Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2008 r. nr 231, poz. 1547

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;";

  2) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2) bankowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, stanowiących potwierdzenie przyjęcia środków pieniężnych do depozytu i objętych systemem gwarantowania depozytów, emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się przez instytucję kredytową, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy dla papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z 2006 r. nr 104, poz. 708 i nr 157, poz. 1119), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami finansowymi";

   3) papierów wartościowych będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;";

  3) w art. 3:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.",

   c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Przedmiotem oferty publicznej dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, inne niż fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

    5. W przypadku proponowania nabycia lub wydawania akcji przez ich emitenta skierowanego do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata, w dowolnej formie i w dowolny sposób, w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tego emitenta, przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli termin realizacji tych uprawnień przypada nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych innych papierów wartościowych lub gdy w związku z ofertą publiczną tych innych papierów wartościowych prospekt emisyjny był sporządzony, zatwierdzony i udostępniony do publicznej wiadomości.";

  4) w art. 4:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej przez emitenta lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty;",

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) wprowadzającym - rozumie się przez to właściciela papierów wartościowych dokonującego oferty publicznej;",

   c) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

    "12) subemitencie inwestycyjnym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania;

    13) subemitencie usługowym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie publicznej;",

   d) w pkt 14 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub,",

   e) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

    "20) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;",

   f) dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu:

    "26) instytucji kredytowej - rozumie się przez to podmiot prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego;

    27) pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.";

  5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

   "Art. 4a. O ile ustawa nie stanowi inaczej przez kwotę wyrażoną w euro należy rozumieć również równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wskazanym w ustawie.";

  6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 5. Objęcie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w ramach subskrypcji lub sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej uważa się za nabycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy.";

  7) w art. 7:

   a) w ust. 2:

    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 41 i 42, nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy przez instytucję kredytową, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy dla papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ich wartość, liczona według ceny emisyjnej, stanowi mniej niż 50.000.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 2a;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Przepisu ust. 2 pkt 6 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z ust. 2 pkt 6 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 50.000.000 euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej tych papierów.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 38-40, nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej:

     1) kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych;

     2) kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny;

     3) dotyczącej papierów wartościowych, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;

     4) dotyczącej papierów wartościowych, których wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż 100.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 3a;

     5) obejmującej wyłącznie:

      a) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom podmiotu przejmowanego, w związku z przejmowaniem tej spółki lub podmiotu,

      b) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki łączącej się z emitentem lub wspólnikom podmiotu łączącego się z emitentem, w związku z łączeniem się tej spółki lub podmiotu z emitentem,

      c) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki) albo jako wypłatę dywidendy z akcji, przy czym wydawane akcje są tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda,

      d) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych emitenta, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.), aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom tego emitenta lub tej jednostki powiązanej,

      e) wydawanie akcji akcjonariuszom w związku z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli nie powoduje to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta;

     6) papierów wartościowych, których wartość, liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż 2.500.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 3b;";

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej zgodnie z ust. 3 pkt 4 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 100.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

    3b. Przepisu ust. 3 pkt 6 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej zgodnie z ust. 3 pkt 6 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 2.500.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.";

   e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Sporządzanie, zatwierdzanie oraz udostępnianie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 38-40, nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

     1) akcji, które stanowią mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4a;

     2) akcji wydanych w związku z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli nie spowodowało to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, oraz praw do tych akcji;

     3) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki, oraz praw do tych akcji;

     4) papierów wartościowych będących przedmiotem propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub wspólników spółki przejmowanej lub wspólników podmiotu przejmowanego, lub wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom podmiotu przejmowanego, w związku z przejmowaniem tej spółki lub podmiotu, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;

     5) papierów wartościowych będących przedmiotem propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub wspólników spółki łączącej się z emitentem lub wspólników podmiotu łączącego się z emitentem, lub wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki łączącej się z emitentem lub wspólnikom podmiotu łączącego się z emitentem, w związku z łączeniem się tej spółki lub podmiotu z emitentem, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;

     6) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, a proponowanie ich nabycia lub wydanie nastąpiło bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki) albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji;

     7) papierów wartościowych tego samego rodzaju co inne papiery tego emitenta dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, które były przedmiotem propozycji nabycia lub były wydawane przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną, aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom emitenta lub tej jednostki powiązanej, a w przypadku akcji również praw do tych akcji i praw poboru tych akcji;

     8) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na innym rynku regulowanym, jeżeli:

      a) te papiery wartościowe lub tego samego rodzaju inne papiery wartościowe tego emitenta są od co najmniej 18 miesięcy dopuszczone do obrotu na tym innym rynku regulowanym, oraz

      b) uzyskanie po raz pierwszy dopuszczenia tych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych tego samego rodzaju do obrotu na tym innym rynku regulowanym, które nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r., było poprzedzone zatwierdzeniem prospektu emisyjnego i udostępnieniem go do publicznej wiadomości na zasadach zgodnych z przepisami niniejszego rozdziału, oraz

      c) dokument informacyjny, udostępniony do publicznej wiadomości w związku z tym dopuszczeniem, które nastąpiło po dniu 1 lipca 1983 r. a do dnia 31 grudnia 2003 r., został sporządzony i zatwierdzony zgodnie z postanowieniami obowiązującego w tym okresie prawa Unii Europejskiej, o ile nie stosuje się przepisu lit. b, oraz

      d) emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem do obrotu na tym innym rynku regulowanym;

     9) papierów wartościowych emitowanych przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych.",

   f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do akcji, które po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym będą stanowić lub przekroczą, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym zgodnie z ust. 4 pkt 1 w okresie poprzednich 12 miesięcy, 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym. Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji i praw poboru tych akcji.",

   g) uchyla się ust. 5;

  8) w art. 8:

   a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych zawarła, na własny rachunek, w obrocie zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub w tożsamym z nim obrocie dokonywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, transakcje papierami wartościowymi w liczbie co najmniej 10 transakcji w każdym trzymiesięcznym okresie, każda o wartości co najmniej 50.000 euro w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych;

    2) wartość jej portfela papierów wartościowych wynosi co najmniej 500.000 euro w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych;",

   b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2) suma aktywów bilansu nie przekracza 43.000.000 euro na dzień bilansowy sprawozdania finansowego;

    3) przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 50.000.000 euro.";

  9) w art. 10:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Komisja prowadzi ewidencję:

     1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

     2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu

    - z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych, które były przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wpisu dotyczącego papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94, zwanej dalej "opłatą ewidencyjną", jeżeli te papiery wartościowe nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia ich subskrypcji albo sprzedaży.",

   c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o:",

   d) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Do przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, obowiązany jest:",

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot obowiązany do przekazania zawiadomienia uiszcza opłatę ewidencyjną albo składa oświadczenie, że papiery będące przedmiotem oferty publicznej zostaną objęte wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej albo oświadczenie dołącza się do zawiadomienia.",

   f) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych danych o instrumentach finansowych i trybie przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży na podstawie oferty publicznej, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;";

  10) art. 11 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11. 1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

   2. W przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym:

    1) których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 1.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, nie później jednak niż w dniu złożenia do Komisji wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,

    2) uprawniających do nabycia innych papierów wartościowych albo wymiany na inne papiery wartościowe lub do rozliczenia pieniężnego w wyniku realizacji tego prawa w nich inkorporowanego, pod warunkiem że emitentem papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym nie jest emitent papierów wartościowych nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji tego prawa lub inny podmiot należący do jego grupy kapitałowej

   - państwem macierzystym jest państwo członkowskie będące miejscem siedziby emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym albo państwo członkowskie, w którym te papiery są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, albo państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna tych papierów - według wyboru ich emitenta albo wprowadzającego.

   3. W przypadku emitentów, których siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, innych niż wskazani w ust. 2, państwem macierzystym jest państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych, albo państwo członkowskie, w którym te papiery będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - według wyboru, odpowiednio, ich emitenta, wprowadzającego albo innego podmiotu uprawnionego w danym państwie członkowskim do ubiegania się o takie dopuszczenie.

   4. W przypadku gdy wyboru, o którym mowa w ust. 3, dokonał podmiot uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich emitent, emitent może postanowić, w związku z innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez tego emitenta, o wskazaniu innego państwa członkowskiego jako państwa macierzystego.

   5. Państwem przyjmującym w rozumieniu niniejszego rozdziału jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste, w którym jest przeprowadzana oferta publiczna lub w którym emitent lub podmiot uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich emitent, ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.";

  11) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym składa ich emitent.";

  12) art. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

   "Art. 12. Dematerializacja papierów wartościowych:

    1) będących przedmiotem oferty publicznej,

    2) niebędących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu

   - następuje w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 1-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

   Art. 13. W przypadku gdy instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, podlegają rejestracji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.";

  13) art. 16-19 otrzymują brzmienie:

   "Art. 16. 1. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:

    1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

    2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub

    3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

   2. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

   Art. 17. 1. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:

    1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;

    2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;

    3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

   2. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

   Art. 18. 1. Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:

    1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

    2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;

    3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

    4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

   2. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może:

    1) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa lub

    2) zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17.

   Art. 19. 1. W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub prowadzeniem akcji promocyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, lub podmiot uczestniczący w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji promocyjnej, w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego emitenta.

   2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować środki określone odpowiednio w art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja niezwłocznie przekazuje informację o zastosowaniu tych środków Komisji Europejskiej.";

  14) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

   "Art. 19a. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w art. 18, Komisja może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję.";

  15) w art. 21:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku oferty publicznej lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym:

     1) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym lub warrantów, tożsamych co do charakteru inkorporowanych w nich praw, emitowanych w określonym czasie, w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy (program emisji), lub

     2) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli środki uzyskane z emisji tych papierów są lokowane w aktywa o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zobowiązań wynikających z tych papierów do dnia ich wykupu, oraz pod warunkiem że w przypadku niewypłacalności emitenta środki pozyskane z emisji tych papierów wartościowych są zabezpieczone w ten sposób, że gwarantują pierwszeństwo spłaty kapitału i odsetek wymagalnych z tytułu tych papierów przed innymi wierzytelnościami w stosunku do emitenta

    - emitent lub wprowadzający sporządza prospekt emisyjny, będący prospektem emisyjnym podstawowym.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. O ile przepisy prawa państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 36 ust. 1, nie stanowią inaczej, dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu - nie są wymagane w przypadku prospektu emisyjnego papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50.000 euro w dniu podjęcia uchwały o emisji tych papierów wartościowych.";

  16) w art. 22 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

   "4. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym jest:

    1) emitent - za wszystkie informacje;

    2) wprowadzający - za informacje o wprowadzającym oraz dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych;

    3) podmiot zabezpieczający - za informacje o tym podmiocie oraz o ustanowionym zabezpieczeniu;

    4) subemitent usługowy - za informacje o subemitencie oraz dokonywanej przez niego subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych;

    5) podmiot sporządzający lub biorący udział w sporządzeniu informacji - za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.

   5. Prospekt emisyjny powinien zawierać oświadczenie podmiotów wymienionych w ust. 4 o prawdziwości, rzetelności i kompletności informacji, w brzmieniu określonym w rozporządzeniu 809/2004.";

  17) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) decyzja inwestycyjna odnośnie do papierów wartościowych objętych danym prospektem emisyjnym powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego;";

  18) art. 24 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 24. 1. W przypadku gdy prospekt emisyjny podstawowy, zaktualizowany zgodnie z art. 51, nie zawiera informacji o szczegółowych warunkach poszczególnych ofert, emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o szczegółowych warunkach każdej oferty oraz udostępnia ją do publicznej wiadomości w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego, w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, z uwzględnieniem art. 22, art. 26 i art. 33 rozporządzenia 809/2004. Do informacji o szczegółowych warunkach oferty przekazywanych w tym trybie nie stosuje się wymogów wynikających z art. 51.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prospekt emisyjny podstawowy powinien spełniać przynajmniej warunek, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1.

   3. Emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o formie i terminie udostępnienia do publicznej wiadomości szczegółowych warunków poszczególnych ofert. Przepis art. 47 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

  19) w art. 27:

   a) w ust. 2:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta w sprawie emisji papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny;",

    - po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

     "3a) uchwałę walnego zgromadzenia spółki w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym w przypadku spółki, której akcje nie są dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta;

     3b) uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta - jeżeli emitent nie jest spółką publiczną;",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane w przypadku wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e.";

  20) w art. 28:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) łącznie dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego te dokumenty, zawierającym informacje określone w art. 27 ust. 1, załączając dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.",

   c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, emitent lub wprowadzający przekazuje niezwłocznie jego ostateczną wersję do Komisji.";

  21) w art. 29 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. W przypadku subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, dokonywanych w terminie ważności dokumentu rejestracyjnego zatwierdzonego w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1, emitent lub wprowadzający każdorazowo składa do Komisji dokument ofertowy i dokument podsumowujący dla papierów wartościowych, które będą przedmiotem danej oferty lub dopuszczenia, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tych dokumentów obejmującym informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1.

   2. Do dokumentu ofertowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje o istotnych błędach w treści dokumentu rejestracyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego lub, jeżeli ten dokument rejestracyjny był już częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów, zaktualizowaniu prospektu emisyjnego zgodnie z art. 51, lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po przedmiotowym zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu.";

  22) w art. 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Stroną postępowania wszczętego na wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być wyłącznie emitent lub wprowadzający.";

  23) w art. 32:

   a) w ust. 1:

    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "W przypadku, gdy prospekt emisyjny nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, składana dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, Komisja może - w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub stwierdzenia istnienia przesłanek podjęcia przez Komisję czynności, o których mowa w art. 16-18 - żądać uzupełnienia lub zmiany informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, przedstawienia innych dokumentów i informacji dotyczących sytuacji finansowej lub prawnej emitenta lub ich zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, od:",

    - dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) osób wchodzących w skład organu zarządzającego emitenta lub wprowadzającego.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, Komisja przedkłada w terminie:

     1) 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji - w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 1;

     2) 20 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji - w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2.";

  24) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2) mogłoby wyrządzić istotną szkodę emitentowi - o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny praw z papierów wartościowych lub sytuacji emitenta, wprowadzającego lub podmiotu zabezpieczającego;

   3) jest nieistotne z punktu widzenia danej oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju emitenta, wprowadzającego lub podmiotu zabezpieczającego.";

  25) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może przekazać temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, złożonych do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli uzna to za uzasadnione w szczególności specyfiką tego emitenta, papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 dni roboczych informuje wnioskodawcę o przekazaniu wniosku.";

  26) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące informacje objęte przez Komisję zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz przekazuje to zaświadczenie, wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem na język wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako państwo przyjmujące, właściwemu organowi nadzoru w państwie członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku jako państwo przyjmujące.";

  27) w art. 37:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z jego tłumaczeniem na język polski lub polski i angielski, według wyboru emitenta lub wprowadzającego, wraz z tłumaczeniem na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej podsumowanie informacji w nim zamieszczonych.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów, o których mowa w ust. 1.",

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji szczegółowych warunków oferty publicznej, art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48-50, art. 51 ust. 5, art. 51a oraz art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio.";

  28) art. 38 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 38. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 4 pkt 4 i 5, emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej memorandum informacyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu, zawierające informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym, wraz z wnioskiem o stwierdzenie tej równoważności. Do postępowania w sprawie wniosku przepisy art. 31, 32 i art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać odpowiednio warunki, o których mowa w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-5.

   3. Wymóg sporządzenia, uzyskania stwierdzenia równoważności, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1-4, oraz w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spełniających przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1. W przypadku sporządzenia memorandum informacyjnego w odniesieniu do oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4, pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

   4. Po stwierdzeniu równoważności, o której mowa w ust. 1, emitent lub wprowadzający niezwłocznie przekazuje Komisji ostateczną wersję memorandum informacyjnego.

   5. Przepisy art. 22 i art. 23, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 oraz art. 52-54 stosuje się odpowiednio.";

  29) po art. 38 dodaje się art. 38a i 38b w brzmieniu:

   "Art. 38a. 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do memorandum informacyjnego informacje o istotnych błędach w jego treści oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po stwierdzeniu równoważności lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po tym stwierdzeniu, do dnia:

    1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży - w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

    2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

   2. Przekazanie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do memorandum informacyjnego do Komisji powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w jego treści lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

   3. Udostępnienie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu zainteresowanym inwestorom, w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, powinno nastąpić równocześnie z przekazaniem go do Komisji.

   4. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do memorandum informacyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

   Art. 38b. W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 38a, jest udostępniany zainteresowanym inwestorom po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści memorandum informacyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.";

  30) art. 39 i 40 otrzymują brzmienie:

   "Art. 39. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz ust. 4 pkt 6-8, emitent lub wprowadzający udostępnia do wiadomości zainteresowanych inwestorów memorandum informacyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu, którego zakres określają przepisy wydane na podstawie art. 55 pkt 1.

   2. Przepisy art. 22, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 oraz art. 53 stosuje się odpowiednio.

   3. Wymóg sporządzenia oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1-4 oraz w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. e, oraz w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spełniających przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lub 2.

   Art. 40. 1. Memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38 i art. 39, sporządza się w języku polskim.

   2. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek ustalenia terminu ważności memorandum informacyjnego, sposobu i terminu udostępnienia memorandum informacyjnego, a w przypadku memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, również trybu aktualizacji informacji zamieszczonych w memorandum informacyjnym, zapewniając:

    1) jego dostępność dla zainteresowanych inwestorów przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub wydawania papierów wartościowych, których dotyczy;

    2) sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

    3) należytą ochronę interesów inwestorów.";

  31) art. 41 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 41. Przepisy niniejszego oddziału określają tryb postępowania z dokumentami informacyjnymi w związku z:

    1) ofertą publiczną papierów wartościowych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 6, z wyjątkiem przypadków, gdy oferta publiczna obejmuje proponowanie:

     a) nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym,

     b) przez Skarb Państwa nabycia akcji w procesie prywatyzacji,

     c) nabycia dotychczasowym akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru,

     d) nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 331 § 3, art. 363 § 3 i 4 i art. 515 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

    2) ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.";

  32) art. 42 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 42. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 1, emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej memorandum informacyjne, którego zakres określają przepisy wydane na podstawie art. 55 pkt 1, sporządzone w formie jednolitego dokumentu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Przepisy art. 31 i art. 32 oraz art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   2. Memorandum informacyjne sporządza się w języku polskim.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać odpowiednio warunki, o których mowa w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-5. Jednak w przypadku sporządzenia memorandum informacyjnego w związku z ofertą, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. e, pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

   4. Przepisy art. 22, art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 49 ust. 1, art. 50 oraz art. 52-54 stosuje się odpowiednio.

   5. Wymóg sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1-4 lub pkt 5 lit. e. W przypadku oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a-d, stosuje się przepisy art. 38-40, o ile emitent lub wprowadzający tak postanowi.";

  33) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:

   "Art. 42a. 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do memorandum informacyjnego informacje o istotnych błędach w jego treści oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po jego zatwierdzeniu lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, do dnia:

    1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży - w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

    2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

   2. Przekazanie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do memorandum informacyjnego do Komisji powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w jego treści lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

   3. Udostępnienie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, powinno nastąpić równocześnie z przekazaniem aneksu do Komisji.

   4. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do memorandum informacyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

   Art. 42b. W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 42a, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści memorandum informacyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.";

  34) uchyla się art. 43;

  35) w art. 44:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 2, dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję oraz udostępnienia do publicznej wiadomości warunków obrotu, zawierających informacje w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 pkt 2.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w warunkach obrotu jest:

     1) podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym - za wszystkie informacje;

     2) osoba sporządzająca informację - za informację, którą sporządziła.";

  36) tytuł oddziału 4 otrzymuje brzmienie:

   "Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym";

  37) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent lub wprowadzający przekazuje jego ostateczną wersję do Komisji oraz udostępnia prospekt emisyjny do publicznej wiadomości.

   2. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, jeżeli papiery wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli papiery wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty publicznej.";

  38) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, prospekt emisyjny udostępniany do publicznej wiadomości powinien być sporządzony w języku uzgodnionym przez Komisję z właściwymi organami nadzoru państw członkowskich, w których nastąpi to ubieganie się, lub w języku angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego. W takim przypadku emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, sporządzone w języku polskim.";

  39) w art. 47:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

     3) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie emitenta oraz firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym;",

    - dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie organu nadzoru państwa macierzystego emitenta - w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o formie i terminie jego udostępnienia.";

  40) w art. 49 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Termin ważności prospektu emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości, nie dłużej jednak niż do dnia:

    1) przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta lub wprowadzającego od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży - w przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

    2) dopuszczenia papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym.

   2. Termin ważności dokumentu rejestracyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.";

  41) art. 50 i art. 51 otrzymują brzmienie:

   "Art. 50. Wszelkie informacje dotyczące publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, udostępniane w dowolny sposób i formie, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego nie mogą być sprzeczne z treścią informacji zawartych w prospekcie emisyjnym.

   Art. 51. 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, do dnia:

    1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży - w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

    2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

   2. Przekazanie do Komisji, przez emitenta lub wprowadzającego, aneksu do prospektu emisyjnego powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

   3. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w trybie określonym w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu.

   4. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17.

   5. Po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego, emitent lub wprowadzający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, udostępnia aneks do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny.

   6. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja przekazuje temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie aneksu złożonego do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli uprzednio przekazała temu organowi do zatwierdzenia prospekt emisyjny albo dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1.

   7. Do rozpatrzenia przez Komisję wniosku o zatwierdzenie aneksu przekazanego przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

   8. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.";

  42) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

   "Art. 51a. W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 51, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.";

  43) art. 52 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 52. 1. Treść i forma udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego oraz aneksów powinny być zgodne z treścią i formą prospektu emisyjnego i aneksów zatwierdzonych przez Komisję.

   2. Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, niemającą charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1, emitent lub wprowadzający może udostępnić do publicznej wiadomości bez zachowania trybu określonego w art. 51, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. Komunikat ten powinien być równocześnie przekazany do Komisji.

   3. W przypadku gdy zatwierdzony prospekt emisyjny nie został jeszcze udostępniony do publicznej wiadomości informację, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w jego treści lub udostępnia się razem z prospektem emisyjnym w formie odrębnego komunikatu aktualizującego.";

  44) w art. 53:

   a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami ustawy lub rozporządzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.

    4. W przypadku gdy zgodnie z ustawą nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, wszelkie informacje przekazywane inwestorom w ramach akcji promocyjnej powinny być udostępnione w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, do których jest kierowana oferta publiczna.",

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, Komisja może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję";

  45) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Prospekt emisyjny może nie zawierać ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych lub ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych pod warunkiem wskazania w prospekcie emisyjnym:

    1) ceny maksymalnej;

    2) kryteriów lub warunków ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych, lub ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych, lub

    3) że osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.";

  46) po tytule rozdziału 3 dodaje się art. 55a i art. 55b w brzmieniu:

   "Art. 55a. 1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 2, jest:

    1) państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę - w przypadku emitenta akcji lub emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;

    2) państwo członkowskie, o którym mowa w art. 11 ust. 2-4 - w przypadku emitenta papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1, mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.

   2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 państwem macierzystym jest, według wyboru emitenta, państwo członkowskie, w którym emitent ma siedzibę, albo jedno z państw członkowskich, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

   3. Zmiana państwa macierzystego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, chyba że przed upływem tego terminu papiery wartościowe emitenta utracą status dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państw członkowskich.

   4. Emitent jest obowiązany do przekazania informacji o dokonanym wyborze lub zmianie państwa macierzystego w trybie określonym w art. 56.

   5. Państwem przyjmującym, w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

   Art. 55b. Emitentem, w przypadku kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania kwitów depozytowych, jest w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału emitent papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania tych kwitów.";

  47) w art. 56:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

     1) informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zwanych dalej "informacjami poufnymi";

     2) informacji bieżących i okresowych:

      a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo

      b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 - w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na rynku pozagiełdowym.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny i stały dostęp do tych informacji, przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji.",

   c) uchyla się ust. 4,

   d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. W przypadku emitenta, o którym mowa w ust. 1, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zakres informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz terminy ich przekazywania określają przepisy państwa macierzystego.

    7. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, którego papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie w jednym państwie przyjmującym, przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 1. Przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości następuje na zasadach określonych w przepisach państwa przyjmującego.";

  48) po art. 56 dodaje się art. 56a-56c w brzmieniu:

   "Art. 56a. Emitent papierów wartościowych, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, sporządza informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące, w tym w języku polskim, albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

   Art. 56b. 1. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

   2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach przyjmujących, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się również, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

   3. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim oraz, według wyboru emitenta, w języku polskim albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

   Art. 56c. W przypadku papierów wartościowych denominowanych w euro o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej w dniu emisji co najmniej 50.000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 50.000 euro, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się, według wyboru emitenta, w języku wymaganym przez państwo macierzyste oraz w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim.";

  49) art. 58 i art. 59 otrzymują brzmienie:

   "Art. 58. 1. Emitent ma obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, za pośrednictwem jednej lub więcej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w drodze decyzji Komisji, zwanej dalej "agencją informacyjną".

   2. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu od emitenta.

   3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości należytego wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 przy zachowaniu przez te podmioty poufności uzyskanych informacji, nie zwiększając w istotnym stopniu kosztów uczestnictwa emitentów w rynku kapitałowym.

   Art. 59. 1. Emitent kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do przekazywania, w trybie art. 56, informacji dotyczących własnej sytuacji finansowej lub prawnej, o ile mogłaby ona w istotny sposób wpłynąć na możliwość wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z wyemitowania kwitów depozytowych.

   2. Emitent kwitów depozytowych, które nie zostały wyemitowane na podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania tych kwitów, jest obowiązany do przekazywania, w trybie i w zakresie określonym w art. 56, informacji przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania kwitów depozytowych na rynku regulowanym.";

  50) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, oraz

    2) częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1, oraz

    3) w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1

   - przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta.";

  51) art. 61 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 61. Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na rynku pozagiełdowym oraz częstotliwość i terminy ich przekazywania określają regulaminy tych rynków przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta. Regulaminy określają również, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby do informacji bieżących i okresowych.";

  52) w art. 62:

   a) ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

    "4. Komisja może, na wniosek emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udzielić zgody na przekazywanie zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, o których mowa w art. 56 ust. 1, informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta, pod warunkiem że informacje te są równoważne do informacji określonych w art. 56 ust. 1, lub zostały uznane za równoważne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 lub regulaminów, o których mowa w art. 61.

    5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

     1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;

     2) nazwę i siedzibę właściwego organu nadzoru w państwie niebędącym państwem członkowskim;

     3) podstawowe dane o papierach wartościowych emitenta;

     4) przedmiot wniosku wraz z podaniem wykazu informacji, które mają zostać objęte zgodą, o której mowa w ust. 4;

     5) uzasadnienie ubiegania się emitenta o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, odnoszące się do przedstawionego wyciągu z przepisów prawa obowiązujących w państwie siedziby emitenta oraz innych niezbędnych dokumentów i informacji, o których mowa w pkt 6, zgodnie z przedmiotem wniosku;

     6) w załączniku do wniosku - wyciąg z przepisów prawa obowiązujących w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz inne niezbędne dokumenty i informacje, przetłumaczone na język polski, uzasadniające udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4.

    6. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym jest obowiązany do informowania Komisji o każdorazowej zmianie przepisów prawa państwa siedziby emitenta mogących mieć wpływ na ocenę równoważności tych informacji.

    7. W przypadku konieczności udzielenia zgody emitentowi z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym na stosowanie krajowych standardów rachunkowości uwzględnia się także przepisy decyzji Komisji (2006/891/WE) z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej (Dz. Urz. WE L 343 z 08.12.2006, str. 96) lub odpowiednio rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66)."

   b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

    "8. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udostępniający publicznie na terytorium państwa swojej siedziby inne istotne informacje niż odpowiadające informacjom, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do równoczesnego przekazania ich w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Przepis art. 56b stosuje się odpowiednio";

  53) art. 63-65 otrzymują brzmienie:

   "Art. 63. 1. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, zapewnia publiczną dostępność rocznych i półrocznych informacji okresowych przez okres co najmniej pięciu lat od dnia przekazania ich do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie ich w sieci Internet na swojej stronie.

   2. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zapewnia dostępność informacji okresowych zgodnie z przepisami państwa macierzystego.

   Art. 64. Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji okresowych nie ma zastosowania w odniesieniu do emitentów będących państwami lub bankami centralnymi oraz do Europejskiego Banku Centralnego.

   Art. 65. 1. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 11, przekazują corocznie do Komisji oraz do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1, bez względu na miejsce ich publikacji, przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową, o której mowa w ust. 3, ze wskazaniem miejsca, gdzie te informacje są dostępne.

   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy emitentów papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

   3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany w trybie określonym w art. 27 rozporządzenia 809/2004 po udostępnieniu przez emitenta do publicznej wiadomości rocznej informacji okresowej.";

  54) w art. 66 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) spółce prowadzącej rynek regulowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawieszenia obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi lub innymi instrumentami z nimi powiązanymi - w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.";

  55) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

   "Art. 68a. W celu prawidłowego wykonywania przez emitentów papierów wartościowych obowiązków wynikających z ustawy, osoby wchodzące w skład organów zarządzających oraz nadzorujących emitenta są obowiązane do ujawniania swoich danych, w zakresie określonym przepisami rozporządzenia 809/2004 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 55 pkt 1 i 3 oraz art. 60 ust. 2 i art. 61, w szczególności dotyczących wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub należnych tym osobom od emitenta, z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz należnych im kwot, odrębnie dla każdej z tych osób.";

  56) w art. 69:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Kto:

     1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

     2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów

    - jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej.",

   c) w ust. 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

    "5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

    6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

    "4a. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także informacje określone w ust. 4 pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

    4b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzone w języku angielskim.",

   e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.";

  57) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

   "Art. 69a. 1. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

    1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

    2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;

    3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:

    1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;

    2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;

    3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

   3. Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.";

  58) w art. 70:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki;",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji, oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.";

  59) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:

   "Art. 70a. W przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 4b, spółka publiczna może sporządzić informację, o której mowa w art. 70 pkt 1, w języku angielskim.";

  60) w art. 72:

   a) w ust. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

    "- może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.",

   b) uchyla się ust. 2;

  61) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:

    1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo

    2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów

   - chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.";

  62) w art. 74 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

   "2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

   3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.

   4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.";

  63) w art. 75 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego;

   2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 nie stosuje się;";

  64) w art. 76:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73, mogą być nabywane wyłącznie:

     1) zdematerializowane:

      a) akcje innej spółki,

      b) kwity depozytowe,

      c) listy zastawne;

     2) obligacje emitowane przez Skarb Państwa.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.";

  65) w art. 77:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania.",

   b) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.".

   c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego.

    7. Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.";

  66) w art. 78 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w art. 77 ust. 2, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania.";

  67) w art. 79:

   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1-3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu:

    "4a. W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:

     1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,

     2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,

     3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością

    - podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3.

    4b. Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji.

    4c. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny.

    4d. W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania.

    4e. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem.

    4f. W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.",

   c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 - według ich wartości godziwej.";

  68) w art. 80 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74, jest obowiązany, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać Komisji oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska.";

  69) po art. 80 dodaje się art. 80a-80d w brzmieniu:

   "Art. 80a. 1. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w trakcie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, zarząd i rada nadzorcza tej spółki są obowiązane do uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia na podjęcie czynności, których celem jest udaremnienie ogłoszonego wezwania.

   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności, których celem jest doprowadzenie do ogłoszenia przez inny podmiot wezwania dotyczącego tych samych akcji.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut spółki przewiduje, że nie obowiązują:

    1) ograniczenia wykonywania prawa głosu określone w statucie lub w umowie zawartej pomiędzy spółką, której akcje są przedmiotem wezwania, a akcjonariuszami tej spółki, albo w umowie między takimi akcjonariuszami, o ile umowa taka weszła w życie po dniu 21 kwietnia 2004 r.;

    2) uprzywilejowanie akcji dotyczące prawa głosu.

   4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie dotyczą akcjonariuszy, którym z tytułu tych ograniczeń przysługują szczególne korzyści pieniężne.

   Art. 80b. 1. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki nie mają zastosowania ograniczenia zbywalności akcji określone w statucie lub w umowach, o których mowa w art. 80a ust. 3 pkt 1.

   2. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w sytuacji gdy w następstwie wezwania, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz osiągnął co najmniej 75% ogólnej liczby głosów w spółce, tracą ważność wszelkie ograniczenia zbywalności akcji lub wykonywania prawa głosu, określone w statucie, jak również wynikające ze statutu spółki szczególne uprawnienia akcjonariuszy w zakresie powoływania lub odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej.

   3. Statut spółki może także przewidywać, że na pierwszym walnym zgromadzeniu po przeprowadzeniu wezwania, o którym mowa w ust. 1, zwołanym przez akcjonariusza, który w wyniku tego wezwania osiągnął co najmniej 75% ogólnej liczby głosów w spółce, w przypadku gdy planowany porządek obrad walnego zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu lub powołania bądź odwołania członków zarządu lub rady nadzorczej, z każdej akcji uprzywilejowanej co do głosu przysługuje jeden głos.

   4. Statut spółki publicznej powinien przewidywać, że ograniczenia wykonywania prawa głosu, o których mowa w ust. 2, nie zostają znoszone w stosunku do akcjonariuszy, którym z tytułu tych ograniczeń przysługują szczególne korzyści pieniężne.

   Art. 80c. 1. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, że postanowienia statutu wymienione w art. 80a i art. 80b nie mają zastosowania w przypadku wezwania ogłaszanego przez wzywającego będącego spółką publiczną niestosującą środków, o których mowa w art. 80a i art. 80b, bądź przez podmiot zależny od spółki publicznej niestosującej tych środków.

   2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przez 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

   Art. 80d. 1.W przypadku ograniczenia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w art. 80a lub art. 80b, statut spółki publicznej powinien przewidywać warunki ustalania i wypłaty godziwego odszkodowania dla akcjonariuszy, którym uprawnienia te zostały ograniczone.

   2. Warunki stanowiące podstawę do określenia wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, powinny uwzględniać kryterium rzeczywistej możliwości wpływu przez akcjonariusza na proces decyzyjny w spółce, w szczególności liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza, z którymi związane są specjalne uprawnienia, oraz udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

   3. Odszkodowanie wypłacane jest przez wzywającego, nie później niż w terminie 30 dni od odbycia walnego zgromadzenia, podczas którego akcjonariusz nie mógł wykonywać przysługujących mu uprawnień. Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej, o ile strony nie postanowią inaczej.";

  70) w art. 82:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).

    2. Cenę przymusowego wykupu, z zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.";

  71) w art. 83:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 1, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w ust. 1-3, uprawniony jest, z zastrzeżeniem ust. 5, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3.",

   d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.";

  72) w art. 87:

   a) w ust. 1.

    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału, obowiązki w nim określone odpowiednio spoczywają:",

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;",

    - w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,",

    - pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

     "4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

     5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;",

   b) w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2,

   c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:",

   d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;";

  73) uchyla się art. 88;

  74) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

   "Art. 88a. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.";

  75) w art. 89:

   a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72;

    2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.

    2b. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.",

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.";

  76) w art. 90:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

    "1a. Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:

     1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz

     2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz

     3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

    1b. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

    1c. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:

     1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

     2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;

     3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

    1d. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:

     1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;

     2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;

     3) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.

    1e. Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli:

     1) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;

     2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie;

     3) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność.",

   c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.";

  77) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

   "Art. 90a. 1. W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje:

    1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    2) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki,

    3) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki - jeżeli spółka wskazała Komisję jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji

   - przepisu art. 74 nie stosuje się. W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka publiczna ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2.

   2. W przypadku powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy oddziału 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81, w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego ogłaszania.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spółka publiczna przed rozpoczęciem obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana:

    1) wskazać organ nadzoru właściwy w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji oraz

    2) zawiadomić organy nadzoru w państwach członkowskich, na terytorium których akcje zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, o wskazaniu organu, o którym mowa w pkt 1.

   4. Informację o wskazaniu organu nadzoru właściwego w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji spółka publiczna przekazuje do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

  78) w art. 91:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje.",

   b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w ust. 9, uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji.",

   c) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

    "12. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.";

  79) art. 94 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 94. 1. Z tytułu wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1, od podmiotu dokonującego oferty publicznej pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości do:

    1) 0,015% wartości papierów wartościowych objętych daną ofertą publiczną - w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym;

    2) 0,03% wartości instrumentów finansowych objętych daną ofertą publiczną - w przypadku pozostałych instrumentów finansowych

   - ustalonej na dzień poprzedzający datę przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4, nie większej jednak niż równowartość w złotych 12.500 euro.

   2. W przypadku złożenia przez podmiot dokonujący oferty publicznej oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6, opłaty ewidencyjnej nie pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 3.

   3. W przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie zostaną w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podmiot dokonujący oferty zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu uiścić opłatę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1.";

  80) w art. 96:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W przypadku gdy emitent lub wprowadzający:

     1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70,

     2) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3,

     3) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2,

     4) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia 809/2004,

     5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub

     6) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

    - Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.",

   b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

    7. Kara, o której mowa w ust. 6, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło więcej niż 6 miesięcy.",

   c) uchyla się ust. 9,

   d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.",

   e) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

    "13a. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.";

  81) po art. 96 dodaje się art. 96a i art. 96b w brzmieniu:

   "Art. 96a. 1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 96 ust 1, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego emitenta.

   2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować sankcję, o której mowa w art. 96 ust. 1. Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej informację o zastosowaniu tej sankcji.

   Art. 96b. W przypadku gdy zarząd spółki publicznej nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 80 ust. 1, Komisja może nałożyć osobno na każdą z osób wchodzących w skład zarządu tej spółki karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.";

  82) w art. 97 w ust. 1:

   a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,",

   b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,

    5b) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1,",

   c) uchyla się pkt 6,

   d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

    "9a) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,",

   e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

    "10a) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,

    10b) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,",

   f) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

    "11a) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3,",

   g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11 a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej";

  83) w art. 98:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Podmiot odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym oraz innych dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną dotyczącą papierów wartościowych, dopuszczeniem papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ubieganiem się o takie dopuszczenie, obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Podmiot, który sporządził podsumowanie lub jego tłumaczenie, ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami prospektu emisyjnego.",

   b) uchyla się ust. 3 i 4,

   c) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

    "5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2, ponoszą również osoby, które wykorzystują w swojej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi informacje wskazane w tych przepisach, chyba że nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być im znana.

    6. Odpowiedzialność podmiotów określonych w ust. 1, 2 i 5 jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub wyłączyć. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy określającej wzajemne zobowiązania tych podmiotów z tytułu tej odpowiedzialności.

    7. Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy.

    8. Emitent kwitów depozytowych oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 59, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy.",

   d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 2 i 5-8, powinny przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.";

  84) w art. 99:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Kto publicznie proponuje nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą:

     1) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub

     2) udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów

    - podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób niż w drodze oferty publicznej.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.",

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1-2a podlega grzywnie do 250.000 zł.";

  85) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo informacje, o których mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.";

  86) art. 103 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 103. Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 1 i art. 51 ust. 1, nie przekazuje aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.";

   "Art. 104. Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.";

  88) art. 129 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 129. W okresie siedmiu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku ofert publicznych prowadzonych przez Skarb Państwa:

    1) dotyczących nabycia co najmniej 10% akcji danej spółki przez jednego nabywcę lub

    2) dotyczących nabycia przez jednego nabywcę akcji w spółce, w której udział Skarbu Państwa stanowi mniej niż 10% kapitału zakładowego

   - dokonywanych w procesie prywatyzacji prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.".

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.) w art. 9116 dodaje się § 4 w brzmieniu:

  "§ 4. Do sprzedaży w drodze licytacji papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708 i nr 157, poz. 1119), nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 157, poz. 1119) oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) przekazywania bankowi-reprezentantowi informacji bieżących i okresowych:

   a) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w przypadku obligacji, którymi obrót dokonuje się w ramach zorganizowanego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

   b) na zasadach określonych w warunkach emisji, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) - w przypadku obligacji innych niż określone w lit. a,".

Art. 4. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 431:

   a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

    "§ 3a. Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej.",

   b) § 4 otrzymuje brzmienie:

    "§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.";

  2) w art. 432:

   a) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej - sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.",

   b) dodaje się § 4 w brzmieniu:

    "§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym może zawierać upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.";

  3) w art. 436 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów - w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1. Jednakże wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego.";

  4) w art. 455 § 5 otrzymuje brzmienie:

   "§ 5. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4.".

Art. 5. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą byłaby względniejsza dla strony postępowania.

Art. 6. W przypadku gdy osiągnięcie lub przekroczenie 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawnienia akcjonariuszy, o których mowa w art. 82 lub art. 83 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą być wykonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Podmiot wskazany jako agencja informacyjna w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje swoje uprawnienia. Do takiego podmiotu art. 58 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przepisów wydanych na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7 oraz art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 7 oraz art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 47 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.*)

________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.12.2008 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60