Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578
2010.12.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. nr 20, poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2a dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   "7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.";

  2) w art. 3 po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu:

   "2f. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68 i nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. nr 127, poz. 857 i nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w art. 24 uchyla się ust. 2.

Art. 8. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701, z późn. zm.) w art. 78:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1217 i nr 219, poz. 1706) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407, nr 217, poz. 1427 i nr 226, poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 68e otrzymuje brzmienie:

   "Art. 68e. W roku 2009 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokości nie mniejszej niż 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.";

  2) po art. 68f dodaje się art. 68fa w brzmieniu:

   "Art. 68fa. W roku 2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.";

  3) po art. 68g dodaje się art. 68ga w brzmieniu:

   "Art. 68ga. W roku 2011:

    1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

     a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1,

     b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b;

    2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.".

Art. 12. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. nr 40, poz. 224 i nr 134, poz. 903) art. 80 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 80. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.".

Art. 13. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) po art. 29h dodaje się art. 29i w brzmieniu:

  "Art. 29i. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2011 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.".

Art. 14. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306, z późn. zm.) po art. 29a dodaje się art. 29b w brzmieniu:

  "Art. 29b. 1. W 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, o którym mowa w art. 8, ustala się w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

  2. W 2011 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne osób wymienionych w art. 2 przysługuje w wysokości ustalonej w 2010 r.".

Art. 15. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. nr 163, poz. 1712, z późn. zm.) w art. 106:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, z 2007 r. nr 147, poz. 1033, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278) w art. 24:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154 i nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 593, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 po pkt 27e dodaje się pkt 27f w brzmieniu:

   "27f) czasopismach specjalistycznych - rozumie się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

    a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

    b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

    c) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

    d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

    e) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

    f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

    g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.";

  2) w art. 41:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.",

   b) dodaje się ust. 14a-14h w brzmieniu:

    "14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

    14b. Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się, na potrzeby ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c.

    14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

     1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;

     2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

    14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

    14e. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, dla których wystawiono, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 8 pkt 1, fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów rozliczeniowych objętych wystawioną fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku.

    14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

    14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

    14h. W przypadku:

     1) opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku,

     2) zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem

    - przepisy art. 14a-14g stosuje się odpowiednio.",

   c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

    "15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).",

   d) w ust. 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:";

  3) w art. 85 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) 4,76% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.";

  4) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.";

  5) po art. 146 dodaje się art. 146a-146e w brzmieniu:

   "Art. 146a. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

    1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

    2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

    3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

    4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

   Art. 146b. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146a, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

    1) 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;

    2) 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

   Art. 146c. W okresie, o którym mowa w art. 146a, na potrzeby art. 86 ust. 20, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

   Art. 146d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

    1) w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek;

    2) na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia 2011 r. może obniżyć stawkę podatku w wysokości 8% do wysokości 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić warunki stosowania tej stawki.

   2. Minister przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia:

    1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

    2) przebieg realizacji budżetu państwa;

    3) przepisy Unii Europejskiej.

   Art. 146e. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146a.";

  6) dodaje się załącznik nr 10 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 20. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w art. 108 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

  "1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane:

   1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

   2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.".

Art. 21. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242.";

  2) w art. 80:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru składki:",

   c) uchyla się ust. 3;

  3) w art. 81 w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.);";

  4) w art. 86 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.".

Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578
2010.12.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:";

  2) dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   2. W przypadku gdy pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest równa:

    1) 68,18% - dla stawki 22%,

    2) 65,22% - dla stawki 23%

   - kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5.".

Art. 24. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 25. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 710, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89, poz. 589, z późn. zm.) w art. 51:

  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.";

  2) uchyla się ust. 2.

Art. 28. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) w art. 89 w ust. 1:

  1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1.000 litrów;";

  2) uchyla się pkt 3;

  3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.048,00 zł/1.000 litrów;";

  4) uchyla się pkt 7;

  5) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.048,00 zł/1.000 litrów;".

Art. 29. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. nr 26, poz. 157, z późn. zm.) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. 1. Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

    1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

    2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;

    3) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

    4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

    5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów;

    6) z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

   2. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

   3. Dochody jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:

    1) sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych;

    2) cele wskazane przez darczyńcę;

    3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu wymienionego w ust. 1 pkt 2.

   4. Dochody, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.";

  2) w art. 140 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.".

Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) w art. 123:

  1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.";

  2) uchyla się pkt 5.

Art. 32. W ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. nr 227, poz. 1482) w art. 1 uchyla się pkt 57.

Art. 33. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523 i nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 34. W roku 2011 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje środki, o których mowa w art. 20 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia 2011 r. Rozliczenie roczne zobowiązania za rok 2011 następuje w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Art. 35. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, które nabyły nieodpłatnie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie, art. 24 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 36. 1. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie art. 28, powstał przed dniem wejścia w życie art. 28 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie art. 28, powstał przed dniem wejścia w życie art. 28 niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 37. W okresie od dnia 1 maja 2011 r., jednak nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszym przepisie ze wspólnym rynkiem, do dnia 31 grudnia 2011 r. stawka akcyzy dla:

  1) wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 z biokomponentami, zawierających powyżej 80% biokomponentów, wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, jest równa stawce akcyzy określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 28, obniżonej o 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1 000 litrów;

  2) wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 z biokomponentami, zawierających powyżej 80% biokomponentów, wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, jest równa stawce akcyzy określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 28, obniżonej o 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1 000 litrów;

  3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN, wynosi 10,00 zł/1 000 litrów.

Art. 38. W przypadku sprzedaży lub oferowania na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

  1) oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym kwoty stanowiącej równowartość podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19,

  2) oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym sumy kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, oraz kwoty stanowiącej równowartość podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19

- do dnia 28 lutego 2011 r. nie stosuje się przepisów art. 8 ust. 5 oraz art. 99 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28.

Art. 39. 1. Minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje w 2011 r., na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem w 2011 r. na:

  1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

  2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1, na cele określone w ust. 1:

  1) marszałkom województw;

  2) wojewodom;

  3) jednostkom organizacyjnym prowadzącym specjalizacje, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz podmiotom uprawnionym do szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 16 ust. 4a tej ustawy;

  4) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Art. 40. W latach 2011-2013 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą zostać przekazane na finansowanie programu wieloletniego budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Przepisu art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) nie stosuje się.

Art. 41. 1. W 2011 r. wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 i nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 120% wskaźnika Ww.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:

  1) 70% nadwyżki wskaźnika W ponad 120% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 180% wskaźnika Ww;

  2) 42% wskaźnika Ww, powiększoną o 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 180% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 180% wskaźnika Ww.

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2011 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2011.

Art. 42. 1. Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 2.

Art. 43. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2011, obowiązującą od dnia 1 września 2011 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2011 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2011 r.

Art. 44. 1. W 2011 r. wielkość wynagrodzeń nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń z 2010 r. w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

  1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez te organy, sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, posłów i senatorów oraz innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Sejmu i Senatu;

  2) agencjach wykonawczych;

  3) instytucjach gospodarki budżetowej;

  4) państwowych funduszach celowych;

  5) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszach oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  6) Narodowym Funduszu Zdrowia;

  7) Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych;

  8) państwowych instytucjach kultury oraz państwowych instytucjach filmowych;

  9) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego, o którym mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w 2011 r. ustala się w warunkach porównywalnych z 2010 r.

3. Przez wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zaliczone - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny - do "wynagrodzeń bez wypłat z zysku".

Art. 45. Zmiana w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2011, w wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 46. Przepisy:

  1) art. 119 ust. 1 pkt 1 i art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 2,

  2) art. 123 ust. 1 pkt 1 i art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3,

  3) art. 103 ust. 1 pkt 1 i art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 4,

  4) art. 80 ustawy, o której mowa w art. 12,

  5) art. 106 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 15,

  6) art. 134 ust. 1 pkt 1 i art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 17,

  7) art. 99 ust. 1 pkt 1 i art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 18,

  8) art. 100 ust. 1 pkt 1 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 24,

  9) art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 25,

  10) art. 209 ust. 1 pkt 1 i art. 211 ustawy, o której mowa w art. 33

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wysokości zasiłków pogrzebowych przysługujących po osobach, których śmierć nastąpiła po dniu 28 lutego 2011 r.

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

  1) art. 16, art. 21, art. 29, art. 41 i art. 42, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*);

  2) art. 2, art. 3, art. 4, art. 12, art. 15, art. 17, art. 18, art. 24, art. 25, art. 33 i art. 46, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2011 r.;

  3) art. 28, art. 36 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r.;

  4) art. 5 pkt 1 lit. b i art. 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 17.12.2010 r.

Załącznik do ustawy z dnia
26 listopada 2010 r. (poz. 1578)

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

ex 01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

  1) owsa (PKWiU 01.11.33.0),

  2) słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),

  3) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),

  4) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),

  5) trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),

  6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),

  7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),

  8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)

2

ex 01.21.1

Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

    01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

4

ex 01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5

ex 01.25.20.0

Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

    01.25.33.0

Orzechy laskowe

7

01.25.35.0

Orzechy włoskie

8

ex 01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9

ex 01.26

Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

ex 01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

ex 01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy

12

ex 01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe - wyłącznie kolendra, kmin i kminek

13

ex 01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

ex 01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1) zwierząt żywych i ich nasienia,

  2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),

  3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),

  4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),

  5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

  6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),

  7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

  8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

15

ex 02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

16

ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

  1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

  2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),

  3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

17

ex 10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

  1) tłuszczów technicznych,

  2) produktów ubocznych garbarń,

  3) skór i skórek, niejadalnych,

  4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,

  5) wełny szarpanej

18

ex 10.20

Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)

19

ex 10.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - wyłącznie:

  1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),

  2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),

  3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),

  4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)

20

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne

21

ex 10.5

Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

22

ex 10.61

Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty

23

    10.71.11.0

Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

24

ex 10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

25

ex 10.72.19.0

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta

26

    10.73.11.0

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

27

    10.73.12.0

Kuskus

28

ex 10.85.1

Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

29

    10.89.12.0

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

30

ex 10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

31

ex 11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

32

ex 58.11.1

Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a

33

 

Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

34

 

Czasopisma specjalistyczne

35

    59.20.31.0

Nuty w formie drukowanej

Objaśnienia:

  1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

  2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60