Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 6.10.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1810

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578) po art. 8b dodaje się art. 8c w brzmieniu:

  "Art. 8c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek, udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego żądanie:

   1) następujące dane dotyczące podatników lub płatników:

    a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    b) adres zamieszkania albo adres siedziby, adres do korespondencji, adresy miejsca prowadzenia działalności, wraz z datą ich aktualizacji,

    c) imiona i nazwiska oraz dane, o których mowa w lit. a i b, wspólników spółek,

    d) informacje o współmałżonkach w zakresie, o którym mowa w lit. a, b, g, h, k, l,

    e) kwoty nadpłaty,

    f) liczbę osób, za które płatnik przekazuje zaliczki,

    g) informacje o okresach, za które zostały złożone deklaracje podatkowe,

    h) kwoty przychodów w podziale na źródła przychodów, koszty ich uzyskania oraz dochody,

    i) wysokość podstawy opodatkowania,

    j) kwoty podatku należnego i podatku do zapłaty,

    k) kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w deklaracjach podatkowych,

    l) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,

    m) wybór formy lub sposobu opodatkowania,

    n) kwoty przysługujących odliczeń według ich rodzajów,

    o) kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczone po odliczeniach od przychodów w podziale na stawki ryczałtu;

   2) informacje o emeryturach oraz innych świadczeniach przysługujących podatnikom w sytuacji, gdy organem rentowym nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579 i 1807) w art. 50 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

  "17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na jego żądanie dane:

   1) dotyczące ubezpieczonego:

    a) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

    b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego poziomu,

    c) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego poziomu,

    d) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

    e) numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    f) ustalone prawo do emerytury lub renty,

    g) stopień niepełnosprawności,

    h) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    i) okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    j) wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    k) okres rozliczeniowy,

    l) kod tytułu ubezpieczenia,

    m) informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

    n) wymiar czasu pracy,

    o) kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego,

    p) podstawa wymiaru składki na:

     - ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

     - ubezpieczenie chorobowe,

     - ubezpieczenie wypadkowe,

     - ubezpieczenie zdrowotne,

    q) wysokość składki na:

     - ubezpieczenie emerytalne,

     - ubezpieczenia rentowe,

     - ubezpieczenie chorobowe,

     - ubezpieczenie wypadkowe,

     - ubezpieczenie zdrowotne,

    r) kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego,

    s) kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia,

    t) liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat;

  2) dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego:

   a) numer PESEL,

   b) kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa,

   c) stopień niepełnosprawności,

   d) czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną;

  3) dotyczące płatników składek:

   a) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

   b) data powstania obowiązku opłacania składek,

   c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

   d) liczba ubezpieczonych,

   e) stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe,

   f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy,

   g) kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

   h) liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych,

   i) liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

   j) suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;

  4) dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów:

   a) numer PESEL,

   b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,

   c) stopień niezdolności do pracy,

   d) symbol świadczenia,

   e) wysokość świadczenia,

   f) wysokość dodatków przysługujących do świadczenia

  - w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 4.11.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60