Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2409
2018.12.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "zwanej dalej "Szkołą"" skreśla się wyrazy "dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum",",

   b) w ust. 3 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  2) w art. 18 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  3) w art. 36 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;

  4) w art. 39 wyrazy "urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum" zastępuje się wyrazami "urzędu celno-skarbowego i Szkoły";

  5) w dziale III uchyla się rozdział 3;

  6) w art. 145 w ust. 2 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  7) w art. 147 w ust. 5 wyrazy "naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły";

  8) w art. 149:

   a) w ust. 1 wyrazy "izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum" zastępuje się wyrazami "izbie administracji skarbowej oraz Szkole",

   b) w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "i Centrum",

   c) w ust. 5 wyrazy "dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "dyrektor Szkoły".

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2409
2018.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 1a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;

  2) uchyla się art. 2;

  3) w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

  4) w art. 164:

   a) uchyla się ust. 4,

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.";

  5) art. 168 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 168. Pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej wykonujący zadania z obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, stają się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum Informatyki Resortu Finansów i zachowują ciągłość pracy. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.";

  6) w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 6;

  7) w art. 192:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

    "2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej przekażą Centrum Informatyki Resortu Finansów, nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie użytkowane dotychczas przez pracowników, o których mowa w art. 168, oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Resortu Finansów.

    3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez:

     1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

     2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

     3) dyrektorów izb administracji skarbowej

    - dotyczących obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, w zakresie dostarczania usług informatycznych będących przedmiotem działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum Informatyki Resortu Finansów.

    4. Należności i zobowiązania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz izb administracji skarbowej, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Resortu Finansów mieniem, o którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Resortu Finansów.";

  8) w art. 260:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;",

   b) w pkt 4 w lit. b na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) art. 168 i art. 192 ust. 2-4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1-4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60