Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.04.2013 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.04.2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 613

Art. 1. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;";

  2) w art. 16:

   a) w ust. 1 po pkt 26a dodaje się pkt 26b w brzmieniu:

    "26b) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących dotyczącą odsetek od tych pożyczek i kredytów, których nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3;",

   b) w ust. 2a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli:

     a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub

     b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

     c) opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności przekracza 6 miesięcy, a ponadto:

      - spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo

      - wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

      - miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku.",

   c) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

    "2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę dokonywania odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza się o wartość zabezpieczeń wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa pomniejszy podstawę tworzenia odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) w art. 81 w ust. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

  "d) szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym:

   - zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,

   - zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących

  - uwzględniając specyfikę działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;".

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

   "l) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,";

  2) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613) oraz w stosunku do instytucji płatniczych, oddziałów unijnych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz ich agentów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;".

Art. 7. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w części trzeciej tytuł tytułu II otrzymuje brzmienie:

   "Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych";

  2) w art. 440 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków gwarantowanych, z tytułu pomocy, o której mowa w art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.) oraz wsparcia, o którym mowa w art. 20g ust. 2 tej ustawy, ulegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.";

  3) po art. 441 dodaje się art. 441a w brzmieniu:

   "Art. 441a. 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego.

   2. W postępowaniu upadłościowym wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej syndykiem może być także inna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.

   3. Propozycje układowe mogą złożyć także członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy.

   4. W pozostałym zakresie przepisy art. 426-441 stosuje się odpowiednio.".

Art. 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powierzyły przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu w drodze umowy wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązane dostosować działalność w tym zakresie do wymagań określonych w art. 9a-9d tej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w przypadku zagrożenia płynności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Narodowy Bank Polski może udzielić bezpośrednio tej kasie kredytu w celu uzupełnienia jej zasobów pieniężnych.

2. Do kredytu udzielonego zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. nr 39, poz. 308, z późn. zm.).

3. Do kredytu udzielonego zgodnie z ust. 1 nie stosuje się przepisów art. 20c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4.

4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek Narodowego Banku Polskiego opinię o sytuacji finansowej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w szczególności dotyczącą zdolności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami.

Art. 10. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 64 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 64 ust. 3 i art. 62c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Dotychczasowe zasady i metodyka opracowane przez radę nadzorczą Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. 1. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, termin, o którym mowa w art. 38w ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, wynosi 10 dni roboczych.

2. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizując zadania w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, może:

  1) udzielać zwrotnej pomocy finansowej kasom;

  2) udzielać wsparcia podmiotom przejmującym kasy, podmiotom przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych;

  3) obejmować akcje banku przejmującego oraz nabywać lub obejmować akcje banku, o którym mowa w art. 4 ust. 1h ustawy zmienianej w art. 4;

  4) kontrolować prawidłowość wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 2, w szczególności realizację programu postępowania naprawczego, oraz monitorować sytuację ekonomiczno-finansową i system zarządzania kasy korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotów korzystających ze wsparcia.

3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

4. Kwota pomocy finansowej lub wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, określona w art. 20d pkt 3, art. 20g ust. 2 pkt 4 oraz art. 20h pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 jako maksymalna kwota z tytułu gwarancji, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej sumę środków pieniężnych zgromadzonych w kasie (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności), z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich w kasie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia, przez:

  1) osoby fizyczne,

  2) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

  3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, jeśli posiadają osobowość prawną,

  4) spółdzielnie niebędące spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową ani Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,

  5) związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe

- będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy, potwierdzoną wystawianymi przez tę kasę dokumentami imiennymi, oraz osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, o ile ich wierzytelność do kasy stała się wymagalna przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia.

5. Przy wyliczaniu maksymalnej kwoty gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie uwzględnia się środków pieniężnych zgromadzonych przez członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów tej kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub roku obrotowego poprzedzającego ten dzień.

6. Sumowaniu, o którym mowa w ust. 4, podlegają środki pieniężne do równowartości w złotych 100 000 euro dla każdego z podmiotów, o których mowa w ust. 4. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

7. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, kasa na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje dane pozwalające na identyfikację podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz dane o wysokości środków zgromadzonych przez te podmioty w kasie. Funduszowi przysługuje prawo kontroli otrzymanych danych, w tym kontroli w siedzibie kasy.

8. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, roszczenia członków kasy, wobec której Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności kasy, o której mowa w art. 74k ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych, o których mowa w ust. 4-6, wypłacane są z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, do wysokości wolnych środków tego funduszu.

9. Roszczenia, o których mowa w ust. 8, zaspokajane są proporcjonalnie do kwoty roszczenia, do wysokości, o której mowa w ust. 6, na podstawie informacji sporządzonej przez zarządcę komisarycznego kasy w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji, o której mowa w art. 74k ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.

10. Roszczenia, o których mowa w ust. 8, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zaspokaja z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji, o której mowa w art. 74k ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.

11. W przypadku ogłoszenia upadłości kasy posiadającej dobrowolny system ubezpieczania środków pieniężnych członków lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości takiej kasy ze względu na to, że jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, niezaspokojone zgodnie z ust. 8-10 roszczenia członków kasy są w pierwszej kolejności zaspokajane w ramach tego systemu.

12. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, w przypadku wyczerpania środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, i wystąpieniu zagrożenia stabilności systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej kredytu krótkoterminowego na uzupełnienie środków tego funduszu w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 8 oraz art. 42 ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

13. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l-38zg oraz 38zj-38zq, art. 91 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

Art. 12. 1. Opłaty, o których mowa w art. 13c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w pierwszym roku obowiązywania niniejszej ustawy wnoszone są za cały rok, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określi, po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 11 lit. b-h, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia;

  2) art. 1 pkt 18 oraz pkt 24 w zakresie dodawanego art. 61b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;

  3) art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych art. 38l-38zg i art. 38zj-38zq, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

  4) art. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2014 r.

_______________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 28.05.2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60