Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206
2012.08.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w art. 42:

  1) w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.";

  2) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

   "2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1.";

  3) w ust. 3 w tabeli:

   a) lp. 3 kol. 2 otrzymuje brzmienie:

    "Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego",

   b) lp. 5 kol. 2 otrzymuje brzmienie:

    "Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych".

Art. 3. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z 2003 r. nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33) w art. 3:

  1) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

   "3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.";

  2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i sposób jego przeprowadzania, wysokość wynagrodzenia członków komisji, warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass), a także sposobów wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności.".

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 27a otrzymuje brzmienie:

   "27a) praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego.";

  2) w art. 53a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;";

  3) art. 53c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 53c. 1. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.

   2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

   3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.";

  4) art. 53d otrzymuje brzmienie:

   "Art. 53d. 1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

   2. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.

   3. Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

   4. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał:

    1) egzamin sprawdzający, o którym mowa w ust. 2 z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub

    2) egzaminy, o których mowa w ust. 3, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.";

  5) art. 53h otrzymuje brzmienie:

   "Art. 53h. 1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   2. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.";

  6) w art. 53l:

   a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.".

Art. 5. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 i nr 219, poz. 1705) art. 20 i 21 otrzymują brzmienie:

  "Art. 20. 1. Egzamin maturalny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadza się:

   1) do roku szkolnego 2012/2013 włącznie - dla absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;

   2) do roku szkolnego 2013/2014 włącznie - dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży;

   3) do roku szkolnego 2014/2015 włącznie - dla absolwentów technikum i absolwentów technikum uzupełniającego dla dorosłych.

  2. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, którzy w terminach określonych w tym przepisie nie przystąpili do egzaminu maturalnego, nie zdali egzaminu albo chcą podwyższyć wynik egzaminu uzyskany z danego przedmiotu, mogą przystąpić do tych egzaminów na podstawie standardów wymagań, o których mowa w ust. 1, w okresie 2 lat szkolnych od końca roku szkolnego wymienionego w ust. 1.

  3. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, egzamin maturalny przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

  Art. 21. 1. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są przeprowadzane:

   1) w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - do sesji zimowej w 2016 r. włącznie;

   2) w zakresie gimnazjum - do sesji zimowej w 2013 r. włącznie.

  2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminy eksternistyczne przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.".

Art. 6. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. nr 139, poz. 814) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. 1. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 10.

2. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10.

3. Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10.

4. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 3.

Art. 8. 1. Organy prowadzące dotychczasowe:

  1) licea profilowane dla dorosłych,

  2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży,

  3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,

  4) technika uzupełniające dla młodzieży,

  5) technika uzupełniające dla dorosłych,

  6) technika dla dorosłych,

  7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych,

- w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

2. Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.

3. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Art. 9. 1. W liceach ogólnokształcących dla dorosłych, utworzonych w wyniku przekształcenia szkół, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzi się klasy dotychczasowych szkół aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1-3.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe dotyczące odpowiednio:

  1) liceów profilowanych dla dorosłych;

  2) uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży;

  3) uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych;

  4) techników uzupełniających dla młodzieży;

  5) techników uzupełniających dla dorosłych;

  6) techników dla dorosłych;

  7) zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych.

3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują odpowiednio świadectwa i dyplomy ustalone odpowiednio dla szkół, o których mowa w ust. 2, opatrzone pieczęcią liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym są prowadzone.

Art. 10. 1. Uczniowie dotychczasowych szkół, o których mowa w art. 8 ust. 1, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

2. Uczniowie, o których mowa w art. 8 ust. 3, którzy nie ukończą klasy drugiej, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Art. 11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz osób, o których mowa w art. 12 ust. 2, przeprowadza się do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, na podstawie standardów wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przeprowadzają te egzaminy do dnia 31 grudnia 2012 r. na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla osób, które rozpoczęły zdawanie tych egzaminów lub złożyły stosowny wniosek przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, o których mowa w ust. 1, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zakończyły zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11.

Art. 13. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego może wchodzić także liceum ogólnokształcące dla młodzieży, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy było połączone w zespół ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe lub placówką, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 14. Do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o którym mowa w art. 70b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi - w przypadku nauki zawodu - 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

Art. 15. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy realizują obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy wymienionej w art. 1, albo przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, dla której uzyskano akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy wymienionej w art. 1, mogą realizować obowiązek nauki w tych formach.

2. Dane o spełnianiu obowiązku nauki przez osoby, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do zbioru danych ucznia zgodnie z art. 42 pkt 9 ustawy, o której mowa w art. 6, oraz do zbioru danych o spełnianiu obowiązku nauki, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, na zasadach określonych w tej ustawie, do czasu zakończenia spełniania tego obowiązku w formach, o których mowa w ust. 1.

Art. 16. Nauczyciele dotychczasowych liceów profilowanych i liceów uzupełniających, do czasu ich likwidacji, realizują tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 rubryka tabeli: tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Art. 17. Do dnia 31 grudnia 2014 r. dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, przysługują na każdego słuchacza, który odpowiednio w dniu 30 września 2013 r. albo w dniu 30 września 2014 r. był słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Art. 18. 1. Podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem technikum uzupełniającego dla dorosłych.

2. W pozostałych klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz w technikum uzupełniającym dla dorosłych, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. Podstawę programową kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego wydaną na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się w liceach profilowanych do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Art. 21. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a i art. 68a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c i art. 68a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206
2012.08.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  2) art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

  3) art. 1 pkt 27 w zakresie dotyczącym art. 64 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

_______________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.09.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60