Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 791

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724 i 768) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) uchyla się pkt 10,

   b) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

    "36) banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych;",

   c) w pkt 50 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 51 w brzmieniu:

    "51) danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.";

  2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

   "Art. 4a. 1. Rachunkami derywatów są rachunki, na których są zapisywane instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, prowadzone wyłącznie przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

   2. Podmiot prowadzący rachunki derywatów dokonuje zapisów na rachunku derywatów i rachunku pieniężnym klienta po rozliczeniu transakcji przez właściwy podmiot rozliczający, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło to rozliczenie, na podstawie zapisów dokonanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych przez ten podmiot.

   3. Przepis ust. 1 nie ogranicza możliwości rejestrowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących przedmiotem transakcji zawieranych przez:

    1) zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału lub

    2) zagraniczne firmy inwestycyjne w ramach wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, w związku z realizacją zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu lub zapewnieniem płynności obrotu instrumentami pochodnymi, lub

    3) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

    4) inne podmioty z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają warunki określone w art. 31 ust. 2.

   4. Do rachunków derywatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rachunków papierów wartościowych.";

  3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8. 1. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego, z tym że w odniesieniu do instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego określone w art. 7 skutki prawne związane z zapisem na rachunku papierów wartościowych powstają:

    1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z chwilą zapisania tych instrumentów na rachunku derywatów;

    2) w przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 3 - z chwilą zapisania tych instrumentów na koncie rozliczeniowym prowadzonym przez podmiot rozliczający, o którym mowa w art. 45b ust. 1 pkt 2.

   2. Do ustalenia osób uprawnionych lub zobowiązanych z instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, rejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 4a ust. 3, przepisów prawa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 45h ust. 2.";

  4) uchyla się art. 15;

  5) użyte w art. 16 w ust. 1 i 4, w art. 18 w ust. 1, 1a, 2b i 2d-2f, w art. 21 w ust. 3-3c i 7, w art. 22 w ust. 1 i w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 5 i 6, w art. 24 w ust. 1, 2, w ust. 3a w pkt 2 i w ust. 4-8, w art. 25a w ust. 2, w art. 25b w ust. 2, w art. 27 w ust. 2 i 5, w art. 29 w ust. 2, w art. 29a w ust. 1, 2, 7 i 10, w art. 29b w ust. 1, w art. 30 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2-4 i 8, w art. 47a w ust. 2 w pkt 2, w art. 53 w ust. 2, w art. 93a w ust. 5, w art. 148 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e, w art. 151 w pkt 3 oraz w art. 165a w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "spółka prowadząca giełdę", "spółka prowadząca rynek pozagiełdowy", "spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy" oraz "spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "spółka prowadząca rynek regulowany";

  6) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Spółka prowadząca rynek regulowany może, w ramach organizowania rynku regulowanego, wyodrębnić rynek oficjalnych notowań, zwany dalej "rynkiem oficjalnych notowań", spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.

   3. Spółka prowadząca rynek regulowany może organizować alternatywny system obrotu. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a-81g, art. 83a ust. 4 pkt 1 i ust. 4a i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 - w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności.";

  7) w art. 18:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia aktualne ceny kupna i ceny sprzedaży dla akcji dopuszczonych do obrotu na danym rynku regulowanym, ze wskazaniem łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych zgodnie z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006.",

   b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

    "2c. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia w odniesieniu do zawieranych na danym rynku transakcji, których przedmiotem są akcje dopuszczone do obrotu na danym rynku regulowanym, dane obejmujące cenę, wielkość oraz czas zawarcia każdej transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji.";

  8) w dziale II w rozdziale 2 tytuł oddziału 1 otrzymuje brzmienie:

  "Organizacja i zasady prowadzenia rynku regulowanego";

  9) użyte w art. 21 w ust. 1, w art. 22 w ust. 3 w pkt 2, w art. 24 w ust. 4, w art. 27 w ust. 6, w art. 28 w ust. 3, w art. 29a w ust. 6, w art. 31 w ust. 1-3 oraz w art. 165 w ust. 1 w pkt 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "giełda" oraz "rynek giełdowy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "rynek regulowany";

  10) w art. 21:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie prowadzenie rynku regulowanego, organizowanie alternatywnego systemu obrotu, prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Spółka prowadząca rynek regulowany oraz podmiot prowadzący zagraniczny rynek regulowany mają wyłączne prawo oznaczania prowadzonego rynku regulowanego oznaczeniem "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku gdy organizuje obrót papierami wartościowymi oznaczenia prowadzonego rynku regulowanego oznaczeniem "giełda papierów wartościowych" oraz używania tych oznaczeń w prowadzonej przez siebie działalności, reklamie lub informacji reklamowej.",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Spółka prowadząca rynek regulowany ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki oznaczenia "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku gdy organizuje obrót papierami wartościowymi - oznaczenia "giełda papierów wartościowych".";

  11) w art. 22:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tym rynku regulowanym. Za zgodą Komisji akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego jest obowiązana podać do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy spółki ze wskazaniem:

     1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania - w przypadku osób fizycznych,

     2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby - w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

     3) liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z nich udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki prowadzącej rynek regulowany.";

  12) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej rynek regulowany w liczbie nabycia w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mógłby wywierać niekorzystny wpływ na prawidłowe i stabilne zarządzanie rynkiem regulowanym. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu Komisja może wyznaczyć termin, w ciągu którego nabycie lub objęcie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany może zostać dokonane.";

  13) w art. 25:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.",

   b) w ust. 2:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego zawiera:",

    - pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności rynku regulowanego lub będą nim kierować;

     3) przewidywaną wysokość środków własnych i kredytów, przeznaczoną na uruchomienie rynku regulowanego, oraz określenie sposobu finansowania działalności;",

    - pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

     "5) wskazanie podmiotu lub podmiotów, które będą dokonywać, na podstawie umowy ze spółką, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie transakcji przez ten podmiot lub te podmioty;

     6) dane o przewidywanej lokalizacji rynku regulowanego oraz środkach technicznych umożliwiających funkcjonowanie rynku, w szczególności zapewniających stałą łączność z podmiotami, o których mowa w pkt 5;

     7) zobowiązanie co najmniej 6 firm inwestycyjnych do prowadzenia działalności na danym rynku regulowanym;",

   c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin rynku regulowanego, procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku regulowanego.",

   d) uchyla się ust. 4,

   e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Wydając zezwolenie, Komisja zatwierdza statut spółki i regulamin rynku regulowanego oraz określa termin rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna.";

  14) w art. 25a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany.";

  15) w art. 25b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego uprawnia spółkę prowadzącą rynek regulowany do instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego systemów informatycznych i urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do rynku regulowanego podmiotom prowadzącym działalność na terytorium innego państwa członkowskiego.";

  16) po art. 25b dodaje się art. 25c w brzmieniu:

   "Art. 25c. 1. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz organizujących alternatywny system obrotu zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu spółki przejmowanej nie przechodzą na spółkę przejmującą.

   2. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu spółki dzielonej nie przechodzą na spółkę przejmującą, która prowadzi rynek regulowany oraz organizuje alternatywny system obrotu.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę przejmowaną lub spółkę dzieloną uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem wydzielenia.

   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę przejmowaną lub spółkę dzieloną uznaje się za wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem wydzielenia.

   5. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej alternatywny system obrotu, w planie podziału wskazuje się spółkę, na którą przechodzi zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu, z uwzględnieniem ust. 2.

   6. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz organizujących alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, na spółkę nowo zawiązaną przechodzi wskazane w planie połączenia zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

   7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub 6, spółka dzielona lub spółki łączące się informują Komisję o zgłoszeniu do sądu rejestrowego, odpowiednio planu podziału lub planu połączenia, w terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

   8. Spółka nowo zawiązana lub spółka przejmująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki nowo zawiązanej lub połączenia, informuje Komisję o dokonanych wpisach.

   9. W przypadku odmowy dokonania wpisu przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

   10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do spółek prowadzących rynek regulowany na innej podstawie niż zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego.

   11. W przypadku gdy spółki, o których mowa w ust. 1, organizują obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.";

  17) art. 26 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 26. Komisja odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, jeżeli z analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.";

  18) w art. 27:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Dokonanie zmian w składzie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany wymaga zgody Komisji, udzielanej na wniosek organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany. Komisja odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.",

   b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Podmiot uprawniony do zawierania transakcji na rynku regulowanym może powierzyć dokonywanie rozrachunku zawieranych przez niego transakcji podmiotowi innemu niż ten, który na podstawie umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany dokonuje rozrachunku transakcji zawieranych na tym rynku.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Komisja w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub rozliczania transakcji lub wobec planowanego powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji podmiotowi innemu niż ten, który na podstawie umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany dokonuje rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w przypadku gdy podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa, albo podmiot wskazany zgodnie z ust. 3 nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1b.";

  19) w art. 28:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także zmiany tego regulaminu.",

   b) w ust. 2:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Regulamin rynku regulowanego określa w szczególności:",

    - pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

     "1) kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim;

     2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji;

     3) rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym;

     4) porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym;

     5) warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym;",

    - pkt 9-11 otrzymują brzmienie:

     "9) sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym;

     10) system informacyjny rynku regulowanego;

     11) wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego;", 

    - pkt 13 otrzymuje brzmienie:

     "13) obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej ustawy;";

  20) w art. 29:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Dokonywanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek regulowany i regulaminie rynku regulowanego wymaga zgody Komisji.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom obrotu regulamin rynku regulowanego i jego zmiany oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje obowiązujące na prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.";

  21) w art. 30:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz w walnych zgromadzeniach.",

   b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6. Komisja może nakazać radzie nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany niezwłoczne podjęcie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, uchwały w określonej sprawie.

    7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, w drodze powództwa o jej uchylenie, jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub regulaminu.";

  22) w art. 31 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

   "4. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do reprezentowania zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będącej stroną transakcji zawieranych na rynku regulowanym, lub wchodzące w skład jej statutowych organów albo pozostające z nią w stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tej firmy inwestycyjnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

   5. Komisja powiadamia właściwy organ nadzoru zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa w ust. 4, a także o każdym przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania tego obowiązku.

   6. Jeżeli pomimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, firma ta nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 4 albo nie wykonuje go należycie, Komisja może, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi lub ochrony interesów inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, nałożyć na tę firmę inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.";

  23) w art. 32:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Uchwałę w sprawie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym podejmuje zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.",

   b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, odpowiednio zarząd lub rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany może - w zakresie niezbędnym do stwierdzenia, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem wniosku spełniają kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 - żądać uzupełnienia wniosku lub przedstawienia tych informacji.",

   c) w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

    "Zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany odmawia dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli nie są spełnione kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1. W przypadku odmowy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie określonym w regulaminie rynku regulowanego.",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Uchwałę rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany nieuwzględniającą odwołania wnioskodawca może zaskarżyć do sądu właściwego miejscowo dla siedziby spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, jeżeli odmowa dopuszczenia narusza postanowienia regulaminu rynku regulowanego. Wyrok sądu uwzględniający powództwo zastępuje uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym.";

  24) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

   "Art. 32a. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana archiwizować dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem rynku regulowanego lub platformy aukcyjnej, w tym regulaminy, procedury oraz inne regulacje wewnętrzne.

   2. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana archiwizować dokumenty oraz inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.

   3. Obowiązek archiwizowania, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych - z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.";

  25) w dziale II w rozdziale 2 uchyla się oddział 2;

  26) po art. 45h dodaje się art. 45i w brzmieniu:

   "Art. 45i. Podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunku derywatów oraz podmiotowi, który zamierza prowadzić takie rachunki na podstawie art. 117 i spełniają wymogi określone w regulaminie podmiotu rozliczającego, przysługują roszczenia o zawarcie umowy o uczestnictwo w tym podmiocie rozliczającym.";

  27) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące rynek regulowany, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD i podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa.";

  28) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W razie ograniczenia lub pozbawienia uczestnictwa danego podmiotu w Krajowym Depozycie, w przypadkach określonych w regulaminie Krajowego Depozytu, spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana do ograniczenia albo zawieszenia działania uczestnika na rynku regulowanym, chyba że inny uczestnik będzie wykonywał zadania związane z rozliczaniem lub rozrachunkiem transakcji.";

  29) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

   "Art. 57a. 1. Rejestracja instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego jest prowadzona na:

    1) kontach rozliczeniowych prowadzonych przez podmiot rozliczający;

    2) rachunkach derywatów oraz w rejestrach prowadzonych przez uczestników podmiotów rozliczających, o których mowa w art. 4a ust. 3.

   2. Stany na rachunkach derywatów i w rejestrach prowadzonych przez uczestników podmiotów rozliczających powinny być zgodne ze stanami na odpowiednich kontach rozliczeniowych prowadzonych przez dany podmiot rozliczający.

   3. Do środków znajdujących się na koncie rozliczeniowym, rachunku derywatów i w rejestrze prowadzonym przez uczestnika podmiotu rozliczającego przepis art. 45e stosuje się odpowiednio.";

  30) w art. 69 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;";

  31) w art. 73 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków derywatów, prowadzenia rachunków zbiorczych lub do prowadzenia rachunków pieniężnych.";

  32) w art. 79:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

    2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności:

     1) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;

     2) związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich;

     3) umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b.

    2b. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być wykonywane przez podmioty inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata.";

  33) w art. 81a w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 117 § 1" zastępuje się wyrazami "art. 117";

  34) w art. 82 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "art. 98a ust. 2 pkt 16" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013";

  35) w art. 83a:

   a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) archiwizować dokumenty oraz inne nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, w tym regulaminy, procedury oraz inne regulacje wewnętrzne, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, utratą lub modyfikacją;",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Obowiązek archiwizowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wygasa z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych - z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.";

  36) w art. 94 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy oraz szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej niebędącej firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, lub domem maklerskim, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności przez te podmioty, biorąc pod uwagę jej zakres.";

  37) w art. 103 w ust. 1h pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) instrumenty finansowe wyemitowane przez dom maklerski zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;";

  38) art. 106e otrzymuje brzmienie:

   "Art. 106e. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, niemający miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, jest obowiązany ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.

   2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O skutku tym Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.";

  39) w art. 119:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić rachunki papierów wartościowych, rachunki derywatów i rachunki zbiorcze (działalność powiernicza).

    2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych na terytorium innego państwa członkowskiego wymaga zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.",

   b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W takim przypadku prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych odbywa się poza jednostką organizacyjną banku prowadzącą działalność maklerską.",

   c) w ust. 4 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

    "5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach lokalowych niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych;

    6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych;

    7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE lub przepisów rozporządzenia 575/2013.",

   d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych, regulamin prowadzenia rachunków derywatów oraz regulamin prowadzenia rachunków zbiorczych;",

   e) ust. 5a i 6 otrzymują brzmienie:

    "5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 7 oraz w ust. 5 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

    6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych powinny kierować co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.",

   f) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

    "9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której w sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych.

    10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych bank powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej jednego maklera papierów wartościowych.";

  40) w art. 122 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności powierniczej, w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję nad zgodnością prowadzonej działalności z zasadami prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów lub rachunków zbiorczych.";

  41) art. 123 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 123. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do banku powierniczego oraz do wykonywania nadzoru nad takim bankiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 83a ust. 4 pkt 1 i ust. 4a, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 92 i art. 104.";

  42) w art. 124:

   a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) niezaciągania w związku z działalnością klubu inwestora zobowiązań o łącznej wartości przewyższającej wartość aktywów zgromadzonych na prowadzonych dla klubu inwestora rachunkach papierów wartościowych, rachunkach derywatów i rachunkach pieniężnych służących do ich obsługi.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Każdemu członkowi klubu inwestora przysługuje prawo wniesienia w ciągu roku kalendarzowego na rachunki pieniężne służące do obsługi prowadzonych dla tego klubu rachunków papierów wartościowych lub rachunków derywatów środków pieniężnych w łącznej wysokości nie wyższej niż 20.000 zł.";

  43) w art. 125 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów lub rachunków zbiorczych;";

  44) w art. 132 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym zapisane na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach derywatów prowadzonych przez te banki.";

  45) w art. 135:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1, a w przypadku banku powierniczego - z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych.",

   b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, albo w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank;";

  46) w art. 147 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dane identyfikujące stronę umowy lub innej czynności prawnej;";

  47) w art. 163:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Od spółki prowadzącej rynek regulowany pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanych dalej "jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi", oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w przypadku gdy spółka na podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw budżetu prowadzi taki rynek, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza do czasu uregulowania zaległości możliwość zawierania transakcji na rynku regulowanym przez zagraniczną firmę inwestycyjną.";

  48) w art. 165:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego, w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany:",

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może:

     1) odstąpić od zastosowania sankcji określonej w ust. 1 i nałożyć na spółkę prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo

     2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w pkt 1

    - jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca rynek regulowany.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.";

  49) po art. 165a dodaje się art. 165b w brzmieniu:

   "Art. 165b. 1. Komisja może zakazać prowadzenia rynku regulowanego, w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany na podstawie innej niż zezwolenie:

    1) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła rynku regulowanego;

    2) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących prowadzenie rynku regulowanego;

    3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;

    4) narusza interesy uczestników obrotu.

   2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Komisja może:

    1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo

    2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w pkt 1

   - jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca rynek regulowany.

   3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

   4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku zakazania prowadzenia rynku regulowanego.";

  50) uchyla się art. 166;

  51) uchyla się art. 166b;

  52) w art. 168:

   a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 94 ust. 1 pkt 1-2 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5",

   b) w ust. 3 wyrazy "art. 167 ust. 4, 5 i 7-9" zastępuje się wyrazami "art. 167 ust. 4, 5 i 9";

  53) w art. 169b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informację o przypadkach zastosowania w poprzednim roku kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a i art. 169a ust. 1-1b, oraz sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1-3, z wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.";

  54) w art. 173 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Na każdego, kto nabywa, nie będąc uprawnionym, akcje spółki prowadzącej rynek regulowany, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.";

  55) w art. 176 w ust. 2 wyrazy "art. 96 ust. 5-8, 10 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 96 ust. 5-8 i 10";

  56) po art. 178 dodaje się art. 178a w brzmieniu:

   "Art. 178a. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa oznaczeń, o których mowa w art. 21 ust. 4a i 5, podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.";

  57) w art. 184 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1-3, art. 88, art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 122, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.";

  58) w art. 214 uchyla się ust. 2;

  59) w art. 215 uchyla się ust. 2.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) w art. 82 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić szczególne zasady rachunkowości spółek prowadzących rynek regulowany, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz sprawozdaniach z działalności;".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) w art. 39p ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) w art. 3 pkt 44 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) w art. 4 w ust. 1 w pkt 35 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260) w art. 403 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

  "Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.".

Art. 7. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 724 i 768) w art. 5:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 768) w art. 2 w pkt 1 lit. v otrzymuje brzmienie:

  "v) spółkę prowadzącą rynek regulowany - w zakresie prowadzenia platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;".

Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997) w art. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 112 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 112. Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, umowy rachunku derywatów lub konta rozliczeniowego, lub umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego.";

  2) w art. 334 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "W takim przypadku sędzia-komisarz może wyznaczyć rynek regulowany lub polecić dokonanie wyboru rynku regulowanego syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę sprzedaży.".

Art. 11. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724 i 768) w art. 65 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452 i 724) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 56 w ust. 1 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

   "a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo

   b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań.";

  2) w art. 60 w ust. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, oraz",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1";

  3) w art. 61 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań oraz częstotliwość i terminy ich przekazywania określa regulamin tego rynku przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta.";

  4) w art. 69 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań,";

  5) w art. 79 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest rynek regulowany, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego:";

  6) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Stanowisko zarządu spółki, oparte na informacjach podanych przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania w treści tego wezwania, zawiera w szczególności opinię dotyczącą wpływu wezwania na interes spółki, w tym zatrudnienie w spółce, strategicznych planów tego podmiotu wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, jak również stwierdzenie, czy zdaniem zarządu cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki, przy czym dotychczasowe notowania na rynku regulowanym nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości.";

  7) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.".

Art. 13. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196 i 724) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. Firmy inwestycyjne uprawnione do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych oraz banki uprawnione do prowadzenia działalności powierniczej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są uprawnione do prowadzenia rachunków derywatów, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 16. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenie na prowadzenie giełdy, o którym mowa w art. 25 ustawy zmienianej w art. 1, oraz zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego, o którym mowa w art. 36 ustawy zmienianej w art. 1, uważa się za zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego w rozumieniu tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do spółek prowadzących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy giełdę na podstawie innej niż zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz spółek prowadzących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy rynek pozagiełdowy na podstawie innej niż zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego stosuje się przepisy o prowadzeniu rynku regulowanego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 25 tej ustawy.

3. Spółki, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Spółki, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane dostosować statuty do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Spółki prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy rynek pozagiełdowy są obowiązane uzupełnić kapitał własny do wysokości określonej w art. 21 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenie na prowadzenie giełdy, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7, uważa się za zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 17. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że decyzje wydane na podstawie art. 21 ust. 3c, art. 24 ust. 3, art. 27 ust. 1 lub 4 i 5, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 3c oraz art. 37 ust. 3 w związku z art. 24 ust. 3, art. 27 ust. 1 lub 4 i 5 oraz art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uważa się za decyzje, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3c, art. 24 ust. 3, art. 27 ust. 1 lub 4 i 5, art. 29 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 36 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a złożony wniosek uważa się za wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wnioskodawca jest obowiązany dostosować wniosek do przepisów tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Organ właściwy w chwili wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 2, pozostaje organem właściwym do dnia, w którym decyzja w przedmiocie zezwolenia stała się ostateczna.

Art. 18. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, Komisja Nadzoru Finansowego wymierza sankcję administracyjną według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.

Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

_____________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15.05.2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
2) Ustawa została ogłoszona w dniu 14.04.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60