art. 1, nie uwzględnia się rachunków podmiotów kwalifikowanych będących rachunkami VAT.

Istniejące wersje czasowe art. 16a
2019.05.01
dodany przez

Art. 16a

Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.

Art. 18. Do żądania, o którym mowa w art. 119zw § 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz do postanowienia, o którym mowa w art. 119zw § 5 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 119zv § 4b-4d ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1499
2019.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. a, c oraz d, pkt 6 lit. c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 9, pkt 8, art. 4, art. 9, art. 11 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.;

  3) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, b oraz c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 7 i 8, pkt 7, pkt 9 lit. b w zakresie art. 119zv § 4b-4d oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

___________________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 7.08.20108 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60