Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 528

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 22 w ust. 11 skreśla się wyrazy "lub przez płatnika pracownika";

  2) w art. 27 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "albo art. 37 ust. 1";

  3) w art. 33 w ust. 4 wyrazy "z art. 37-40" zastępuje się wyrazami "z art. 38-40";

  4) w art. 35 w ust. 10 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 37";

  5) uchyla się art. 37;

  6) w art. 39 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku,";

  7) w art. 45 uchyla się ust. 2;

  8) w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 i art. 45ca ust. 1, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;";

  9) w art. 45b:

   a) uchyla się pkt 2,

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4.";

  10) w art. 45ba:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Deklaracje i informacje, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.",

   b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.",

   c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

    4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.";

  11) w art. 45c:

   a) w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 3 i 3a",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

    3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.",

   c) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy "o którym mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 3 i 3a",

   d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na celu umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku należnego.";

  12) po art. 45c dodaje się art. 45ca-45cc w brzmieniu:

   "Art. 45ca. 1. Podatnicy uzyskujący dochody od płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 mogą złożyć, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy.

   2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą wnioskować o:

    1) uwzględnienie w zeznaniu:

     a) sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 albo art. 6a,

     b) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11,

     c) odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 lub art. 27f;

    2) przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, podając jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

   3. Przepis art. 45 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

   4. Jeżeli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. Wspólny wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego wniosku. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

   5. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu na portalu podatkowym zeznania za rok podatkowy.

   6. Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione na portalu podatkowym. Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie.

   7. Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6, za pośrednictwem portalu podatkowego.

   8. Niewykonanie czynności, o których mowa w ust. 6, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem.

   9. W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45 ust. 1.

   10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność prawidłowej identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku.

   Art. 45cb. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, składa się za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, mogą być również składane nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych.

   3. Wniosek lub oświadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

   4. Bank krajowy albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie mogą przetwarzać danych zawartych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w ust. 2, do celów innych niż przekazanie wniosku lub oświadczenia, z zastrzeżeniem, że dane, które zostały ujawnione bankowi krajowemu albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w związku z wykonywaniem czynności określonych w odrębnych przepisach, mogą być przetwarzane przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do celu, dla którego zostały przekazane.

   Art. 45cc. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8, zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2-4 i § 6 Ordynacji podatkowej stosuje się.

   2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej.

   3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.".

Art. 2. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) po art. 16a dodaje się art. 16b w brzmieniu:

  "Art. 16b. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika.".

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Art. 4. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 11 i 12, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60