Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.07.2012 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 13.07.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 951

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. nr 65, poz. 437, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 i nr 144, poz. 853) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z późn. zm.) w art. 93a § 1 otrzymuje brzmienie:

  "§ 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni.".

Art. 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 5. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 116, poz. 675, z późn. zm.) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) użyte w art. 5 w ust. 8 w pkt 4, w ust. 9, 12 i 14, w art. 51 w ust. 1-7, w art. 52 w ust. 2, w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 16 w ust. 1, w art. 19 w ust. 2, w art. 21a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5, w art. 34 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 55a, w art. 59d w ust. 3, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 w ust. 1 i 2, w art. 82b w ust. 4, w art. 84 w ust. 5, w art. 88 w ust. 3, 3d, 3g i 9 oraz w art. 88a w ust. 6 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 8. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) użyte w art. 15c, w art. 24 w ust. 3 i 3a oraz w art. 26 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 10. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) użyte w art. 3c, w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 7 w ust. 2a w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 11. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w art. 2 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w art. 140d pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.".

Art. 13. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) użyte w art. 3, w art. 173a, w art. 173b, w art. 175 w ust. 5 i 6, w art. 178 w ust. 5, w art. 181 w ust. 4 i 5, w art. 183 w ust. 5, w art. 186 w ust. 4 i 5, w art. 188 w ust. 5, w art. 191 w ust. 1, 2, 4 i 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 193 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, 4 i 6, w art. 194 w ust. 1a, 1c, 3 i 4, w art. 195 w ust. 3 i 4, w art. 195a, w art. 196 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 196a oraz w art. 197 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 14. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w art. 72 w ust. 6 oraz w art. 110a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 16. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Ministrowie właściwi do spraw: gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki morskiej, łączności, transportu, zdrowia, rolnictwa, wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, każdy w zakresie swoich kompetencji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami.".

Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm.) w art. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23, w art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 27 w ust. 2 i 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 18. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734, z późn. zm.) w art. 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w art. 4a w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w art. 43 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 25, poz. 253, z późn. zm.) w art. 63 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) w art. 18 ust. 1d otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933) w art. 55 w ust. 8 uchyla się pkt 1.

Art. 24. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. nr 230, poz. 1922, z późn. zm.) w art. 11 w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 2 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 25. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. nr 65, poz. 594, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";

  2) w art. 16 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z:";

  3) użyte w art. 40 oraz w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego";

  4) art. 45 i art. 46 otrzymują brzmienie:

   "Art. 45. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

   Art. 46. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:

    1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;

    2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;

    3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.";

  5) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

   "Art. 47a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.";

  6) w art. 49:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.".

Art. 27. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94, z późn. zm.) w art. 9q ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) w art. 11g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) w art. 37 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w art. 31 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 31. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 4, w art. 7 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 14 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 15 w ust. 6, w art. 24 oraz w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 32. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) w art. 49 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 33. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) w art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.".

Art. 34. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90) użyte w art. 10 w ust. 4 i 5, w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 35. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. nr 39, poz. 309 i nr 65, poz. 545) użyte w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 36. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 37. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. nr 26, poz. 133 i nr 127, poz. 857 oraz z 2012 r. poz. 441) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 38. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w art. 52 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:".

Art. 39. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) użyte w art. 18, w art. 26 w pkt 1 oraz w art. 27 w ust. 1 i 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 40. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. nr 42, poz. 340 i nr 161, poz. 1281) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.".

Art. 41. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504, z późn. zm.) w art. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, w szczególności dotyczące:".

Art. 42. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 358) w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 29 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 43. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z każdym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierując się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości krajowych pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.".

Art. 44. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. nr 76, poz. 489) w art. 3 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

  "a) ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy,".

Art. 45. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523, z późn. zm.) art. 191 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 96, poz. 616, z późn. zm.) w art. 12:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 47. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675) użyte w art. 33 w ust. 5, w art. 50 w ust. 3 i 4, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 81 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 48. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143, poz. 963) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.".

Art. 49. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. nr 94, poz. 551) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.".

Art. 50. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w art. 186 § 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 51. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551) użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 52. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. nr 135, poz. 789) w art. 4 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 1 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Art. 53. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w odniesieniu do umów zawartych na podstawie art. 3c i art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10 w miejsce ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wstępuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 54. 1. Do postępowań w sprawie stwierdzenia zgodności projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 26, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przekaże ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentację w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej postępowań, o których mowa w ust. 1, która zostanie przekazana niezwłocznie po zakończeniu tych postępowań.

Art. 55. 1. Do spraw w zakresie polityki miejskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przekaże ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentację w zakresie polityki miejskiej, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej postępowań, o których mowa w ust. 1, która zostanie przekazana niezwłocznie po zakończeniu tych postępowań.

Art. 56. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zarząd województwa przekaże ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wyniki przeglądów oraz raporty, o których mowa w art. 45 ustawy zmienianej w art. 26, które zostały dokonane lub sporządzone od dnia rozpoczęcia bieżącej kadencji sejmiku województwa do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 57. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

Art. 58. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 59. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przeznaczonych do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 60. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa członkostwo w Radzie Centrum, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 46, dotychczasowego jej członka wskazanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powoła w skład Rady Centrum, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 46, członka wskazanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 61. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dokona pierwszego przeglądu i pierwszej analizy, o których mowa w art. 47a ustawy zmienianej w art. 26, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przedłoży Radzie Ministrów propozycję zmian.

Art. 62. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 26 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 22.08.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60