Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 178, poz. 1061

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 91 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 91. Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną:

    1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016) z dniem 1 stycznia 2015 r.,

    2) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r.

   - stają się państwowymi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.";

  2) w art. 98 ust. 1-9 otrzymują brzmienie:

   "Art. 98. 1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. Biuro i oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się Biurem Obsługi Funduszu.

   2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych lub umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminów płatności należności pieniężnych przypadających Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają rozpoznaniu według przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

   3. Umowy zawarte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 2015 r., prawami i obowiązkami Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z wyłączeniem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w zakresie zadań realizowanych przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stają się prawami i obowiązkami marszałków województw.

   4. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania realizowane przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się zadaniami marszałków województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 33.

   5. Z dniem 1 stycznia 2015 r.:

    1) wygasają akty powołania Prezesa i zastępców Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego Funduszu;

    2) ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

    3) mienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje się mieniem Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;

    4) należności i zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

   6. Przekazanie mienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   7. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami Biura Obsługi Funduszu.

   8. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami urzędów marszałkowskich.

   9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 7 i 8, wygasają z dniem 30 czerwca 2015 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2015 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2015 r.";

  3) w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.";

  4) w art. 123:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;",

   b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.08.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60