Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1877

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 5 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.) po art. 5c dodaje się art. 5d w brzmieniu:

  "Art. 5d. W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

Art. 3. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431, z późn. zm.) po art. 29l dodaje się art. 29m w brzmieniu:

  "Art. 29m. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2015 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2015 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.".

Art. 5. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645) po art. 29e dodaje się art. 29f w brzmieniu:

  "Art. 29f. 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2015 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 7, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 8, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego stanowi w 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2011 r.".

Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) w art. 108 po ust. 1f dodaje się ust. 1fa w brzmieniu:

  "1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane:

   1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

   2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.".

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559 i 1662) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. Podatnikiem z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje papierosy, oraz każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji.

   1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.";

  2) w art. 99:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów.

    1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.",

   b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) na cygara i cygaretki - 393,00 zł za każdy kilogram.",

   c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. W przypadku:

     1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,

     2) produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47

    - stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1.000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1.000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.".

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w art. 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Dysponenci części budżetowych, w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, przekazują jednostkom podległym informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.".

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 i 1491) po art. 96c dodaje się art. 96d w brzmieniu:

"Art. 96d. W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.".

Art. 10. W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

   "Art. 10a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonywanie czynności związanych z administrowaniem systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W takim przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.";

  2) w art. 27 w pkt 3, art. 24a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 24a. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia utrzymanie oraz obsługę techniczną Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej "SWD PRM". Wojewoda zapewnia utrzymanie SWD PRM na terenie województwa.

   2. Funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej, oraz z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie.

   3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem oraz obsługą techniczną SWD PRM w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W takim przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

   4. SWD PRM współpracuje z systemem, o którym mowa w art. 7 i art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113, poz. 657, z późn. zm.).

   5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, parametry funkcjonalne SWD PRM, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego i SWD PRM.";

  3) w art. 35 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz wojewodów w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 783.982.887 zł, z tego:".

Art. 11. W roku 2015 środki, o których mowa w:

  1) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;

  2) art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przeznaczone na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.;

  3) art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

Art. 12. W roku 2015 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

Art. 13. W roku 2015 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), tworzy się w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r., przy czym wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie może być mniejsza niż wysokość odpisu ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).

Art. 14. 1. Wielkość wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), nie może przekroczyć w roku 2015 wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) albo wynikających z planów finansowych na rok 2014, w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 9, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

  1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli -w zakresie awansu zawodowego - zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez te organy oraz wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i referendarzy sądowych, oraz wynagrodzeń posłów i senatorów, a także innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Sejmu i Senatu;

  2) agencjach wykonawczych;

  3) instytucjach gospodarki budżetowej;

  4) państwowych funduszach celowych;

  5) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  6) Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem instytutów naukowych;

  7) państwowych instytucjach kultury;

  8) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego, o których mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w roku 2015 ustala się w warunkach porównywalnych z roku 2014.

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się wynagrodzeń:

  1) w państwowej instytucji kultury Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w części finansowanej z:

   a) dochodów uzyskanych z inwestowania Kapitału Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau,

   b) dotacji z budżetu państwa, w wysokości 910 tys. zł, w związku z obowiązkiem wprowadzenia odpowiedniej kontroli osób oraz wnoszonego bagażu osobistego;

  2) w państwowej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w części finansowanej ze środków Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego;

  3) w państwowej instytucji kultury Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie w części finansowanej z przychodów z prowadzonej działalności oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 420 tys. zł w związku z realizacją "Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017" oraz tworzonym Ośrodkiem do spraw Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa;

  4) w Polskiej Akademii Nauk wypłaconych z tytułu zakończenia kadencji Prezesa i wiceprezesów;

  5) w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w części finansowanej z przychodów z prowadzonej działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. nr 173, poz. 1029), z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa, w wysokości 9.123 tys. zł;

  6) związanych z utworzeniem w roku 2015 nowych etatów w:

   a) części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, w wysokości 1.626 tys. zł,

   b) części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w wysokości 300 tys. zł,

   c) części 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w wysokości 685 tys. zł,

   d) części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze, w wysokości 1.102 tys. zł,

   e) części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy, w wysokości 2.500 tys. zł,

   f) Transportowym Dozorze Technicznym, w wysokości 2.130 tys. zł,

   g) Urzędzie Dozoru Technicznego, w wysokości 5.600 tys. zł,

   h) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, w wysokości 1.500 tys. zł,

   i) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, w wysokości 1.000 tys. zł,

   j) Centralnym Ośrodku Informatyki, w wysokości 11.730 tys. zł,

   k) Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, w wysokości 126 tys. zł;

  7) związanych z koniecznością zapewnienia licencjonowanego personelu operacyjnego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w wysokości 17.500 tys. zł;

  8) w Polskim Centrum Akredytacji, w wysokości 1.000 tys. zł.

4. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustala się na poziomie wynikającym z planu finansowego na rok 2015 zatwierdzonego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).

5. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń osobowych ujętych w planie finansowym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej może być zwiększona o kwotę 20.000 tys. zł na sfinansowanie kosztów restrukturyzacji jednostki, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zmiana planu finansowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie zwiększenia wielkości wynagrodzeń osobowych, o których mowa w ust. 5, może nastąpić po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw transportu planu restrukturyzacji jednostki wraz z harmonogramem finansowania kosztów restrukturyzacji.

7. Wielkość wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń skazanych w instytucjach gospodarki budżetowej utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości może być w roku 2015 zwiększona ponad wielkości wynikające z planów finansowych z przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności.

8. Wielkość wynagrodzeń w części 15 - Sądy powszechne, o której mowa w ust. 1, zwiększa się wyłącznie w roku 2015 o 10.000 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia niemające charakteru stałego asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników sądów powszechnych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku przeniesienia zadań z innej jednostki sektora finansów publicznych, nie więcej niż o kwotę zmniejszenia wielkości wynagrodzeń w jednostce, z której przeniesiono zadanie, uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji zadań publicznych.

Art. 15. 1. Wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 14 ust. 1, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w roku 2015 może przekroczyć wielkość wynagrodzeń finansowanych z udziałem tych środków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. albo wynikających z planów finansowych na rok 2014, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia są finansowane w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zwiększenie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, wynikające z nowych zobowiązań zaciągniętych w roku 2015, nie może powodować skutków finansowych na lata następne.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń niezależnie od ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Art. 16. 1. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w częściach budżetu państwa będących w dyspozycji tego samego dysponenta oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 1, których plany finansowe nie są ujmowane w ustawie budżetowej, nie może przekroczyć w roku 2015 wielkości wynagrodzeń bezosobowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. albo wynikających z planów finansowych na rok 2014, z zastrzeżeniem ust. 3-7.

2. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 1, których plany finansowe są ujmowane w ustawie budżetowej, nie może w roku 2015 przekroczyć wielkości wynagrodzeń bezosobowych ustalonych w planach finansowych stanowiących załącznik do ustawy budżetowej na rok 2015, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do wielkości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się wynagrodzeń:

  1) przyznanych z rezerw celowych;

  2) wypłacanych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i sądowymi.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015, przekaże dysponentom części budżetowych informacje o kwotach zwiększenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 w związku z włączeniem do budżetów właściwych dysponentów części budżetowych wydatków na zadania, które w roku 2014 finansowane były z rezerw celowych.

5. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń bezosobowych w części:

  1) 02 - Kancelaria Sejmu powiększa się o kwotę 765 tys. zł;

  2) 46 - Zdrowie powiększa się o kwotę 1200 tys. zł.

6. W roku 2015 w uzasadnionych przypadkach wielkość wynagrodzeń bezosobowych ujętych w planie finansowym parku narodowego może być zwiększona ze środków pochodzących z przychodów, o których mowa w art. 8h ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), z wyłączeniem ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 7, stanowiących nadwyżkę w stosunku do wielkości tych przychodów ujętych w planie finansowym parku na rok 2015, z zastrzeżeniem art. 17.

7. W roku 2015 w uzasadnionych przypadkach wielkość wynagrodzeń bezosobowych może być powiększona o niewykorzystane wynagrodzenia.

Art. 17. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w częściach budżetu państwa będących w dyspozycji tego samego dysponenta oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 1, może w roku 2015 przekroczyć wielkość wynagrodzeń bezosobowych finansowanych z udziałem tych środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. albo wynikających z planów finansowych na rok 2014, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, zwiększonych o środki przyznane z rezerw celowych, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia są finansowane w wysokości co najmniej 70% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 18. 1. W roku 2015 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w części 15 - Sądy powszechne na świadczenie, o którym mowa w art. 95 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.), wynosi 10.000 tys. zł.

2. Minister Sprawiedliwości ustali limity wydatków na świadczenie, o którym mowa w art. 95 § 3 ustawy wymienionej w ust. 1, dla poszczególnych obszarów apelacji i przekaże prezesom sądów apelacyjnych informacje o tych limitach.

3. Prezesi sądów apelacyjnych przekazują Ministrowi Sprawiedliwości do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał, a za IV kwartał - w terminie do dnia 25 listopada 2015 r., informację o wysokości wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 95 § 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

4. Minister Sprawiedliwości, na podstawie informacji przekazywanych przez prezesów sądów apelacyjnych, nadzoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada 2015 r.

5. W roku 2015 do określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 95 § 3 zdanie pierwsze ustawy wymienionej w ust. 1, nie stosuje się zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o których mowa w tym przepisie.

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zwrotu w roku 2015 kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 95 § 3 ustawy wymienionej w ust. 1, mając na uwadze, w szczególności, odległość między miejscem zamieszkania sędziego a siedzibą sądu oraz limit wydatków budżetu państwa określony w ust. 1.

7. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości odpowiednio zmniejszy wysokość zwrotu kosztów przejazdu określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, do poziomu eliminującego to zagrożenie.

Art. 19. 1. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych ustalonych w planie finansowym stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2015.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń o środki przyznane w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Art. 20. 1. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych ustalonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015, o którym mowa w art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń o środki przyznane w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Art. 21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych niezależnie od ograniczeń, o których mowa w art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1, uwzględniając stan finansów publicznych państwa, konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Art. 22. 1. Przez wynagrodzenia, o których mowa w art. 14, art. 15, art. 16 ust. 7, art. 19 i art. 20, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zaliczone - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny - do "wynagrodzeń bez wypłat z zysku".

2. Przez wynagrodzenia bezosobowe, o których mowa w art. 16, art. 17, art. 19 i art. 20, rozumie się w szczególności wynagrodzenia:

  1) wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

  2) wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu;

  3) wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania;

  4) dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  5) przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji;

  6) dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach;

  7) ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

  8) honoraria.

Art. 23. W roku 2015 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Art. 24. 1. Minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje w roku 2015, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem w roku 2015 na:

  1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

  2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1:

  1) marszałkom województw;

  2) wojewodom;

  3) podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3;

  4) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9.

Art. 25. W roku 2015 dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 6, nie może dokonywać przesunięć, przewidzianych w planie Funduszu Pracy, wydatków realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich, z tym że przesunięcia te mogą być dokonywane za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 26. W roku 2015 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666, z późn. zm.), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 29, poz. 150) na emerytury i renty.

Art. 27. W roku 2015 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. na emerytury i renty.

Art. 28. 1. W roku 2015 wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), mogą być przeznaczone także na dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania zadań.

Art. 29. 1. W roku 2015, w związku z wykonywaniem zadań organów administracji rządowej, innych niż minister właściwy do spraw zagranicznych, realizowanych w ramach służby zagranicznej przez przedstawicieli tych organów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "przedstawicielami", współpraca między właściwym organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych w zakresie kierowania do pracy, warunków zatrudnienia i nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez przedstawicieli tych organów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, na następujących zasadach:

  1) przedstawiciel jest wyznaczany oraz odwoływany przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, spośród osób:

   a) spełniających warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),

   b) wykazujących się znajomością języka urzędowego państwa przyjmującego lub języka obcego powszechnie używanego w państwie przyjmującym, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej;

  2) dyrektor generalny służby zagranicznej:

   a) nadaje przedstawicielowi, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, stopień dyplomatyczny zgodnie z przyjętą pragmatyką służbową,

   b) podejmuje decyzje w sprawie warunków zatrudnienia oraz nadawania kolejnych stopni dyplomatycznych, na wniosek kierownika placówki zagranicznej, w porozumieniu z właściwym organem administracji rządowej;

  3) zakres obowiązków przedstawiciela określa szczegółowy opis stanowiska sporządzony przez kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z właściwym organem administracji rządowej;

  4) nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań realizowanych przez przedstawiciela sprawuje właściwy organ administracji rządowej;

  5) ocena okresowa przedstawiciela, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199), jest dokonywana z uwzględnieniem opinii właściwego organu administracji rządowej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane na podstawie porozumienia zawartego między organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych, określającego stanowiska realizujące te zadania oraz szczególne uwarunkowania związane z realizacją tych zadań, wynikające ze specyfiki właściwego organu administracji rządowej oraz statusu osób kierowanych do ich wykonywania.

3. Zadania z zakresu działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne, realizowane w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy oddelegowanych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych w charakterze oficerów łącznikowych Policji lub Straży Granicznej oraz przez osoby zatrudnione na stanowiskach personelu pomocniczego lub obsługi, są wykonywane na podstawie porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a ministrem właściwym do spraw zagranicznych. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ Policji lub Straży Granicznej składa po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 3, są finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

5. W roku 2015 Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesień planowanych wydatków budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 i 3, w tym wynagrodzeń, między częściami lub działami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2015, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań.

6. Wydatki zaplanowane na zadania, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.

7. Do dnia 31 lipca 2015 r. minister właściwy do spraw zagranicznych przekaże organowi administracji rządowej, z którym zawarł porozumienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, informację za pierwsze półrocze, w podziale na poszczególne miesiące, o rzeczywistych kosztach realizacji przez przedstawicieli zadań, w podziale na wydatki rzeczowe i osobowe, w tym wynagrodzenia poszczególnych przedstawicieli.

8. Przepisów ust. 1, 2 i 4-7 nie stosuje się do zadań:

  1) ministra właściwego do spraw gospodarki realizowanych w państwowych jednostkach budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

  2) Ministra Obrony Narodowej realizowanych w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 30. Zmiana w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2015, w wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 31. W roku 2015 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

  1) 25.000 tys. zł - przeznacza się na wpłatę składki z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw środowiska;

  2) 14.537 tys. zł - przeznacza się na dokonywanie wpłat składek z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych innych niż wymieniona w pkt 1, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 32. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.

Art. 33. W roku 2015 na realizację zadań, o których mowa w:

  1) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712),

  2) art. 5 ust. 3 pkt 1-1c i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 711),

  3) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763)

- mogą być przeznaczone środki pochodzące z utworzonej w budżecie państwa rezerwy celowej.

Art. 34. Przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2015, w odniesieniu do środków w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa dla Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, a także do dochodów i wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2016 i 2017.

Art. 35. 1. W roku 2015 do czasu zakończenia realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013 Unii Europejskiej, zwanych dalej "środkami", z budżetu państwa mogą być udzielane pożyczki na finansowanie ostatnich 5% płatności w ramach tych programów dla beneficjentów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do obsługi środków minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego otwiera rachunek, za pośrednictwem którego środki są przekazywane.

3. Środki są przekazywane na podstawie umowy zawartej między beneficjentem a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Przepisy art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

4. Sposób i tryb przekazania środków na rachunek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz sposób i tryb ich rozliczenia określa porozumienie zawarte między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

5. Zwrot środków do budżetu państwa z rachunku ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego następuje niezwłocznie po dokonaniu ich refundacji przez Komisję Europejską na rzecz programów, o których mowa w ust. 1, lub zwrotu środków przez beneficjenta.

6. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może także udzielać dotacji celowej z budżetu państwa. Przepisy ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. Środki zrefundowane przez Komisję Europejską po zamknięciu programów lub zwrócone przez beneficjentów, w przypadku gdy na finansowanie została udzielona dotacja, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 36 - 39b. (pominięto przez redakcję)

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60